สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 104 10 1 0 115
2 หนองบัวพิทยาคาร 88 10 3 1 101
3 กุดดู่พิทยาคม 71 8 9 0 88
4 โนนสังวิทยาคาร 48 19 6 1 73
5 ยางหล่อวิทยาคาร 44 9 6 2 59
6 พิชญบัณฑิต 30 18 11 0 59
7 โนนเมืองวิทยาคาร 29 13 4 0 46
8 กุดสะเทียนวิทยาคาร 28 7 8 0 43
9 จริยานุสรณ์ 27 9 7 0 43
10 หนองสวรรค์วิทยาคาร 26 9 5 0 40
11 หนองเรือพิทยาคม 25 14 11 1 50
12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 22 14 8 1 44
13 บ้านขามพิทยาคม 14 15 9 1 38
14 กุงแก้ววิทยาคาร 9 9 12 1 30
15 นากอกวิทยาคาร 9 4 8 1 21
16 อนุบาลภูบดินทร์ 9 3 5 1 17
รวม 583 171 113 10 877