หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   3 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 4 ต.ค. 2556 09.00
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 4 ต.ค. 2556 09.00
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 4 ต.ค. 2556 09.00
4 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 (ห้องศูนย์สื่อภาษาไทย) 4 ต.ค. 2556 09.00
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 4 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง 313 4 ต.ค. 2556 09.00
2 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง 304 4 ต.ค. 2556 09.00
3 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง 316 - 317 4 ต.ค. 2556 09.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง 312 4 ต.ค. 2556 09.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง 314 4 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 4 ห้อง 401, 402 4 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412, 413, 414 4 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415, 416, 417 4 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 4 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 4 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00
6 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ลานสวนป่าภูมิรักษ์ 4 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00
7 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 ลานสวนป่าภูมิรักษ์ 4 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โดม 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 อาคารพละ 4 ต.ค. 2556 09.00
2 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 อาคารพละ 4 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 หอประชุมอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 หอประชุมอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 หอประชุมอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 หอประชุมอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 หอประชุมอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 หอประชุมอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00
7 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00
8 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00
9 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00
10 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00
11 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 4 ต.ค. 2556 09.00
12 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 4 ต.ค. 2556 09.00
13 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 4 ต.ค. 2556 09.00
14 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 4 ต.ค. 2556 09.00
15 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 4 ต.ค. 2556 09.00
16 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 4 ต.ค. 2556 09.00
17 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 4 ต.ค. 2556 09.00
18 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 4 ต.ค. 2556 09.00
19 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 4 ต.ค. 2556 09.00
20 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โดม 4 ต.ค. 2556 09.00
21 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โดม 4 ต.ค. 2556 09.00
22 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โดม 4 ต.ค. 2556 09.00
23 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โดม 4 ต.ค. 2556 09.00
24 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โดม 4 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 หอประชุมอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 หอประชุมอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 หอประชุมอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 หอประชุมอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 หอประชุมอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 หอประชุมอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00
7 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 หน้าร้านสหกรณ์โรงเรียน 4 ต.ค. 2556 09.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 หน้าร้านสหกรณ์โรงเรียน 4 ต.ค. 2556 09.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โดม 4 ต.ค. 2556 09.00
10 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง 114 4 ต.ค. 2556 09.00
11 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง 117 4 ต.ค. 2556 09.00
12 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 อาคาร 1 ศูนย์วิทยบริการ ห้อง 121 4 ต.ค. 2556 09.00
13 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 อาคาร 1 ศูนย์วิทยบริการ ห้อง 121 4 ต.ค. 2556 09.00
14 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง 124 4 ต.ค. 2556 09.00
15 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง 114 - 116 (หน้าห้อง) 4 ต.ค. 2556 09.00
16 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง 116 4 ต.ค. 2556 09.00
17 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง 114 4 ต.ค. 2556 09.00
18 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง 114 4 ต.ค. 2556 09.00
19 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 อาคาร 1 ห้อง 114 4 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง 215 4 ต.ค. 2556 09.00
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง 214 4 ต.ค. 2556 09.00
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง 216 4 ต.ค. 2556 09.00
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง 218 4 ต.ค. 2556 09.00
5 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 หอประชุมอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00
6 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง 213 4 ต.ค. 2556 09.00
7 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง 217 4 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2556 09.00
2 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 4 ต.ค. 2556 09.00
3 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ห้องสมุด (อาคาร 4) 4 ต.ค. 2556 09.00
4 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 ห้องสมุด (อาคาร 4) 4 ต.ค. 2556 09.00
5 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 อาคาร 2 ห้อง 202 4 ต.ค. 2556 09.00
6 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 4 ต.ค. 2556 09.00
7 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 328 4 ต.ค. 2556 09.00
8 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 4 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 640 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โดม 4 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 230 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ห้อง 307 4 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 หอประชุมอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00
2 028 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 หอประชุมอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]