กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงเสาวรัตน์  สายหยุด
 
1. นางนุชนาฎ  นาไชดูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 1. นางสาวพรรณิตา  มณีสาย
 
1. นายพิบูลย์  นูวบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหล่าขัติยะ
 
1. นางดวงรัตน์  คำหว้าแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 1. นางสาวธิดาพร  นามโล
 
1. นางคำผัส  สารมาคม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1. นางสาวมัชฌิมา  สีลาดหา
 
1. นางมินตรา  กาหลง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 1. นางสาวพรนภา  หุตะจิต
 
1. นางพิรุฬห์ลักษณ์  หันตุลา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชฎาพร  สีลาโคตร
 
1. นางสาวนภัสนันท์  จ่าเหลา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 1. นางสาวอรุณลักษณ์  พันธุชิน
 
1. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุทธิเพชร
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  พิมพ์ชารี
 
1. นางปนัดดา  สิทธิขวา
2. นางสาวสมนึก  ศิริเคน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 1. นายนัฐพงศ์  สังขทิพย์
2. นายอภิชาติ  เพ็งเพชร
 
1. นางปฤษณา  ทาโว
2. นายไชยยันต์  ดรสุวรรณดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1. นางสาววรรณภา  โคตรแสง
 
1. นางนภาภรณ์  ปริปุรณะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นายสหพันธ์  อันทะปัญญา
 
1. นายชัชวาลย์  อมรพันธุ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชลิดา  ทองนุช
2. นางสาวพนิดา  เรืองฤทธิ์
3. นางสาวรัญชนา  คำปล้อง
 
1. นางนภสร  เสนาพร
2. นายอดิเรก  อันหนองกุง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 1. นางสาวพิมลพรรณ  ปุริมศักดิ์
2. นางสาวอริสา  สุทธะมาตร
3. นางสาวอัญชนา  ศิรินารี
 
1. นายดุสิต  ดรหลักคำ
2. นายอภิชิต  แนบชิตร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยอดสง่า
2. เด็กหญิงนวลักษณ์  สังขทิพย์
 
1. นายณรงค์  สรรพอาษา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 1. นางสาวนัทธมน  แฝงสีพล
2. นายสุรัตน์  แก้วเมือง
 
1. นายทรงศักดิ์  รัตนคุณศาสน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  คำดี
 
1. นางศิรินทิพย์  สรรพอาษา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 1. นางสาวพัชรี  คลังพระสี
 
1. นางเนตรนภิส   แนบชิตร์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1. นางสาวนิภาวรรณ  ภูคลัง
2. นางสาวพรนภา  ถาไชยลา
3. นางสาวศุภาสินี  มาตงามเมือง
 
1. นายพรสวรรค์  เหล่าดวงดี
2. นางศินันท์ธีรา   บัวริวัน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวจิรวรรณ  บุตรดี
2. นางสาวพัชรียา  ศิริษา
3. นางสาวอนุพร  สุขพะมาตย์
 
1. นายทองสืบ  เลิศล้ำ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 1. นางสาวณัฐนันท์  สีตะ
2. นางสาวยิ่งตะวัน  แสงสุวรรณดี
3. นางสาวสโรชา  พาเหลี่ยม
 
1. นางเทียมจันทร์  เรืองแสง
2. นางไพรวัลย์  สิงหาปัด
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 1. นางสาวธนันยา   ศรีมาทอง
2. นางสาวอัญชลี  คำจันทร์
3. นางสาวเขมสรณ์   ดวงพันนา
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ไวสาหลง
2. นางเทียมจันทร์  เรืองแสง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงศรัญญา  มาตรวิจิตร์
2. เด็กหญิงสโรชา  มาตโสภา
3. เด็กหญิงอินทิรา  สีตาชัย
 
1. นางดวงใจ  บริบาลบรรพตเขตต์
2. นางสาวอรุณี  รัตนวิจิตร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 1. นางสาวภัทรวดี   ถามุลตรี
2. นางสาวสุกัญญา   พิมพ์ชารี
3. นางสาวอาภรณ์   ดรบัณฑิตย์
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ไวสาหลง
2. นางสุพรรณี  สุขทองสา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูศรี
2. เด็กชายอณุวัตร  คงนุ่น
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กันยาวงค์
 
