กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 1. นางสาวนัทฐิชา  สายบุญยืน
 
1. นางยุพี  ภิรมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 1. นางสาวสาวิตรี  เนื่องคำ
 
1. นางประไพ  ชัยพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 1. นายจิระพงษ์  คงกะเรียน
 
1. นางพิกุล  ไกรตรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 1. นางสาวฐิติยา  มูลมาตย์
 
1. นางนวพร  ศรีแก้วทุม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1. นางสาวประภัทสร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  จันละคร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 1. นางสาวพรทิพย์  สีบุญ
 
1. นางดาวไสว  ศรีชัยทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 1. นายสุนพรัตน์  ภูผาลา
 
1. นางทรงศรี  ศรีคุณแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงศิริอมร  สิงห์คำโม
2. เด็กหญิงหฤทัย  ดวงไชยเงิน
 
1. นางลัดดาวัลย์  จันละคร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 1. นายนัทชัย  จอมทอง
2. นางสาวสุกัญญา  ประจิตร
 
1. นางทรงศรี  ศรีคุณแก้ว
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เหล่าศรีคู
 
1. นางภัทรสรณ์  แพงคำ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาววรินดา  สุ่ยหา
 
1. นางธัญพร  รักแร่
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณิสรา  ชนะการี
2. เด็กหญิงพรชิตา  เดชโคบุตร
3. เด็กหญิงอนงค์ประภา  แก้วสุรฤษ
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีวิบูลย์
2. นายไชยณรงค์  ปรุงฆ้อง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 1. นางสาวปนัดดา  ทิพย์เนตร
2. นางสาวพรนภา  แสนเมือง
3. นางสาวศรีสุดา  โคบุตรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วจันทา
2. นางสาวอุษา  ภูหัวดอน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณิสรา  ชนะการี
2. เด็กหญิงพรชิตา  เดชโคบุตร
3. เด็กหญิงอนงค์ประภา  แก้วสุรฤษ
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีวิบูลย์
2. นายไชยณรงค์  ปรุงฆ้อง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 1. นางสาวปนัดดา  ทิพย์เนตร
2. นางสาวพรนภา  แสนเมือง
3. นางสาวศรีสุดา  โคบุตรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วจันทา
2. นางสาวอุษา  ภูหัวดอน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพิมใจ  บุญมี
2. เด็กหญิงสุนิสา  พลทอน
 
1. นางพิมลมาส  วัจนะสาริกากุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 1. นายคงฤทธิ์  อะนันตา
2. นายนทีธร  บุญกุล
 
1. นายสุนทร  ใหม่คามิ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงบุษกร  สืบกินนอน
 
1. นางสาวรักษ์  ศรีลคร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 1. นางสาวนฐพรรณ  พลธรรม
 
1. นางสนทนา  สระมูล
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  วารี
2. เด็กหญิงปิยนารถ  ชินแสน
3. เด็กหญิงพิรดา  ตุมโฮม
 
1. นางสุจิตรา   เดชกุญชร
2. นางอรวรรณ  นันสถิตย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวนรินทร์ทิพย์  สุขบุรินทร์
2. นางสาวราตรี  สียือ
3. นางสาวเพ็ญนิภา  ชัยณรงค์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คุณสมบัติ
2. นางสาวสุธาสินี  ไชยศึก
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กสิคุณ
2. เด็กหญิงดารารัตน์  พลศิริ
3. เด็กหญิงอรญา  แสนวัง
 
1. นางกุลวรรณ  สวนแก้ว
2. นางจันทร์เพ็ญ  คุณสมบัติ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 1. นางสาวชโรธร  สีเป้ด
2. นางสาวนุจริยา  พิมพา
3. นางสาวรัชภรณ์  ไชยคำ
 
1. นางกิตติมา   พรหมรักษา
2. นายสุวิทย์  โคทนา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 1. นางสาวชลธิชา  สารยศ
2. นางสาวดวงใจ  ทองนิล
3. นางสาวพัชรี  สมบัติ
 
1. นางสาวสุธิมา  ศิลานทีกุล
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์พล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพนิดา  อุปนันท์
2. เด็กหญิงพรไพรินทร์  หีบแก้ว
3. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ศรีสมศักดิ์
 
