รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเสาวรัตน์  สายหยุด
 
1. นางนุชนาฎ  นาไชดูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจิรพร  ศรีโย
 
1. นายประทีป   แสงแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงธัญสุดา  นิรงคบุตร
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชลธาร  ยะวรรณ
 
1. นางมธุกร  สีทะนารัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวมัชฌิมา  สีลาดหา
 
1. นางมินตรา  กาหลง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรนภา  หุตะจิต
 
1. นางพิรุฬห์ลักษณ์  หันตุลา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงนฤมล  รักษาเคน
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เพชรก้อน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจินตหรา  วันเหิม
 
1. นางอุมาพร  สิทธสุรินทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงธัญญานุช  ดอกทองหอม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นิละเกตุ
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจินทภา  เสาวรส
2. นางสาววลีภรณ์  โชคบัณฑิต
 
1. นางสาวนงคราญ  ซาตัน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาววรรณภา  โคตรแสง
 
1. นางนภาภรณ์  ปริปุรณะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายสหพันธ์  อันทะปัญญา
 
1. นายชัชวาลย์  อมรพันธุ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธิอั้ว
2. นางสาวสุกัญญา  สาพุฒ
3. นางสาวสุชาดา  ศรีพรมใต้
 
1. นางสาวถนอมศรี  แซ่เล้า
2. นางปิยวรรณ  วันวิเศษ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงดุริยา  โพธิ์อุดม
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญบาล
3. เด็กหญิงสุภิมล  พันธุ์มณี
 
1. นายบุญหนัก  ไชยคำ
2. นางอาพร  คำบับภา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพิมลพรรณ  ปุริมศักดิ์
2. นางสาวอริสา  สุทธะมาตร
3. นางสาวอัญชนา  ศิรินารี
 
1. นายดุสิต  ดรหลักคำ
2. นายอภิชิต  แนบชิตร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยอดสง่า
2. เด็กหญิงนวลักษณ์  สังขทิพย์
 
1. นายณรงค์  สรรพอาษา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นายบัณฑิต  ชินบัญชรตระกูล
2. นายเทพอุบล  รัตชาตา
 
1. นางสาวถนอมศรี  แซ่เล้า
2. นางเพลินจิต  โพธิ์น้อย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  คำดี
 
1. นางศิรินทิพย์  สรรพอาษา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นายสุเมธ  หนูนาค
 
1. นายอมรพรรณ  จรนามล
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายชิตณรงค์  ไชยสวัสดิ์
2. นายธนาดล  ศรีโนนสูง
3. นางสาวพิจิตรา  ภูบุญปลูก
 
1. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายนรากรณ์  ทัพสุริย์
2. นางสาวน้ำฝน  เชิดดี
3. นายวราวุฒิ  บุตรศรีสวย
 
1. นายฐาปกรณ์  อวยกลาง
2. นางเพลินพิศ  นอระศรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐนันท์  สีตะ
2. นางสาวยิ่งตะวัน  แสงสุวรรณดี
3. นางสาวสโรชา  พาเหลี่ยม
 
1. นางเทียมจันทร์  เรืองแสง
2. นางไพรวัลย์  สิงหาปัด
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธนันยา   ศรีมาทอง
2. นางสาวอัญชลี  คำจันทร์
3. นางสาวเขมสรณ์   ดวงพันนา
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ไวสาหลง
2. นางเทียมจันทร์  เรืองแสง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. นางสาวดาริณี  คุณแสง
2. นายวัชรพล  พันธ์โสภา
3. นางสาวอารดา  พลดร
 
1. นางบุญส่ง  แสนภักดี
2. นายพลวัฒน์  จันทะเดช
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวภัทรวดี   ถามุลตรี
2. นางสาวสุกัญญา   พิมพ์ชารี
3. นางสาวอาภรณ์   ดรบัณฑิตย์
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ไวสาหลง
2. นางสุพรรณี  สุขทองสา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูศรี
2. เด็กชายอณุวัตร  คงนุ่น
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กันยาวงค์
 
1. นายนิมิตร  โยวะผุย
2. นางภัทรานิษฐ์  วรรณเสริฐ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวดรุนี  โสบุญ
2. นางสาวสมฤทัย  รัตนพร
3. นางสาวสิรินยา  แก้วกอน
 
1. นายนิมิตร  โยวะผุย
2. นางภัทรานิษฐ์  วรรณเสริฐ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติชัย  สีวัย
2. เด็กชายนิรชน  ผาบจันทร์สิงห์
 
1. นางสาวบัวรีย์  นนทะเนตร
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุภัทรตา  พลบำรุง
2. นางสาวแพรวพรรณ  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวอรุณี  รัตนวิจิตร
2. นายโชติ  วิชัยชาญสกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายกีรติ  บัวลาด
2. นายณัฐวุฒิ  ถามูลเลศ
 
1. นายสัญญา  บุญวิทย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. เด็กชายกรวีร์  จำปารุณ
2. นายสุทธิพงษ์  สมศรี
 
1. นายพลวัฒน์  จันทะเดช
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายณภัทร  จันทรหาญ
2. นายธีรพงศ์  สังวร
3. นายสุชาติ  สิงห์จันทร์
 