1. นายนิมิตร  โยวะผุย
2. นางภัทรานิษฐ์  วรรณเสริฐ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 1. นางสาวดรุนี  โสบุญ
2. นางสาวสมฤทัย  รัตนพร
3. นางสาวสิรินยา  แก้วกอน
 
1. นายนิมิตร  โยวะผุย
2. นางภัทรานิษฐ์  วรรณเสริฐ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงภิตดา  โพธิ์นอก
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปัญญามี
 
1. นางดวงใจ  บริบาลบรรพตเขตต์
2. นางสาวอรุณี  รัตนวิจิตร
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวสุภัทรตา  พลบำรุง
2. นางสาวแพรวพรรณ  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวอรุณี  รัตนวิจิตร
2. นายโชติ  วิชัยชาญสกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 1. นายกีรติ  บัวลาด
2. นายณัฐวุฒิ  ถามูลเลศ
 
1. นายสัญญา  บุญวิทย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 1. นายณัฐวุฒิ  ถามูลเลศ
2. นายศุภชัย  ภูเตาทอง
 
1. นางบังอร  สิทธิสาร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 1. นายมลฑล  แสงอ่อน
2. นายวีระยุทธ  รำพา
3. นายศรัณย์  คำปลิว
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นางบังอร  สิทธิสาร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพรลภัส  ภิบาล
2. เด็กหญิงวิลาสินี  โคตรจันทร์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์ป้อง
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขวุฒิ
5. เด็กหญิงอรอุมา  โคตรโสภา
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์ยางน้อย
2. นางลัดดาวรรณ  ธีรัชปรีชา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 1. นางสาวกาญจนา  พลจ่า
2. นางสาวจุรีพร  ศรีคาม
3. นางสาวพัชรา  สิมหาบุตร
4. นางสาววรัญญา  พงษ์ภูธร
5. นางสาวเพ็ญประภา  สีตรีจักร
 
1. นางสาวปราณี  พันธุ์ยางน้อย
2. นางลัดดาวรรณ  ธีรัชปรีชา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 1. นางสาวนริศราวรรณ  วงเวียน
2. นางสาวพิมพ์รัมภา  แสนทะวงศ์
3. นางสาวระชาวี  ศรีคราม
4. นางสาวศิริวรรณ  ดวงตีมูล
5. นางสาวศุภลักษณ์  พิมพา
 
1. นายละมุล  เลิศวิชากุล
2. นายสุวิทย์  การะน้อย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญมาศ
2. นางสาวกัญฐิกา  นันตะมาตร
3. นางสาวกาญจนาพร  ศรีทำบุญ
4. นายคณิต  ศรีเทียมเงิน
5. นางสาวจตุพร  โอรักษ์
6. นางสาวจริยา  สุดี
7. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ขามขมเขต
8. นางสาวนฤมล  พานเมือง
9. นางสาวนิตยา  ตะสอน
10. นางสาวพิณสุดา  จันทะปัดสา
11. นายศักดิ์สิทธิ์  เจนการ
12. นายสิทธิกร  สุภักดี
13. นายสุชาติ  หนาดคำ
14. นายสุรชาติ  จันทะพาล
15. นางสาวสุรวรรณ  ดรไพชุม
16. นางสาวอภิญญา  แต่โกสุม
17. นางสาวอภิญญา  แก้วหานาม
18. นางสาวอภิรดาภา  ต้นดง
19. นายอิทธิ  มีศิริ
20. นางสาวเจนจิรา  ประเสริฐนู
 
1. นางนงเยาว์  สีใส
2. นายนิภาพรรณ  ศรีทรัพย์
3. นายวรเทพ  บุณยวิวัฒน์
4. นางสุเรขา  มูลสาร
5. นายเรืองเดช  ดรศรีจันทร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1. เด็กชายวุฒินันท์  ศรีแพนบาล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คชสาร
 
1. นางกัลยา  นูวบุตร
2. นางสาววันเพ็ญ  สิทธิหาโคตร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 1. นางสาวกมลวรรณ  โสภินธุ์
2. นายสุรชาติ  แสงตันชัย
 
