หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nbp5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายรณภพ ลิสุวรรณกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชรินรัตน์ จันทบุตรคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางธิดาพร สุราชฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอติเวทย์ งามชัดนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ นาหัวนิลกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิตยา งวงคำนามนาแกวิทยากรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กุลดงมะไฟวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวหนึ่งนุช แทนค้ำสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายรณภพ ลิสุวรรณกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัญญ์กนิษญ์ บุญเรืองศรีนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ นาหัวนิลกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางอโนมา สมันต์ศรีฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางชรินรัตน์ จันทบุตรคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวนิตยา งวงคำนามนาแกวิทยากรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กุลดงมะไฟวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวหนึ่งนุช แทนค้ำสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายมานิต บุตรพรหมกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา ศรีไวย์คำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายพิณ ทองวรรณนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ นาหัวนิลกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิตยา งวงคำนามนาแกวิทยากรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กุลดงมะไฟวิทยากรรมการ
7. นายอาทิตย์กมล แสนใจวุฒิภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นายสุนนท์ ชุมแสงสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
9. นางภันทิลา พันธ์ดิษฐ์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายมานิต บุตรพรหมกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา ศรีไวย์คำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ศรีจันทร์นาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางแสงสุรีย์ รัตนกิจกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์กมล แสนใจวุฒิภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายสุนนท์ ชุมแสงสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นางภันทิลา พันธ์ดิษฐ์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ จวงโสกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยมจิต โพธิ์อ่อนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอุทิศพร ทองทิพย์กุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางอภิญญา อุ่นจางวางนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางมิตรา สุรภีร์นาแกวิทยากรรมการ
6. นางสาวขวัญลดา เหล็กกล้าสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวดอกไม้ พรมสาหิงฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงษ์ จวงโสกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ศรีบุญเรืองคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางแสงสุรีย์ รัตนกิจกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางมิตรา สุรภีร์นาแกวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิภัทรา วรรณขาวสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางอภิญญา อุ่นจางวางนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
7. นางอโนมา สมันต์ศรีฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายธนกร พันธะศรีกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศรีจันทร์นาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา ผาคำกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางอโนมา สมันต์ศรีฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางพิชยา เสนามนตรีคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวรจนา ปัตถาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายธนกร พันธะศรีกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุธาสิณี เรย์โนล์ดสนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา ผาคำกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางอโนมา สมันต์ศรีฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอาทิตย์กมล แสนใจวุฒิภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางพิชยา เสนามนตรีคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวรจนา ปัตถาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายรณภพ ลิสุวรรณกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ รัตนปัญญาคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ สระแก้วกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา งวงคำนามนาแกวิทยากรรมการ
5. นายวิชิต เสนาราชสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวดอกไม้ พรมสาหิงฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายรณภพ ลิสุวรรณกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ รัตนปัญญาคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ สระแก้วกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางธิดาพร สุราชฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสุวรรณา พันธุระนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
6. นายวิชิต เสนาราชสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเล็ก ขมิ้นเขียวนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ ศรีไวย์คำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ คำภาผุยภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญญ์กนิษญ์ มาลีกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัชรี ภูทองดีฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายชมพู มูลวงศ์นาแกวิทยากรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉันทนี คงแถลงนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวจิตราวดี โฮงคำแก้วสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนราธิป เจียมสงวนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นางพรรณพิลาศ พลเสนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ คำภาผุยภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายแสวง เอกทัศน์นาแกวิทยากรรมการ
5. นายกัมปนาท วิลัยลานฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางมยุรี เพียแก่นกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
