สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 48 33 17 98 104 10 1 0 115
2 หนองบัวพิทยาคาร 36 27 15 78 89 10 3 1 102
3 กุดดู่พิทยาคม 32 16 13 61 76 8 9 0 93
4 โนนสังวิทยาคาร 12 12 7 31 48 19 6 1 73
5 หนองสวรรค์วิทยาคาร 8 12 2 22 29 9 5 0 43
6 ยางหล่อวิทยาคาร 8 11 11 30 44 9 6 2 59
7 พิชญบัณฑิต 4 6 5 15 29 18 11 0 58
8 กุดสะเทียนวิทยาคาร 4 5 4 13 28 7 8 0 43
9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 4 4 8 16 22 14 8 1 44
10 จริยานุสรณ์ 4 4 3 11 27 9 7 0 43
11 หนองเรือพิทยาคม 3 2 7 12 25 14 11 1 50
12 อนุบาลภูบดินทร์ 3 1 1 5 9 3 5 1 17
13 โนนเมืองวิทยาคาร 2 10 10 22 29 13 4 0 46
14 นากอกวิทยาคาร 2 2 0 4 9 4 8 1 21
15 กุงแก้ววิทยาคาร 1 0 2 3 9 9 12 1 30
16 บ้านขามพิทยาคม 0 2 7 9 14 15 9 1 38
รวม 171 147 112 430 591 171 113 10 875