1. นางวาสนา  สำราญรมย์
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 1. เด็กหญิงกฤษตธีรา  แก้วหล่อน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีบุตรสี
3. เด็กชายตะวัน  มุมพิษ
4. เด็กชายธนาวุธ  สารฤทธิ์
5. เด็กชายนันท์นภัส  คำมงคุณ
6. เด็กหญิงปริยาภัทร  กระลาม
7. เด็กหญิงพรพรรณ  หล้าอยู่
8. เด็กหญิงรวินทิพย์  พลรักษ์
9. เด็กหญิงวรัญญา  โตค้างมูล
10. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทเดช
11. เด็กชายสุรพัฒน์  จันตะคุณ
12. เด็กชายองศา  โพธิ์ศรี
13. เด็กชายอธิตยา  ดวงพันนา
14. เด็กหญิงอรดี  ดอนพันเมือง
15. เด็กชายไพชยนต์  ศรีษะโคตร
 
1. นายสุเทพ  กาบคำบา
2. นายอำนาจ  นานอก
3. นางไตรรัตน์  นานอก
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 1. นางสาวกรรณิการ์  ดวงชาทม
2. นางสาวนิภาพร  สีสุมาตย์
3. นางสาวสวรรยา  สายทองยนต์
 
1. นายอำนาจ  นานอก
2. นางไตรรัตน์  นานอก
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฐณิชา  สมานมิตร
2. นางสาวธิดารัตน์  สีลาโคตร
3. นางสาวศุภลักษณ์  กรทอง
 
1. นายอำนาจ  นานอก
2. นางไตรรัตน์  นานอก
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ลาสุนนท์
2. นางสาวนภริชาติ  ภูกิ่งหิน
 
1. นายสุชาติ  ศรีบุรี
2. นายสุเทพ  กาบคำบา
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 1. นายพิสิทธิ์  สิทธิบุ่น
2. นายวันเฉลิม  ประภากรเกียรติ
 
1. นายประพันธ์  พานเมือง
2. นายไพฑูรย์  รัชโพธิ์
 
43 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ภมรพล
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
44 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 1. นายสหชัย  รักษาเคน
 
1. นายพิชัย  พลเหลา
 
45 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงสิริรักษ์  ภมรพล
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
46 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 1. นายสุริยันห์  แสงเสนา
 
1. นายพิชัย  พลเหลา
 
47 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1. เด็กชายชนายุทธ  ดวงก้อม
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
48 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 1. นางสาวศิริรัตน์  แสงชา
 
1. นายพิชัย  พลเหลา
 
49 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายวุฒิชัย  ภาระจิตร
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 1. นางสาวฉัตรฑริกา  ชินภักดี
 
1. นายพิชัย  พลเหลา
 
51 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1. นางสาวจิราพร  บุตรศรีจันทร์
2. นางสาวปัทมพร  ดอนรักษา
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  นาทองถม
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 1. นางสาวปวีณา  มูลโพธิ์
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3   1. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3   1. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6   1. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6   1. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 1. นางสาวกนกอร  นามบุตรดี
2. นางสาวกฤติยา  บุรีนอก
3. นายกฤษฎา  ศรีทรงฮาต
4. นางสาวกลิ่นบุปผา  ทบด้าน
5. นายจักรพงศ์  โพธิ์สม
6. เด็กหญิงจิราภา  คำปลิว
7. เด็กหญิงฐิติมน  ศรีพลหงษ์
8. นายณัฐดนัย  พรรณวงษา
9. นางสาวติยาวดี  แสนยายนต์
10. นางสาวทิพวรรณ  เหล่าศรี
11. นายธนายุทธ  สุพรรณนอก
12. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์หม่อง
13. นางสาวธีราภรณ์  สิงหนาท
14. นายนครินทร์  สารสวัสดิ์
15. นายนฤดล  แสนองอาจ
16. นายนันทวัฒน์  สุวรรณจร
17. นางสาวนารีนาถ  สิงห์บัญชา
18. นางสาวนิติยา  ตะสอน
19. นางสาวปาลิตา  ศรีวบุตร
20. นายปิยะพงษ์  โพธิ์กลาง
21. นางสาวฝันฤดี  โสธิฤทธิ์
22. เด็กชายพัชรพงษ์  ชิณสุทธิ
23. นางสาวพิศมัย  ไสชาติ
24. เด็กหญิงภัทรวดี  สอนจินซือ
25. นายมาตุลี  ชัยศิริถาวรกุล
26. นางสาวยศวดี  เนื่องโตะ
27. นางสาวรัตติยา  ถิ่นจันดา
28. นายวสันต์  รักนิสัย
29. นางสาววิจิตรา  ศรีหนองโคตร
30. นายศาสตรา  ศรีวิลัย
31. นางสาวศิรินันท์  แก้วโนนทอง
32. เด็กหญิงศิริยา  โคตศิริ
33. นางสาวสกุลกานต์  สอนโกยะวัฒน์
34. นางสาวสิริมา  ทาชารี
35. นางสาวสุมาลี  ทะนัดรัมย์
36. นางสาวอรยา  ท้าวยศ
37. นางสาวอรุณลักษณ์  พันธุชิน
38. นางสาวอารียา  โคคำ
39. นายอโนชา  ศิริโยธา
40. นางสาวไพลิน  สถิยะตะวัตร์
 
1. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
2. นายคธาวุธ  ภักดี
3. นางสาวจารุวรรณ  โทสา
4. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
5. นายพิชัย  พลเหลา
6. นายยุทธนา  จินดามัย
7. นายสุชาติ  ศรีบุรี
8. นางสุพรรณี  สุขทองสา
 
59 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1. นายคุณากร  พันเทศ
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
60 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 1. นายพีระยุทธ  ดวงแพงมาตย์
 
1. นายคทาวุธ  ภักดี
 
61 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. นางสาวสุภาพร  สินธุบัว
 
1. นางบังอร  สิทธิสาร
 
62 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวเบญจวรรณ  ทิพโพเมือง
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
63 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 1. นายคุณากร  พันเทศ
 
1. นายคทาวุธ  ภักดี
 
64 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 1. นายพัทธดนย์  ธนูเสริม
 
1. นางบังอร  สิทธิสาร
 
65 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. นางสาวสุภาพร  สินธุบัว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาววิจิตรา  ศรีหนองโคตร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 1. นายคุณากร  พันเทศ
 
1. นางสาวมัลลิกา  รักษาภักดี
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 1. นายพัทธดนย์  ธนูเสริม
 
1. นางสาวมัลลิกา  รักษาภักดี
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. นางสาวสกุลกานต์  สอนโกยะวัฒน์
 
1. นางสาวมัลลิกา  รักษาภักดี
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวนริสา  ครุฑรัมย์
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 1. นายพิทยา  ทุยยั่งยืน
 
1. นายคทาวุธ  ภักดี
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 1. นายพีระยุทธ  ดวงแพงมาตย์
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. นางสาวสุภาพร  สินธุบัว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวเบญจวรรณ  ทิพโพเมือง
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
75 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 1. นายธนายุทธ  สุพรรณนอก
2. นางสาวธีราภรณ์  สิงหนาถ
3. นางสาวนิตยา  ตะสอน
4. นายพิทยา  ทุยยั่งยืน
5. นางสาวรัตติยา  ถิ่นจันดา
6. นางสาวอัญชนา  ศิรินารี
7. นางสาวอารียา  ภาภิรมย์
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 1. นางสาวธีราภรณ์  สิงหนาท
2. นางสาวนิตยา  ตะสอน
3. นางสาวรัตติยา  ถิ่นจันดา
4. นางสาวอัญชนา  ศิรินารี
5. นางสาวอารียา  ภาภิรมย์
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
 
77 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 1. นายณัฐพงษ์  เปียกสอน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีบุตรสี
3. นายธีรพงษ์  ถามูลแสน
4. นายปฏิภาณ  ทาทัพไทย
5. นายอโนชา  ศิริโยธา
 
1. นางพิรุฬห์ลักษณ์  หันตุลา
2. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 1. นางสาวณัฐญา  โพธิ์ศรีอุ่น
2. นางสาววริศรา  ทับวิชิน
3. นางสาวอรอุมา   ดวงสีดา
 
1. นางพรทิพย์   มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ดอนไชยสีหา
2. เด็กชายถวัลย์  พันธฤทธิ์
3. เด็กหญิงปณิดา  โพธิ์ศรี
4. นางสาวสุกัญญา  พึ่งทองคำ
5. เด็กหญิงสุดาพร  โวลา
6. นางสาวสโรชา  คำมูลทา
 
