รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19 กลุ่ม 4
สหวิทยาเขตบัวบาน
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐมน  ทีฆาวงศ์
 
1. นางสาวเพียงพิศ  สิริธนพงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวธัญวรัตม์  สีแสด
 
1. นางสาวศุภสุตา  ศรีพันธบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภาวินี  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวพอฤทัย  มั่นคง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวพรรณิตา  จินดาศิริ
 
1. นางอธิชา  สอนลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริโสภา  ชินพันธ์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  แสงไกร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวยุวรัตน์  นาแก
 
1. นางประไพศรี  คำมูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอภิตตรา  โคตรเวียง
 
1. นางสาวสุธีวัลย์  คำสุริย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นายรัชพล  เพ็งกระโจม
 
1. นายทินกร  ประสพศิลป์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติยา  คงทน
2. เด็กหญิงรัตติกาล  หัสจรรย์
 
1. นางสาวจิราพร  เรืองประเสริฐ
2. นายศิริชัย  หอมดวง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวพิมพิชา  เอกพันธ์
2. นางสาวเมธยา  ขอมดำดิน
 
1. นางสาวอริศรา  แสงเนตร
2. นางแสงอรุณ  อัมพรัตน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวสายธาร  ทองพะเนาว์
 
1. นางสาวลัดดา  อุบลชัย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายวีระชัย  บุญนาดี
 
1. นายสถิตย์  ปัชชาเขียว
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  จำปา
2. นายปฐมวงศ์  พงษ์ธร
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีจันทะ
 
1. นายพงษ์พิชิต  พรมสิทธิ์
2. นายอนัตตศาสตร์  อุ้ยเลิศ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวกานดา  ฝักบัว
2. นางสาวปวีณา  นาร่อง
3. นางสาววิภาวี  สีหานาท
 
1. นายพงษ์พิชิต  พรมสิทธิ์
2. นายอนัตตศาสตร์  อุ้ยเลิศ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติพร  มาตย์วงค์
2. เด็กหญิงรุจิรดา  แก้วเสน่หา
3. เด็กหญิงเสี่ยวหนาน  เซา
 
1. นางสาวธนิกา  ณรสุทธิภัทร
2. นางสาวภัทราภรณ์  ผิวกระจ่าง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายขจรพงษ์  รวมแก้ว
2. นางสาววัตร์ชรัฐ  ชัยขันต์
3. นายอภิสิทธิ์  บุญรักษา
 
1. นายวีระวัฒน์  เพ็งคำศรี
2. นายสัมฤทธิ์  ทุมชะ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญเหลือ
2. นางสาวอุษณีย์วรรณ  ทิพแสง
 
1. นายจีระพัฒน์  ศรีน้อย
2. นางสาวนิตยา  ศรีดารา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายชัยสิทธ์  โคตรสมบัติ
2. นางสาวม่านตะวัน  มาเก่าน้อย
 
1. นางสาวชัชญาภา   อาจนนท์ลา
2. นางรัชนีย์  ชนะพาล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจิราลักษณ์  บุญพร้อม
 
1. นายวิสันต์  จันละคร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายสหรัฐ  วงค์กระจ่าง
 
1. นางจินตนา  จันละคร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกณิกนันต์  จันทะโส
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   คำมูล
3. เด็กหญิงรัชนี  พลมาตย์
 
1. นางนันทกา  คันธิยงค์
2. นางสาววัชรี  โพธิยา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์  พึ่งผล
2. นายคณิน  เพ็งพิทักษ์
3. นายสุทธิพงษ์  บุญคา
 
1. นางปทิตตา  โต๊ะชาลี
2. นางสาวรัจนา  ภิญโญทรัพย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายบุญเลิศล้ำ  บุญเกิด
2. เด็กชายพีระพัฒน์  โต๊ะชาลี
3. เด็กชายสิทธิกร  ศรีพวงมาลัย
 
1. นายจักรพงษ์  สมชารี
2. นางตรึงตรา  โคตรเวียง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายศักดา  ภูสมมา
2. นายสรชาติ  โพธิ์หล้า
3. นายอิสระพงษ์  วิโคตร
 
1. นายปราโมทย์   ทองเนียม
2. นางเครือวัลย์  โคตรบาล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายทักษิณ  สุวรรณเวียง
2. เด็กชายพงศกร   คำอินทร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อยู่สบาย
 
1. นางสาวจารุวรรณ   นรินทร์
2. นางสาวประริชาติ  สิทธิสาร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพร  ผลเสน
2. นางสาวปวิชญา  เสาร์เรือน
3. นายศราวุธ  เฮืองหล้า
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ปุรา
2. นายวุฒิภัทร  ชาติภูธร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แทนไธสงค์
2. เด็กชายปริทร  กลางแม
3. เด็กหญิงสุทาทิพย์  ลุนหล้า
 
1. นางสาวจันทราภรณ์  อินทรรักษา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธิชา  หาญเชิงชัย
2. นางสาวนุชจิรา  มารมย์
3. นายสุทธิชัย  นาอุดม
 
1. นางสาวภคธนัน  แสนโฮม
2. นางเจริญ  พฤกษชาติ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปริณดา  ภูสิงห์
2. เด็กชายภูวดล  สาระผล
 
1. นางสาวรัชนี  ศิริจันทร์
2. นางอาสรา  คัวอักเถิง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวสุพัตรา  พลแก้ว
2. นางสาวอิงกินันท์  บัวมาศ
 
1. นายกฤษณะ  วัดบุญเลี้ยง
2. นายกิตนุรัตน์  พฤกษชาติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายจิราวัธ  พงษ์ษา
2. เด็กชายภาสกร  ธรรมจักร์
 
1. นายมงคล  เสนามนตรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  อัครัง
2. เด็กชายโชคชัย  เคลือภักดี
 
1. นายอาคม  ป้องเรือ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายทวีชัย  สลับแก้ว
2. นายภัทรพล  สุธรรมราช
3. นายศุธัญวิชญ์  บุญจันทร์
 