1. นายชัชวาล  มูลมณี
2. นายวุฒิพงษ์  นาสะอ้าน
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายมลฑล  แสงอ่อน
2. นายวีระยุทธ  รำพา
3. นายศรัณย์  คำปลิว
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นางบังอร  สิทธิสาร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรลภัส  ภิบาล
2. เด็กหญิงวิลาสินี  โคตรจันทร์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์ป้อง
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขวุฒิ
5. เด็กหญิงอรอุมา  โคตรโสภา
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์ยางน้อย
2. นางลัดดาวรรณ  ธีรัชปรีชา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  พลจ่า
2. นางสาวจุรีพร  ศรีคาม
3. นางสาวพัชรา  สิมหาบุตร
4. นางสาววรัญญา  พงษ์ภูธร
5. นางสาวเพ็ญประภา  สีตรีจักร
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์ยางน้อย
2. นางลัดดาวรรณ  ธีรัชปรีชา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวชิราพร  ใจวงศ์
2. นายพงศกร  ดวงสุฤทธิ์
3. นางสาววันวิสา  ชื่นตา
4. นางสาวอรวรรณ  ศรีโยจาน
5. นางสาวอิสราภรณ์  สุพรม
 
1. นายสมาน  โอษะคลัง
2. นางเพ็ญศรี  ใจกล้า
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวจิรารัตน์  ทอนฮามแก้ว
2. นางสาวฉัชวรรณ  ดรหลักคำ
3. นางสาวนิตยา  แก้วนวลเฮ้า
4. นางสาวพัชรินทร์  ศรีหาใต้
5. นางสาววรดา  อันมาก
 
1. นางสุธีรา  เรืองสุวรรณ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนริศราวรรณ  วงเวียน
2. นางสาวพิมพ์รัมภา  แสนทะวงศ์
3. นางสาวระชาวี  ศรีคราม
4. นางสาวศิริวรรณ  ดวงตีมูล
5. นางสาวศุภลักษณ์  พิมพา
 
1. นายละมุล  เลิศวิชากุล
2. นายสุวิทย์  การะน้อย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. นางสาวชัญญานุช  อินาลา
2. นางสาวณัฐริยา  ป้องคำหาญ
3. นางสาวทิพธัญญา  ศิริวรรณา
4. นายธนากร  ศรีอุดม
5. นายธัชพล  วันวิเศษ
6. นางสาวนุจรินทร์  ศรีบัวลา
7. นางสาวปิยวดี  สีสังชุม
8. นางสาวพิรมย์ญา  แสนโบราณ
9. นายภาษกรณ์  งามพรม
10. นางสาวสกาวเดือน  ปาปะจี
11. นางสาวสิริเนตร  ศรีคอนซ้าย
12. นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ทอง
13. นางสาวสุทธิดา  ถุงออด
14. นางสาวสุพรรษา  มะลัย
15. นางสาวสุภาพร  แสนพลราช
16. นางสาวสโรชา  ศิริจรรยา
17. นายอดิศักดิ์  ทรงอาจ
18. นายอภิวัฒน์  บัวเพียร
19. นางสาวเยาวรัตน์  หลำเทียน
20. นางสาวเวณิกา  พาหะ
 
1. นางบุญส่ง  แสนภักดี
2. นายพลวัฒน์  จันทะเดช
3. นางภัทรานที  ชูเสน
4. นายสุรพล  สิทธิจันทร์เสน
5. นางอริศรา  ภูคำกอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญมาศ
2. นางสาวกัญฐิกา  นันตะมาตร
3. นางสาวกาญจนาพร  ศรีทำบุญ
4. นายคณิต  ศรีเทียมเงิน
5. นางสาวจตุพร  โอรักษ์
6. นางสาวจริยา  สุดี
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ขามขมเขต
8. นางสาวนฤมล  พานเมือง
9. นางสาวนิตยา  ตะสอน
10. นางสาวพิณสุดา  จันทะปัดสา
11. นายศักดิ์สิทธิ์  เจนการ
12. นายสิทธิกร  สุภักดี
13. นายสุชาติ  หนาดคำ
14. นายสุรชาติ  จันทะพาล
15. นางสาวสุรวรรณ  ดรไพชุม
16. นางสาวอภิญญา  แต่โกสุม
17. นางสาวอภิญญา  แก้วหานาม
18. นางสาวอภิรดาภา  ต้นดง
19. นายอิทธิ  มีศิริ
20. นางสาวเจนจิรา  ประเสริฐนู
 
1. นางนงเยาว์  สีใส
2. นายนิภาพรรณ  ศรีทรัพย์
3. นายวรเทพ  บุณยวิวัฒน์
4. นางสุเรขา  มูลสาร
5. นายเรืองเดช  ดรศรีจันทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีหารัตน์
 
1. นางมารศรี  วงค์ช่าง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวอมรศิริรัตน์  ดาหลวงมาตร
 
1. นายอนุภาพ  วิเชียรรัมย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวุฒินันท์  ศรีแพนบาล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คชสาร
 
1. นางกัลยา  นูวบุตร
2. นางสาววันเพ็ญ  สิทธิหาโคตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  โสภินธุ์
2. นายสุรชาติ  แสงตันชัย
 