1. นางชลิดา  พลบัวไข
2. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
3. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 1. นายธนพล  เดยะดี
2. นางสาวนันทินี  ดวงเพียราช
3. นายพันธุ์เทวนพ  แดนคำสาร
4. นางสาวศิริลักษณ์  โวลา
5. นายสิทธิศักดิ์  ผิวผุย
6. นางสาวเกศริน  ดรศรีจันทร์
 
1. นางทองทิพย์  ดรหลักคำ
2. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
3. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 1. เด็กชายยติกรณ์  สิทธิจันดา
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แสงสุวรรณดี
3. เด็กชายเจษฎา  บัวผาง
 
1. นางทองทิพย์  ดรหลักคำ
2. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1. นางสาวลัดดาวัลย์  สังวาลยทรัพย์
2. นางสาวลูกเกตุ  เจริญถิ่น
3. นางสาวอรญา  ไชยเดช
 
1. นายมนตรี  ศีลคุณ
2. นายอำนวย  มาบุญธรรม
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 1. นางสาวธิรดา  ศรีละว้า
2. นางสาวสุดารัตน์  สีพลไกล
3. นางสาวอรยา  ประดา
 
1. นายมนตรี   ศีลคุณ
2. นายวีรพงษ์  ไชยทะเศรษฐ์
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 1. นางสาวธัญชนก  ชินบุตร
2. นางสาวเขมจิรา  สุระวนิชกุล
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุตรภักดี
2. นางสาววราภรณ์  ยอดแสง
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1. นายธีรพงศ์  สมสีดา
2. นายสถาพร  หลงทวน
 
1. นางสาวพัดชา  ถาสอสุด
2. นางสุภาวดี  ศรีทำบุญ
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายวีระวัฒน์   บ่าพิมาย
2. เด็กชายอาชวาธิป  สีเนหะ
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุตรภักดี
2. นางสาววราภรณ์  ยอดแสง
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวกาญจนา   พลจ่า
2. นายวิษณุ   แสนวิชัย
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุตรภักดี
2. นางสาววราภรณ์  ยอดแสง
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1. นางสาวปวีณา  จรทะยา
2. นางสาวพูลทรัพย์  วงศ์งามสุข
 
1. นางสาววราพร  คันธภูมิ
2. นางสุภาวดี  ศรีทำบุญ
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 1. นางสาวธัญชนก  ศิริอินทร์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยปัดชา
 
1. นางนวลมณี  มัดจุปะ
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3    
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 1. นายชูชัย  ใจบุญ
2. นายพงศกร  ศรเทพา
 
1. นายยุทธนา  จินดามัย
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 1. นายจักรกฤษ  แสนโสภาวรรณ์
2. นายถิรวัฒน์  นนลือชา
 
1. นายยุทธนา  จินดามัย
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 1. นายกิตติพงษ์  เหล่าวงษ์โคตร
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีโพมา
3. นายรักเกียรติ  ตาลจินดา
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นายดำริ  กะวิเศษ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 1. นายจักรี  พานเมือง
2. นางสาวสาวิตตรี  จันทะนามศรี
3. นายสุรัตน์  แก้วเมือง
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นายดำริ  กะวิเศษ
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 1. นางสาววิพาพร  ปัดทุม
2. นางสาวศุภมาส  วรรณศรี
 
1. นางนวลมณี  มัดจุปะ
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 1. นายกีระติ  โพธิ์ศรีอุ่น
2. นายฉลองศักดิ์  จันทร์ซ้าย
3. นายวรวุฒิ  สุระขันตี
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นายดำริ  กะวิเศษ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 1. นายธนกฤต  ไชยวึด
2. นายธนัท  พิมพา
3. นายปรเมศว์  หันตุลา
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นายดำริ  กะวิเศษ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 1. นายจักรกฤษณ์  นามโพธิ์
2. นายปฏิภาน  ช่างเสียง
3. นายราชิต  บำรุง
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นายดำริ  กะวิเศษ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 1. นายจักรกฤษณ์  แสนโสภาวรรณ์
2. นายนิตินัย  บุตรแสนโคตร
3. นายสมบัติ  กันยาเถื่อน
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นายดำริ  กะวิเศษ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 1. นายธนกฤต  ไชยวึด
2. นายธนพงษ์  พลตรี
3. นายปรเมศร์  หันตุลา
 