1. นายจักรพงษ์  สมชารี
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายพงศธร  ดอนอ่อนเบ้า
2. นายอิสระ  บำรุงบ้านทุ้ม
3. นายเฟรม  พาณิชพัฒน์
 
1. นายจักรพงษ์  สมชารี
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชะไมพร  นาสุริวงษ์
2. เด็กหญิงนาตาชา  จำปา
3. เด็กหญิงปิยธิดา  กิจรักษา
4. เด็กหญิงสายธาร  มากจุล
5. เด็กหญิงเกษสุดา  ฉลาดแย้ม
 
1. นายคงฤทธิ์  มิ่งพันธ์
2. นางพูลศรี  นามบุญลือ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวธิติมา  ไพราม
2. นางสาวนันทิดา  ใจซื่อ
3. นางสาวปิยะดา  ช่างทองคำ
4. นางสาวรจนา  ลือเรื่อง
5. นางสาวสุพรรษา  นาหมื่น
 
1. นางพูลศรี  นามบุญลือ
2. นางภัชราภรณ์  เกิดศักดิ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บุรี
2. นางสาวขนิษฐา  ธิตะระ
3. นางสาวจิราภรณ์  ศิริวิ
4. นางสาวชลดา  อ่อนฤกษ์
5. นายอภิสิทธิ์  อุ่นนาแซง
 
1. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
2. นางบรรณฑรวรรณ  ศิริบุตร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  ศรีทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  พูลกลาง
3. นางสาวณัฐนันท์  ศรีคุณ
4. นางสาววิมลสิริ  แสนพงษ์
5. นางสาวอังคณิต  ป้านภูมิ
 
1. นายคฑาวุธ  ไชยสิทธิ์
2. นางวงเดือน  กุดทิง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวปัทมา  พันธ์สุข
2. นางสาวรุจิรา  สุขแพทย์
3. นายวุฒิพงษ์  ศรีกุล
4. นางสาวอรญา  สายสุข
5. นางสาวอัญติมา  สมเหนือ
 
1. นายนพรัตน์  ฝ่ายเคนา
2. นางรัศมี  ทองผิว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กชายคุณากร  หารพรม
2. นางสาวจิฬารัตน์  นวนสะอาด
3. นางสาวจุฑามาศ  อั้นเจริญ
4. นางสาวธิราภรณ์  จันทร์แดง
5. นางสาวนาถชนก  ส่งสุข
6. นายพงศกร  คำแดง
7. นางสาวพิกุลทอง  เตาเมา
8. นางสาวมณีรัตน์  น้อยคูณ
9. นายรัชพล  เพ็งกระโจม
10. นางสาววริษา  ใหม่คามิ
11. นางสาววลัยลักษณ์  ศรีลาอำ
12. นายวุฒิพงษ์  ลมชาลี
13. นางสาวศศิวิมล  นาลีคำ
14. นายสังคม  เคนนันท์
15. นายสิทธิกร  ศรีสุทอ
16. นางสาวอภิญญา  เฮ้าบุญ
17. นางสาวอุมาพร  ทวีพรม
18. นางสาวแพรวสุดา  ซาตัน
19. นางสาวโชติยา  ฝากสระ
20. นางสาวโยษิตา  ใหม่คามิ
 
1. นายคำพันธ์  ภาดี
2. นางสาวปิยนันท์  จันทราลักษณ์
3. นางพัฒนา  ไชยราช
4. นางมณธิดา  จิตต์พงษ์
5. นางสาวอัจฉรา  ภาคี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  ถาวะโร
2. นายกิตติศักดิ์  แก้วปัดถา
3. นางสาวจริยา  มโนวรรณ
4. เด็กชายณัฐชนน  ขันขวา
5. นายณัฐพล  ศรียอด
6. นายถิรพงศ์  สามด่านจาก
7. นายธวัชชัย  คำมี
8. นายธวัชชัย  บัวบกหวาน
9. นางสาวนภาภรณ์  ศรีมงคล
10. นายบริพัตร  ลาดบัวขาว
11. เด็กชายปรเมศวร์  ช่วยค้ำชู
12. นางสาวปัญจลักษณ์  สืบเทพ
13. นายภัทรศักดิ์  โสดามา
14. นางสาวรัชนีกรณ์  ชัยพรม
15. เด็กชายวิทิต  บุญครอง
16. นางสาวศิรมณี  พรมพลเมือง
17. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยสงค์
18. นางสาวสกายกาญจน์  เกิดพิมาย
19. นายสุขสกุล  เจริญใจ
20. นายเกรียงไกร  บุญบรรจง
 
1. นายชัยยนต์  ไกรยวงศ์
2. นางสาวดารานี  อุดชา
3. นายอนุชา  พลสุด
4. นางสาวอ้อทิพย์  พูนนาก
5. นายเสงี่ยม  เจริญใจ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงณัฐมล  หนูพวก
 
1. นายสุรติ  จันทรสุริยะศักดิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวรุ้งนภา  กระภูษร
 
1. นายธวัชชัย  สัมลี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ทองใบ
2. นางสาวธัญชนก  ภูเทียมศรี
 
1. นางปรียดา  ชัยชนะทรัพย์
2. นางศิริวรรณ  โพธิ์ยั่งยืน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายวราวุท  พรมเนาว์
2. นางสาวสุมนทิพย์  สุขประเสริฐ
 
1. นางวารุณี  สุริยะสิงห์
2. นางสาวศศิธร  บัวทรัพย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกกร  คำภิระแปง
2. นางสาวกฤติยา  บุญประคม
3. นางสาวชลิตา  เตมีศักดิ์
4. นางสาวณัฐกานต์  ปานเรือง
5. นางสาวณัฐชยา  ดวงคำ
6. นางสาวพัชริดา  สารมาตย์
7. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  กิติพิชยพัฒน์
8. นางสาวอาทิตยา  ภูคงคำ
9. นางสาวเบญจมาศ  สร้างแก้ว
10. นางสาวเรณุกา  แสนประเสริฐ
 
