สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โกสุมวิทยาสรรค์ 117 4 1 0 122
2 เขวาไร่ศึกษา 72 9 2 0 83
3 เชียงยืนพิทยาคม 66 8 3 1 77
4 ชื่นชมพิทยาคาร 63 6 2 1 71
5 เขื่อนพิทยาสรรค์ 30 6 2 0 38
6 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 28 8 3 0 39
7 มัธยมวัดกลางโกสุม 28 4 5 1 37
8 โพนงามพิทยานุกูล 14 4 6 0 24
9 วังยาวศึกษาวิทย์ 13 2 4 0 19
10 กู่ทองพิทยาคม 11 4 3 1 18
11 กุดรังประชาสรรค์ 7 4 1 2 12
รวม 449 59 32 6 546