1. นางวาสนา  สำราญรมย์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกฤษตธีรา  แก้วหล่อน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีบุตรสี
3. เด็กชายตะวัน  มุมพิษ
4. เด็กชายธนาวุธ  สารฤทธิ์
5. เด็กชายนันท์นภัส  คำมงคุณ
6. เด็กหญิงปริยาภัทร  กระลาม
7. เด็กหญิงพรพรรณ  หล้าอยู่
8. เด็กหญิงรวินทิพย์  พลรักษ์
9. เด็กหญิงวรัญญา  โตค้างมูล
10. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทเดช
11. เด็กชายสุรพัฒน์  จันตะคุณ
12. เด็กชายองศา  โพธิ์ศรี
13. เด็กชายอธิตยา  ดวงพันนา
14. เด็กหญิงอรดี  ดอนพันเมือง
15. เด็กชายไพชยนต์  ศรีษะโคตร
 
1. นายสุเทพ  กาบคำบา
2. นายอำนาจ  นานอก
3. นางไตรรัตน์  นานอก
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์  ดวงชาทม
2. นางสาวนิภาพร  สีสุมาตย์
3. นางสาวสวรรยา  สายทองยนต์
 
1. นายอำนาจ  นานอก
2. นางไตรรัตน์  นานอก
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐณิชา  สมานมิตร
2. นางสาวธิดารัตน์  สีลาโคตร
3. นางสาวศุภลักษณ์  กรทอง
 
1. นายอำนาจ  นานอก
2. นางไตรรัตน์  นานอก
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดวงชาคำ
2. เด็กหญิงปติมา  สุคำวัน
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กันทำ
2. นางสาวสุจิตรา  สีคาม
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวอรอนงค์  สีจันดี
2. นางสาวเบญจมาศ  จงพิมาย
 
1. นายมโน  มาพะเนาว์
2. นางสังวาลย์  ราชมุลตรี
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ภมรพล
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายสหชัย  รักษาเคน
 
1. นายพิชัย  พลเหลา
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายภีระวัฒต์  เอกตาแสง
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายไพรัตน์  ทองบุตร
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชนายุทธ  ดวงก้อม
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกนิษฐา  ไชยทัพ
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาบจันทร์สิงห์
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวฉัตรฑริกา  ชินภักดี
 
1. นายพิชัย  พลเหลา
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราพร  บุตรศรีจันทร์
2. นางสาวปัทมพร  ดอนรักษา
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  นาทองถม
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  แสนบุตร
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. นายภาราดร  ร่มจำปา
2. นายวันชัย  บุรีนอก
3. นายอนุชิต  บุญญาสิทธ์
 
1. นายบุญยืน  ตันไพบูลย์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นายณรงค์ชัย  จักรนามล
2. นายณัฐพงษ์  ถุสินแก่น
3. นายพิษณุ  ขุ่ยคำมี
 
1. นายศุภฤกษ์  ทัศน์เจิรญ
2. นายอมรพรรณ  จรนามล
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวศิริญญา  บุญอาจ
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายพิชัย  ดำรงชาติ
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาววชิราภรณ์  สุนทรศีลคุณ
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กชายศราวุธ  พิกุลศรี
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงตะวัน  ยาวไธสง
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวทัศนีย์  จุปะมนัย
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กชายกิตติชัย  สุทธิขันธ์
2. นางสาวช่อผกา  ดวงแสงพุฒ
3. นางสาวณัฐมล  เกนการ
4. เด็กหญิงตะวัน  ยาวไธสง
5. เด็กหญิงตะวัน  ถานกางสุ่ย
6. เด็กชายนครินทร์  ศาลาลอย
7. นางสาววชิราภรณ์  สุนทรศีลคุณ
8. เด็กหญิงวรัญญา  โยธาจันทร์
9. เด็กชายศราวุธ  พิกุลศรี
10. นางสาวศิรินันท์  พิกุลศรี
11. เด็กชายศุภกิจ  วรรณแสง
12. เด็กชายสถาพร  เทพวงษา
13. เด็กชายสราวุธ  เรืองเดช
14. นางสาวสุวนันท์  ภูมิศรี
15. เด็กหญิงสุวรัตน์  ดอนน้อย
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกอร  นามบุตรดี
2. นางสาวกฤติยา  บุรีนอก
3. นายกฤษฎา  ศรีทรงฮาต
4. นางสาวกลิ่นบุปผา  ทบด้าน
5. นายจักรพงศ์  โพธิ์สม
6. เด็กหญิงจิราภา  คำปลิว
7. เด็กหญิงฐิติมน  ศรีพลหงษ์
8. นายณัฐดนัย  พรรณวงษา
9. นางสาวติยาวดี  แสนยายนต์
10. นางสาวทิพวรรณ  เหล่าศรี
11. นายธนายุทธ  สุพรรณนอก
12. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์หม่อง
13. นางสาวธีราภรณ์  สิงหนาท
14. นายนครินทร์  สารสวัสดิ์
15. นายนฤดล  แสนองอาจ
16. นายนันทวัฒน์  สุวรรณจร
17. นางสาวนารีนาถ  สิงห์บัญชา
18. นางสาวนิติยา  ตะสอน
19. นางสาวปาลิตา  ศรีวบุตร
20. นายปิยะพงษ์  โพธิ์กลาง
21. นางสาวฝันฤดี  โสธิฤทธิ์
22. เด็กชายพัชรพงษ์  ชิณสุทธิ
23. นางสาวพิศมัย  ไสชาติ
24. เด็กหญิงภัทรวดี  สอนจินซือ
25. นายมาตุลี  ชัยศิริถาวรกุล
26. นางสาวยศวดี  เนื่องโตะ
27. นางสาวรัตติยา  ถิ่นจันดา
28. นายวสันต์  รักนิสัย
29. นางสาววิจิตรา  ศรีหนองโคตร
30. นายศาสตรา  ศรีวิลัย
31. นางสาวศิรินันท์  แก้วโนนทอง
32. เด็กหญิงศิริยา  โคตศิริ
33. นางสาวสกุลกานต์  สอนโกยะวัฒน์
34. นางสาวสิริมา  ทาชารี
35. นางสาวสุมาลี  ทะนัดรัมย์
36. นางสาวอรยา  ท้าวยศ
37. นางสาวอรุณลักษณ์  พันธุชิน
38. นางสาวอารียา  โคคำ
39. นายอโนชา  ศิริโยธา
40. นางสาวไพลิน  สถิยะตะวัตร์
 
1. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
2. นายคธาวุธ  ภักดี
3. นางสาวจารุวรรณ  โทสา
4. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
5. นายพิชัย  พลเหลา
6. นายยุทธนา  จินดามัย
7. นายสุชาติ  ศรีบุรี
8. นางสุพรรณี  สุขทองสา
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายคุณากร  พันเทศ
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายอดิศักดิ์  แสงจันทร์
 
1. นายไวพจน์  ภักดี
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจรรยา  ดอกสอน
 
1. นายวีระพล  มุ่งหมาย
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ทิพโพเมือง
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กชายศุภกิจ  วรรณแสง
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายพัทธดนย์  ธนูเสริม
 
1. นางบังอร  สิทธิสาร
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุภาพร  สินธุบัว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวทัศนีย์  จุปะมนัย
 
1. นางมาลี  ธิบูรณ์บุญ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายคุณากร  พันเทศ
 
1. นางสาวมัลลิกา  รักษาภักดี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายภูวรินทร์  ช่วยเกิด
 
1. นางละมัย  ทิพโพธิ์เมือง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  รัตนทิพย์
 
1. นางทิวาลักษณ์  เหล่าวงษา
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนริสา  ครุฑรัมย์
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายพิทยา  ทุยยั่งยืน
 
1. นายคทาวุธ  ภักดี
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายพีระยุทธ  ดวงแพงมาตย์
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุภาพร  สินธุบัว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ทิพโพเมือง
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
87 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. เด็กชายธนากร  ศรีนามโหน่ง
2. เด็กชายธนากร  ทองเงิน
3. เด็กหญิงรัชนก  ทับวิธร
4. เด็กชายรุ่งเพชร  ดวงไกรวงษ์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  หมั่นเพียร
6. เด็กหญิงสุพาพร  พิมพ์เงิน
7. เด็กชายอนุชา  ดวงปาโคตร
8. เด็กหญิงเกสิณี  โลหากาศ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  แสงปัญญา
2. นางพรพิสมัย  ดรหลักคำ
3. นางสดชื่น  ดวงคำน้อย
 
88 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นายตะวัน  บุราณดี
2. นายทินกร  โลหัง
3. นางสาวบรวี  มีหลง
4. นายมงคล  พลสิทธิ์
5. นายวรายุทธ  ศรีสุวอ
6. นางสาวศิริลักษณ์  กันทะพันธ์
7. นายสถาพร  บ้านแสน
8. นางสาวสุวรรณา  ทานาม
9. นางสาวหฤทัย  บุษบง
10. นางสาวเกศรินทร์  คำอู
 
1. นางละเอียด  มูลวิไล
2. นายวิทยา  แผ่นผา
3. นายสยาม  อันทรบุตร
 
89 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายธนายุทธ  สุพรรณนอก
2. นางสาวธีราภรณ์  สิงหนาถ
3. นางสาวนิตยา  ตะสอน
4. นายพิทยา  ทุยยั่งยืน
5. นางสาวรัตติยา  ถิ่นจันดา
6. นางสาวอัญชนา  ศิรินารี
7. นางสาวอารียา  ภาภิรมย์
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  แดนวงดร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์หล้า
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไชยโชค
4. เด็กหญิงจุรีรัตน์  บรรเทาทึก
5. เด็กหญิงณัฐชญาพร   แสนนาม
6. เด็กหญิงปวีณา  โพธิยา
7. เด็กหญิงภุมรินทร์  โคทะนา
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มหาชัย
9. เด็กหญิงสุภาวดี  มนชะอุ่ม
10. เด็กหญิงอังคณา  หงหิน
11. เด็กหญิงอิสราพร  จันทะพรม
12. เด็กหญิงเกษฎาพร  คำจำปา
 
1. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
2. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธีราภรณ์  สิงหนาท
2. นางสาวนิตยา  ตะสอน
3. นางสาวรัตติยา  ถิ่นจันดา
4. นางสาวอัญชนา  ศิรินารี
5. นางสาวอารียา  ภาภิรมย์
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายกวีศักดิ์  แพงดาน
2. นางสาวจุฑามณี  สีโพธิ์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนสด
4. นางสาวดวงหทัย  สุภินันท์
5. เด็กชายทัศนัย  ศรีวิไล
6. นางสาวธิติมา  สีทาเรือ
7. นางสาวประทุมพร  เพียงแก้ว
8. นายพงษ์ศักดิ์  ประตังมาโล
9. นางสาวพรชิตา  แสนกรุง
10. นางสาวรุ่งทิวา  คำธานี
11. นางสาวรุ่งนภา  ดรนายก
12. นางสาววิภาวี  ปากโพ
13. นางสาวสิริกาญจน์  อุปภัมถ์
14. นางสาวสุกัญญา  สุริวงศ์
15. นางสาวสุมลตรา  สีโสดา
16. นายอรุณ  ชิณแสน
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  หงษ์มีทอง
2. นายนันทวุฒิ  เหล่าจูม
3. นายปกรณ์  จันทะมูล
4. นายประสิทธิ์  สีแวงนอก
5. นายพิทยา  แข็งฤทธิ์
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นายสุชาติ  ดวงโทโคตร
2. นายสุริยา  แสนพันธ์
3. เด็กชายอนุสรณ์  พิมพ์สุทธิ์
 
1. นายไชยสิทธิ์  สงลา
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นางสาวบุผา  บรรจบ
2. นางสาวหนึ่งตะวัน  แสงเศวตร์
3. นายอภินนท์  ดวงพันนา
 
1. นายปรีชา  ศรีแก้วทุม
2. นางพัฒนา  สืบเมืองซ้าย
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. นายกฤษฎา  ไสยอินทร์
2. นายจักรพงษ์  ดวงพิมต้น
3. นายเฉลิมชัย  ศิริวงศ์จักร
 
1. นายชารี  ชินฮาต
2. นายทนุวงศ์  ไชยะดา
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นายวัฒนา  รัตนพร
2. นายอนุคิต  เกตุเสนา
3. นายเจตพล  ชนะบัว
 
1. นางสาวปรุณีนาค  โพธฺ์ดี
2. นายอมรพรรณ  จรนามล
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ดอนไชยสีหา
2. เด็กชายถวัลย์  พันธฤทธิ์
3. เด็กหญิงปณิดา  โพธิ์ศรี
4. นางสาวสุกัญญา  พึ่งทองคำ
5. เด็กหญิงสุดาพร  โวลา
6. นางสาวสโรชา  คำมูลทา
 
1. นางชลิดา  พลบัวไข
2. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
3. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายธนพล  เดยะดี
2. นางสาวนันทินี  ดวงเพียราช
3. นายพันธุ์เทวนพ  แดนคำสาร
4. นางสาวศิริลักษณ์  โวลา
5. นายสิทธิศักดิ์  ผิวผุย
6. นางสาวเกศริน  ดรศรีจันทร์
 
1. นางทองทิพย์  ดรหลักคำ
2. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
3. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายยติกรณ์  สิทธิจันดา
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แสงสุวรรณดี
3. เด็กชายเจษฎา  บัวผาง
 
1. นางทองทิพย์  ดรหลักคำ
2. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. นางสาวกันธิชา  เข้าเมือง
2. นางสาวปู  สีพาติ่ง
3. นางสาวลัดดาวัลย์  เนื่องรินทร์
 
1. นางพิมพ์วรา  จิตติอมรกิตติ์
2. นางสุพัฒตรา  หีบแก้ว
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  สังวาลยทรัพย์
2. นางสาวลูกเกตุ  เจริญถิ่น
3. นางสาวอรญา  ไชยเดช
 
1. นายมนตรี  ศีลคุณ
2. นายอำนวย  มาบุญธรรม
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธิรดา  ศรีละว้า
2. นางสาวสุดารัตน์  สีพลไกล
3. นางสาวอรยา  ประดา
 
1. นายมนตรี   ศีลคุณ
2. นายวีรพงษ์  ไชยทะเศรษฐ์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไชยยงค์
2. เด็กหญิงสุพรรณี  สุวรรณปา
3. เด็กหญิงอนุสรา  ดรชานนท์
 
1. นางวิไลวรรณ  อุทรส
2. นางอมร  ปั้นอยู่
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวทัศพร  สุวรรณดี
2. นางสาวปภัสนันท์  สีแก้วสิ่ว
3. นางสาวอนุตรา  นามวงษา
 
1. นางวิไลวรรณ  อุทรส
2. นางอมร  ปั้นอยู่
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิตา  ทองนิล
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลาจันทะ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์กาโม้
 
1. นางพรรณอร  โอษะคลัง
2. นายสมาน  โอษะคลัง
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวดวงฤดี  ไชยกิจ
2. นายสุรศักดิ์  กองสู
3. นางสาวโศจิรา  แก้วดี
 
1. นางพรรณอร  โอษะคลัง
2. นายสมาน  โอษะคลัง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  ค้าขาย
2. เด็กหญิงบารมี  สวัสดิภาพ
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  พิลุน
 
1. นางพรรณอร  โอษะคลัง
2. นายสมาน  โอษะคลัง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. นายปิยะพงษ์  ดวงพิมต้น
2. นางสาววิลาวัลย์  วรผาบ
3. นางสาวอาริสา  ปานรักษา
 
