หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   3 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 3 ต.ค. 2556 09.00
2 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 3 ต.ค. 2556 09.00
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 3 ต.ค. 2556 09.00
4 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 (ห้องศูนย์สื่อภาษาไทย) 3 ต.ค. 2556 09.00
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 3 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 313 3 ต.ค. 2556 09.00
2 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 303 3 ต.ค. 2556 09.00
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 305 3 ต.ค. 2556 09.00
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 312 3 ต.ค. 2556 09.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 314 3 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 4 ห้อง 401, 402 3 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412, 413, 414 3 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415, 416, 417 3 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 3 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 3 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ลานสวนป่าภูมิรักษ์ 3 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00
7 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 ลานสวนป่าภูมิรักษ์ 3 ต.ค. 2556 09.30 - 15.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โดม 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โดม 3 ต.ค. 2556 09.00
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 อาคารพละ 3 ต.ค. 2556 09.00
3 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 อาคารพละ 3 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
8 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00
9 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00
10 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00
11 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 3 ต.ค. 2556 09.00
12 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00
13 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00
14 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โดม 3 ต.ค. 2556 09.00
15 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 3 ต.ค. 2556 09.00
16 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 3 ต.ค. 2556 09.00
17 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 3 ต.ค. 2556 09.00
18 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 3 ต.ค. 2556 09.00
19 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 3 ต.ค. 2556 09.00
20 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 3 ต.ค. 2556 09.00
21 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 3 ต.ค. 2556 09.00
22 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 3 ต.ค. 2556 09.00
23 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โดม 3 ต.ค. 2556 09.00
24 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โดม 3 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
7 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 หน้าร้านสหกรณ์โรงเรียน 3 ต.ค. 2556 09.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 หน้าร้านสหกรณ์โรงเรียน 3 ต.ค. 2556 09.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โดม 3 ต.ค. 2556 09.00
10 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 117 3 ต.ค. 2556 09.00
11 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 114 3 ต.ค. 2556 09.00
12 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 117 3 ต.ค. 2556 09.00
13 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 115 3 ต.ค. 2556 09.00
14 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 อาคาร 1 ศูนย์วิทยบริการ ห้อง 121 3 ต.ค. 2556 09.00
15 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 อาคาร 1 ศูนย์วิทยบริการ ห้อง 121 3 ต.ค. 2556 09.00
16 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 114 - 116 (หน้าห้อง) 3 ต.ค. 2556 09.00
17 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 114 3 ต.ค. 2556 09.00
18 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 114 3 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 215 3 ต.ค. 2556 09.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 214 3 ต.ค. 2556 09.00
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 216 3 ต.ค. 2556 09.00
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 218 3 ต.ค. 2556 09.00
5 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
6 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 213 3 ต.ค. 2556 09.00
7 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 217 3 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามฟุตบอล 3 ต.ค. 2556 09.00
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 3 ต.ค. 2556 09.00
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 3 ต.ค. 2556 09.00
4 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ห้องสมุด (อาคาร 4) 3 ต.ค. 2556 09.00
5 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ห้องสมุด (อาคาร 4) 3 ต.ค. 2556 09.00
6 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 202 3 ต.ค. 2556 09.00
7 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 3 ต.ค. 2556 09.00
8 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 3 ต.ค. 2556 09.00
9 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 3 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 636 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00
2 637 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00
3 638 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00
4 639 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 (ห้องศูนย์สื่อภาษาไทย) 3 ต.ค. 2556 09.00
2 179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ห้องสมุด (อาคาร 4) 3 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 307 3 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 256 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โดม 3 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
2 042 การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โดม 3 ต.ค. 2556 09.00
3 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 3 ต.ค. 2556 09.00
4 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1) 3 ต.ค. 2556 09.00
5 619 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โดม 3 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 617 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น หน้าร้านสหกรณ์โรงเรียน 3 ต.ค. 2556 09.00
2 172 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
3 189 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
4 197 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
5 205 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
6 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น อาคาร 1 ห้อง 116 3 ต.ค. 2556 09.00
7 225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00
8 236 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น หอประชุมอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]