หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nbp4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวเพียงพิศ สิริธนพงศ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว ป้านภูมิโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางชมพู่ อินทรเพชรโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นายอธิวัฒน์ วงษาไชยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพัฒตา พิมพ์ทรายมูลโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
6. นางประไพศรี คำมูลโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
7. นายคงเดช แก้วมาตย์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นายเศรษฐพงศ์ เลไทยโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวศุภสุตา ศรีพันธบุตรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวอริศรา แสงเนตรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวศิรินาถ รัตพลที โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวเพียงพิศ สิริธนพงศ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกิ่งแก้ว ป้านภูมิโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางชมพู่ อินทรเพชรโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นายอธิวัฒน์ วงษาไชยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพัฒตา พิมพ์ทรายมูลโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
6. นางประไพศรี คำมูลโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
7. นายคงเดช แก้วมาตร์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
8. นายเศรษฐพงศ์ เลไทยโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
9. นายศุภสุตา ศรีพันธบุตรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวอริศรา แสงเนตรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
11. นายศิรินาถ รัตพลที โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายทรงกลด ภูมิพานิชย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายถวิล บัวพาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัฎพร นามไพรโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
4. นางสาวอรนภา บรมโคตรโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพอฤทัย มั่นคงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกิตติกา ชารีกันณ์ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกนกวรรณ ป้องกันโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นายณรงค์ ชาวดรโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวปิยะนุช ศรีวะวงค์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
10. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุจิตรา รินเพ็งโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวน้ำทิพย์ ดามะนาวโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวประครอง เครือชมภูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายทรงกลด ภูมิพานิชย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายถวิล บัวพาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัฎพร นามไพรโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
4. นางสาวอรนภา บรมโคตรโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพอฤทัย มั่นคงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกิตติกา ชารีกันณ์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกนกวรรณ ป้องกันโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นายณรงค์ ชาวดรโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวปิยะนุช ศรีวะวงค์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
10. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวสุจิตรา รินเพ็งโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวน้ำทิพย์ ดามะนาวโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวประคอง เครือชมภูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกุสุมา อินตะวิชัยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสุณี มีปัดมาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ พงษาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวลินดา ศรีวิพัฒโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
5. นางสาวจารุดา เกตุไรโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวธนาภรณ์ แสงไกรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวจุไรรัตน์ พิมพิศาลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวชญาดา สุวรรณ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางประไพศรี คำมูลโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวช่อลดา สาการิทร์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวปิยนันท์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางกุสุมา อินตะวิชัยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสุณี มีปัดมาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ พงษาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวลินดา ศรีวิพัฒโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
5. นางจารุดา เกตุไรโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวธนาภรณ์ แสงไกรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวจุไรรัตน์ พิมพิศาลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวชญาดา สุวรรณ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางประไพศรี คำมูลโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวช่อลดา สาการิทร์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวปิยนันท์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางลั่นทม พลงามโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราณี ปราบหลอดโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร แสนพิมพ์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวโสภาพรรณ สุจริตจันทร์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุธีวัลย์ คำรุริย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายเลียง โทคำเวชโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นายทินกร ประสพศิลป์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวเสาวลักษณ์ จันเทพโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
9. นางสกาว แหม่งปังโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวพิกุล อ่อนศรีไพรโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางลั่นทม พลงามโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราณี ปราบหลอดโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร แสนพิมพ์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวโสภาพรรณ สุจริตจันทร์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุธีวัลย์ คำรุริย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายเลียง โทคำเวชโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นายทินกร ประสพศิลป์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวเสาวลักษณ์ จันเทพโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
9. นางสกาว แหม่งปังโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวพิกุล อ่อนศรีไพรโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นางสุประวีณ์ แก้วดวงโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสิริกร เบี้ยวเก็บโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา จำปาแก้วโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายเสรี ไวจำปาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจิราพร เรืองประเสริฐโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา รินเพ็งโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
6. นางแสงอรุณ อัมพรัตน์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกฤตติกาล อุประถาโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นายธีรพงษ์ อาษารินทร์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสิริกร เบี้ยวเก็บโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา จำปาแก้วโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายเสรี ไวจำปาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจิราพร เรืองประเสริฐโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา รินเพ็งโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
6. นางแสงอรุณ อัมพรัตน์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกฤตติกาล อุประถาโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นายธีรพงษ์ อาษารินทร์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชลพรรธณ์ จีระพรพันธ์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางคณิตา สาลีโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิภารัตน์ จันทร์บุญโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิสันต์ จันละครโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางวริทยา เรือนทัพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายสุวพิชญ์ โมราโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นางสาวลัดดา อุบลชัยโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
9. นายธีระพงษ์ คำพระธิกโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
10. นางนิตยา สหายฟ้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
11. นายวรชัย วระคันธ์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
12. นายสถิตย์ ปัชชาเขียวโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
13. นางชลกนก สีหะวิมลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
14. นายวรพงษ์ ประดาศรีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