1. นางปภาดา  ราชมุลตรี
2. นางปภาดา  ราชมุลตรี
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  คำทองโซ่
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  สีเล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มนชะอุ่ม
 
1. นางนันทวัน  สิมลา
2. นางมลฤดี  วิวรรณพงษ์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวพัชรี   ธนูรักษ์
2. นางสาววิมลวรรณ  ศรีมูลเขียว
3. นางสาวสุตานนท์  ชื่นศรี
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นางสารภี  สว่างทิศ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธัญชนก  ชินบุตร
2. นางสาวเขมจิรา  สุระวนิชกุล
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุตรภักดี
2. นางสาววราภรณ์  ยอดแสง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายปานชัย  บุญสุข
2. เด็กชายวีรพล  พรนิคม
 
1. นายคงฤทธิ์  พิณโพธิ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นายศราวุธ  ไชยพิศ
2. นายอนันต์  กันพล
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวีระวัฒน์   บ่าพิมาย
2. เด็กชายอาชวาธิป  สีเนหะ
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุตรภักดี
2. นางสาววราภรณ์  ยอดแสง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เจ๊กสีหา
2. นางสาวสมแสง  ชาดง
 
1. นางปาณิสรา  เฉลิมภัทรกุล
2. นายภานุพันธ์  เฉลิมภัทรกุล
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปวีณา  จรทะยา
2. นางสาวพูลทรัพย์  วงศ์งามสุข
 
1. นางสาววราพร  คันธภูมิ
2. นางสุภาวดี  ศรีทำบุญ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธัญชนก  ศิริอินทร์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยปัดชา
 
1. นางนวลมณี  มัดจุปะ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  เฮียงโฮม
2. เด็กหญิงอวัสดา  วิชัยคำจร
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายชูชัย  ใจบุญ
2. นายพงศกร  ศรเทพา
 
1. นายยุทธนา  จินดามัย
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวมณีรัตน์  รัตเจริญ
2. นางสาวสุพัตรา  ลงเย
 
1. นางปาณิสรา  เฉลิมภัทรกุล
2. นายภานุพันธ์  เฉลิมภัทรกุล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายรัตนพล  แก้วรังษี
2. นางสาวศศิพร  อรรคนิมาตร์
 
1. นายกฤษกร  แสงปัญญา
2. นางสาวอาทิตยา  กางสี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐริกา  ขานอัน
2. นางสาววาสนา  อันทะปัญญา
 
1. นายพิชิต  วิชาทา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาววิพาพร  ปัดทุม
2. นางสาวศุภมาส  วรรณศรี
 
1. นางนวลมณี  มัดจุปะ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายกีระติ  โพธิ์ศรีอุ่น
2. นายฉลองศักดิ์  จันทร์ซ้าย
3. นายวรวุฒิ  สุระขันตี
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นายดำริ  กะวิเศษ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายจาตุรงค์  มณีสาร
2. นายชวนันท์  แสงเทียมจันทร์
3. นายแผ่นดินทอง  ถุงแก้ว
 
1. นายกฤษกร  แสงปัญญา
2. นางสาวอาทิตยา  กางสี
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายจักรกฤษณ์  นามโพธิ์
2. นายปฏิภาน  ช่างเสียง
3. นายราชิต  บำรุง
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นายดำริ  กะวิเศษ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายจักรกฤษณ์  แสนโสภาวรรณ์
2. นายนิตินัย  บุตรแสนโคตร
3. นายสมบัติ  กันยาเถื่อน
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นายดำริ  กะวิเศษ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายธนกฤต  ไชยวึด
2. นายธนพงษ์  พลตรี
3. นายปรเมศร์  หันตุลา
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นายดำริ  กะวิเศษ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอวัสดี  แสนบุรี
 
1. นางนฤมล  จัตุชัย
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายศุภโชค  มากร
 
1. นางสาวเฉลิมศรี  นิรงค์บุตร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวอาทิตติยา  อินทร์อุดม
 
1. นางอมร  โยวะผุย
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุกัญญา  พิมพ์ชารี
 
1. นางนฤมล  จัตุชัย
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงลัดดาพร  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางเกิดพร  ทองเปาว์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนวลละออ  วิชัยวงศ์
 
1. นางวาสนา  เหล่าดวงดี
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธณิชา  ศรีธรรมบุตร
 
1. นางชลธิชา  พานเมือง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิรุกธิ์
 
1. นายพัทธรพี  โสดาจันทร์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวชุตินันต์  เจริญยศ
2. เด็กหญิงณริสสา  จิตประชุม
3. นายนิติ  หวานขม
4. นางสาวพัชรินทร์  วัลยาภิรมย์
5. เด็กหญิงเรือง  ชินบุตร
 
1. นางมณีวรรณ  แก้วก่ำ
2. นางไตรรัตน์  นานอก
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายกิตติพง  พลศิริ
2. นางสาวกิ่งกาญน์  แก้วก่ำ
3. นางสาววรรณนิสา  บุตตา
4. นายวิทยา  วงศ์ษาวัฒน์
5. นายอนุชา  ฆ้องแก้ว
 
1. นายกชพรรณ  แสนสุวรรณ
2. นางสาวกานต์รวี  ศรีลางค์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายอภิวัฒน์  นาทองชัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สาเพชร
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายจิรวัตร  สีปัดถา
 
