หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุ่ม 5
สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ พันตรี ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง ผอ.ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเล็ก ขมิ้นเขียว ผอ.ร.ร.นาวังศึกษาวิช คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายจิระศักดิ์ ชนะชัยทรัพย์ ผอ.ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายประนูญ เจริญศิลป์ ผอ.ร.ร.ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายจำเนียร มัตกิจ ผอ.ร.ร.นาแกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายรณภพ ลิสุวรรณ ผอ.ร.ร.กุดดินจี่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ ผอ.ร.ร.ภูซางใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายตุ๋ย สุวรรณทอง รอง ฯ ผอ.โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายนราธิป เจียมสงวน รอง ฯ ผอ.โรงเรียนนาวังศึกษาวิช คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายตุ๋ย สุวรรณทอง รอง ฯ ผอ.ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
11 นายเฉลิมพล ชนะพาล รอง ฯ ผอ.ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
12 นายประยุทธ แก้วอาษา รอง ฯ ผอ.ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
13 นายอวยชัย ประกอบนัน รอง ฯ ผอ.ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
14 นายอัครวัฒน์ รัววิชา รอง ฯ ผอ.ร.ร.ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
15 นายสุรพล วุฒิจิรพงศ์ รอง ฯ ผอ.ร.ร.นาวังศึกษาวิช คณะกรรมการดำเนินการ
16 นายมานิต บุตรพรหม รอง ฯ ผอ.ร.ร.กุดดินจี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
17 นายธนกร พันธะศรี รอง ฯ ผอ.ร.ร.กุดดินจี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
18 นายกิตติพงษ์ จวงโส รอง ฯ ผอ.ร.ร.กุดดินจี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
19 นายวิชชา แก้วเชื้อ รอง ฯ ผอ.ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
20 นางวงเดือน พลบูรณ์ รอง ฯ ผอ.ร.ร.กุดดินจี่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
21 นายบุญธง ทับจันทร์ รอง ฯ ผอ.ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
22 นายสุรสิทธิ์ พันตรี รอง ฯ ผอ.ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
23 นายมงคลธรรม ศรีเคนา รอง ฯ ผอ.ร.ร.ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
24 นายนราธิป เจียมสงวน รอง ฯ ผอ.ร.ร.นาวังศึกษาวิช คณะกรรมการดำเนินการ
25 นายสำรวย วาเหลา รักษาการ รอง ฯ ผอ.ร.ร.นาแกวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
26 นายธีรภัทร แสนอามาตย์ รักษาการ ผอ.ร.ร.ดงมะไฟวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
27 นายเด่นชัย ชาวตุ้ม รักษาการ รอง ฯ ผอ.ร.ร.ภูซางใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
28 นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
29 นายประยุทธ แก้วอาษา รองฯ ผอ. กลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
30 นายเกษม โคตรสุมาตย์ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
31 นายสุวิทย์ รัตนปัญญา ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
32 นายวรายุทธ จันทร์ศรีชา ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
33 นายสวัสดิ์ บัวนาค ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
34 นายสมชัย อุณาพรหม ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
35 นายทศพร จันศรี ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
36 นายกฤษฎา เมืองมัจฉา ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
37 นายศิริธรรม สอนจันทร์ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
38 นายทิวากร มาเบ้า ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
39 นายสมิง สงไพรสน ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
40 นายอนุชิต ทุมแสง ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
41 นายอุทัย หาระสาร ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
42 นายเฉลิมพล ชนะพาล รอง ฯ ผอ.กลุ่มบริหารงานอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
43 นางประทานพร แสนเทพ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
44 นางเสงี่ยมจิต โพธิ์อ่อน ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
45 นางสมพรพรรณ อุ่นจิต ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
46 นางพรรณพิลาส พลเสน ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
47 นางสุภาพร จิตะรักษ์ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
48 นางสาวมยุรี นาชัยสิทธิ์ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
49 นางวัลลภา ศรีไวย์ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
50 นางสาวธนพร น้อยบุ่งค้า ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
51 นางสาวศิริชนก จุลนาง ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
52 นางสาวกาญจนา พรหมซาว ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
53 นางสาวปัทมา อินทพรม ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
54 นางชรินรัตน์ จันทบุตร ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
55 นางสาวอุไร ทัพทะมาตร ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
56 นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสง ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