1. นายชัยพฤกษ์  ศรีนาคา
2. นายดำริ  กะวิเศษ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงอวัสดี  แสนบุรี
 
1. นางนฤมล  จัตุชัย
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 1. นางสาวกมลพร  พงษ์สุพรรณ
 
1. นางสุวรรณ   อะโน
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 1. นางสาวอาทิตติยา  อินทร์อุดม
 
1. นางอมร  โยวะผุย
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 1. นางสาวสุกัญญา  พิมพ์ชารี
 
1. นางนฤมล  จัตุชัย
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนิรมล  ด้วงประเสริฐ
 
1. นางสมควร  สิทธิจันทร์เสน
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 1. นางสาวนวลละออ  วิชัยวงศ์
 
1. นางวาสนา  เหล่าดวงดี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงธณิชา  ศรีธรรมบุตร
 
1. นางชลธิชา  พานเมือง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิรุกธิ์
 
1. นายพัทธรพี  โสดาจันทร์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 1. นางสาวชุตินันต์  เจริญยศ
2. เด็กหญิงณริสสา  จิตประชุม
3. นายนิติ  หวานขม
4. นางสาวพัชรินทร์  วัลยาภิรมย์
5. เด็กหญิงเรือง  ชินบุตร
 
1. นางมณีวรรณ  แก้วก่ำ
2. นางไตรรัตน์  นานอก
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 1. นางสาวปัญญรักษ์  สุขประเสริฐ
2. นางสาวพิชญ์ชาพร  สิมหาบุตร
3. นายวรินธร  ชมแสง
4. นางสาวอินธุอร  สีชัยปัญหา
5. นางสาวเสาวลักษณ์  คำมี
 
1. Mr.Stephen  Paul Trehar
2. นายอักษร  ภวภูตานนท์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 1. นายอภิวัฒน์  นาทองชัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สาเพชร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นางสาวณิชกานต์  ฮาตระวัง
 
1. MissChunju   Huang
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 1. นางสาวนฤมล  สกุลลี
2. นางสาวศิรประภา  กงเพชร
 
1. Mr.Michael  Mc Carthy
2. นางสาวมัลลิกา  รักษาภักดี
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 1. นางสาวจิราวิไล  โคตรจันทร์
2. นางสาวณัฐริดา  ดวงบุปผา
 
1. Mr.James  Pepper
2. นางกนกวรรณ  พงสุพันธ์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 1. นายณัฐวัฒน์  ศิริพันธะ
2. นายธีรวุฒิ  แก้วหานาม
3. นายพงศกร  ประเสริฐสังข์
4. นายรัฐพล  รัตวัตร
5. นายวีรยุทธ  แสนโสภา
6. นายสุทธิพงษ์  พลรักษ์
7. นายเกียรติศักดิ์  ศรีคุณแก้ว
8. นายไพโรจน์  ศรีกะชา
 
1. นายธารา  วรรณเสริฐ
2. นายสุรสิทธิ์  วิชัยชาญสกุล
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 1. นายกฤษฎา  สีเนหะ
2. นายชูชัย  ใจบุญ
3. นายณัฐดนัย  บรรณวงษา
4. นายวสันต์  คชสาร
5. นายวิษณุ  แสนวิชัย
6. นายสุรชาติ  แสงตันชัย
 
1. นางบังอร  สุทธิสาร
2. นายอักษร  ภวภูตานนท์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 1. นายธนวัตร  ศรีภา
2. นายธิติสรรค์  ดวงกางใต้
3. นางสาวนริศรา  นามวรรณ
4. นางสาวนิติยา  ถูพะอ่าง
5. นางสาวนุชนารถ  สีทะนารัตน์
6. นายพิษณุ  สีนามเพ็ง
7. นายยศภัทร  โพโสภา
8. นายวายุวัฒน์  ตาแสงสา
9. นางสาววิลาสินี  ถามูลแสน
10. นายอดิศร  ทาพรม
 
1. นางสาวนภัสนันท์  จ่าเหลา
2. นางปฤษณา  ทาโว
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 1. นางสาวจิราวรรณ  มาเหล่านารถ
2. นางสาวณัฐชยาพร  ละทัยนิล
3. นางสาวมยุรี  นูวบุตร
4. นางสาวรวิวรรณ  ศรีแพนบาล
5. นางสาวลลิตา  กาหลง
 