1. MissQing  Li
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตพร  พันเดช
2. เด็กหญิงบังอร  เสาะสมบูรณ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จันชารา
2. นางสุชีรา  เทศาพรหม
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราวิไล  โคตรจันทร์
2. นางสาวณัฐริดา  ดวงบุปผา
 
1. Mr.James  Pepper
2. นางกนกวรรณ  พงสุพันธ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นายทัตพงศ์  มาลาหอม
2. นายรัชพล  สร้อยสนธ์
3. นายรัชวิน  สิงห์พูล
4. นายวัชระพงษ์  พรพา
5. นายศรัญญู  แสนกิ่ง
6. นายสมชาย  เพชรกอง
7. นายอัษฎา  วันเหิม
8. นายอาทิตย์  ทวยมาตร
 
1. นายทองหล่อ  วันวิเศษ
2. นายประสงค์  สิทธิสุรินทร์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายกิตติพงษ์  บุญชำนาญ
2. นายทินกร  มารศรี
3. นายธนชิต  ภูหัดสวน
4. นายนฤเบศ  ตะนะสอน
5. นายยุทธพงษ์  สีวังพล
6. นายสุวรรณชัย  นามพุทธา
 
1. นายกฤษณ์  สืบเมืองซ้าย
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  บุญเรือง
2. นายชลธราธร  ภาคำ
3. นายทักษินัย  ถานนท์
4. นางสาววิจิตราภรณ์  สอนทะเดช
5. นายศักดิ์ดา  โสภา
6. นายสมศักดิ์  ดวงแพงมาตย์
7. นางสาวสุธิดา  ชมสวัสดิ์
8. นางสาวอภิสรา  มีกุญชร
9. นางสาวอรุณรัตน์  สีพิมพลอย
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
2. นางแสงจันทร์  ดรปัดสา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวกนิษฐา  ดวงเสนา
2. นางสาวขวัญจิรา  ตันทร
3. นางสาวปาริฉัตร   ปัสสา
4. นางสาววันทนีย์  เจริญวัย
5. นางสาวสโรชา  ศิริสุรักษ์
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  ตั้นภูมี
2. นางศิริสุดา  โพธิ์ศรี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราวรรณ  มาเหล่านารถ
2. นางสาวณัฐชยาพร  ละทัยนิล
3. นางสาวมยุรี  นูวบุตร
4. นางสาวรวิวรรณ  ศรีแพนบาล
5. นางสาวลลิตา  กาหลง
 
1. นายทองสืบ  เลิศล้ำ
2. นางสาวภัทราวรรณ  ไวสาหลง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. เด็กหญิงยุวดี  ศรีทะโคตร
2. เด็กหญิงสุรีวัลย์  จันทร์พิรมย์
3. เด็กชายอาชาครินร์  คำกอง
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจันทิมา  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  มณีจันสุข
3. นายสุธิพงษ์   สีสมสอน
 
1. นางสุนันทา  รองชัยภูมิ
2. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  สุทธิวรรณ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิพัฒน์
3. เด็กหญิงเจนนิสา  ถานสีนาม
 
1. นางนภาภรณ์  ปริปุรณะ
2. นางนวพร  แกล้วกล้า
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปภาดา  เหล่าทองสาร
2. นางสาวระวิวรรณ  ถิ่นสำโรง
3. นางสาวสุจิตรา  ดอนกวนเจ้า
 
1. นางนวพร  แกล้วกล้า
2. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายสันติ  ศรีจันทร์
2. นางสาวเกวลิน  ไชยพรม
 
1. นายสหวิชัย  แสนโยธา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  จันทะสุระ
 
1. นางยุภารัตน์  พลตื้อ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายณัฐพล  เกิดนาน้อย
2. นายปรเมษฐ์  ภวภูตานนท์ ณมหาสารคาม
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ใหม่คามิ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวปาวีณา  จำพร
 
1. นางสุกัลยา  ดอนมิ่งคุณ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปริศนา  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงปลิสญา  ดวงจันทร์
 
1. นางประทุมพร  เคนหวด
2. นางสาวพัชราวดี  ริโยธา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายพีระพัฒณ์  บุญพิมพ์
 
1. นางสาวพัชราวดี  ริโยธา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปัญฑิตา  สีแสง
 
1. นางมณีลักษ์  ราชดา
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. นายธีระนันท์  ทองดี
 
1. นางอริศรา  ภูคำกอง
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวมุกดา  โคธนู
 
1. นางสุเรขา  มูลสาร
 
162 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. นายอภิสิทธิ์  จำปาทอง
 
1. นายวสันต์  มัดจุปะ
 
163 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายธนะภัทร์  นพวารศรี
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
164 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายธนวัตร  ศรีภา
 