57 นางหรรษกานต์ ภักดีพันดอน ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
58 นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่ง ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
59 นางภัทราวดี ศรีโนนยาง ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
60 นางสาวศิริญญา ดวงคำจันทร์ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
61 นางสาวปนัดดา บุญเรือง ครูธุรการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
62 นางสมสมร แก้วไชย ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
63 นางทิชากร ประกิระสา ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
64 นางนาฏจพร ไชยคำภา ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
65 นางสาวศิริชนก จุลนาง ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
66 นางสาวจิตติมา ปัญญาสิทธิ์ เจ้าหน้าที่การเงิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
67 นายสมิง สงไพรสน ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
68 นางอรุณี บุญแสนแผน ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
69 นางสาวทิภาพร แดดขุนทด ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
70 นายอวยชัย ประกอบนัน รอง ฯ ผอ.กลุ่มบริหารกิจการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
71 นายสังคม อุ่นจิต ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
72 นายจิระเดช เหตุเกษ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
73 นายณัฐพงษ์ สุวรรณทอง ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
74 นายสุริยา คำบุญ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
75 นายศิริธรรม สอนจันทร์ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
76 นายชูชัย สุรภีร์ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
77 นายทิวากร มาเบ้า ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
78 นายสมชัย อุณาพรหม ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
79 นายอนุชิต ทุมแสง ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
80 นายณัฐวุฒิ มงคล ครูธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความเรียบร้อย
81 นางสุดารักษ์ สุวรรณทอง ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
82 นางอมร นนทะนำ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
83 นางภิญโญ สงไพรสน ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
84 นางณัฐพร เกตุแก้ว ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
85 นางสุนทรี ผิวจันทร์ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
86 นางพิชยา เสนามนตรี ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
87 นางสาวธิพาพร แดดขุนทด ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
88 นายอนนท์ ฤาชัยลาม ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
89 นางสาวนุสรา พิมพิศาล ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
90 นางสาวพัชรี ศรีบุญเรือง ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
91 นางสาวพยอม วังพา ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
92 นายเจียมพล บุญประคม ครู ร.ร.นาวังศึกษาวิช คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
93 นางสุดารัตน์ พิสิทธิ์ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
94 นางธิดารัตน์ พร้อมพลั่ง ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
95 นางปาริชาติ จารุพงศ์ชัยแสง ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
96 นายสุวรรณ อินทสิทธิ์ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล ประเมินผล
97 นางอมร นนทะนำ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล ประเมินผล
98 นางนาฎจพร ไชยคำภา ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล ประเมินผล
99 นายสมร อินตระกูล ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล ประเมินผล
100 นายอานนท์ ฤาชัยลาม ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล ประเมินผล
101 นายวิทยา โสหา ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล ประเมินผล
102 นางเสงี่ยม อินทสิทธิ์ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล ประเมินผล
103 นางสุนทรี ผิวจันทร์ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล ประเมินผล
104 นางอุไรวรรณ บุญเต็ม ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผล ประเมินผล
105 นายตุ๋ย สุวรรณทอง รองฯ ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
106 นางสุดารักษ์ สุวรรณทอง ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
107 นางณัฐพร เกตุแก้ว ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
108 นางพิชยา เสนามนตรี ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
109 นางอมร นนทะนำ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
110 นางภิญโญ สงไพรสน ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
111 นางสาวพัชรี ศรีบุญเรือง ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
112 นายอาทร สอนสุภาพ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
113 นางสาวพยอม วังพา ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
114 นางสุดารัตน์ พิสิทธิ์ ครู ร.ร.คำแสนวิทยาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
115 นางสาวระวีวัลย์ แก้วคำไสย เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]