15. นายเจริญ คนซื่อโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจินตนา แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชลพรรธณ์ จีระพรพันธ์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางคณิตา สาลีโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิภารัตน์ จันทร์บุญโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิสันต์ จันละครโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางวริทยา เรือนทัพโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายสุวพิชญ์ โมราโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นางสาวลัดดา อุบลชัยโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
9. นายธีระพงษ์ คำพระธิกโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
10. นางนิตยา สหายฟ้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
11. นายวรชัย วระคันธ์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
12. นายสถิตย์ ปัชชาเขียวโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
13. นางชลกนก สีหะวิมลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
14. นายวรพงษ์ ประดาศรีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
15. นายเจริญ คนซื่อโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พิชิต พรมสิทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ นาชารีโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีระวัฒน์ เพ็งคำศรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชนิกา ณรสุทธิภัทรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ ณ รังศรีโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายพงษ์พิชิต พรมสิทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯประธานกรรมการ
2. นางปวีณา มุขธระโกษาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนีย์ ชนะพาลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ป้องกันโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ ณ รังศรีโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางรัชนีย์ ชนะพาลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิกา ณรสุทธิภัทรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอนัตตศาสตร์ อุ้ยเลิศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยา พงศ์พิษณุโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ เพ็งคำศรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางรัชนีย์ ชนะพาลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิกา ณรสุทธิภัทรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอนัตตศาสตร์ อุ้ยเลิศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยา พงศ์พิษณุโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ เพ็งคำศรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายภาณุพงษ์ วิเศบรรเทาโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา จอดนอกโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนิดา พันชโกโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ศรีดาราโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นายกมลศักดิ์ สีลาวงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวชัชญาภา อาจนนท์ลาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายเกรียงไกร บุญลือโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวจรรยาภรณ์ อยู่สอนโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายภาณุพงษ์ วิเศบรรเทาโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา จอดนอกโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนิดา พันชโกโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ศรีดาราโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นายกมลศักดิ์ สีลาวงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวชัชญาภา อาจนนท์ลาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายเกรียงไกร บุญลือโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวจรรยาภรณ์ อยู่สอนโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางศรีสุข บุตรรัตนะโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอธิก อินจันทร์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา แสงตาปันโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาครกรรมการ
4. นางสาวสุทธิดา ผาแดงโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจิฬาภรณ์ ศรีวิลัยโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางจินตนา จันละครโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางนิตยา สหายฟ้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
8. นางสาวสุธิดา สุขาวาปีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางเบญจพร เหลาบับภาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ นาชารีโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาววิไลวรรณ พลศิริโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
12. นางนิภาพร สุขสมรโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
13. นายปัญญา สมคำพีโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาครกรรมการ
14. นายสมนึก วงษาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
15. นางบุญธิดา ประดาศรีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
16. นายศิวัชญ์ ราชพัฒน์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางศรีสุข บุตรรัตนะโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอธิก อินจันทร์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา แสงตาปันโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาครกรรมการ
4. นางสาวสุธิดา ผาแดงโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจิฬาภรณ์ ศรีวิลัยโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางจินตนา จันละครโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางนิตยา สหายฟ้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
8. นางสาวสุธิดา สุขาวาปีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางเบญจพร เหลาบับภาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ นาชารีโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาววิไลวรรณ พลศิริโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
12. นางนิภาพร สุขสมรโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
13. นายปัญญา สมคำพีโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาครกรรมการ
14. นายสมนึก วงษาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
15. นางบุญธิดา ประดาศรีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
16. นายศิวัชญ์ ราชพัฒน์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมสง่า บุญนอกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล สมบูรณ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา วงศ์สารศรีโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพักตรวิภา สุวรรณโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
5. นางวันนิสา พันธ์ลีโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางนปภา ยางศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
7. นางนันทกา คันธิยงค์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวนงลักษณ์ สมภารสิงห์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางสาวพรจันทร์ จันทร์กลิ่นโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนงลักษณ์ กิจสอโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
11. นางจตุพร อินทร์พิมพ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
12. นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเกษมโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวอรพรรณ เฉลียวดีโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
14. นายธวัชชัย แสงเสงี่ยมชัยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
15. นางพรทิพพา อัคชาติโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
16. นางสาวรัจนา ภิญโญทรัพย์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสมสง่า บุญนอกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล สมบูรณ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา วงศ์สารศรีโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพักตรวิภา สุวรรณโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
5. นางวันนิสา พันธ์ลีโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางนปภา ยางศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
7. นางนันทกา คันธิยงค์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวนงลักษณ์ สมภารสิงห์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นางสาวพรจันทร์ จันทร์กลิ่นโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนงลักษณ์ กิจสอโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
11. นางจตุพร อินทร์พิมพ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
12. นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเกษมโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวอรพรรณ เฉลียวดีโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
14. นายธวัชชัย แสงเสงี่ยมชัยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
15. นางพรทิพพา อัคชาติโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
16. นางสาวรัจนา ภิญโญทรัพย์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ภูขาวโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสาริสา ปราเมตโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาครรองประธานกรรมการ
3. นายชลพรรธณ์ จีระพรพันธ์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