1. นายจิตรกร  แดงนา
2. นางพรรณธิภา  พิมพ์สิงห์
3. นายวีระพงศ์  พรมพลเมือง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  สุกัง
2. นางสาวขนิษฐา  หันมา
3. นางสาวจารวี  จอมกระโดน
4. นายฐิติพงศ์  ธรรมมาศักดิ์
5. เด็กหญิงนัทธรี  สุโอษฐ์
6. นางสาวนิภาพร  สุทธิประภา
7. เด็กหญิงปริศนา  คำพิบาล
8. เด็กหญิงพรนภัส  โพธิ์ศรี
9. นางสาวมลธิชา  ฝางเสน
10. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  พละสาร
11. นางสาววิภาพร  แสนภักดี
12. นายวีรศักดิ์  พรมแพทย์
13. เด็กหญิงสุปรียา  ขามพลา
14. เด็กหญิงอรปรียา  จิตเจริญ
15. เด็กหญิงอรวี  ศรีกุลวงศ์
 
1. นายนิรัน  ปักษา
2. นายวสันต์  ศรีสะอาด
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ขันพิมูล
2. นางสาวรสสุคนธ์  กันเจียก
3. เด็กหญิงวาสนา   วิริยจารี
 
1. นางสาววงเดือน  คลื่นแก้ว
2. นางสาววิลาสินี  พลพวก
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  โคตรสุวรรณ
2. นางสาวชมภู  โฮมชัยวงษ์
3. นายอรรคพล  กุตัน
 
1. นางสาววงเดือน  คลื่นแก้ว
2. นางสาววิลาสินี  พลพวก
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุชัยราช
2. นางสาวสุวนันท์  เขียวเพชร
 
1. นายถนอม  สุวรรณศรี
2. นางสุกัลยา  โชติพันธ์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวกุสุมา  วงษ์อาด
2. นายมนัส  จรรยามั่น
 
1. นายลือคำหาญ  ทองเขียน
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วบ่อ
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายวิศักดา  นาเฮ้า
 
1. นายจตุรภุช  ศรีภูมั่น
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุนิตา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายธราพงษ์  ผูกพันธ์
 
1. นายสุทัศน์  สุปัญญา
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  เมหวัน
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวสิริยากรณ์  อำพันธ์ทอง
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัตสร  อนุจร
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  สงวนศิลป์
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงธมลธรรม  อัครฮาด
2. เด็กหญิงอารียารัตน์  รัตนเพชร
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
2. นางสาวสุภักดี  ศรีเชียงสา
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 1. เด็กชายอลงกรณ์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวอนุสรา  พุทธา
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายชาญวิทย์  หล้าทุม
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 1. เด็กชายธนากร  เพียราช
2. เด็กชายธนโชติ  กองจันทร์ดี
3. เด็กชายสุทาดล  สามิตร
 
1. นายสัจจพงษ์  เอื้องสัจจะ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑาภรณ์  กอสีลม
2. นางสาวฐาปนี  พิสถาน
3. นางสาวรัตนากร  ทองโคตร
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
2. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ์  ชินเสริม
 
1. นางสาวยุพาพร  บุญญพันธ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวนลินี  ประทุมมี
 
1. นายสงกรานต์  นนท์ตรี
 
67 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  ชาวไทย
2. นายชาญวุฒิ  สุระเทวี
3. นางสาวนริศรา  ศรีกงเพชร
4. นางสาวมาริสา  ติดตะ
5. นางสาววิภาวี  ดาวเชิญ
6. เด็กชายสุทธินัน  บราณสาร
7. เด็กหญิงสุมินตรา  หัญจังสิทธิ์
8. นางสาวอรอนงค์  สจิดกุล
9. นายอลงกรณ์  ชำนิหัส
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คำตา
2. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
3. นางสาววิลาวัณย์  โสมาบุตร
 
68 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นายจักรินทร์  ในสูงเนิน
2. นางสาวจิระประภา  ทองดี
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พันจีม
4. นางสาวชญาดา  ก้านทอง
5. เด็กหญิงชลธิชา  กลางบุญมา
6. นายชวลิต  อินทะศรี
7. เด็กชายชาญชัย  สอนชัยภูมิ
8. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนสร้อย
9. เด็กชายธีรภัทร์  โภคานิตย์
10. นางสาวนัฐกานต์  ผ่านพูล
11. เด็กหญิงนันทิกา  วงษ์อินตา
12. นางสาวพลอยไพลิน  บุตรภูเขียว
13. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนมาสาย
14. เด็กชายภานุกรณ์   ชินน้อย
15. เด็กชายภานุรักษ์  ข้อไผ่
16. นางสาวรัตนาภรณ์  สีหานาม
17. นายราชนุกูล  พลเขต
18. นางสาววชุดา  เผ่นณรงค์
19. นางสาววัชราภรณ์  ปัทนาถา
20. นางสาววันเพ็ญ  ประเสริฐไทย
21. นางสาววาสนา  แก้วพรม
22. นางสาววิชุดา  ขันขวา
23. นางสาวศรัญญา  ทัดทาน
24. นายสิทธศักดิ์  พิมพ์คำไหล
25. เด็กชายสิทธิชัย  ชัยผล
26. นางสาวสุดารัตน์  คำดอนหัน
27. เด็กหญิงสุทธิดา  พุทธสุทธิ์
28. เด็กหญิงสุรีรัตน์   พลเขต
29. นายสุเมธ  ไชยน้อย
30. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นิลสูงเนิน
31. นางสาวอรญา  ศิริคุณ
32. นางสาวอัญชลี  พลเขต
33. นางสาวอาภรณ์  บุญประคม
34. เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วคง
35. เด็กชายเกชา  พาน้อย
36. นายเกียรติศักดิ์  เขียวคำ
37. เด็กหญิงเจนจิรา  วรรณสุข
38. นางสาวเจนจิรา  ศรีวรรณวงศ์
39. เด็กหญิงไพรินทร์  จิตตั้ง
 
1. นายพงศกร  สุวรรณศรี
2. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  โฮมชัยวงศ์
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายเอกณรงค์  เวียงสมุทร
 