7. นางเฟื้องคำ พลประเสริฐนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวจิตราวดี โฮงคำแก้วสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายนราธิป เจียมสงวนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นางหรรษกานต์ ภักดีพันดอนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเต็มใจ ภูวิชัยฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางปัญจพร จิตรกลางกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ทุมดีสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นางทัศพร ยุระศรีนาวังศึกษาวิชกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายนราธิป เจียมสงวนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา เมืองมัจฉาคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ สอนสุภาพฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางปัญจพร จิตรกลางกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจินดา เพ็งวงษ์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. ว่าที่ร้อยตรีฉันทนี คงแถลงนาวังศึกษาวิชกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายนราธิป เจียมสงวนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร น้อยบุ่งค้าคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญจีน วิรัตติยาฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางปัญจพร จิตรกลางกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ทุมดีสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวทัศพร ยุระศรีนาวังศึกษาวิชกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายนราธิป เจียมสงวนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร น้อยบุ่งค้าคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญจีน วิรัตติยาฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางปัญจพร จิตรกลางกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ทุมดีสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวทัศพร ยุระศรีนาวังศึกษาวิชกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเล็ก ขมิ้นเขียวนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายอนนท์ ฤาชัยลามคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายชมภู มูลวงศ์นาแกวิทยากรรมการ
4. นางสาวเต็มใจ ภูวิชัยฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางมยุรี เพียแก่นกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพวัลย์ อู่นอกนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวสุภาพร มงคลเคหาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเล็ก ขมิ้นเขียวนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริชนก จุลนางคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธนธรณ์ บุญพรมสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางมยุรี เพียแก่นกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววารุณี ศรีทรงเมืองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววนิดา ทัพทะมาตย์นาวังศึกษาวิชกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายมงคลธรรม ศรีเคนาฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญนิชา เกษาพันธ์คำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ คำภาผุยภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริกุล ศิิริโสดาดงมะไฟวิทยากรรมการ
5. นางกัญจน์กมล มาลีกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววัชรี ภูทองดีฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายสำเภา เนื่องมัจฉาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
8. นางลำปลาย ไวยวัฒน์นาวังศึกษาวิชกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายมงคลธรรม ศรีเคนาฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร ทัพทะมาตรคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ไชยศรีษะดงมะไฟวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ คำผาผุยภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัชรี ภูทองดีฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางมยุรี เพียแก่นกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
7. นายแสวง เอกทัศน์นาแกวิทยากรรมการ
8. นางลำปลาย ไวยวัฒน์นาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
9. นายสำเภา เนื่องมัจฉาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร มัตกิจนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณี บุญแสนแผนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวหัทกานต์ บุญละครนาแกวิทยากรรมการ
4. นายนนทวัช วรรณชัยนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางสาวโสภาพร มงคลเคหากุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางนงนุช จันทยุทธสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวปรียาภัทร์ พลคุปต์จิรกวินฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร มัตกิจนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เอกตาแสงคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวหัทกานต์ บุญละครนาแกวิทยากรรมการ
4. นายนนทวัช วรรณชัยนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางสาวโสภาพร มงคลเคหากุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางนงนุช จันทยุทธสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวปรียาภัทร์ พลคุปต์จิรกวินฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร มัตกิจนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เอกตาแสงคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา เขียวทองนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส พรมโสภากุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวหัทกานต์ บุญละครนาแกวิทยากรรมการ
6. นางรัตนพร นาคประเสริฐสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวปรียาภัทร์ พลคุปต์จิรกวินฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร มัตกิจนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภิญโญ สงไพรสนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอาดิชัย ผุยผายนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาวสมยง พวงมาลัยกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นายเชาวฤทธิ์ ศรีหาทิพย์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางอมรรัตน์ ภูนาเหนือดงมะไฟวิทยากรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ สุตพรมนาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปรัชญาภรณ์ วันทองสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร มัตกิจนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร จิตะรักษ์คำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายชัยวิชิต พรมแพงนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส พรมโสภากุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นายวิษณุ โสมนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา ภูผาดาวนาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวฐิฏาภรณ์ ชัยพลฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร จันศรีคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางพานิช เกลียวทองนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายมนัสโชค นาราศรีกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิชาต วิลัยลานสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสุจิตรา ภูผาดาวนาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายบัณฑิต หยินอยู่ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร มัตกิจนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนนเกื้อกูล วรรณสารนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางประภัสสร แก้วแสนเมืองกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวคุนัญญา ราศีชัยสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายรัตนะ ศิริจันทร์ภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายพิทักษ์พงศ์ ชาบัวน้อยคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาววิลัยรัตน์ พะกะยะฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร มัตกิจนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจตุพล ยุระศรีนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนีติ์ สุริยขันธ์กุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายรัตนะ ศิริจันทร์ภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวคุนัญญา ราศีชัยสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางพรทิพภา วรรณชัยฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นายมงคล คนขยันคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร มัตกิจนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายเกษม โคตรสุมาตย์คำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายมนัสโชค นาราศรีกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทิบ เหล่าอุตสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวฐิฏาภรณ์ ชัยพลฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายสำรวย วงเหลานาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาววิมลณัฐ เนาว์โพธิ์ทองนาวังศึกษาวิชกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร มัตกิจนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทร สอนสุภาพคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ พันธุระนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายสำรวย วงเหลานาแกวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนีติ์ สุริยขันธ์กุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นายอำนาจ โสภากุลสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นายบัณฑิต หยินอยู่ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร มัตกิจนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต ทุมแสงคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ถาปานุตรกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายรัตนะ ศิริจันทร์ภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายนิคม บุญเรืองศรีนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายสุรไกร ไกรศรีทุมสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นายโสภณวิทย์ ผิวจันทร์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร มัตกิจนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิคม บุญเรืองศรีนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายสุรไกร ไกรศรีทุมสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายรัตนะ ศิริจันทร์ภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี ถาปานุตรกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นายโสภณวิทย์ ผิวจันทร์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นายอนุชิต ทุมแสงคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร มัตกิจนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิคม บุญเรืองศรีนาแกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรไกร ไกรศรีทุมสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสมยงค์ พวงมาลัยกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายอนุชิต ทุมแสงคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร มัตกิจนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิคม บุญเรืองศรีนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายสุรไกร ไกรศรีทุมสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสมยงค์ พวงมาลัยกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายอนุชิต ทุมแสงคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัชชนะชัย ภูมิพิชิตชัยโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนัฐกานต์ ชาวเหนือโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ บุญเต็มโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธะวัช มันทะราโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ธรรมรังโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
5. นายพฤทธ์ ศรีคำม่วนโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพักตร์สุดา อัณฑะปัญญาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายปราใส คุรุวาศรีโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ เทาดีโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
5. นายอานนท์ อาสาสอนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนันต์ เกตุแก้วโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางปริศนา สุวิชัยโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปีโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตต์ ดาก่ำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางดารารายณ์ พรมพื้นโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุมนฑา เจียมสงวนโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
5. นายอานนท์ อาสาสอนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกต ภูมิยิ่งโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
3. นายสมร อินตระกูลโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายตุ๋ย สุวรรณทองโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอมร นนทะนำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายปิติ พรหมาแดงโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวการะเกษ คำนันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
5. นายอานนท์ อาสาสอนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายตุ๋ย สุวรรณทองโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนาฎจพร ไชยคำภาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายปิติ พรหมาแดงโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวการะเกษ คำนันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
5. นายอานนท์ อาสาสอนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายตุ๋ย สุวรรณทองโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปาลรวี พึ่งตาแสงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุบรรณ ศิลาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาวทาริกา สิงห์บุตราโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอาทิตย์กมล แสนใจวุฒิโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชุติมณฑน์ เจริญเพ็งโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
7. นางกนกพร ศรีภูธรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิรดา โพธิ์ชัยประดิษฐ์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
9. นางปิยนุช แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายตุ๋ย สุวรรณทองโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ผิวจันทร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุบรรณ ศิลาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางปริศนา สุวิชัยโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอาทิตย์กมล แสนใจวุฒิโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชุติมณฑน์ เจริญเพ็งโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
7. นางกนกพร ศรีภูธรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
8. นายพงค์พิช คูสูงเนินโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
9. นางปิยนุช แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายตุ๋ย สุวรรณทองโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐกานต์ ชาวเหนือโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
3. นางปริศนา สุวิชัยโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ สินทรนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายสราวุธ ผกากาฬสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอรุณนิรัตน์ บานนามดงมะไฟวิทยากรรมการ