4. นางทิพวดี อัครฮาดโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายปราโมทย์ ทองเนียมโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นางลักษณ์คณา มั่งมีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสาวิตรี โพธิ์แข็งโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายตระกูลศักดิ์ ทนทานโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นางตรึงตรา โคตรเวียงโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวอรวรรณ พวงกันยาโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวพนมพร รักษาภักดีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางนงนุช ภูขาวโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสาริสา ปราเมตโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาครรองประธานกรรมการ
3. นายชลพรรธณ์ จีระพรพันธ์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
4. นางทิพวดี อัครฮาดโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายปราโมทย์ ทองเนียมโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นางลักษณ์คณา มั่งมีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสาวิตรี โพธิ์แข็งโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายตระกูลศักดิ์ ทนทานโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นางตรึงตรา โคตรเวียงโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวอรวรรณ พวงกัลยาโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวพนมพร รักษาภักดีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี บุญแจ่มโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาครประธานกรรมการ
2. นางสาวรำไพร เขียวพิมพ์โรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร นามแก้วโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นายประจักษ์ หล้าสีดาโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนงค์ใย สุดตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
7. นายบุญชัย ทรเทพโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวนันทนี ทาแก้วโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายวุฒิภัทร ชาติภูธรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
10. นายจักพงษ์ สมชารีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
11. นางนันทาศิริ คำลิ้มโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางมยุรี บุญแจ่มโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาครประธานกรรมการ
2. นางสาวรำไพร เขียวพิมพ์โรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร นามแก้วโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นายประจักษ์ หล้าสีดาโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนงค์ใย สุดตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
7. นายบุญชัย ทรเทพโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวนันทนี ทาแก้วโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายวุฒิภัทร ชาติภูธรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
10. นายจักพงษ์ สมชารีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
11. นางนันทาศิริ คำลิ้มโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางบุษรากร ขนันทองโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเฟื้องฟ้า สุทำมาโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริกุล ทองรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
4. นายอำพล อรอินทร์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุริยะพร ยอดสง่าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวแขไข บูชาอินทร์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
7. นางจรรยา ตองสุพรรณ์โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาครกรรมการ
8. นางสาวมัทนา นูนาเหนือโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
9. นายอิตติชัย ภูนาเหนือโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวจันทราภรณ์ อินทร์รักษาโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นางเจริญ พฤกษชาติโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางบุษรากร ขนันทองโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเฟื้องฟ้า สุทำมาโรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริกุล ทองรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
4. นายอำพล อรอินทร์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุริยะพร ยอดสง่าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวแขไข บูชาอินทร์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
7. นางจรรยา ตองสุพรรณ์โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาครกรรมการ
8. นางสาวมัทนา นูนาเหนือโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
9. นายอิตติชัย ภูนาเหนือโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวจันทราภรณ์ อินทร์รักษาโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นางเจริญ พฤกษชาติโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ เฉิดฉายโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ สุ่มมาตย์โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิรมล ชันโคตรโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระวัฒน์ โต๊ะชาลีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางอาสรา คัวอักเถิงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปวิรศา นามสีพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
7. นางสาวประทุมพร ภูโปร่งโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นายกิตนุรัตน์ พฤกษชาติโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวบุญถิ่น อินทร์วิเศษโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
10. นายประวัติ บุญแจ่มโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจรัญ เฉิดฉายโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ สุ่มมาตย์โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิรมล ไชยโคตรโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระวัฒน์ โต๊ะชาลีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางอาสรา คัวอักเถิงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปวิรศา นามสีพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
7. นางสาวประทุมพร ภูโปร่งโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นายกิตนุรัตน์ พฤกษชาติโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวบุญถิ่น อินทร์วิเศษโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
10. นายประวัติ บุญแจ่มโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมงคล เสนามนตรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอมร เชียรรัมย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม ป้องเรือโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายเทพทิพย์ วิชาเงินโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ ไชยโยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ ทองเนียมโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายมงคล เสนามนตรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอมร เชียรรัมย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม ป้องเรือโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายเทพทิพย์ วิชาเงินโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ ไชยโยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ ทองเนียมโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายมงคล เสนามนตรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอมร เชียรรัมย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม ป้องเรือโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายเทพทิพย์ วิชาเงินโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ ไชยโยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ ทองเนียมโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายมงคล เสนามนตรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
2. นางอมร เชียรรัมย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นายอาคม ป้องเรือโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายเทพทิพย์ วิชาเงินโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ ไชยโยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ ทองเนียมโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพูลศรี นามบุญลือโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา วรชมพูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนิคม ศรีหาโคตรโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางศิริวรรณ โพธิ์ยั่งยืนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศศิธร บัวทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายเสงี่ยม เจริญใจ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพูลศรี นามบุญลือโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา วรชมพูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนิคม ศรีหาโคตรโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางศิริวรรณ โพธิ์ยั่งยืนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศศิธร บัวทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายเสงี่ยม เจริญใจโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปณิดา ศรีภูธรโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคงฤทธิ์ มิ่งพันธ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารานี อุดชาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางวงเดือน กุดทิงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายภิญญา เมฆวันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นางนิภาภรณ์ อินทสิทธิ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นางธิยาพร พัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