1. นายอนุสรณ์  วรรณะ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลดา  หงษ์เวิญ
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวหทัยรัตน์  ผาเนตร
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายทิวากร  แสงใส
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายจิรวุฒิ  แซ่ห่าน
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียานุช  ชาวแหลง
 
1. นางจินตนา  แทบศรี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวจิติมา  เววิชัยโก
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายภูรินทร์  ศรีสงนาง
 
1. นายอนุสรณ์  วรรณะ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายวรวุฒิ  จันทร์ดาตุ่ย
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทัชพร  ธาตุทอง
 
1. นายเรวัต  นุชิต
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกุสุมา  ตาดึ
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  โฮมชัยวงศ์
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายเกียรติศักดิ์  ชูชัยมังคลา
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลลิตา   บัวขาว
 
1. นางสาวรจนา  หมื่นแผ้ว
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวนิตนภา  บุญศิริ
 
1. นายสงกรานต์  นนท์ตรี
 
85 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  พรมแสง
2. เด็กชายจิโรชน์  โคตรณรงค์
3. เด็กหญิงดวงนภา  มะลิงาม
4. เด็กชายธนากร  ดอนกระจ่าง
5. เด็กชายธนโชติ  เจริญสุข
6. เด็กชายธวัชชัย  ศรีหะ
7. เด็กชายธีระพงษ์  รักษาลำ
8. เด็กชายนนทวี  ตรีโอษฐ์
9. เด็กหญิงนภัสษร  เพชรสังหาร
10. เด็กชายปรัชญา  ชัยแย้ม
11. เด็กชายปริญญา  ทองโชติ
12. เด็กหญิงปิยดา  โตมาชา
13. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แก้วประสิทธิ์
14. เด็กหญิงปิยะรัตน์  พะโยมพัด
15. เด็กหญิงพรชิตา  วรรณชัย
16. เด็กหญิงพาวรินทร์  แก้วสิลา
17. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมแสง
18. เด็กชายภคพล  ชาญณรงค์
19. เด็กหญิงรจนา  บุตตะเสน
20. เด็กชายวชิตพล  พิมพาเรือ
21. เด็กหญิงวรรณภา  โนนทิง
22. เด็กชายวิศรุต  ศรีพิเมือง
23. เด็กชายวีรชัย  วรรณพัฒน์
24. เด็กชายศราวุธ  นาขวัญ
25. เด็กหญิงศิวาพร   ทองพันธ์
26. เด็กชายสนธยา  แสงแป้
27. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีทะชัย
28. เด็กหญิงสุณิษา  รัตนะวงศ์
29. เด็กหญิงสุนิสา  เถื่อนบัวระบัติ
30. เด็กหญิงสุภาพร  นุชิต
31. เด็กชายอธิพงศ์  พรรณพรหม
32. เด็กหญิงอรยา  มั่นคง
33. เด็กหญิงอรอนงค์  เชื้อแก้ว
34. เด็กหญิงอรัญญา  สิงห์เพ็ง
35. เด็กชายอัครวิชญ์  ภูมิประเสริฐ
36. เด็กหญิงอุไรพร  เร่งเร็ว
37. เด็กหญิงเพ็ญธิดา  ทองแดง
38. เด็กชายเมธี  พระสว่าง
39. เด็กชายเสกสรร  จันเส
40. เด็กหญิงเสาวนิตย์  ศร๊บุญเรือง
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
2. นางจันทร์เพ็ญ  นาชารี
3. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
4. นางนิรามัย  พลสนอง
5. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
6. นางสาวพรจันทร์  จันทร์กลิ่น
7. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
8. นายสายันห์  พันสุข
 
86 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรณ์วิภา  อินทร์ศิริ
2. เด็กชายจิรายุทธ  ดอนบุราณ
3. เด็กชายจีระวัฒน์  เวียงสมุทร
4. เด็กหญิงวิภาดา  เถื่อนฮาวลา
5. เด็กหญิงสุนันทา  นนท์ตรี
6. เด็กหญิงสโรชา  ลุนบับภา
7. เด็กชายอภิวรรณ  ใฝ่ฝัน
8. เด็กชายอลงกรณ์  แสนโท
 
1. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
2. นายอุทัย  นีอำมาตย์
3. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
87 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์  ปาสานำ
2. นางสาวนภาพร  ไพรราม
3. นางสาวพนารัตน์  รัตนะ
4. นายภานุพล  ชมภูพื้น
5. นายราเชนทร  คนุ
6. นางสาววงเดือน  บุญเลิศ
7. นางสาวอรณี  แก่นหามูล
8. นายอวัชชา  สรรพ์สมบัติ
 
1. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
2. นายอุทัย  นีอำมาตย์
3. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
88 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรณ์วิภา  อินทร์ศิริ
2. เด็กชายจีระวัฒน์  เวียงสมุทร
3. เด็กหญิงดลยาณีย์  ภาษี
4. เด็กหญิงนัทธิกา  ก่ำจำปา
5. เด็กหญิงวิจิตรา  มีชัย
6. นางสาววิภาดา  เถื่อนฮาวลา
 
1. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
2. นายอุทัย  นีอำมาตย์
3. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
89 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์  ปาสานำ
2. นางสาวนภาพร  ไพรราม
3. นางสาวพนารัตน์  รัตนะ
4. นายภานุพล  ชมภูพื้น
5. นางสาวมลิวรรณ  บัวลา
6. นายราเชนทร  คนุ
 
1. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
2. นายอุทัย  นีอำมาตย์
3. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งกาญน์  รัตนวรรณ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พิมพ์คีรี
3. เด็กหญิงดลยาณีย์  ภาษี
4. เด็กหญิงนัทธิกา  ก่ำจำปา
5. เด็กหญิงวิจิตรา  มีชัย
6. เด็กหญิงสุนันทา  นนท์ตรี
7. เด็กหญิงสโรชา  ลุนบับภา
 
1. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
2. นายอุทัย  นีอำมาตย์
3. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์  ปาสานำ
2. นางสาวนภาพร  ไพรราม
3. นางสาวพนารัตน์  รัตนะ
4. นายภานุพล  ชมภูพื้น
5. นางสาวมลิวรรณ  บัวลา
6. นายราเชนทร  คนุ
 
1. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
2. นายอุทัย  นีอำมาตย์
3. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายกฤษณะ  ยืดยาว
2. นายกษิกฤต  ขนุนก้อน
3. นายจักรพล  มีผล
4. นายชัยวัฒน์  ประสมพืช
5. นายณัฐพล  จันทร์ชัย
6. นายณัฐพล  ดวงประทุม
7. นายนภัสกร  ชัยศรี
8. เด็กชายปรีชาพงษ์  สุระชน
9. นายพงศกร  หวานตา
10. เด็กชายมหิทธิ  มีพรสรวง
11. เด็กชายวชิรวิทย์  นิลชื่น
12. นายวรากร  ราชพรม
13. เด็กชายวุฒินันท์  สิมมา
14. เด็กชายสุเมธ  อุทาทิศ
15. เด็กชายอภิชาติ  หันตุลา
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายจิรายุทธ  คำภิละ
2. นางสาวชรินทร  ดวงบุบผา
3. นายฐาปกรณ์  ปาสานำ
4. นายณัฐวุฒิ  โคกวิลัย
5. นายธนาคาร  ศรีเจริญ
6. นางสาวนภาพร  ไพรราม
7. นายพงศกร  โพธิศรีเมือง
8. นางสาวพนารัตน์  รัตนะ
9. นายภานุพล  ชมภูพื้น
10. นางสาวมลิวรรณ  บัวลา
11. นางสาววงเดือน  บุญเลิศ
12. นางสาวสายธาร  พะชะ
13. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเชียงสา
14. นายอนุชา  นาหัวนิน
15. นางสาวอรณี  แก่นหามูล
16. นางสาวเบญจพร  เหล่าถาวร
 
1. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
2. นายอุทัย  นีอำมาตย์
3. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายชานุวัฒน์  ศรีเคน
2. นายนรงค์ชัย  ทัตทาน
3. นายภูมินทร์  พรหมทัส
4. นายอัยการ  ศรีดาวงค์
5. เด็กชายเบียร์  สินทร
 
1. นางสาวปวลีย์รัตน์  ชื่นอารมภ์
2. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตติกร  สร่างโศก
2. นายสุปัญญา  วงหาจักร
 
1. นายวันชัย  ศรีสุทัศน์
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กชายมานพ  แวงวรรณ
2. เด็กชายฤทธิ์ชัย  พรมศาลาเมฆ
3. เด็กชายอนิรุจ  ลมพันธ์
 
1. นายบัญชา  นุชิต
2. นายอภัย  แงวกุดเรือ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายศุภชัย  โนคำ
2. นายอดิศักดิ์  ทองสา
3. นายเอกรัตน์  ศรีนามพันธ์
 
1. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  เพียเพ็ง
2. เด็กหญิงนิสรา   ดอนพลทัน
3. เด็กหญิงอินธุอร  กองสินแก้ว
 
1. นายจิรศักดิ์   นุดสมบัติ
2. นายสุนัน  สีพัน
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นางสาวมนต์นภา   วงษ์จูม
2. นางสาววิจิตรา   วงษ์จูม
3. นายศุภกฤตติ์   ลามแก้ว
 
1. นายวีระธรรม  จำปาบุรี
2. นายสัปดาห์   อองภา
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์สมร  ดาน้อย
2. เด็กชายพชร  สีลานนท์
3. เด็กชายภานุวิทย์  ยาตาล
4. เด็กหญิงวฤนิดา  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงศศิประพร  แนธิบุตร
6. เด็กหญิงสุทธิณี  ศรีสะอาด
 
1. นายปกร  วงศ์มีแก้ว
2. นายปัญญา  พังน้อย
3. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายกิตติชัย  ก่อมขุนทด
2. นางสาวจินตรา  ศาลาศักดิ์
3. นางสาวณัฐยา  แดงท่าขาม
4. นางสาวบุรีรัตน์  โพธิ์หล้า
5. นายศรัญญู  เพียซิน
6. นายศุภชัย  สิงห์สุข
 
1. นางณัฐชยาภรณ์  ธาตุมณี
2. นายปราโมทย์  แน่กลาง
3. นายวีระชาติ  กุลสุวรรณ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  สุวรรณพล
2. เด็กหญิงสิริมา  คงสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพาเรือ
 
1. นายชัยณรงค์  ไชยโย
2. นางดวงใจ  ไชยโย
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นางสาวดวงฤทัย   นาสุรีย์
2. นางสาวนุชรา   พลงาม
3. นายสุขชัย   หล้าลี
 
1. นางบุญน้อม   อองภา
2. นางสาวสุชาดา   แสงตาปัน
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กชายธิชานนท์  โพธิ์ผำใหญ่
2. เด็กหญิงศิริกาญจณา  วงษ์ศิลา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  พันธะ
 
1. นายสกล  อุ่นทะยา
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. นายจามิกร  เมฆวัน
2. นางสาวพิมพร  ภูมิแกดำ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  พาพินิจ
 
1. นายอภัย  แงวกุดเรือ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกพร  เสร็จแหม่ง
2. เด็กหญิงมัทธนา  เพลินภูเขียว
3. เด็กหญิงเด่นนภา  วงศ์คำ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นางสาวจีราวรรณ  มาตรราช
2. นางสาววาธิดา  ริพลชัย
3. นางสาวสุภิญญา  แสงใส
 
1. นางดวงใจ  ไชยโย
2. นางนิรามัย  พลสนอง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรา  ศรีสด
2. เด็กหญิงประกายกาญจน์  พาจันทร์
3. เด็กหญิงภิรมย์ญา  ผาแพน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวจิตราภรณ์  ดอนแก้วญวน
2. นายณัฐวุฒิ  เพรงมา
3. นางสาวสุธิดา  จันทร์ขุน
 
1. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
2. นางสาวเนตรนภา  แก้วก่า
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรฐา  ศรีบัวอ่อน
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  ใจหาญ
3. เด็กหญิงลำไย  กุลจันทร์ศรี
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวจิฬารัตน์  นวนสะอาด
2. นางสาวธิดาภรณ์  จันทร์แดง
3. นางสาวแพรวสุดา  ชาตัน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายปริญญา  ภูพูล
2. เด็กชายภูมินทร์  คำสิงห์
3. เด็กหญิงอังคณา  เครือศรี
 
1. นายวุฒินันท์  สีหาราช
2. นายสุทธิรักษ์  จันทร์บุญ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวจิรรัตน์  นามวัน
2. นางสาวณัฐการต์  เพ็งเมือง
3. นางสาวนริศรา  ปิดป้อง
 
1. นายปกร  วงศ์มีแก้ว
2. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  พิลาลี
2. เด็กหญิงอักษร  ศรีตระการ
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นายอภิสิทธิ์  ภูมิชัยโชติ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำสีนาค
2. เด็กหญิงอมินตรา  แย้มดี
 
1. นางสาวมินตรา  คำภีร์
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายคีรีกรณ์  บุญโยธา
2. นายอดิศร  เหลาเพ็ง
 
1. นายนที  ปัชชาเขียว
2. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  สุนาพรม
2. เด็กชายนครินทร์  เหล่าอรรคะ
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายวชิระ  ขุริมนต์
2. นายวิษณุ  ดันนอก
 
1. นางกันยพัชญ์  ทองโคตร
2. นายกิตติภพ  คัทธมารศรี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายพิสิฐ  โพตะสี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองคำ
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นายอภิสิทธิ์  ภูมิชัยโชติ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  พลดงนอก
2. เด็กชายธนวัฒน์   กาล้อม
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรัญญา  ชนะบุญ
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ศรีพันนา
 
1. นายจิรเดช  สวดสม
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวนุจิรา  ยุบลเลิศ
2. นางสาวบุญยรัตน์  แหวนทองจันทร์
 
1. นายจิรเดช  สวดสม
2. นางสาวลลิตา  นนท์ตรี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก   ไพเขต
2. นางสาวสุนิตา   วงษาจันทร์
 
1. นายนที  ปัชชาเขียว
2. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายทรงศักดิ์  ธานี
2. นางสาวนภาพร  ป้านภูมิ
 
1. นางสาวมณฑวรรณ  ภูบุญคง
2. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  วงธานี
2. เด็กหญิงศานตกมล  กันเจียก
3. เด็กหญิงอารียา  เจริญวัย
 
1. นางสาวมณฑวรรณ  ภูบุญคง
2. นางสาวสุะธิดา  ประทุมกุล
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  ประเทศเสนา
2. นางสาวศยาวดี  สุวรรณรัตน์
3. นางสาวเฟื้องฟ้า  แสนยา
 
1. นายภานุพล  ประจวบแท่น
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. นายศาสตรายุทธ  พุกหน้า
2. นายศิริราช  สามารถ
 
1. นางจิราภรณ์  โฆสิต
2. นายสุรเดช  พรมคำ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายพีระศักดิ์  สุวรรณไตร
2. นายศรพิชัย  เทียบจัตุรัส
3. นายอรันดา  โพธิ์วิชัย
 
1. นายพุทธา  สุวรรณละ
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายอนุชิต  คังดงเค็ง
2. นายอภิสิทธิ์  นาถมทอง
3. นายอภิสิทธิ์  พาณิชพัฒน์
 
1. นายพุทธา  สุวรรณละ
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายธนวิทย์  แก้วบุตร
2. นายธนารัตน์  จันทร์ปัญญา
3. เด็กชายเอกวิทย์  นาสมยนต์
 
1. นายจักรพงษ์  สมชารี
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายธีระพงษ์  แสนรัมย์
2. นายธีระศักดิ์  พองคำ
3. นายสันติราษฎร์  จันโท
 
1. นายจักรพงษ์  สมชารี
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงแพรภคภร  เจนจิรโฆษิต
 
1. นางจรีภรณ์  โพธิ์อ่อง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวศิริพร  พันธุพารา
 
1. นางณภัค  เมฆวัน
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายปรัชพล  ศักดิ์ดา
 
1. นางงามผกา  อินทปัญญา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวชาลิณี  เนียนไธสง
 
1. นายมาวิน  วุฒิสาร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรินันท์  บุญเฉลิม
 
1. นางรัตนา  ทุมชะ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวสุภาพร  จิตเจริญ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายกฤติน  ขันขวา
 
1. นางจรีภรณ์  โพธิ์อ่อง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา   อัครนิมาตร
 
1. นายนเรศ  สายเนตร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายธวัตรชัย  สีทะนี
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  พบสมัย
3. นางสาวรัชนีกร  จันทรหาญ
4. เด็กหญิงรัตนา  หัสโก
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  กุลพันธ์ชะโร
 
1. นางสาวชาลินี  กอผจญ
2. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายชนะพล  ศรีโพนทอง
2. นายธีรวิทย์  ฉิมนอก
3. นายวินัย  กว้างขวาง
4. นางสาวศศิธร  เกษบุตร
5. นางสาวสุนิษา  สอนโคตร
 
1. นางบรรฤทธิ์  พรมพลเมือง
2. นางเกษร  รักเมือง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐกมล  แก้วอัคฮาด
 
1. นางสาวดวงสุดา  สุปมา
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันจิรา  เครือคูณ
 
1. นางสุชานันท์  แพงดี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑารัตน์  สมจิต
 
1. นางสุกัลยา  โพธิญาณ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา    ยุระศรี
 
1. นางสาววราภรณ์  เหมยนรินทร์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวสุทธิดา  สุนนท์ชัย
 
1. นางสาวศิวาการ  ห้าวหาญ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวพัชราพร  ยางศรี
2. นางสาวสุจิตรา  พรมลา
 
1. นางสาวพุทธชาติ  รัตนบุตร
2. นายอนนท์  กอโพธิ์ศรี
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวสุวิมล  พระชัย
2. นางสาวอภิมณรุจี  ทองคำกาญจน์
 
