หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
2 นายอภิสิทธิ์ สีดาพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
3 นายองอาจ เทียมกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
4 ดร.สัมภาษณ์ คำผุย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
5 ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
6 นายอุทิน นิติกานต์การุณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
7 นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ  
8 นายประเทือง พลเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ  
9 นายทรงรัตน์ ธนมาลาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ  
10 นายวีระชัย มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ  
11 นายเทพโกศล มูลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ  
12 นายไพทูล พรมมากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ  
13 นายธงชัย หมื่นสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ  
14 นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ  
15 นายบุญสงค์ อรรคฮาตสี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ  
16 พระครูพิสัยสารคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ  
17 นายสมทรัพย์ ภูโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ  
18 ดร.นิตยปภา จันทะปัสสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ  
19 ดร.นิตยปภา จันทะปัสสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลาง  
20 นายอภิชิต แนบชิตร์ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกลาง  
21 นายนิมิตร โยวะผุย ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกลาง  
22 นางสุวรรณ อะโน ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
23 นางสุวภรณ์ ศรีมะฮุง ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
24 นายยุทธนา จินดามัย ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
25 นายณรงค์ สรรพอาษา ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
26 นางนภาภรณ์ ปริปุรณะ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
27 นางศิรินทิพย์ สรรพอาษา ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
28 นายชัชวาลย์ อมรพันธุ์ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
29 นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
30 นายสุวิทย์ การะน้อย ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
31 นางเทียมจันทร์ เรืองแสง ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
32 นางเนตรนภิส แนบชิตร์ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
33 นางไพรวัลย์ สิงหาปัด ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลาง  
34 นางนภสร เสนาพร ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกลาง  
35 นางสาวกนกวรรณ สาเพชร ครูอัตราจ้างโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกลาง  
36 นายถิรชาติ ศิริแก้วเลิศ อัตราจ้างโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกลาง  
37 นายเรืองยศ วิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และแสงเสียง  
38 นายอำนาจ นานอก ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และแสงเสียง  
39 นายพิบูลย์ นูวบุตร ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และแสงเสียง  
40 นายเทพา เยาวพร ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และแสงเสียง  
41 นายพรสวรรค์ เหล่าดวงดี ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และแสงเสียง  
42 นางพรทิพย์ มณีรัตน์ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และแสงเสียง  
43 นายสุรสิทธ์ วิชัยชาญสกุล ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และแสงเสียง  
44 นางเบญจพร วิชัย ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการปฎิคม  
45 นางปนัดดา สิทธิขวา ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการปฎิคม  
46 นางสาวสมนึก ศิริเคน ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการปฎิคม  
47 นางจิราภรณ์ ศรีบุรี ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการปฎิคม  
48 นางนิภาพรรณ ศรีทรัพย์ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการปฎิคม  
49 นายเรืองเดช ดรศรีจันทร์ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการปฎิคม  
50 นางชลิดา พลบัวไข ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการปฎิคม  
51 นางนวพร แกล้วกล้า ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการปฎิคม  
52 นายยุทธนา จินดามัย ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ  
53 นายสุเทพ กาบคำบา ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ  
54 นางสุพรรณี สุขทองสา ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ  
55 นางสมควร สิทธิจันทร์เสน ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ  
56 นางสาวพิสมัย รังเพลีย ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ  
57 นางสาวมัลลิกา รักษาภักดี ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ ประชาสัมพันธ์ และพิธีการ  
58 นายเทพโกศล มูลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
59 นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
60 นางธัญจิรา ศรีพารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
61 นางสุพรรณี สุขทองสา ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
62 นายทองสืบ เลิศล้ำ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
63 นายสัญญา บุญวิทย์ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
64 นายนิมิตร โยวะผุย ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
65 นางภัทรานิษฐ์ วรรณเสริฐ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
66 นายทรงรัตน์ ธนมาลาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
67 นายผิน ศรีโยวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
68 นายมนัส เมืองมัจฉา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
69 นายชัชวาลย์ อมรพันธุ์ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
70 นายอภิชิต แนบชิตร์ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
71 นางนภาภรณ์ ปริปุรณะ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
72 นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
73 นายยุทธ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
74 นายสุรชัย ภูนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
75 นายเสรี ดรศรีโยเพชร ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
76 นายสุวิทย์ การะน้อย ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
77 นางวิมลพร วิชัยชาญสกุล ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
78 นายโสภณ มัดจุปะ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
79 นางสาวปราณี พันธุ์ยางน้อย ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
80 นายสมทรัพย์ ภูโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
81 นายบรรจง ลาสุนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
82 นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
83 นางสาวพิสมัย รังเพลีย ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
84 นายพิชัย พลเหลา ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
85 นางกิ่งดาว วิกยานนท์ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
86 นายประเทือง พลเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
87 นายเรืองยศ วิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
88 นายชลพต เดชบุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
89 นายไชยา ถนอมวัฒนา ครูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
90 ว่าที่พันตรีประพันธ์ พานเมือง ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
91 นายสุเทพ กาบคำบา ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
92 นายอำนาจ นานอก ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
93 นายวีระชัย มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
94 นางจารุรัชต์ แสงมหาไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
95 นางเยาวภา ดำเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
96 นางนวพร แกล้วกล้า ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
97 นางมินตรา กาหลง ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
98 นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
99 นางพิรุฬลักษณ์ หันตุลา ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
100 นายบุญสงค์ อรรคฮาตสี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
101 ดร.นิตยปภา จันทะปัสสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
102 นายปัญญา ปะวรรณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
103 นายพัทธรพี โสดาจันทร์ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
104 นายอักษร ภวภูตานนท์ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
105 นางวาสนา เหล่าดวงดี ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
106 นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
107 นายสมบัติ เอื้อกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
108 นายศรชัย แก้วสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
109 นางชลิดา พลบัวไข ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
110 นางพรทิพย์ มณีรัตน์ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
111 นายมนตรี ศีลคุณ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
112 นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดี ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
113 นายไพทูล พรมมากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
114 นายธีระพงษ์ นามเชียงใต้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
115 นางสาวพิสมัย รังเพลีย ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
116 นายธารา วรรณเสริฐ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
117 นางสุนันทา รองชัยภูมิ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
118 นายสมทรัพย์ ภูโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมท้องถิ่น  
119 นายบรรจง ลาสุนนท์ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมท้องถิ่น  
120 นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมท้องถิ่น  
121 นางสาวพิสมัย รังเพลีย ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมท้องถิ่น  
122 นายพิชัย พลเหลา ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมท้องถิ่น  
123 นางกิ่งดาว วิกยานนท์ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมท้องถิ่น  
124 นายธงชัย หมื่นสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
125 นายศรชัย แก้วสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
126 นางเอมอร มูลจันที ครูโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
127 นางศิรินทิพย์ แสงทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  
128 นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติ ครูโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]