สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โกสุมวิทยาสรรค์ 76 26 10 112 117 4 1 0 122
2 เขวาไร่ศึกษา 29 27 14 70 72 9 2 0 83
3 เชียงยืนพิทยาคม 17 25 19 61 66 8 3 1 77
4 ชื่นชมพิทยาคาร 17 17 16 50 63 6 2 1 71
5 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 9 6 10 25 28 8 3 0 39
6 โพนงามพิทยานุกูล 4 3 1 8 14 4 6 0 24
7 วังยาวศึกษาวิทย์ 4 2 4 10 13 2 4 0 19
8 กุดรังประชาสรรค์ 4 2 0 6 7 4 1 2 12
9 เขื่อนพิทยาสรรค์ 2 10 9 21 30 6 2 0 38
10 กู่ทองพิทยาคม 2 4 2 8 11 4 3 1 18
11 มัธยมวัดกลางโกสุม 1 9 8 18 28 4 5 1 37
รวม 165 131 93 389 449 59 32 6 540