1. นายขจรชัย  พิมพ์สิงห์
2. นางสาวอรทัย  หาญมูลตรี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายกริชชัย  พุดสูงเนิน
2. นายกฤษณะ  สิมมา
3. นายภาราดร  ชินตุ
4. นายวิรัช  สีลี
5. นายวิษณุ  บุตรศิริ
6. นายวุฒิกร  อุดน้อย
7. นายอธิบดี  สิทธิบุตร์
8. นายโกเมนทร์  สิทธิสาร
 
1. นายปราโมทย์  ศรีปัญญา
2. นายพงษ์ศักดิ์  สกุลฮูฮา
3. ว่าที่ร้อยตรีสุระสิทธิ์  สีไชย
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายจักรกฤษ  แสงรุจี
2. นายจิระศักดิ์  ชัยบังคม
3. นายณัฐพล  สิมมาพิมพ์
4. นายวิวัฒน์  ภูระบัตร
5. นายสนทยา  พรมนันท์
6. นายอภิสิทธิ์  จันทร์หล่ม
 
1. นายฐิติพงษ์  บุญประคม
2. นายทวี  ไชยบุรมณ์
3. นายนิรุตต์  คำภิเนตร์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาภัค  ปัดชาสุวรรณ
2. นายกิตติวินท์  จันทะสี
3. นายชยานันท์  มงคลเคหา
4. นายนฤเบศ  เพียราช
5. นายนัฐวุฒิ  บุตรรัตนะ
6. นายภานุทัศน์  นาคไทย
7. นายวัชรากร  ผางจันทร์ดา
8. นายวายุ  ทองสร้อย
9. นางสาวสมฤทัย  วารีศรี
10. นายอภิสิทธิ์  พลเยี่ยม
 
1. นางตรึงตรา  โคตรเวียง
2. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
3. นายศุภชัย  เรืองเพ็ญ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิกา  ฤทธิ์มหา
2. เด็กหญิงณัฐมล  เสนาลา
3. นางสาวประภัสสร  พรมศิลป์
4. นายพิพัฒน์  โชติชม
5. นางสาวอมรรัตน์  มีชื่อ
 
1. นางสาวพัชรียา  มุมสำ
2. นางสาววิไลวรรณ  อ่อนละมุล
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ   อุตรศรี
2. นางสาวนูรีฮัน   มิงมะมา
3. นางสาวรุ่งนภา   แก้วมาตร
4. นางสาววรรณภา  ศรีบุษย์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ทรัพย์ประทุม
 
1. นายอธิวัฒน์  วงษาไชย
2. นายเอกลักษณ์  ทัพจันทร์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยมงคล  เสนาจ
2. เด็กหญิงนุชตา  ศรีฐาน
3. เด็กชายอัฐพล  มูลสุวรรณ
 
1. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ชาวไทย
2. นางสาวธัญญารัตน์  สาราช
3. นางสาวพัฒตรา  ปัตนาถา
 
1. นางอธิชา  สอนลา
2. นายอธิวัฒน์  วงษาไชย
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 1. เด็กหญิงชลติยา  กัณหาป้อง
2. เด็กชายปกรณ์  สุวรรเกษี
3. เด็กหญิงอัญชริกา  คำสมุทร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จันเทพ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวพรรษา  แก้ววิชิต
2. นางสาววชิราภรณ์  คันธิยงค์
3. นางสาวสุวิชา  ผลดี
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  จันทร์สมัคร
2. นางสาวศิริพร  มีมะจำ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายสดใส  คำอ้อ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยเบ้า
 
1. นางจำเนียร  ดีหอม
2. นางสาวสายรุ้ง  เสมอใจ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายนันทภพ  เพลงลคร
 
1. นายสำราญ  ทองเดช
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  สิมดี
2. เด็กหญิงศิรินภา  เสนา
 
1. นางสาวพรรณี  สิริธนพงศ์
2. นางสาวเพียงเพ็ญ  สิริธนพงศ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายจงรัก  โนนทิง
 
1. นางสาวสุรีย์วรรณ    แก้วมาตย์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงศิวพร  สารีพันธ์
2. เด็กหญิงอาคิรา  ธีรสกุลวงค์ชัย
 
1. นางสาวจงกลณี  งามวงศ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาววรดา  สมคำพี
 
1. นางสาวจงกลณี  งามวงศ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุริย์ศรี  ตั้งสกุลวิโรจน์
 
1. นางสาวอัจฉริยา  พงศ์พิษณุ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวพิศมงคล  เพลินจิตร์
 