8. นางสาวสุมาลี กันธุโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นายเกรียงศักดิ์ ประพงษ์โรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปณิดา ศรีภูธรโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคงฤทธิ์ มิ่งพันธ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารานี อุดชาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางวงเดือน กุดทิงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายภิญญา เมฆวันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นางนิภาภรณ์ อินทสิทธิ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นางธิยาพร พัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
8. นางสาวสุมาลี กันธุโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
9. นายเกียรติศักดิ์ ประพงษ์โรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางนิรัศรา พัฒนงามโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ทองผิวโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพรพล เทพไทยอำนวยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นายฤทธิ์ณรงค์ บุญกว้างโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายคำพันธ์ ภาดีโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางหอมจันทร์ ทรเทพโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สัมลีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัฒนา ไชยราชโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรติ จันทรสุริยะศักดิ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ ณ หนองคายโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายอนุชา พลสุดโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวประภัสสร หินแก้วโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางกรกนก เมฆศรีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
9. นายชัยยนต์ ไกรยวงศ์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาววิภาภรณ์ ชูกลิ่นโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางหอมจันทร์ ทรเทพโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สัมลีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัฒนา ไชยราชโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรติ จันทรสุริยะศักดิ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ ณ หนองคายโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายอนุชา พลสุดโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวประภัสสร หินแก้วโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายชัยยนต์ ไกรยวงศ์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นางกรกนก เมฆศรีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
10. นางสาววิภาภรณ์ ชูกลิ่นโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางภัชราภรณ์ เกิดศักดิ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิศเรศ ชอบสร้างสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯรองประธานกรรมการ
3. นางยุวรี เพชร์ภูวงศ์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางปรียดา ชัยชนะทรัพย์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางวารุณี สุริยะสิงห์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวบัวไข วิเศษศรีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายชาย เหลาบับภาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
8. นางมณธิดา จิตต์พงษ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
9. นายวันชัย ศรีสุทัศน์โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
10. นางกานติมา ศรีชนะโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
11. นางสาวอ้อทิพย์ พูนนากโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
12. นางธิยาพร พัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
13. นางสุภาพร ศรีวงษ์รักษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
14. นางบรรณฑรวรรณ ศิริบุตรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
15. นางสุพรรณวดี เขียนจูมโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางภัชราภรณ์ เกิดศักดิ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิศเรศ ชอบสร้างสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุวรี เพชร์ภูวงศ์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางปดิวรัดดา ชัยชนะทรัพย์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางวารุณี สุริยะสิงห์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นางบัวไข วิเศษศรีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายชาย เหลาบับภาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
8. นางมณธิดา จิตต์พงษ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
9. นายวันชัย ศรีสุทัศน์โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
10. นางกานติมา ศรีชนะโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
11. นางสาวอ้อทิพย์ พูนนากโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
12. นายธิยาพร พัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
13. นางสุภาพร ศรีวงษ์รักษ์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
14. นางบรรณฑรวรรณ ศิริบุตรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
15. นางสุพรรณวดี เขียนจูมโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางนิรัศรา พัฒนงามโรงเรียนจริยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ทองผิวโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพรพล เทพไทยอำนวยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นายฤทธิ์ณรงค์ บุญกว้างโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายคำพันธ์ ภาดีโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาววิลาสินี พลพวกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนีพร วงษ์หาจักรโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาววงเดือน คลื่นแก้วโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางละเอียด สุรวิทย์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณแสงโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายสุชาติ ประเทศเสนาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยกมล พึ่งกระบือโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นายจันสุดา จันทร์ชมภูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
7. นายนิรัน ปักษาโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาววงเดือน คลื่นแก้วโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางละเอียด สุรวิทย์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณแสงโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายสุชาติ ประเทศเสนาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยกมล พึ่งกระบือโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นางจันสุดา จันทร์ชมภูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
7. นายนิรัน ปักษาโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายมงคล นิตยารสโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ เดชาโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาต ประการแก้วโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นายสุชาติ อินทรเพชรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวฤดี บุญประคมโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
6. นางสุกัลยา โชติพันธ์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวปดิวรัดดา จันทรบุปผาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
8. นายจำเนียร ศรีภูธรโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
9. นายวิวัฒน์ ดอนปราบโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
10. นางเบญจวรรณ นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
11. นายอดิศักดิ์ โฉมเฉลา โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
12. นายนิรัน ปักษาโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายมงคล นิตยารสโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ เดชาโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาต ประการแก้วโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นายสุชาติ อินทรเพชรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวฤดี บุญประคมโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
6. นางสุกัลยา โชติพันธ์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวปดิวรัดดา จันทรบุปผาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
8. นายจำเนียร ศรีภูธรโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
9. นายวิวัฒน์ ดอนปราบโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
10. นางเบญจวรรณ นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
11. นายอดิศักดิ์ โฉมเฉลา โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
12. นายนิรัน ปักษาโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวโกสิน สุวรรณเวียงโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
10. นางสาวกิตติพิชญญา สมขำโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นายพาชร บุตรโทโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
13. นายบุญถัน กองเกิดโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
14. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
15. นายสรายุทธ์ พลากุลโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวโกสิน สุวรรณเวียงโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
10. นางสาวกิตติพิชญญา สมขำโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นายพาชร บุตรโทโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
13. นายบุญถัน กองเกิดโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
14. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
15. นายสรายุทธ์ พลากุลโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นายนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวโกสิน สุวรรณเวียงโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
10. นางสาวกิตติพิชญญา สมขำโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นายพาชร บุตรโทโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
13. นายบุญถัน กองเกิดโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
14. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
15. นายสรายุทธ์ พลากุลโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวโกสิน สุวรรณเวียงโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
10. นางสาวกิตติพิชญญา สมขำโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นายพาชร บุตรโทโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
13. นายบุญถัน กองเกิดโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
14. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
15. นายสรายุทธ์ พลากุลโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวโกสิน สุวรรณเวียงโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
10. นางสาวกิตติพิชญญา สมขำโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นายพาชร บุตรโทโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
13. นายบุญถัน กองเกิดโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
14. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
15. นายสรายุทธ์ พลากุลโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวโกสิน สุวรรณเวียงโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
10. นางสาวกิตติพิชญญา สมขำโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นายพาชร บุตรโทโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
13. นายบุญถัน กองเกิดโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
14. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
15. นายสรายุทธ์ พลากุลโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวโกสิน สุวรรณเวียงโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
10. นางสาวกิตติพิชญญา สมขำโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นายพาชร บุตรโทโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
13. นายบุญถัน กองเกิดโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
14. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
15. นายสรายุทธ์ พลากุลโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวโกสิน สุวรรณเวียงโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
10. นางสาวกิตติพิชญญา สมขำโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นายพาชร บุตรโทโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
13. นายบุญถัน กองเกิดโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
14. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
15. นายสรายุทธ์ พลากุลโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวโกสิน สุวรรณเวียงโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
10. นางสาวกิตติพิชญญา สมขำโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นายพาชร บุตรโทโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
13. นายบุญถัน กองเกิดโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
14. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
15. นายสรายุทธ์ พลากุลโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวโกสิน สุวรรณเวียงโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
10. นางสาวกิตติพิชญญา สมขำโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นายพาชร บุตรโทโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
13. นายบุญถัน กองเกิดโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
14. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
15. นายสรายุทธ์ พลากุลโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวโกสิน สุวรรณเวียงโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
10. นางสาวกิตติพิชญญา สมขำโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นายพาชร บุตรโทโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
13. นายบุญถัน กองเกิดโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
14. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
15. นายสรายุทธ์ พลากุลโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นายโกสิน สุวรรณเวียงโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
10. นางสาวกิตติพิชญญา สมขำโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นายพาชร บุตรโทโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
13. นายบุญถัน กองเกิดโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
14. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
15. นายสรายุทธ์ พลากุลโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
7. นายนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวโกสิน สุวรรณเวียงโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
10. นายกิตติพิชญญา สมขำโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นายพาชร บุตรโทโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
12. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
13. นายบุญถัน กองเกิดโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
14. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
15. นายสรายุทธ์ พลากุลโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสายัณ พันสุขโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
11. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสายัณ พันสุขโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
11. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสายัณ พันสุขโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
11. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสายัณ พันสุขโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
11. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสายัณ พันสุขโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
11. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสายัณ พันสุขโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
11. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสายัณ พันสุขโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
11. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสายัณ พันสุขโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
11. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสายัณ พันสุขโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
11. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสายัณ พันสุขโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
11. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสายัณ พันสุขโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
11. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสายัณ พันสุขโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
11. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสายัณ พันสุขโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
11. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสายัณ พันสุขโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
11. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางญานิศา ผิวผาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
6. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางญานิศา ผิวผาดโรงเรียนเชียงคานวิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
6. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางญานิศา ผิวผาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
6. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางญานิศา ผิวผาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
6. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางญานิศา ผิวผาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
6. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางญานิศา ผิวผาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
6. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ นนท์คำวงค์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัณฑิตรองประธานกรรมการ
3. นางศศิธร มาเมืองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปรารถนา สวัสดิ์นาทีโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พาทีโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ ภูเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบัญชา นุชิตโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
3. นายนพพร ไชยขันธุ์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายพิทยา จันทร์สำราญโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางเบญจวรรณ ภูเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบัญชา นุชิตโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
3. นายนพพร ไชยขันธุ์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายพิทยา จันทร์สำราญโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางบุญน้อม อองภา โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุนัน สีพันโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายพลกฤษ พิมพ์สุดโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุทธิรักษ์ จันทร์บุญโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางบุญน้อม อองภา โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุนัน สีพันโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายพลกฤษณ์ พิมพ์สุดโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุทธิรักษ์ จันทร์บุญโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางดวงใจ ไชยโยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ บุญจำนงค์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทยา จันทร์สำราญโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายอภัย แงวกุดเรือ โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางบุญน้อม อองภาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ โกมุทพงษ์ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางดวงใจ ไชยโยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ บุญจำนงค์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทยา จันทร์สำราญโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายอภัย แงวกุดเรือ โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางบุญน้อม อองภา โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ โกมุทพงษ์ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอำพร ไอ๊ซิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุนธะรา กลางประพันธ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นายนิรันดร์ บุ้งทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา กาล้อมโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสกล อุ่นทะยาโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
6. นายปัญญา พังน้อย โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายโชติ ชูมณีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางอำพร ไอ๊ซิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุนธะรา กลางประพันธ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นายนิรันดร์ บุ้งทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา กาล้อมโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสกล อุ่นทะยาโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
6. นายปัญญา พังน้อย โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายโชติ ชูมณีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา คตธมาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ จันทร์ชมภูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวหนูเตียง ธิสารสังข์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางนันทวัน ชำนาญกิจโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา คตธมาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ จันทร์ชมภูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวหนูเตียง ธิสารสังข์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางนันทวัน ชำนาญกิจโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา คตธมาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ จันทร์ชมภูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวหนูเตียง ธิสารสังข์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางนันทวัน ชำนาญกิจโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา คตธมาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ จันทร์ชมภูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวหนูเตียง ธิสารสังข์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางนันทวัน ชำนาญกิจโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ นุดสมบัติโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวุฒินันท์ สีหาราชโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ไทยศิริโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ ชาญกว้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายจิรศักดิ์ นุดสมบัติโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวุฒินันท์ สีหาราชโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ไทยศิริโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางฐิติรัตน์ ชาญกว้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพุทธา สุวรรณละโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ ภูมิภาคโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ จันทรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางไพรรัตน์ โพธินามโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ดีหอมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษมณ แก้วเกิดโรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ทองสว่างโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายกิตติภพ คัทธมารศรีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสถาพร ดีหอมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษมณ แก้วเกิดโรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ทองสว่างโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายกิตติภพ คัทธมารศรีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ดีหอมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษมณ แก้วเกิดโรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ทองสว่างโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายกิตติภพ คัทธมารศรีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสถาพร ดีหอมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษมณ แก้วเกิดโรงเรียนจริยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ทองสว่างโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายกิตติภพ คัทธมารศรีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา จักรโนวันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร สิทธิจันทร์โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ วังหนองเสียวโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา รัตนภูมีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวพงษ์พิศ พลศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
6. นายอัครเดช โพธิ์ญาณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายวิษณุ มุ่งงามโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นางณัฐชยาภรณ์ ธาตุมณีโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวปิยพร จตุรงค์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา จักรโนวันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร สิทธิจันทร์โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ วังหนองเสียวโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา รัตนภูมีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวพงษ์พิศ พลศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
6. นายอัครเดช โพธิ์ญาณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายวิษณุ มุ่งงามโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นางณัฐชยาภรณ์ ธาตุมณีโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวปิยพร จตุรงค์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา จักรโนวันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร สิทธิจันทร์โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนักรบ ทำเวียงโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา รัตนภูมีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวพงษ์พิศ พลศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
6. นายอัครเดช โพธิ์ญาณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายวิษณุ มุ่งงามโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นางณัฐชยาภรณ์ ธาตุมณีโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวปิยพร จตุรงค์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา จักรโนวันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร สิทธิจันทร์โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ วังหนองเสียวโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา รัตนภูมีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวพงษ์พิศ พลศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
6. นายอัครเดช โพธิ์ญาณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายวิษณุ มุ่งงามโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นางณัฐชยาภรณ์ ธาตุมณีโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวปิยพร จตุรงค์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา จักรโนวันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร สิทธิจันทร์โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ วังหนองเสียวโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา รัตนภูมีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวพงษ์พิศ พลศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
6. นายอัครเดช โพธิ์ญาณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายวิษณุ มุ่งงามโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นางณัฐชยาภรณ์ ธาตุมณีโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวปิยพร จตุรงค์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพุทธา สุวรรณละโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ ภูมิภาคโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ จันทรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางไพรรัตน์ โพธินามโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคลชัย พรหมมาหล้าโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑวรรณ ภูบุญคงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายภานุพล ประจวบแท่นโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ โสดาศรีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายมงคลชัย พรหมมาหล้าโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑวรรณ ภูบุญคงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายภานุพล ประจวบแท่นโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ โสดาศรีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางกัญญาณัฐ เกษมสุขโรงเรียนนากอกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภิญญา สุวอโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเดช พรมคำโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวกิติยา ชัยรินทร์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมงคล เสนามนตรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอมร เชียรรัมย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม ป้องเรือโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายเทพทิพย์ วิชาเงินโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ ไชยโยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ ทองเนียมโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายมงคล เสนามนตรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอมร เชียรรัมย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม ป้องเรือโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายเทพทิพย์ วิชาเงินโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ ไชยโยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นายปราโมทย์ ทองเนียมโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางณภัค เมฆวันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา หนันตะโรงเรียนพิชญบัณฑิตรองประธานกรรมการ
3. นายสุกัลยา โพธิ์ญญาณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Ron Frazkeโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. Mr.Alexandre Retutasโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวจามรีลักษณ์ อามาตย์สมบัติ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายชรันดร์ วงษ์นอกโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางณภัค เมฆวันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา หนันตะโรงเรียนพิชญบัณฑิตรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัลยา โพธิ์ญญาณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Ron Frazkeโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. Mr.Alexandre Retutasโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวจามรีลักษณ์ อามาตย์สมบัติ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายชรันดร์ วงษ์นอกโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอังศินา สิทธิพูนอนุภาพโรงเรียนนากอกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางงามผกา อินทปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพลอยรัชญ์ ผาแดงโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายจามจุรี จรูญไธสงโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
5. นางสมลักษณ์ ประชามาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
6. นางเพียรจิต สำรวมจิตโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
7. นายพันธ์ศักดิ์ นามบัณฑิตโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนุศักดิ์ พรมโสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
9. นายสวรรค์ วิบูลย์กุลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวนันธิญา ขันทสิทธิ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
11. นายฐิติพงษ์ บุญประคมโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
12. Mr.Gilbert Ronquilloโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
13. นางเกษร รักเมืองโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
14. นางสุภลักษณ์ ชาญอุประการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางอังศินา สิทธิพูนอนุภาพโรงเรียนนากอกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางงามผกา อินทปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพลอยรัชญ์ ผาแดงโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจามจุรี จรูญไธสงโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
5. นางสมลักษณ์ ประชามาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
6. นางเพียรจิต สำรวมจิตโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
7. นายพันธ์ศักดิ์ นามบัณฑิตโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนุศักดิ์ พรมโสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
9. นายสวรรค์ วิบูลย์กุลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวนันธิญา ขันทสิทธิ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
11. นายฐิติพงษ์ บุญประคมโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
12. Mr.Gilbert Ronquilloโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
13. นางเกษร รักเมืองโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
14. นางสุภลักษณ์ ชาญอุประการโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายทัสมัน วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ ทองล้นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ โสเมืองฮามโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวภัทรวดี สุวรรณดีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ คำอ่อนโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสุชญา แสงจันทร์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ พิบูลย์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นางรัตนา ทุมชะโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวบวรจิต พลขันธ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวจันทพร ปัญญาโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
11. นางฐิญาฌา อะวันนาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวนิรัตน์ดา กรมไธสงโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
13. นางสาววัชราพร เมฆวิลัยโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
14. นายวีรยุทธ ทิพย์มณีโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
15. นางสาวกุลธิดา พัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
16. นายมาวิน วุฒิสารโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายทัสมัน วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ ทองล้นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายมาวิน วุฒิสารโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
4. นายวีระพันธ์ โสเมืองฮามโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวภัทรวดี สุวรรณดีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุภารัตน์ คำอ่อนโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
7. นางสุชญา แสงจันทร์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจิราภรณ์ พิบูลย์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
9. นางรัตนา ทุมชะโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวบวรจิต พลขันธ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
11. นางสาวจันทพร ปัญญาโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
12. นางฐิญาฌา อะวันนาโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
13. นางสาวนิรัตน์ดา กรมไธสงโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
14. นางสาววัชราพร เมฆวิลัยโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคารกรรมการ
15. นายวีรยุทธ ทิพย์มณีโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
16. นางสาวกุลธิดา พัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจรีภรณ์ โพธิ์อ่องโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ ฮวดหลีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจำเนียร ดีหอมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายเอราวัณ เจริญยุทธโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายอนนท์ กอโพธิ์ศรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายนิคม ขันชมพูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
8. นายคงศักดิ์ รีวงษ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ โพธิ์อ่องโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ ฮวดหลีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจำเนียร ดีหอมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายเอราวัณ เจริญยุทธโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี สุปัญญาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายอนนท์ กอโพธิ์ศรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายนิคม ขันชมพูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