1. นางสุเรขา  มูลสาร
 
165 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรนิภา  สีดาช่วย
2. เด็กหญิงชลลดา  พันโย
3. นางสาวณัช  ธารฤทธิ์
4. นางสาวณัฐชนา  แสนทะวงศ์
5. เด็กชายณัฐนัย  ภูพันนา
6. นางสาวณัฐมล  สีสุรี
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดนวงล้อม
8. นายณัฐวุฒิ  ถามูลเลศ
9. นางสาวทิพวัลย์  ชนะสะแบง
10. เด็กชายธงชัย  ทุยยั่งยืน
11. นายธนวัตร  ศรีภา
12. นางสาวนุษบา  แสงชัย
13. เด็กหญิงปริยาภัทร  กระลาม
14. นายพัฒนศักดิ์  สีพาฤทธิ์
15. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ราศรี
16. เด็กชายภาณุพงศ์  บุรีวรรณ
17. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุรีวรรณ
18. นางสาวมุกดา  โคธนู
19. เด็กชายรัฐพล  ไตรนาวี
20. เด็กชายศิวะ  เพิ่มขึ้น
21. นางสาวสกาวเดือน  บุญกลาง
22. เด็กชายสากล  นภากาศ
23. เด็กหญิงสุดารัตน์  ด้านวังขวา
24. เด็กหญิงสุปรียา  หั้วเหี้ยง
25. นายอดิศร  สมศรีลัย
26. เด็กชายอนิรุต  วันหมัด
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  อันฤทธิ์
28. นางสาวอรอนงค์  ราชซุยแสน
29. เด็กหญิงอิสริยา  สีสวด
30. นายเมทนี  วริวงค์
 
1. นางดวงตา  ดวงศรี
2. นางนงเยาว์  สีใส
3. นางนิภาพรรณ  ศรีทรัพย์
4. นางสาวปทุมวัน  รัตนคุณศาสน์
5. นายสุขสวัส  จันโสดา
6. นางสุเรขา  มูลสาร
7. นายเรืองเดช  ดรศรีจันทร์
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สีสมัย
 
1. นางศิรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อาษาสะนา
 
1. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
168 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายคุณากร  ทุมทอง
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สุวรรณวงศ์
 
1. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
2. นายเสาร์  รัตนเพชร
 
169 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. นายวรนาฏ  พิลาด
2. นายศุภชัย  หงษ์ทอง
 
1. นายพุทธพงษ์  สุวรรณโสภา
2. นางอริศรา  ภูคำกอง
 
170 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงพัชรา  วงศ์จอม
2. นายรณฤทธิ์  ศรีเชียงราช
 
1. นางละมุล  ทองดี
2. นายไตรรัตน์  แก่นผกา
 
171 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพ็งแสน
2. เด็กชายชาญยุทธ  กันคำแหง
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ระพันธ์
4. เด็กหญิงพัสภรณ์  แสนงาม
5. เด็กชายพุฒิพงษ์  กาจหาญ
6. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สุวรรณวงศ์
7. เด็กชายวีระศักดิ์  รักพรม
 
1. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
2. นางมารศรี  วงค์ช่าง
3. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. นางสาวสาวิตรี  ศิริทองสุข
 
1. นางลัดดาวัลย์  ไชยคิรินทร์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พังชา
 
1. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  อันทะปัญญา
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพ็งแสน
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ระพันธ์
3. เด็กหญิงพัสภรณ์  แสนงาม
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
2. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
3. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. เด็กชายรักษ์เกียรติ  ทัศน์เจริญ
 
1. นายศุภฤกษ์  ทัศน์เจิรญ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงทัดศินา  แสนมาตย์
 
1. นางอริศรา  ภูคำกอง
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพ็งแสน
2. เด็กชายชาญยุทธ  กันคำแหง
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ระพันธ์
4. เด็กหญิงพัสภรณ์  แสนงาม
5. เด็กชายพุฒิพงษ์  กาจหาญ
6. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สุวรรณวงศ์
7. เด็กชายวีระศักดิ์  รักพรม
 
1. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
2. นางมารศรี  วงค์ช่าง
3. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงนภาพร  ภูสีน้ำ
2. นางสาวพิศมัย  โยเหลา
3. เด็กชายวัชระ  สินชัย
 
1. นางจิดาภา  บุญมาตย์
2. นางเอมอร  มูลจันที
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวธนวรรณ  โพธิ์ศรี
2. นางสาวนันติมา  หมีเขียว
3. เด็กหญิงศิริจันทร์  สีหาวงษ์
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
2. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 1. นายวงศกร  แย้มเผื่อน
2. นายสิริราช  ชาสมบัติ
3. นายเพชรรัตน์  ชินบุตร
 
1. นายบุญยืน  ตันไพบูลย์
2. นางศิรินทิพย์  แสงทองพิทักษ์
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายชาญยุทธ  กันคำแหง
2. เด็กชายธนา  ชิมโพธิ์คลัง
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  กาจหาญ
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวจินตนา  อรัญมิตร
2. นางสาวพรนิมิตร  อันทะปัญญา
3. นางสาวรัตนา   รัตนเพชร
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คุณแสง
2. เด็กชายทินกร  อินแก้ว
 
1. นายธงชัย  หมื่นสา
2. นางสาวปิยนัฏ  โพนสิม
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายปฏิภาณ  อาจดวงดี
2. นายวัชราวุฒิ  แก้วภักดี
3. เด็กชายวุฒิชัย  ธนะสุคนธ์
 
1. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
2. นางมะลิ  ชีวาจร
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายปฏิภาณ  อาจดวงดี
2. นายวัชราวุฒิ  แก้วภักดี
3. เด็กชายวุฒิชัย  ธนะสุคนธ์
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นางเยาวเรศ  ปริวันตา