หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19 กลุ่ม 4
สหวิทยาเขตบัวบาน
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร ผอ.สพม. เขต 19 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายประสงค์ เอี่ยมเวียง รอง ผอ.สพม. เขต 19 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รอง ผอ.สพม. เขต 19 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายไพโรจน์ พรมสอน รอง ผอ.สพม. เขต 19 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพม. เขต 19 คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายสวัสดี สุธรรมา หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายยงยุทธ ศรีหล่อเหล็ก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายพรชัย จันทะคุณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายอนุวัฒน์ ราชจำปี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นายสนิท วงศ์แสงตา ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
11 นางวิลาวัณย์ พรหมโส รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
12 นายสุเมธ ปานะถึก รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
13 นายจิรวัฒน์ จิระวัฒนพิสิษฐ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
14 นางวิมล ปานะถึก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
15 นายฐาปนา นิตย์คำหาญ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
16 นางนภวรรณ ศรีภูธร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
17 นายสุขเกษม พาพินิจ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
18 นายภิรมย์ ถุนพุฒดม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
19 นายกิตติชัย การโสภา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
20 นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
21 นางพิกุล ตรีกุล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
22 นายพิเชษฐ นครชัย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
23 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
24 นายทองพูน สุริยะศรี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
25 นายภานุวัฒน์ อิ่มนาง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
26 นางนิรามัย พลสนอง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
27 นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
28 นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
29 นายสนิท วงศ์แสงตา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
30 นางนภวรรณ ศรีภูธร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
31 นายพิเชษฐ นครชัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
32 นายสุนธะรา กลางประพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
33 นายเกียรติศักดิ์ ขาวขำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
34 นายสมศักดิ์ วรรณคีรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
35 นายสุรพล พลรอด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
36 นายวิรัตน์ สุวรรณสถิต กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
37 นางอรทัย จันทา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
38 นางกอบแก้ว มีนาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
39 นางสิริมา สุวรรณสถิตย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
40 นายพยุง ยืนยัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
41 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
42 นายเทิดชัย คอนดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
43 นายจตุรภุช ศรีภูมั่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
44 นายบุญเลิศ จันทร์กอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
45 นายสุทัศน์ สุปัญญา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
46 นายพงศ์พันธุ์ ภูมิพานิชย์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
47 นายธาตรี เขียวรื่นรมย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
48 นักศึกษาวิชาทหาร 10 คน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
49 นายสมชาย ชมภูแดง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
50 นายทศพร ภูมิพานิชย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
51 นายภาณุวัฒน์ อิ่มนาง ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง เสียง และICT
52 นายธานินทร์ ไวทยินทร์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง เสียง และICT
53 นายธาตรี เขียวรื่นรมย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง เสียง และICT
54 นายรังสรรค์ ศรีหาบัติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง เสียง และICT
55 นายสวรรค์ วิบูลย์กุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง เสียง และICT
56 นายนิธิทอง ทองเหลา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง เสียง และICT
57 นายนิเวศน์ ชารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง เสียง และICT
58 นายชัยเดช วรรณกลาง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง เสียง และICT
59 นายวรพจน์ วงศ์รัตนะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง เสียง และICT
60 นางสาวเพียงเพ็ญ สิริธนพงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง เสียง และICT
61 นางนิรามัย พลสนอง ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
62 นายทรงกลด ภูมิพานิชย์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
63 นายจรัญ เฉิดฉาย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
64 นายเจริญศักดิ์ วรแสน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
65 นางจรีภรณ์ โพธิ์อ่อง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
66 นางตรึงตรา โคตรเวียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
67 นางพิกุล ตรีกุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
68 นายทองพูน สุริยะศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
69 นางเบญจวรรณ ภูเงิน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
70 นางลัดดาวัลย์ บุญจำนงค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
71 นางสาวกมลวรรณ ทองล้น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
72 นางบวรจิต พลขันธ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
73 นางสาวหอมจันทร์ ทรเทพ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
74 นางราตรี พระธานี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
75 นางนันท์นภัส อันอาษา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
76 นางงามผกา อินทปัญญา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
77 นางสาวอนันตญา ศิริมนูญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
78 นางภูเงิน บุตรเคน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
79 นายศุภชัย เรืองเพ็ญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
80 นางวิมล ปานะถึก ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
81 นายกฤษฎา นิลพัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
82 นายเจริญศักดิ์ วรแสน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
83 นายสุเมธ ปานะถึก ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
84 นางวิลาวัณย์ พรหมโส ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