5. นายสุธรรม ธรรมฤทธิ์นาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สุวรรณทองคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทาญ แดงสีบัวนาแกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรุณนิรัตน์ ขานนามดงมะไฟวิทยากรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ ปัญญาเฉียบนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ แห้วดีฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล ชนะพาลคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจีระวัฒน์ ศรีแก้ววรรณคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวิทาญ แดงสีบัวนาแกวิทยากรรมการ
4. นายสุธรรม ธรรมฤทธิ์นาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
5. สิบเอกวิโรจน์ คามตสีลาฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรชน สอนเฒ่ากุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพฤหัส สอนสะอาดภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรุณนิรัตน์ ขานนามดงมะไฟวิทยากรรมการ
5. นายกฤติกร อินทรกิจสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายวิชาญ สินทรนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นางสาวพยอม วังพาคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายวิทาญ แดงสีบัวนาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
9. สิบเอกวิโรจน์ คามตสีลาฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล ชนะพาลคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิทาญ แดงสีบัวนาแกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประชาเวช ศรีนามเอ็มนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายวีรชน สอนเฒ่ากุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพฤหัส สอนสะอาดภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรุณนิรัตน์ ขานนามดงมะไฟวิทยากรรมการ
7. นายธีระพงษ์ อึ้งธนาธิปสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายสุกฤษ อะวันนาฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
9. นายอัครเดช สมานฉันท์คำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย หาระสารคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายพนม ถาปันนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทัย หาระสารคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายอุทัย หาระสารคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายภูริพงษ์ มีอำนาจสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย หาระสารคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพนม ถาปันนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายแสงอาทิตย์ แพงทองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอาลีญา ดอนลิเคนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย ประกอบนันคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อนาแกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายพนม ถาปันนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอวยชัย ประกอบนันคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทัย หาระสารคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อนาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมงคลธรรม ศรีเคนาฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายธีรภัทร แสนอามาตย์ดงมะไฟวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายมงคลธรรม ศรีเคนาฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย ประกอบนันคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายแสงอาทิตย์ แพงทองฝั่งแดงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายภูริพงษ์ มีอำนาจสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายพนม ถาปันนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย ประกอบนันคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย หาระสารคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพนม ถาปันนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายภูริพงษ์ มีอำนาจสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายอวยชัย ประกอบนันคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย หาระสารคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายภูริพงษ์ มีอำนาจสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายพนม ถาปันนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายธีรภัทร แสนอามาตย์ดงมะไฟวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายอารีญา ดอนลิเคนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายธีรภัทร แสนอามาตย์ดงมะไฟวิทยากรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อนาแกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภูริพงษ์ มีอำนาจสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายพนม ถาปันนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสำรวย วงเหลานาแกวิทยากรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสำรวย วงเหลานาแกวิทยากรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายสมิง สงไพรสนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ บุญหลักคำฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ บุญหลักคำฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ บุญหลักคำฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมิง สงไพรสนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายสมิง สงไพรสนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายสมิง สงไพรสนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมิง สงไพรสนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย อุณาพรหมคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย อุณาพรหมคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย อุณาพรหมคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมิง สงไพรสนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางนิรมล ทาวงษ์นาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมิง สงไพรสนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางนิรมล ทาวงษ์นาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอัครวัฒน์ รัววิชาฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ทาวงษ์นาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา ฤทธิ์ธรรมนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางวงเดือน พลบูรณ์กุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา พลไชยคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายอัครวัฒน์ รัววิชาฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ทาวงษ์นาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา ฤทธิ์ธรรมสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางวงเดือน พลบูรณ์กุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา พลไชยคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอัครวัฒน์ รัววิชาฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ทาวงษ์นาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางเพ็ญประภา ฤทธิ์ธรรมสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายอัครวัฒน์ รัววิชาฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ทาวงษ์นาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางเพ็ญประภา ฤทธิ์ธรรมสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายอัครวัฒน์ รัววิชาฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ทาวงษ์นาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางภัทราวดี ศรีโนนยางคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายอัครวัฒน์ รัววิชาฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ทาวงษ์นาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางภัทราวดี ศรีโนนยางคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายอัครวัฒน์ รัววิชาฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ทาวงษ์นาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางภัทราวดี ศรีโนนยางคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิชชา แก้วเชื้อสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรไกร ไกรศรีทุมสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายบุญล้วน มารศรีนาแกวิทยากรรมการ
