หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-mkm3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. ดร.ชินะพัฒน์ ชื่นแดชุ่มโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางดาวไสว ศรีชัยทองโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางทัศนี ศรีทำบุญโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางสาวพัชราวดี ริโยธาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นางนุชนาฏ นาไชดูลโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. ดร.ชินะพัฒน์ ชื่นแดชุ่มโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางดาวไสว ศรีชัยทองโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศุภาพร ดวงแพงมาตย์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางสาวพัชราวดี ริโยธาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นางเอมอร มูลจันทีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
6. นายพิบูลย์ นูวบุตรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพัชนี ศีลคุณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางมธุกร สีทะนารัตน์โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางทัศนีย์ รัตรองใต้โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางดวงรัตน์ คำหว้าแก้วโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางพัชนี ศีลคุณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ จำเริญศรีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ วงษ์สุวรรณโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นางเอมอร มูลจันทีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
6. นางคำผัส สารมาคมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางมินตรา กาหลงโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางดารุณี เหล่ารัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นางจิดาภา บุญมาตย์โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ เพชรก้อนโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพิรุฬห์ลักษณ์ หันตุลาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ จันละครโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ เพชรก้อนโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายพิทย์เศรษฐ์ ปั้นอยู่โรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางทรงศรี ศรีคุณแก้วโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุมาพร สิทธิสุรินทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวนภัสนันท์ จ่าเหลาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางอุมาพร สิทธิสุรินทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายพิทย์เศรษฐ์ ปั้นอยู่โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางทรงศรี ศรีคุณแก้วโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลียว ดอนกวนเจ้าโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายทวี พลสงครามโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพัตรา ไชยบังโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางสาวพณาสันต์ เกษจ้อยโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางพิกุล ไกรตรีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นางปนัดดา สิทธิขวาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางประไพ ชัยพรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพัตรา ไชยบังโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ซาตันโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางปฤษณา ทาโวโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริสุดา โพธิ์ศรีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางทองรถ มะกาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายสยาม อันทรบุตรโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ สรรพอาษาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญหนัก ไชยคำโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี มณีโชติโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ พาหาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ อมรพันธุ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวงามตา ถานอาดนาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางปิยวรรณ วันวิเศษโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ พวงสมบัติโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายเสาร์ รัตนเพชรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา ดอนมิ่งคุณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางปิยวรรณ วันวิเศษโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเนตรภิส แนบชิตร์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวงามตา ถานอาดนาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางปิยวรรณ วันวิเศษโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ พวงสมบัติโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายเสาร์ รัตนเพชรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา ดอนมิ่งคุณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางปิยวรรณ วันวิเศษโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางเนตรภิส แนบชิตร์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางนารี มณีโชติโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ปะวะถีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ รัตนคุณศาสน์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ สรรพอาษาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายภาคภูมิ ไชยแสนท้าวโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายชนะ ภวภูตานนท์ ณมหาสารคามโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายชนะ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายโชควัฒนา ดวงสีดาโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นางสาวชาริณี สุวรรณแสนโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ราษฎร์ภักดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนภาภรณ์ ปริปุรณะโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวถนอมศรี แซ่เล้าโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางมลิวรรณ ศิริบัติโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายอมรพรรณ จรนามลโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางอาพร คำบับภาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นายอภิชิต แนบชิตร์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เดชกุญชรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ปุริศรีโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางสาวละอองแก้ว สุคำวันโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ จันทเดชโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายทศวัชร ไชยชนะโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ นอระศรีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางบุษริน ธารพันธุ์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นายเสกสิทธิ์ ศรีพันดอนโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นายทองสืบ เลิศล้ำโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสนิท หลักธรรมโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา มุลมาตย์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางสาวบัวรีย์ นนทะเนตรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุทธิลักษณ์ หนูปัทยาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางกุลวรรณ สวนแก้วโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