1. นางพรทิพย์  บรรเทา
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ   เชื้อแก้ว
2. นางสาวกรรณิกา   สุโอษฐ์
3. นางสาวกัลยา   ท้าวพา
4. นางสาวกุลธิดา   กุลวงษ์
5. นางสาวกุลนิภา   โพธิ์สุดตา
6. นางสาวขนิษฐา   สีลานุต
7. นางสาวคัคนางค์   ชุมภูปิก
8. นางสาวจันทร์จิรา   สุขันธ์
9. นางสาวจิติมา   เววิชัยโก
10. นางสาวจุฑาพิชญ์   วงษ์ชารี
11. นางสาวชญานิน   กล่ำเสือ
12. นางสาวชฎาพร   โพธิ์จาน
13. นางสาวชนากานร์   ปานเมือง
14. นายณัชพล    พิมพ์พรมมา
15. นางสาวณัฐมล    โสวิชัย
16. นายทรงศักดิ์   กางการ
17. นายธนากร  โสภิพันธ์
18. นางสาวธัญญารัตน์   เมยมงคล
19. นางสาวธารารัตน์   คำสีทา
20. นางสาวธิติยา    นาหัวนิล
21. นายธิติวุฒิ    ปัญนาวี
22. นายธีรภัทร์   แสงนิล
23. นางสาวนริศรา   มหาฤทธิ์
24. นางสาวนริศรา    สุริสาย
25. นายนวพรรษ   เขตวัฒนานุสรณ์
26. นางสาวนาตยา   ราชัย
27. นายนิพนธ์   พลศรีดา
28. นางสาวนิรชา   ใจว่อง
29. นางสาวนุชนภา   สัตย์ธรรม
30. นางสาวน้ำทิพย์   ชัยเลิศ
31. นางสาวปนัดดา   บำรุงสำราญ
32. นางสาวประภัสสร   ดอนไม้ไทร
33. นางสาวประมาภรณ์   เขตวัฒนานุสรณ์
34. นางสาวปาริตา   สีจันฮด
35. นายพรชัย   ลีทองดี
36. นางสาวพรพิมล   มาศรี
37. นางสาวพรสุดา   นาสีเคน
38. นายพลวัตร   สุวรรณศรี
39. นางสาวพัชราภรณ์   นนทคำจันทร์
40. นายพิพัฒน์   บุตรทุม
41. นางสาวมณิสรา   แก้วไพฑูรย์
42. นางสาวมาริสา   โพธิ์คำ
43. นางสาวยุภาพักตร์   สุนนท์ชัย
44. นางสาวรัชนีกร   สอนคำมี
45. นายรัฐสรัญ   ลาภมาก
46. นางสาวรุ่งทิวา   งามสวย
47. นางสาววนิดา   ปะธรรมเต
48. นางสาววรรณนิภา   แก้ววงษ์
49. นางสาววรรณศิริ   ศรีสุข
50. นางสาววรวรรณ    โสโท
51. นางสาววริศรา   ศรีพันธบุตร
52. นางสาววันวิสาข์   สุปัญญา
53. นางสาววัลภา   ผาบสิมมา
54. นางสาววารุณี   ภูชมศรี
55. นางสาววิมพ์วิภา   บุญณะสิทธิ์
56. นางสาววิไลลักษณ์   สนองผัน
57. นายวีระชัย    ศรีโยธา
58. นางสาวศศิธร   โสนะแสง
59. นางสาวศศิธร   แถลงการณ์
60. นางสาวศิริลักษณ์   รักศิลป์
61. นางสาวศิริลักษณ์   ผาเนตร์
62. นางสาวศิริวรรณ   สิงห์สุข
63. นายสายฟ้า   สวัสดิ์ประภา
64. นางสาวสิริภรณ์   จันทร์วงศ์
65. นางสาวสิริยากร    วงค์วรรณ์
66. นางสาวสิริลักษณ์   ไชยฮ้อย
67. นายสุทัศน์   ดาวเชิญ
68. นางสาวสุพัตรา   แสงต้น
69. นางสาวสุภัสตรา   สีพล
70. นางสาวหทัยรัตน์   ผาเนตร
71. นายหนึ่ง  ไชยวุฒิ
72. นายอดิศร   ทวีโยค
73. นายอนุชิต   คังดงเค็ง
74. นายอภิชาติ   คงกลิ่น
75. นางสาวอภิลักษณ์   แก้วขันตรี
76. นายอภิสิทธิ์   นาถมทอง
77. นายอภิสิทธิ์   พานิชพัฒน์
78. นางสาวอมินตา    กัลลา
79. นายอลงกรณ์   สุริโย
80. นางสาวอาภาพร   กันหา
81. นางสาวอินทิรา   ชัยวงษ์
82. นางสาวเจนจิรา   ดอนสุวอ
83. นางสาวเจษรินทร์   ประวันเตา
84. นางสาวเอมอมร   สีชาทุม
85. นางสาวแพรผกา   จำปาหวาย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พิเดช
2. นายทรงกรด  ภูมิพานัช
3. นางสาวบวรจิตร  พลขันธ์
4. นางสาวพรรณี  สิริธนพงศ์
5. นางลัดดาวัลย์  บุญจำนงค์
6. นางศรีสุข  บุตรรัตนะ
7. นางสาวเพียงพิศ  สิริธนพงศ์
8. นางสาวเพียงเพ็ญ  สิริธนพงศ์
 
167 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายพงพนา  แทบศรี
 
1. นายอนุสรณ์  วรรณะ
 
168 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายธนพล  แสงบุดดา
 
1. นายอนุสรณ์  วรรณะ
 
169 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายศุภชัย  ศรีสุธรรม
 
1. นายอนุสรณ์  วรรณะ
 
170 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายวิทวัส  วรรณพงษ์
 
1. นายอนุสรณ์  วรรณะ
 
171 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งกาญน์  รัตนวรรณ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พิมพ์คีรี
3. นายจักกฤษ  กาฬสินธุ์
4. นายจิรายุทธ  คำภิละ
5. เด็กชายจีระวัฒน์  เวียงสมุทร
6. นายฐาปกรณ์  ปาสานำ
7. นายณัฐวุฒิ  โคกวิไล
8. เด็กหญิงดลยาณีย์  ภาษี
9. นายธนพล  แสงบุดดา
10. นายธนาคาร  ศรีเจริญ
11. นางสาวนภาพร  ไพรราม
12. เด็กหญิงนัทธิกา  ก่ำจำปา
13. นายพงพนา  แทบศรี
14. นางสาวพนารัตน์  รัตนะ
15. นายภานุพล  ชมภูพื้น
16. นางสาวมลิวรรณ  บัวลา
17. นายรัฐศาสตร์  โซ่เชียงคำ
18. นายราเชนทร  คนุ
19. นางสาววงเดือน  บุญเลิศ
20. เด็กหญิงวิจิตรา  มีชัย
21. เด็กชายวิทวัส  วรรณพงษ์
22. นางสาววิภาดา  เถื่อนฮาวลา
23. นายศุภชัย  ศรีสุธรรม
24. เด็กหญิงสุนันทา  นนท์ตรี
25. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเชียงสา
26. เด็กหญิงสุวิมล  พลีศักดิ์
27. นางสาวสโรชา  ลุนบับภา
28. นางสาวอรณี  แก่นหามูล
29. นายอวัชชา  สรรพ์สมบัติ
30. นายเอกณรงค์  เวียงสมุทร
 
1. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
2. นายอนุสรณ์  วรรณะ
3. นายอุทัย  นีอำมาตย์
4. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายยุทธพิชัย  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง