หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19 กลุ่ม 4
สหวิทยาเขตบัวบาน
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เต้นท์ 12 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 646 12 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 647 12 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 647 13 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 12 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 13 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
ส่ง 1 ทีมไม่มีการแข่งขัน
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
-
ส่ง 1 ทีมไม่มีการแข่งขัน
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 12 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 13 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 12 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 13 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 12 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 12 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 12 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 13 พ.ย. 2556 09.00-17.00
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
ส่ง 1 ทีมไม่มีการแข่งขัน ส่ง 1 ทีมไม่มีการแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]