6. นางไพรวัลย์ สิงหาปัดโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางวนิดา คันธาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ อวยกลางโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางวิรัญญา ทุมวันโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นายทองหล่อ วันวิเศษโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางกิตติมา พรหมรักษาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรุณี รัตนวิจิตรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางบุญส่ง แสนภักดีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์นาถ พรมพินิจโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางพชรชล ทาดทาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมัย กาฬธิสาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางเทียมจันทร์ เรืองแสงโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา ดวงชาทมโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา จันทร์พลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพลวัฒน์ จันทะเดชโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางสาวปรุณีนาค โพธิ์ดีโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสุพรรณี สุขทองสาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายศักดา ปานะโปยโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นางวิรัญญา ทุมวันโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางศินันท์ธีรา บัวริวันโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายศักดา ปานะโปยโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล มูลมณีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจารุณี สีเนหะโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางดวงใจ บริบาลบรรพตเขตต์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน กาหลงโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล คำปลิวโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายสุชาติ ใจดีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางธัญจิรา ศรีพาราโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมาน กาหลงโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญมณี ชิณวงศ์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางพชรชล ทาดทาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นายสุชาติ ใจดีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสัญญา บุญวิทย์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ ปริวันตาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายพลวัฒน์ จันทะเดชโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นายสุพัฒน์ พิณโพธิ์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางบังอร สิทธิสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพลวัฒน์ จันทะเดชโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นายวุฒินันท์ พระเทพโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางเยาวเรศ ปริวันตาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายเทพา เยาวพรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ นาสะอ้านโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายโชติ วิชัยชาญสกุลโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายเทพา เยาวพรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ นาสะอ้านโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายโชติ วิชัยชาญสกุลโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ ธีรัชปรีชาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุศิษฐ์ อันทะปัญญาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางบัวศรี พงษ์สะพังโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางขวัญตา มาพะเนาว์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุศิษฐ์ อันทะปัญญาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา มาพะเนาว์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางบัวศรี พงษ์สะพังโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางนงเยาว์ สีใสโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเชญย์ จาดบุญนาคโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา เรืองสุวรรณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายประสงค์ สุทธิสุรินทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางกัลยา นูวบุตรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุธีรา เรืองสุวรรณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเชญย์ จาดบุญนาคโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสงค์ สุทธิสุรินทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางกัลยา นูวบุตรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสุนทร ถานอาดนาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอุทัย เหล่าดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางศศิธร เกษวงษาโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นายวรเทพ บุณยวิวัฒน์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางเกศสรินทร์ ตรีเดชโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุเรขา มูลสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางวาสนา สำราญรมย์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางเกศสรินทร์ ตรีเดชโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุเรขา มูลสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางวาสนา สำราญรมย์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมารศรี วงค์ช่างโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมชาย แสงฤทธิ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสมาน โอษะคลังโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงตา ดวงศรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมารศรี วงค์ช่างโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมชาย แสงฤทธิ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสมาน โอษะคลังโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปราณี พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายไตรรัตน์ แก่นผกาโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ อุปจันโทโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นางวิไลศรี ภูราศรีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบัวสาย ทาดทาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นางวาสนา สำราญรมย์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกมลเนตร เพ็ชรพูลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิบูล สาครโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นางละมุล ทองดีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทองอุ่นโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ สิทธิหาโคตรโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางกรรณิกา ชื่นแดชุ่มโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอัมพร นามมุงคุณโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายชินวุธ ศิริเกตโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางวิมลพร วิชัยชาญสกุลโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุรพล สิทธิจันทร์เสนโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา สีคามโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายไพฑูรย์ รัชโพธิ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายมโน มาพะเนาว์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ไชยคิรินทร์โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นายเลิศพิภพ แสนวังโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นายอำนาจ นานอกโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายมโน มาพะเนาว์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชัยยา ถนอมวัฒนาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายประยูร พลสีหาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุเทพ กาบคำบาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ มาธุระโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนราศักดิ์ ไชยน้อยโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายเจตนา วิริยะโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นายชวลิต ปฐพีเลิศสุวรรณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นายนพดล ปัญญามงคลโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายสุชาติ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายบรรเทือง มณีโชติโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ภูธาตุเพชรโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายปัญญา วิลัยโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นายชวลิต ปฐพีเลิศสุวรรณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นายประพันธ์ พานเมืองโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา ผลชูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางกิ่งดาว วิกยานนท์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางกิ่งดาว วิกยานนท์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายสมรัตน์ อามาตย์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางสาวอนุสรา ผลชูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายคำพัน ชิณโคตรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางกิ่งดาว วิกยานนท์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายทิวา เถื่อนนาดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายสมาน นาทันใจโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางกิ่งดาว วิกยานนท์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิชัย พลเหลาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายสมรัตน์ อามาตย์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพิชัย พลเหลาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมรัตน์ อามาตย์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายสมาน นาทันใจโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
5. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทิวา เถื่อนนาดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายสมรัตน์ อามาตย์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นายพิชัย พลเหลาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทิวา เถื่อนนาดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายสมรัตน์ อามาตย์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นายพิชัย พลเหลาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางรจนา ราชมูลโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายคำพัน ชินโคตรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางกิ่งดาว วิกยานนท์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางรจนา ราชมูลโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายคำพัน ชินโคตรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางกิ่งดาว วิกยานนท์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางรจนา ราชมูลโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายสมาน นาทันใจโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นายคำพัน ชินโคตรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นางกิ่งดาว วิกยานนท์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางรจนา ราชมุลตรีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายบุญยืน ตันไพบูลย์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอนุสรา ผลชูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางรจนา ราชมูลโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายบุญยืน ตันไพบูลย์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา ผลชูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
2. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพิทยเศรษฐ์ ปั้นอยู่โรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายคทาวุธ ภักดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ โทษาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายคทาวุธ ภักดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ โทษาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายยุทธนา จินดามัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวพิสมัย รังเพลียโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวพิสมัย รังเพลียโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพิสมัย รังเพลียโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวพิสมัย รังเพลียโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ รัชโพธิ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นางสาวพิสมัย รังเพลียโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ รัชโพธิ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นางสาวพิสมัย รังเพลียโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ รัชโพธิ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นางสาวพิสมัย รังเพลียโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ รัชโพธิ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
5. นางสาวพิสมัย รังเพลียโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ รัชโพธิ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ รัชโพธิ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ รัชโพธิ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ รัชโพธิ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายวิทยา แผ่นผาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิสมัย รังเพลียโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางสาวพิสมัย รังเพลียโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิสมัย รังเพลียโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิทยา กมลเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลี ธิบูรณ์บุญโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายวีระพล มุ่งหมายโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิสมัย รังเพลียโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด มูลวิไลโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสดชื่น ดวงคำน้อยโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายละเอียด มูลวิไลโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสดชื่น ดวงคำน้อยโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด มูลวิไลโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสดชื่น ดวงคำน้อยโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางละเอียด มูลวิไลโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา มะลิวัลย์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด มูลวิไลโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา มะลิวัลย์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด มูลวิไลโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา มะลิวัลย์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา มะลิวัลย์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางละเอียด มูลวิไลโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายเฉลียว ดอนกวนเจ้าโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ทองทุมโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางพิรุฬห์ลักษณ์ หันตุลาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ ไชยทะเศรษฐ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ราชมุลตรีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางพัฒนา สืบเมืองซ้ายโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางพิมพ์วรา จิตติอมรกิตติ์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ แสงตันชัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายเรียบ ศรีจันตะโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวาลิกา สารพิมพ์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายพุทธพงษ์ สุวรรณโสภาโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นายไชยสิทธิ์ สงลาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางพิมพ์วรา จิตติอมรกิตติ์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายวีระพงษ์ ไชยทะเศรษฐ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ แสงตันชัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ราชมุลตรีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางพัฒนา สืบเมืองซ้ายโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางพิมพ์วรา จิตติอมรกิตติ์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ ไชยทะเศรษฐ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเรียบ ศรีจันตะโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวาลิกา สารพิมพ์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายพุทธพงษ์ สุวรรณโสภาโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นายไชยสิทธิ์ สงลาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางพิมพ์วรา จิตติอมรกิตติ์โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายวีระพงษ์ ไชยทะเศรษฐ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ อุทรสโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอำไพ จันทะเหลาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสารภี สว่างทิศโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางยี่สุ่น แสนโสภาวันโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ อุทรสโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา สืบเมืองซ้ายโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นางสารภี สว่างทิศโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางชลิดา พลบัวไขโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ มณีรัตน์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางฐิตารีย์ นันทสำอางค์โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางมะลิ ชีวาจรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางศิริวรรณา ภูกองไชยโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ มณีรัตน์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางฐิตารีย์ นันทสำอางค์โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางมะลิ ชีวาจรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางศิริวรรณา ภูกองไชยโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางจารีต ศิริงามโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ศรีเทียมเงินโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายปรีชา ศรีแก้วทุมโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นายมนตรี ศีลคุณโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางจารีต ศิริงามโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ศรีเทียมเงินโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายปรีชา ศรีแก้วทุมโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นายมนตรี ศีลคุณโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพรรณอร โอษะคลังโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมร ปั้นอยู่โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางทองทิพย์ ดรหลักคำโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพรรณอร โอษะคลังโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมร ปั้นอยู่โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางทองทิพย์ ดรหลักคำโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางพรรณอร โอษะคลังโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมร ปั้นอยู่โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางมัทนา อามาตย์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางทองทิพย์ ดรหลักคำโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางพรรณอร โอษะคลังโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมร ปั้นอยู่โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางมัทนา อามาตย์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางทองทิพย์ ดรหลักคำโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรรณอร โอษะคลังโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมร ปั้นอยู่โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางมัทนา อามาตย์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางทองทิพย์ ดรหลักคำโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพรรณอร โอษะคลังโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมร ปั้นอยู่โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางมัทนา อามาตย์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางทองทิพย์ ดรหลักคำโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางชลิดา พลบัวไขโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี วิวรรณพงษ์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสารภึ สว่างทิศโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางยี่สุ่น แสนโสภาวันโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางชลิดา พลบัวไขโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสารภี สว่างทิศโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางมลฤดี วิวรรณพงษ์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางมัทนา อามาตย์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
5. นางยี่สุ่น แสนโสภาวันโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภานุพันธ์ เฉลิมภัทรกุลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคงฤทธิ์ พิณโพธิ์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภานุพันธ์ เฉลิมภัทรกุลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคงฤทธิ์ พิณโพธิ์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายภานุพันธ์ เฉลิมภัทรกุลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคงฤทธิ์ พิณโพธิ์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภานุพันธ์ เฉลิมภัทรกุลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคงฤทธิ์ พิณโพธิ์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา ศรีสมบัติโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายภานุพันธ์ เฉลิมภัทรกุลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคงฤทธิ์ พิณโพธิ์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี ศรีทำบุญโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดิลกภพ อุปพิลาโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายวันชัย ภิบาลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา กางสีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา จินดามัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกฤษกร แสงปัญญาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางอัมพร เหล่าวงษาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางรพีพร นามมุลตรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกฤษกร แสงปัญญาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา จินดามัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางอัมพร เหล่าวงษาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางรพีพร นามมุลตรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา จินดามัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกฤษกร แสงปัญญาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางอัมพร เหล่าวงษาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางรพีพร นามมุลตรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา จินดามัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกฤษกร แสงปัญญาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางอัมพร เหล่ารัตน์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางรพีพร นามมุลตรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา จินดามัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกฤษกร แสงปัญญาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางอัมพร เหล่าวงษาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางรพีพร นามมุลตรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณิภา กมลปรีดีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิชิต วิชาทาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสุรัมภา วิเศษวุฒิโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางสุภาวดี ศรีทำบุญโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางพรรณิภา กมลปรีดีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุรัมภา วิเศษวุฒิโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายพิชิต วิชาทาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภาวดี ศรีทำบุญโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญหนัก ไชยคำโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายธนูศร บุญค้ำโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางปาณิสรา เฉลิมภัทรกุลโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางนวลมณี มัดจุปะโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายดิลกภพ อุปพิลาโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา ศรีสมบัติโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายพิชิต วิชาทาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายดิลกภพ อุปพิลาโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมประธานกรรมการ
2. นายพิชิต วิชาทาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายดิลกภพ อุปพิลาโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา ศรีสมบัติโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายพิชิต วิชาทาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายดิลกภพ อุปพิลาโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมประธานกรรมการ
2. นายพิชิต วิชาทาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายดิลกภพ อุปพิลาโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมประธานกรรมการ
2. นายพิชิต วิชาทาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายสาคร แก้วก่ำโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ ถนอมวัฒนาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางปัญณวีย์ อันทะปัญญาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางนฤมล จัตุชัยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวเฉลิมศรี นิรงค์บุตรโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์รวี ศรีลางค์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Stephen Treharโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนฤมล ศรีหาผลโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายกชพรรณ แสนสุวรรณโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมกานต์ สิงห์แก้วโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. Mr.Manuel De Mandoncaโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางอารีย์ บุษบงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวนฤมล ศรีหาผลโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางอมร โยวะผุยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางมลฤดี วิวรรณพงษ์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสราลี หลงแย้มโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางวิเชียร สิทธิจันดาโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นางเอื้อมพร ทัศน์เจริญโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
5. Mr.James Pepperโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางปัญญดา พงศ์เรืองฤทธิ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางละออง เหล่าจูมโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี สิทธิจันทร์เสนโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายสุพจน์ ยะปะพันธ์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางละออง ไชยแพนโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางวาสนา เหล่าดวงดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางเกิดพร ทองเปาว์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ ถนอมวัฒนาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนี สิทธิขวาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นายปิยะวัฒน์ จันสุกโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายพัทธรพี โสดาจันทร์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายขวัญเมือง สิทธิจันทร์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางยุวดี รัชพันธ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางชลธิชา พานเมืองโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบุษราภรณ์ ชาวทองโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมวุฒิ สาคำนะโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวดลมัย วรรณอุดรชาติโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ ขันโยธาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Malcolm Sidaโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางศศิมนต์ วงค์คำจันทร์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายกชพรรณ แสนสุวรรณโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Malcolm Sidaโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางดวงใจ บุตรคำโชติโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางไตรรัตน์ นานอกโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี น้อยหาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLi Qingโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุณัฏฐา น้อยดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาวดี น้อยหาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLi Qingโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ วงศ์ขุมเงินโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนรพี มีหิริโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา เทศาพรหมโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสหวิชัย แสนโยธาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา รักษาภักดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายขวัญเมือง สิทธิจันทร์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา สามสวัสดิ์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางกนกวรรณ พงสุพันธ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเชญจ์ จากบุญนาคโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายผดุงสิน เรืองสุวรรณโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายอักษร ภวภูตานนท์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายธารา วรรณเสริฐโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอักษร ภวภูตานนท์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมโน มาพะเนาว์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายเชญจ์ จากบุญนาคโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นายธารา วรรณเสริฐโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายทองสืบ เลิศล้ำโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ใจกล้าโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ศรี ตั้นภูมีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางปฤษณา ทาโวโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายทองสืบ เลิศล้ำโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ใจกล้าโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ศรี ตั้นภูมีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางปฤษณา ทาโวโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายทองสืบ เลิศล้ำโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ใจกล้าโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ศรี ตั้นภูมีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางปฤษณา ทาโวโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางประทุมพร เคนหวดโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางยุพี ภิรมย์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ซาตันโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสุนันทา รองชัยภูมิโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนวพร ศรีแก้วทุมโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทุมพร เคนหวดโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายเฉลียว ดอนกวนเจ้าโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางประไพ ชัยพรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา อาจวงษาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางนวพร แกล้วกล้าโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางประไพ คุณสารโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา อาจวงษาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางนวพร แกล้วกล้าโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางยุภารัตน์ พลตื้อโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสหวิชัย แสนโยธาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางภัทรานที ชูเสนโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางสมควร สิทธิจันทร์เสนโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางยุภารัตน์ พลตื้อโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรานที ชูเสนโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นายสหวิชัย แสนโยธาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางพูลศิลป์ บุญยัสสะโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวงามตา ถานอาดนาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายเติมศักดิ์ ภูโสดาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ แก้วจันทาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายเสาร์ รัตนเพชรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยไพลิน ใหม่คามิโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางจารุวรรณ แก้วจันทาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศิริ จำเริญศรีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทุมพร เคนหวดโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางคำผัส สารมาคมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศิริ จำเริญศรีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทุมพร เคนหวดโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางดวงรัตน์ คำหว้าแก้วโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ศิริทองสุขโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอริศรา ภูคำกองโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย ผาอินดีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายเสาร์ รัตนเพชรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ดรปัดสาโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางอริศรา ภูคำกองโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางมณีลักษณ์ ราชดาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางสุเรขา มูลสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายเรืองเดช ดรศรีจันทร์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นางสุเรขา มูลสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายเรืองเดช ดรศรีจันทร์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นางสุเรขา มูลสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นายเรืองเดช ดรศรีจันทร์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นางสุเรขา มูลสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมรัตน์ อามาตย์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
3. นายเรืองเดช ดรศรีจันทร์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นายประยงค์ ศิริทรัพย์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
6. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
7. นายสุขสวัส จันโสดาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางสุเรขา มูลสารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเรืองเดช ดรศรีจันทร์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายประยงค์ ศิริทรัพย์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
4. นายวิเศษ ตติยะรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการ
5. นายสุขสวัส จันโสดาโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอริศรา ภูคำกองโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพุทธพงษ์ สุวรรณโสภาโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางเอมอร มูลจันทีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอริศรา ภูคำกองโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพุทธพงษ์ สุวรรณโสภาโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางเอมอร มูลจันทีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพุทธพงษ์ สุวรรณโสภาโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา บุรัมย์นิติโชติโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ แสงทองพิทักษ์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายพุทธพงษ์ สุวรรณโสภาโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายมัณฑนา บุรัมย์นิติโชติโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ แสงทองพิทักษ์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไตรรัตน์ แก่นผกาโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา บุญมาตย์โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ แสงทองพิทักษ์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญโรงเรียนโพนงามวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไตรรัตน์ แก่นผกาโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา บุญมาตย์โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ แสงทองพิทักษ์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญโรงเรียนโพนงามวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางลัดดาวัลย์ ไชยคิรินทร์โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญโรงเรียนโพนงามวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางอริศรา ภูคำกองโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ ไชยคิรินทร์โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางอริศรา ภูคำกองโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางลัดดาวัลย์ ไชยคิรินทร์โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางอริศรา ภูคำกองโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางลัดดาวัลย์ ไชยคิรินทร์โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางอริศรา ภูคำกองโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลัดดาวัลย์ ไชยคิรินทร์โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางอริศรา ภูคำกองโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลัดดาวัลย์ ไชยคิรินทร์โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางอริศรา ภูคำกองโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา บุรัมย์นิติโชติโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพณาสันต์ เกษจ้อยโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ แสงทองพิทักษ์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางละมุล ทองดีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร โสมาบุตรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายบุญยืน ตันไพบูลย์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางละมุล ทองดีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร โสมาบุตรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายบุญยืน ตันไพบูลย์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางละมุล ทองดีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร โสมาบุตรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายบุญยืน ตันไพบูลย์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางละมุล ทองดีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร โสมาบุตรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
3. นายบุญยืน ตันไพบูลย์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพลวัฒน์ จันทะเดชโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพุทธพงษ์ สุวรรณโสภาโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางมะลิ ชีวาจรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวบังอร โสมาบุตรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา บุญมาตย์โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
6. นายบุญยืน ตันไพบูลย์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพลวัฒน์ จันทะเดชโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพุทธพงษ์ สุวรรณโสภาโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางมะลิ ชีวาจรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวบังอร โสมาบุตรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นางจิดาภา บุญมาตย์โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
6. นายบุญยืน ตันไพบูลย์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพลวัฒน์ จันทะเดชโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพุทธพงษ์ สุวรรณโสภาโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางมะลิ ชีวาจรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวบังอร โสมาบุตรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นางจิดาภา บุญมาตย์โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
6. นายบุญยืน ตันไพบูลย์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพลวัฒน์ จันทะเดชโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพุทธพงษ์ สุวรรณโสภาโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางมะลิ ชีวาจรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวบังอร โสมาบุตรโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นางจิดาภา บุญมาตย์โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
6. นายบุญยืน ตันไพบูลย์โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]