1. นายชัชวาล  มูลมณี
2. นางสาวประทุมวดี  ชัญถาวร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 1. นางสาวธนมณ  แสนเมือง
2. นางสาวธิดารัตน์  ลือเรื่อง
3. นายศราวุฒ  สีมาตา
 
1. นายชัชวาล  มูลมณี
2. นางสาวประทุมวดี  ชัญถาวร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวกุสุมา  จันทะวงษ์
2. นายเจษฎา  ตรีเดช
 
1. นายสุชาติ  ใจดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 1. นายณภัทร  จันทรหาญ
2. นายธีรพงศ์  สังวร
3. นายสุชาติ  สิงห์จันทร์
 
1. นายชัชวาล  มูลมณี
2. นายวุฒิพงษ์  นาสะอ้าน
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 1. นางสาวชิราพร  ใจวงศ์
2. นายพงศกร  ดวงสุฤทธิ์
3. นางสาววันวิสา  ชื่นตา
4. นางสาวอรวรรณ  ศรีโยจาน
5. นางสาวอิสราภรณ์  สุพรม
 
1. นายสมาน  โอษะคลัง
2. นางเพ็ญศรี  ใจกล้า
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 1. นายกฤษฎา  นาซอน
2. นายธีรวุฒิ  ศรีมังคะ
3. นางสาววนิดา  พลเสนา
4. นายสุวนัย  เวียงสมุทร
5. นายอนุชา  ฆ้องแก้ว
 
1. นายธนพล  ศิริงาม
2. นางเพ็ญศรี  ใจกล้า
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุขสมบูรณ์
2. เด็กชายทรงพล  เนื่องแก้ว
 
1. นางศศิธร  เอื้อกิจ
2. นางสุพิน  แสงทอง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 1. นางสาววนิดา  พลเสนา
2. นายสุวนัย  เวียงสุมทร
 
1. นางบัวศรี  พงษ์สระพัง
2. นายวราภา  อินทุไร
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 1. นางสาวยุพาวดี  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พันเทศ
 
1. นายชัยยา  ถนอมวัฒนา
2. นายเลิศพิภพ   แสนวัง
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฎฐพร  สนเจริญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนโสภา
 
1. นางสุจิตรา   เกษมราษฏร์
 
35 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  หาสุวอ
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
36 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 1. นายประสิทธิ์  ปะติตัง
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
37 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สีสิ่ว
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
38 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 1. เด็กหญิงอาริสา  ดำริห์
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
39 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุครีพ
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
40 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 1. นางสาววรรณิษา  ตุลาเนตร
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
41 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายวรวิทย์  หาญสมบัติ
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
42 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 1. นายคงฤทธิ์  อะนันตา
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
43 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1. นายกฤษฎา  ทองหมื่น
2. เด็กหญิงมัทธนา  สีหาทับ
 
1. นายคำพัน  ชินโคตร
 
44 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  จันทรพงศ์โสภาค
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
45 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 1. นางสาวศิริญญา  บุญอาจ
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
46 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 1. นายพิชัย  ดำรงชาติ
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
47 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงต้น
 
1. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
48 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 1. นางสาวพรทิพย์  สีบุญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
49 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงเนตรนภิส  พลราษฏร์
 
1. นายวิทยา  กมลเลิศ
 
50 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีคุณแสน
 
1. นายวิทยา  กมลเลิศ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 1. นายธีระวุฒิ  ศรีมังคละ
 
1. นายวิทยา  กมลเลิศ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวอารีษา  สุขพูล
 
1. นายวิทยา  กมลเลิศ
 
53 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 1. นายธีระวุฒิ  ศรีมังคละ
 
1. นายวิทยา  กมลเลิศ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกมลชนก  แดนวงดร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์หล้า
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไชยโชค
4. เด็กหญิงจุรีรัตน์  บรรเทาทึก
5. เด็กหญิงณัฐชญาพร   แสนนาม
6. เด็กหญิงปวีณา  โพธิยา
7. เด็กหญิงภุมรินทร์  โคทะนา
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มหาชัย
9. เด็กหญิงสุภาวดี  มนชะอุ่ม
10. เด็กหญิงอังคณา  หงหิน
11. เด็กหญิงอิสราพร  จันทะพรม
12. เด็กหญิงเกษฎาพร  คำจำปา
 
1. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
2. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
55 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 1. นายกวีศักดิ์  แพงดาน
2. นางสาวจุฑามณี  สีโพธิ์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนสด
4. นางสาวดวงหทัย  สุภินันท์
5. เด็กชายทัศนัย  ศรีวิไล
6. นางสาวธิติมา  สีทาเรือ
7. นางสาวประทุมพร  เพียงแก้ว
8. นายพงษ์ศักดิ์  ประตังมาโล
9. นางสาวพรชิตา  แสนกรุง
10. นางสาวรุ่งทิวา  คำธานี
11. นางสาวรุ่งนภา  ดรนายก
12. นางสาววิภาวี  ปากโพ
13. นางสาวสิริกาญจน์  อุปภัมถ์
14. นางสาวสุกัญญา  สุริวงศ์
15. นางสาวสุมลตรา  สีโสดา
16. นายอรุณ  ชิณแสน
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 1. นายฉัตรชัย  หงษ์มีทอง
2. นายนันทวุฒิ  เหล่าจูม
3. นายปกรณ์  จันทะมูล
4. นายประสิทธิ์  สีแวงนอก
5. นายพิทยา  แข็งฤทธิ์
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชัยสุวรรณ์
2. เด็กชายธีรพงศ์  สีลากลม
3. เด็กหญิงนลิตา  สะตะ
4. เด็กหญิงรัตติยา  เนื่องอาชา
5. เด็กหญิงรุจิรา  สมานศรี
6. เด็กหญิงสิรินทรา  เพ็งหมุ่ย
 
1. นางจารีต  ศิริงาม
2. นางพรทิพย์  ศุขศิริ
3. นางมลฤดี  วิวรรณพงษ์
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1. เด็กชายนที  เรืองเดช
2. เด็กชายพัฒนะ  จันทะเข้
3. เด็กชายภาสกร  ศรีเสมอ
 
1. นางมณฑิรา  เนื่องแก้ว
2. นางอำไพ  จันทะเหลา
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 1. นายกิตติศักดิ์  คำภะวา
2. นางสาวศิวสุดา  สมภาร
3. นางสาวอาริยา  นวนสำลี
 
1. นางพรรณอร  โอษะคลัง
2. นายสมาน  โอษะคลัง
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชลิตา  ทองนิล
2. เด็กหญิงปนัดดา  ลาจันทะ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์กาโม้
 
1. นางพรรณอร  โอษะคลัง
2. นายสมาน  โอษะคลัง
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 1. นางสาวดวงฤดี  ไชยกิจ
2. นายสุรศักดิ์  กองสู
3. นางสาวโศจิรา  แก้วดี
 
1. นางพรรณอร  โอษะคลัง
2. นายสมาน  โอษะคลัง
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชุติมา  ค้าขาย
2. เด็กหญิงบารมี  สวัสดิภาพ
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  พิลุน
 
1. นางพรรณอร  โอษะคลัง
2. นายสมาน  โอษะคลัง
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 1. นางสาวคิวสุดา  สมภาร
2. นางสาวอมินตรา  เจริญผล
3. นางสาวอาริยา  นวนสำลี
 
1. นางพรรณอร  โอษะคลัง
2. นายสมาน   โอษะคลัง
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงวนิดา  คำทองโซ่
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  สีเล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มนชะอุ่ม
 
1. นางนันทวัน  สิมลา
2. นางมลฤดี  วิวรรณพงษ์
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีละคร
2. เด็กหญิงวนิดา  บุตรวงษ์
 
1. นางสาวอรุณวดี  ทองหาร
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวกนกวรรณ  เจ๊กสีหา
2. นางสาวสมแสง  ชาดง
 
1. นางปาณิสรา  เฉลิมภัทรกุล
2. นายภานุพันธ์  เฉลิมภัทรกุล
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันวงษา
2. เด็กหญิงปพิชญา  หมูนสี
 
1. นายวันชัย  ภิบาล
2. นางอัมพร  เหล่าวงษา
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพรชิตา  สีพาไชย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันเทศ
 