85 นายกิตติชัย การโสภา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
86 นายประทีปแสง พลรักษา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
87 นางพรรณี สิริธนพงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
88 นางสุจิตรา ผลธุระ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
89 นางสาวชัชญาภา อาจนนท์ลา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
90 นางสาววัชรี โพธิยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
91 นางสาวภัทรานิษฐ์ พิมพ์ทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
92 นางสาววราภรณ์ หัสโก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
93 นางสาวประริชาติ สิทธิสาร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
94 นางสาวดวงสุดา สุปมา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
95 นางสาวมณฑวรรณ ภูบุญคง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
96 นายเกียรติศักดิ์ จันทร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
97 นางสมคิด ชินนะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
98 นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
99 นางนิรามัย พลสนอง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
100 นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
101 นางสาวติยาวรรณ มหาวงค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
102 นายนฤมล เชื้อสาวถี เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
103 นางสาวแพรวพรรณ มูลแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
104 นางสาวนันทวัลย์ สุดอาราม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
105 นางสาวแพรวนภา นาดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
106 นางสาวช่อกนก อาจศัตรู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
107 นายสุขเกษม พาพินิจ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
108 นายจิรวัฒน์ จิระวัฒนพิสิษฐ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
109 นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
110 นางบุษรากร ขนันทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
111 นางสาวนันทกา คันธิยงค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
112 นางทิวารัตน์ ภูมิพานิชย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
113 นางกรณ์ญาฏิกิต วิบูลย์กุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
114 นางพรทิพพา อัคชาติ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
115 นางนงนุช ภูขาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
116 นางวิมล ปานะถึก ประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
117 นายจูมพจน์ จันทรเสนา รองประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
118 นายไชยยง เดชบุญ กรรมการและเลขานุการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
119 นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ ประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
120 นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก รองประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
121 นายถวิล ศรีภูธร กรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
122 นางประนอม เมตตาวาสี กรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
123 นางศรีสุข บุตรรัตนะ กรรมการและเลขานุการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
124 นางนภวรรณ ศรีภูธร ประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
125 นายประทีปแสง พลรักษา รองประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
126 นายสมคริต เตชะ กรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
127 นายจรัญ เฉิดฉาย กรรมการและเลขานุการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
128 นายสุเมธ ปานะถึก รองประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
129 นางนิรัศรา พัฒนงาม รองประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
130 นางสาวอ้อทิพย์ พูนนาก กรรมการและเลขานุการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
131 นายสุขเกษม พาพินิจ ประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
132 นายประภาส ขามรัตน์ รองประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
133 นายถนอม สุวรรณศรี กรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
134 นายลือคำหาญ ทองเขียน กรรมการและเลขานุการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
135 นางพิกุล ตรีกุล ประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
136 นายนิธิทอง ทองเหลา รองประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
137 นายธีระพงษ์ ศรีภูธร กรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
138 นายสมชาย ศรีประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
139 นายฐาปนา นิตย์คำหาญ ประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
140 นายภานุวัฒน์ อิ่มนาง รองประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
141 นายราชันย์ จันทราลักษณ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
142 นายภิรมย์ ถุนพุฒดม ประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
143 นางภูเงิน บุตรเคน รองประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
144 นางรุจิลาภา ประทุมชาติ กรรมการและเลขานุการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
145 นายกิตติชัย การโสภา ประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงาน)
146 นายสุวัฒน์ สุปัญญา รองประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงาน)
147 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี กรรมการและเลขานุการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงาน)
148 นายพิเชษฐ นครชัย ประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
149 นายนิติศักดิ์ เอกกัณหา รองประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
150 นายมงคลชัย พรหมมาหล้า กรรมการและเลขานุการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
151 นางวิลาวัณย์ พรหมโส ประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
152 นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตา รองประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
153 นายสุระ ล้วนกล้า กรรมการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
154 นายสายยนต์ โพธิเสนา กรรมการและเลขานุการ กรรมการฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
155 นายจิรวัฒน์ จิระวัฒนพิสิษฐ์ ประธานกรรมการ กรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
156 นายอนุสรณ์ ชัยสงค์ รองประธานกรรมการ กรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
157 นายเสถียร สรรพวุธ กรรมการและเลขานุการ กรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
158 นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล
159 นางเบญจวรรณ นุชิต รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล
160 นางมนวิภา อาจหาญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล
161 นางศุภาตา สุนนท์ชัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล
162 นายกล้าณรงค์ พรหมประโคน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล
163 นางศศิธร เงินคง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]