4. นายวิชิต ฤทธิ์เดชดงมะไฟวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายอาคม คลังชำนาญนาวังศึกษาวิชกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวิชชา แก้วเชื้้อสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางภัทรมน ไกรศรีทุมสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายบุญล้วน มารศรีนาแกวิทยากรรมการ
4. นายศิริธรรม สอนจันทร์คำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวิชิต ฤทธิ์เดชดงมะไฟวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายอาคม คลังชำนาญนาวังศึกษาวิชกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิชชา แก้วเชื้อสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุญล้วน มารศรีนาแกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเด่นชัย ชาวตุ้มภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์ดงมะไฟวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบุญธง ทับจันทร์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุญล้วน มารศรีโรงเรียนนาแกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ประทุมรัตน์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางศรินยา ทองประภาอนันท์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายบุญธง ทับจันทร์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส คำจำปาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพร ประทุมโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางปิยนุช แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายบุญธง ทับจันทร์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ กุลชนิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมราวดี บานประเสริฐโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนันท์นภัส คำจำปาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ พันตรีโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทิวากร มาเบ้าโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางบุญรัตน์ คำพินิจโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายเจตน์สฤษฎิ์ แสงจันทร์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. นางภัทรมน ไกรศรีทุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายพงษ์ระวี กลางหล้าโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวรัชศวรรณ มูลหาโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ พันตรีโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศิริธรรม สอนจันทร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางบุญรัตน์ คำพินิจโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายวิชิต ฤทธิ์เดชโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คลังชำนาญโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวรัชศวรรณ มูลหาโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทิวากร มาเบ้าโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอ่อนสา โตมาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ประทุมรัตน์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายเวทย์ สุราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายวิชิต ฤทธิ์เดชโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
7. นางบัวทอง พลพงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวรัชศวรรณ มูลหาโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ บัวนาคโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชิต ฤทธิ์เดชโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ประทุมรัตน์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายนภดล ศรีแก้วโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางบัวทอง พลพงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
7. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวรัชศวรรณ มูลหาโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย ประกอบนันโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมลณิภา ราชแก้วโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
3. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญล้วน มารศรีโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายอวยชัย ประกอบนันโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเอมอร ชันติโกโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
3. นายบุญล้วน มารศรีโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
4. นางมลณิภา ราชแก้วโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายตุ๋ย สุวรรณทองโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวหัทกานต์ บุญละครโรงเรียนนาแกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางเอมอร ชันติโกโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นายตุ๋ย สุวรรณทองโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวหัทกานต์ บุญละครโรงเรียนนาแกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย ประกอบนันโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวหัทกานต์ บุญละครโรงเรียนนาแกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายอวยชัย ประกอบนันโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ แว่นศิลาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ กุลชนิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายมงคลธรรม ศรีเคนาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ แว่นศิลาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอมราวดี งานประเสริฐโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายมงคลธรรม ศรีเคนาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ แว่นศิลาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอมราวดี งานประเสริฐโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมงคลธรรม ศรีเคนาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุนณี โทเทโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายเจียมพล บุญประคมโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางอพินทร วิชากุลโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคลธรรม ศรีเคนาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนันทิยา งามชัดโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาวยุพาพรรณ์ สันทาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายมงคลธรรม ศรีเคนาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิชญาพร จันทร์กันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาวยุพาพรรณ์ สันทาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายตุ๋ย สุวรรณทองคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุนณี โทเทคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ เลพลสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายเจียมพล บุญประคมนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายตุ๋ย สุวรรณทองคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเจียมพล บุญประคมนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ เลพลสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอรุนณี โทเทคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ชนะพาลคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุนณี โทเทคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอพินทร วิชากุลภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา งามชัดนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางสาวจุติพร พงศ์สัมพันธ์นาแกวิทยากรรมการ
6. นางสาวยุภาพรรณ์ สันทาฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นายเจตน์สฤษฎิ์ แสงจันทร์ดงมะไฟวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ชนะพาลคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล จันดาคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายเจียมพล บุญประคมนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายสุรินทร์ เลพลสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ แก้วอาษาคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสงคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพุทธพงษ์ เสวะนานาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาวยุพาพรรณ์ สันทาฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ แก้วอาษาคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่งคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพาพรรณ์ สันทาฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายพุทธพงษ์ เสวะนานาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพรรณ์ สันทาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพุทธพงษ์ เสวะนาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ ชั่งสูงทรงโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเจียมพล บุญประคมโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพาพรรณ์ สันทาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายมงคล จันดาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล จันดาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสมคิด จันทะวงค์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล จันดาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายพุทธพงษ์ เสวะนาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายสุรินทร์ เลพลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายขัติพงศ์ อรสูญโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
4. นางสาววิชญาพร จันทร์กันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางอพินทร วิชากุลโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพราวนภา ชาติภูธรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร มัตกิจนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายเจตน์สฤษฎิ์ แสงจันทร์ดงมะไฟวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ ชั่งสูงเนินสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายนิคม บุญเรืองศรีนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร มัตกิจนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจตน์สฤษฎิ์ แสงจันทร์ดงมะไฟวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ ชั่งสูงเนินสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายนิคม บุญเรืองศรีนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร มัตกิจนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชิต ฤทธิ์เดชดงมะไฟวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ ชั่งสูงเนินสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายนิคม บุญเรืองศรีนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร มัตกิจนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์ดงมะไฟวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรไกร ไกรศรีทุมสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายนิคม บุญเรืองศรีนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุจาวัลย์ เทิดตระกูลโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ บุญหลักคำโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวก้องกิดาการ นาหัวนิลโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
5. นายปรเมศร์ เสพธรรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร เกตุแก้วโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางกมลกานต์ บัวพาโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ บุญหลักคำโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวก้องกิดาการ นาหัวนิลโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
6. นายปรเมศร์ เสพธรรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ จวงโสโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา คำบุญโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายปารมี เชื้อวังคำโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางนัฏฐภัทร วิลัยรัตน์โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นางสาวเกสร ชัยประทุมโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางกมลทิพย์ สิงห์ยะเมืองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางจีรวรรณ ศรีนวลโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
8. นางกนกพร เสพธรรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงษ์ จวงโสโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม อินทสิทธิ์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนัฏฐภัทร วิลัยรัตน์โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
4. นางกมลทิพย์ สิงห์ยะเมืองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเกสร ชัยประทุมโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นายปารมี เชื้อวังคำโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางจีราวรรณ ศรีนวลโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
8. นางกนกพร เสพธรรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวไพจิตร เจริญสุขโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี โคตรสมบูรณ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางภาวนา นีรเนตรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมใจ หอมแพงไว้โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
6. นางปัญจีรา สุวะนามโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
7. นายนฤดล มะโนศรีโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมพรพรรณ อุ่นจิตโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี โคตรสมบูรณ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสมใจ หอมแพงไว้โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นายนฤดล มะโนศรีโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นางปัญจีรา สุวะนามโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทานพร แสนเทพโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนันทนา ก่ำเกลี้ยงโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิรดา แซงดานุชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางพูนทรัพย์ ชนะพาลโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายเพชร ศรีหะโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิรดา แซงดานุชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา บุญใบโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
5. นางปาณิสรา ครบอยู่โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตติการ์ เจริญลอยโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณพร จันทร์เขียวโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
4. นางสาววิภาพร สังคพันธ์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนุสรา พิมพิศาลโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ วรรณสารโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนาโมง เรืองทิพย์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสมสมัย คาร์ลสันโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางศิรประภา วิไลปทุมโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา พรหมซาวโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางคัทลิยา จรัสศิริรัตน์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางณัฐชา อนันต์เตชสกุลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา พรหมซาวโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางคัทลิยา จรัสศิริรัตน์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางณัฐชา อนันต์เตชสกุลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย แก้วโสภาคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายนฤดล มะโนศรีฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย แก้วโสภาคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายนฤดล มะโนศรีฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอริสรา คำพันธ์กุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ หาญบัญญัติสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางวรรณพร จันทร์เขียวนาแกวิทยากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ซุยลาฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสุจาวัลย์ เทิดตระกูลคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวทัศนวรรณ ศรีเสนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวกิ่งดาว กาวลดงมะไฟวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอริสรา คำพันธ์กุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายชล พรหมดีสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางวรรณพร จันทร์เขียวนาแกวิทยากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ซุยลาฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวสายเพชร ศรีหะคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวทัศนวรรณ ศรีเสนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์ดงมะไฟวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวัณชัย วศินวัฒนาคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายนิคม บุญเรืองศรีนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
4. นายเด่นชัย ชาวตุ้มภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสำรวย วงเหลานาแกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุภาพร ยอดคีรีนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย ชาวตุ้มภูซางใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ รัตนปัญญาคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสุธรรม ธรรมฤทธิ์นาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
5. นายเจตน์สฤษฎิ์ แสงจันทร์ดงมะไฟวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยมจิต โพธิ์อ่อนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์ดงมะไฟวิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นางสุมณทา เจียมสงวนนาวังศึกษาวิชกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุมณทา เจียมสงวนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร จิตะรักษ์คำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวจินตนา โฉมมงคลนาวังศึกษาวิชกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุดารักษ์ สุวรรณทองคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางกัญญ์กนิษฐ์ บุญเรืองศรีนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายอาทิตย์กมล คำเหลือภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิทภรา วรรณขาวสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวภันทิลา พันธ์ดิษฐ์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุดารักษ์ สุวรรณทองคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิทภรา วรรณขาวสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กุลดงมะไฟวิทยากรรมการ
5. นางสุวรรณา พันธุระนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
6. นางอโนมา สมันต์ศรีฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ จันทะเสนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศวรรณ ศรีเสนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาววราภรณ์ ซุยลาฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา มาเบ้าคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤตติกา ศรีวิชัยนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
4. นายชาญณรงค์ บุญหลักคำโรงเรียนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริญญา ดวงคำจันทร์คำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาวดี วิชัยนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์วรรณ แก้วมาตย์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเต็มใจ ภูวิชัยฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจิรเดช เหตุเกษคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์วรรณ แก้วมาตย์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวเต็มใจ ภูวิชัยฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาววนิดา ทัพทะมาตย์นาวังศึกษาวิชกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สิรินาคสันฑิ์คำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ศรีจันทร์นาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
4. นายปราโมทย์ ศรีปัญญาดงมะไฟวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ รัตนปัญญาคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ ศรีจันทร์นาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
4. นายปราโมทย์ ศรีปัญญาดงมะไฟวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี นาชัยสิทธิ์คำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพิรุณ บาดาจันทร์นาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
4. นางกัญจน์กมล มาลีโรงเรียนกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่งคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิรุณ บาดาจันทร์นาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพาพร ชนะบุญคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
4. นางกัญจน์กมล มาลีฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมิง สงไพรสนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายธีรภัทร แสนอามาตย์ดงมะไฟวิทยากรรมการ
4. นายสมิง สงไพรสนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
5. นายวิรวุธ บุญลาสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมิง สงไพรสนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนิรมล ทาวงษ์นาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายแสงอาทิตย์ แพงทองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]