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 1. นางสาววิชุดา  กาขัน
2. นางสาวศิวพร  สายสิม
 
1. นางปาณิสรา  เฉลิมภัทรกุล
2. นางสาวอรุณวดี  ทองหาร
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 1. นางสาวมณีรัตน์  รัตเจริญ
2. นางสาวสุพัตรา  ลงเย
 
1. นางปาณิสรา  เฉลิมภัทรกุล
2. นายภานุพันธ์  เฉลิมภัทรกุล
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวนฤมล  ชิณแสน
2. นายนิติวัฒน์  แสนโยธา
3. นางสาวแอนนา  ทิทึกทักษ์
 
1. นางปาณิสรา  เฉลิมภัทรกุล
2. นายภานุพันธ์  เฉลิมภัทรกุล
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปพิชญา  หมูนสี
 
1. นางผกามาศ  ถนอมวัฒนา
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 1. นางสาวหัทยา  บำรุงญาติ
 
1. Mr.Roylan    G.Saquin
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจิตติมา  แสนเมือง
 
1. นายกชพรรณ  แสนสุวรรณ
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 1. นางสาวพรศิริ  ศรีภูมั่น
 
1. นางมลฤดี  วิวรรณพงษ์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงดารารัตน์  พลศิริ
 
1. นางละออง  เหล่าจูม
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 1. นางสาวสุลิตา  ภูมิชูชิต
 
1. นางผกามาศ  ถนอมวัฒนา
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพิรดา  ตุมโฮม
 
1. Mrs.Ella  Rosario Romeo
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 1. นายนิติวัฒน์  แสนโยธา
 
1. นางสาวกานต์รวี  ศรีลางค์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โยธาธรณ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  กสิคุณ
3. เด็กหญิงนิภาพร  บุญศรี
4. เด็กหญิงปพิชญา  หมูนสี
5. เด็กหญิงอรญา  แสนวัง
 
1. นายกชพรรณ  แสนสุวรรณ
2. นายอนุชาติ  ขันโยธา
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 1. นายกิตติพง  พลศิริ
2. นางสาวกิ่งกาญน์  แก้วก่ำ
3. นางสาววรรณนิสา  บุตตา
4. นายวิทยา  วงศ์ษาวัฒน์
5. นายอนุชา  ฆ้องแก้ว
 
1. นายกชพรรณ  แสนสุวรรณ
2. นางสาวกานต์รวี  ศรีลางค์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 1. นางสาวสมฤดี  เหล่าสุนา
 
1. นางสาวสุภาวดี  น้อยหา
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นางสาวขนิษฐา  สุ่ยหา
 
1. นางสาวสุภาวดี  น้อยหา
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจินตพร  พันเดช
2. เด็กหญิงบังอร  เสาะสมบูรณ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จันชารา
2. นางสุชีรา  เทศาพรหม
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทะหาร
2. นางสาวเกษมณี  ช่องศรี
 
1. นางสาวกานต์รวี  ศรีลางค์
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1. นายนนทวัตร์  วิเศษชาติ
2. นางสาวพัชราภา  แก่นเมืองเก่า
3. นายอมรินทร์  ศรีเศษนาม
 
1. นางยุพี  ภิรมย์
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 1. นางสาวกิ่งประกายกาญจน์  หาญกล้า
2. นางสาวจินตนา  บุญหล้า
3. นางสาวชุลีรัตน์  ชาบุตรชิน
 
1. นางนวพร  ศรีแก้วทุม
2. นางเพ็ญศิริ  จำเริญศรี
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงรุจิรา  อินทร์จอหอ
2. เด็กหญิงรุ่งรุจี  อินทร์จอหอ
 
1. นางยุภารัตน์  พลตื้อ
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 1. นางสาวกาญจนา  จันทะสุระ
 
1. นางยุภารัตน์  พลตื้อ
 
90 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 1. เด็กชายสุขสันต์  ชื่นชม
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
91 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 1. เด็กชายสันติ  ชื่นชม
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
92 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 1. เด็กชายธนะภัทร์  นพวารศรี
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
93 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 1. นายธีรภัทร์  ทองดี
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
รวม 207 130