ศิลปะ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ

วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
4 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
5 โพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 4
5 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 5
6 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 4
5 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 5
6 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 6
7 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 7
8 กู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 4
5 กู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 4
5 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 4
5 กู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
5 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 กู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
3 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดรังประชาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 4
5 โพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 4
6 กู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 6
7 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 4
5 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 5
6 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
5 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 5
6 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 5
7 โพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 7
8 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 8

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 4
5 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 5

คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 4
5 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 5

ภาษาไทย
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 4

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 4
5 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 69 ทองแดง 5
6 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68 ทองแดง 6
7 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 7

ศิลปะ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
4 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 4
5 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