8. นายคงศักดิ์ รีวงษ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ โพธิบุตรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบรรฤทธิ์ พรมพลเมืองโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอรพิณ ศรีสุวรรณโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอารยวราพร ภูกองชัยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชาลินี กอผจญโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสาวิตรี จิตเจริญโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางเยาวลักษณ์ โพธิบุตรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบรรฤทธิ์ พรมพลเมืองโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอรพิณ ศรีสุวรรณโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ แสงพันธ์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอารยวราพร ภูกองชัยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชาลินี กอผจญโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสาวิตรี จิตเจริญโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสุระ ล้วนกล้าโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพงษ์สวัสดิ์ ป้องกันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พรหมซาวโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุชานันท์ แพงดีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสุระ ล้วนกล้าโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพงษ์สวัสดิ์ ป้องกันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พรหมซาวโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. MissLi Qianคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสุชานันท์ แพงดีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Mr.Takayuki Hasekawaโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย แก้วโสภาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เหมยนรินทร์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Mr.Takayuki Hasekawaโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย แก้วโสภาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เหมยนรินทร์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายขจรชัย พิมพ์สิงห์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ โสเมืองฮามโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเพียงใจ แพะทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนเรศ สายเนตรโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา สีหาโคตรโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวชลธิชา สุขันธ์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวพุทธชาติ รัตนบุตรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวดวงสุดา สุปมาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
9. นางอ้อยอัฉรา สายยืนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
10. นายวิสนุ วงษ์หาจักร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
11. นางสาวพัชรีย์ มูลสำโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายขจรชัย พิมพ์สิงห์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ โสเมืองฮามโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเพียงใจ แพะทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายนเรศ สายเนตรโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา สีหาโคตรโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวชลธิชา สุขันธ์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวพุทธชาติ รัตนบุตรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวดวงสุดา สุปมาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
9. นางอ้อยอัฉรา สายยืนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
10. นายวิสนุ วงษ์หาจักร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
11. นางสาวพัชรีย์ มูลสำโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายขยัน คตธมาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
2. นายนิรุตต์ คำภิเนตร์โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สกุลฮูฮาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายสมคริต เตชะโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นพลอย บุดดีมีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ทัพจันทร์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรีพร แก้วอุดรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ อ่อนละมุลโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายสมคริต เตชะโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นพลอย บุดดีมีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ทัพจันทร์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรีพร แก้วอุดรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
5. นายวิไลวรรณ อ่อนละมุลโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวธัชกร อาจนนท์ลาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ จันเทพโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ อุ่นบุญเรือนโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นางอธิชา สอนลาโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปดิวรัดดา จันทรบุปผาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวฝนทิพย์ อาจสมบูรณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางปุณยวีร์ ธรรมเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
8. นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวสุจิตรา รินเพ็งโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวธัชกร อาจนนท์ลาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ จันเทพโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ อุ่นบุญเรือนโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นางอธิชา สอนลาโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปดิวรัดดา จันทรบุปผาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวฝนทิพย์ อาจสมบูรณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางปุณยวีร์ ธรรมเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
8. นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวสุจิตรา รินเพ็งโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายมงคล ด่านพงษ์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ มีนาโรงเรียนพิชญบัณฑิตรองประธานกรรมการ
3. นายเด่นชัย วงษ์หาจักรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
4. นางสาวฉมาพร บุญนางโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายพันธ์ศักดิ์ นามบัณฑิตโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอรุณี คันธิยงค์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นางนันท์นภัส อันอาษาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นางอนัตนงค์ เถื่อนโทสารโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
9. นายสำราญ ทองเดชโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายมงคล ด่านพงษ์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ มีนาโรงเรียนพิชญบัณฑิตรองประธานกรรมการ
3. นายเด่นชัย วงษ์หาจักรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
4. นางสาวฉมาพร บุญนางโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายพันธ์ศักดิ์ นามบัณฑิตโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอรุณี คันธิยงค์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นางนันท์นภัส อันอาษาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายอนัตนงค์ เถื่อนโทสารโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
9. นายสำราญ ทองเดชโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายมงคลชัย พรหมมาหล้าโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจีระพัฒน์ ศรีน้อยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์วรรณ แก้วมาตย์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายประจง จันทรักษ์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเพียงเพ็ญ สิริธนพงศ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวธนิกา ณรสุทธิภัทรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายมงคลชัย พรหมมาหล้าโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจีระพัฒน์ ศรีน้อยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์วรรณ แก้วมาตย์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายประจง จันทรักษ์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเพียงเพ็ญ สิริธนพงศ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวธนิกา ณรสุทธิภัทรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายประทีปแสง พลรักษาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอิงดาว สีเชียงสาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ ศรีปัญญาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายจงกลณี งามวงศ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายประทีปแสง พลรักษาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอิงดาว สีเชียงสาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ ศรีปัญญาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจงกลณี งามวงศ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ตรีกุลโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรภรณ์ ผิวกระจ่างโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงษ์ มณีวงศ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางพรทิพย์ บรรเทาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ เจริญยุทธโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
6. นายมนเทียร สอนเสนาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางพิกุล ตรีกุลโรงเรียนพิชญบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางภัทรภรณ์ ผิวกระจ่างโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสิริพงษ์ มณีวงศ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางพรทิพย์ บรรเทาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ เจริญยุทธโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูฯกรรมการ
6. นายมนเทียร สอนเสนาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมิง สงไพรสณโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมิง สงไพรสณโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมิง สงไพรสณโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]