1. นายทองสืบ  เลิศล้ำ
2. นางสาวภัทราวรรณ  ไวสาหลง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  จันปุ่ม
2. เด็กหญิงพุทธิชา  ทบวงษ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ถามูลแสน
 
1. นางสุนันทา  รองชัยภูมิ
2. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 1. นางสาวจันทิมา  สิงห์สุวรรณ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  มณีจันสุข
3. นายสุธิพงษ์   สีสมสอน
 
1. นางสุนันทา  รองชัยภูมิ
2. นายเฉลียว  ดอนกวนเจ้า
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  สุทธิวรรณ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิพัฒน์
3. เด็กหญิงเจนนิสา  ถานสีนาม
 
1. นางนภาภรณ์  ปริปุรณะ
2. นางนวพร  แกล้วกล้า
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 1. นางสาวปภาดา  เหล่าทองสาร
2. นางสาวระวิวรรณ  ถิ่นสำโรง
3. นางสาวสุจิตรา  ดอนกวนเจ้า
 
1. นางนวพร  แกล้วกล้า
2. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนราทิพย์  ภักดียา
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปราบณศักดิ์
 
1. นางมณีวรรณ  แก้วก่ำ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 1. นางสาวอรพรรณ  ถาไชยลา
 
1. นางพูลศิลป์  บุญยัสสะ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 1. นายธีรวัฒน์  ศรีพิมพ์
2. นายนรินทร์  มุลติเก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พวงสมบัติ
2. นางสาวพรทิพย์  พันธุ์ยางน้อย
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 1. นางสาวปานตะวัน  สีคุณ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ศรีธรรมศาสน์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 1. นางสาวปัญฑิตา  สีแสง
 
1. นางมณีลักษ์  ราชดา
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 1. นางสาวธนัญญา  ภาภิรมย์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ผาอินดี
 
129 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 1. นางสาวมุกดา  โคธนู
 
1. นางสุเรขา  มูลสาร
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 1. นายธนวัตร  ศรีภา
 
1. นางสุเรขา  มูลสาร
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 1. นายอดิศร  สมศรีลัย
 
1. นางสุเรขา  มูลสาร
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 1. นายธนวัตร  ศรีภา
 
1. นางสุเรขา  มูลสาร
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 1. นางสาวกรนิภา  สีดาช่วย
2. เด็กหญิงชลลดา  พันโย
3. นางสาวณัช  ธารฤทธิ์
4. นางสาวณัฐชนา  แสนทะวงศ์
5. เด็กชายณัฐนัย  ภูพันนา
6. นางสาวณัฐมล  สีสุรี
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดนวงล้อม
8. นายณัฐวุฒิ  ถามูลเลศ
9. นางสาวทิพวัลย์  ชนะสะแบง
10. เด็กชายธงชัย  ทุยยั่งยืน
11. นายธนวัตร  ศรีภา
12. นางสาวนุษบา  แสงชัย
13. เด็กหญิงปริยาภัทร  กระลาม
14. นายพัฒนศักดิ์  สีพาฤทธิ์
15. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ราศรี
16. เด็กชายภาณุพงศ์  บุรีวรรณ
17. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุรีวรรณ
18. นางสาวมุกดา  โคธนู
19. เด็กชายรัฐพล  ไตรนาวี
20. เด็กชายศิวะ  เพิ่มขึ้น
21. นางสาวสกาวเดือน  บุญกลาง
22. เด็กชายสากล  นภากาศ
23. เด็กหญิงสุดารัตน์  ด้านวังขวา
24. เด็กหญิงสุปรียา  หั้วเหี้ยง
25. นายอดิศร  สมศรีลัย
26. เด็กชายอนิรุต  วันหมัด
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  อันฤทธิ์
28. นางสาวอรอนงค์  ราชซุยแสน
29. เด็กหญิงอิสริยา  สีสวด
30. นายเมทนี  วริวงค์
 
1. นางดวงตา  ดวงศรี
2. นางนงเยาว์  สีใส
3. นางนิภาพรรณ  ศรีทรัพย์
4. นางสาวปทุมวัน  รัตนคุณศาสน์
5. นายสุขสวัส  จันโสดา
6. นางสุเรขา  มูลสาร
7. นายเรืองเดช  ดรศรีจันทร์
 
รวม 380 207