สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โกสุมวิทยาสรรค์ 112 4 1 0 117
2 ชื่นชมพิทยาคาร 76 6 2 1 84
3 เขวาไร่ศึกษา 72 9 2 0 83
4 เชียงยืนพิทยาคม 63 7 3 1 73
5 เขื่อนพิทยาสรรค์ 30 6 2 0 38
6 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 28 8 3 0 39
7 มัธยมวัดกลางโกสุม 27 4 5 1 36
8 วังยาวศึกษาวิทย์ 23 2 4 0 29
9 โพนงามพิทยานุกูล 15 4 6 0 25
10 กู่ทองพิทยาคม 11 4 3 1 18
11 กุดรังประชาสรรค์ 9 4 1 2 14
รวม 466 58 32 6 562