รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวาปีปทุม
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงชลธิชา  มัชปะโต
 
1. นางสุกัลยา  จุฬุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวปวีณา  ลุงไธสง
 
1. นายปฏิภาณ  ปะติเก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรพร  วงษ์ทะ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  คำแสนพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวสุทธิดา  เอื้อนไธสง
 
1. สิบเอกดุสิต  สิงห์คะนอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปทุมวัน
 
1. นายพินิจ  ทบด้าน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายวิทวัส  วรรณปะโพธิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  แพนลิ้นฟ้า
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปีนะกะเส
 
1. นายกิตติกุล  แก้วกาหลง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายปราบ  มติกรกุล
 
1. นายอรรณพ  อันปัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปิยภัสสร์  ทิมาสาร
2. เด็กหญิงศศิธร  สัณฐิติบวร
 
1. นางสาวมณีรัตน์  บุบผารัตน์
2. นางสุมามาลย์  โสดา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาววนารี  โคตรแก้ว
2. นายโชคชัย  เปการี
 
1. นางกาญจนา  สวนประดิษฐ์
2. นางประภาพร  แก้วจันดา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายมงคลเทพ  ปะกิระนัง
 
1. นายวรศิลป์  อักกะมานัง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายพัศพงศ์  สุนทรพศิษฐ์
 
1. นายเรืองศักดิ์  มัททวีวงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาลิตา  ร้อยลา
2. เด็กหญิงสุรีพร  มาตทอง
3. เด็กชายเดชอนันต์  ชุมจันทร์
 
1. นางสาวยุพยงค์  สุรักษา
2. นางอรุณรัตน์  ทรงมีสิงหสกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุฑามาศ  เทียบคำ
2. นางสาวเบญญาภา  เสนาราช
3. นางสาวเสาวรส  หวังเหนี่ยวกลาง
 
1. นางธรรมภรณ์  ปักกาเร
2. นางสุพิศ  รินทะชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจริยา  ปะิริเตสัง
2. เด็กชายดนุรุจ  ปะระทัง
3. เด็กหญิงมัทณา  เดชวงษา
 
1. นางทรัพย์ศิริ  สิงห์สุพรรณ
2. นางอรุณี  ปะนัดถา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายพงษ์วิศิษฐ์  ปะนัดถา
2. นางสาวพรกนก  ศรีโง๊ะ
3. นางสาวศรัญพร  จันทร์พล
 
1. นางลำดวน  ดงอุทิศ
2. นางเมตตา  ติดวงษา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงพรรษศิริ  สุวรรณปะกา
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  หิตายะโส
 
1. นางมาลัย  ปะติเพนัง
2. นายสันติ  อุดคำ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวมินตรา  เทเวลา
2. นางสาวสิรญาณ์  วงษาไฮ
 
1. นางนงลักษณ์  พรรณะ
2. นางภัทรภร  ต่อต้น
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงรุจิรา  เทเวลา
 
1. นางอรุณี  ปะนัดถา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายสวัสดิ์  จูมพลา
 
1. นางภคมน  ภูมิชูชิต
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงจีรภัทร์  บุดดีคง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  จันวงษา
3. เด็กชายไชยมนู  มาตมูล
 
1. นางกัลยา  วงชารี
2. นายนรินทร์พิภัทร  วงศ์วัฒนาวิจิตร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายณรงศักดิ์  คุณแก้ว
2. นางสาวพรนิภา  สุวรรณปะกา
3. นายเทพนิมิตร  สมภักดี
 
1. นายธนัช  ภูมิชูชิต
2. นายนพอนันต์  สุนทรพสิษฐ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงนิพาดา  ชิณโคตร
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แพงพงมา
3. เด็กหญิงพนิตดา  วิละหา
 
1. นางกัลยา  วงชารี
2. นายนรินทร์พิภัทร  วงศ์วัฒนาวิจิตร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  อาปัจชิง
2. นางสาวประทานพร  บรรยงค์
3. นางสาวเพชราทร  บรรยงค์
 
1. นางสฐาปณีย์  โสภณอดิศัย
2. นางสาวเนตรนภางค์  อุทโท
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงธัญวลัย  ลาหนองแคน
2. เด็กชายพิพัฒน์พล  ลาภเจริญ
3. เด็กชายวิษณุกร  คนซื่อ
 
1. นางกัลยา  วงชารี
2. นายนรินทร์พิภัทร  วงศ์วัฒนาวิจิตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายกฤษฎา  ขันอุดทา
2. นางสาวกัญญารัตน์  เวียงสิมา
3. นางสาวแก้วกรรณิการ์  แซ่อยู่
 
1. นายฤทธิชัย  เสนาพรหม
2. นางไผ่ล้อม  ฝ่ายพลแสน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงชญาน์รัตน์  ศรีตระการ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสงโทโพ
3. นางสาวสิรินยา  ภูกระบิล
 
1. นางสาวชมพู  สัจจวาณิชย์
2. นางไอลัดดา  ปามุทา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวจิดาภา  ตอรัมย์
2. นางสาวพรพรรณ  แคน้ำ
3. นางสาวสุภาวดี  มะลิลา
 
1. นางสาวบุษรา  ดงอุทิศ
2. นางศรีไพร  อุ่นใจ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิชญดา  ภายไธสง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ทองดวง
 
1. นายกิตติศักดิ์  สุมนนอก
2. นายสุขประชัย  คำยานุกูล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายวุฒิชัย  สมงาม
2. นายอานนท์  สุวรรณัง
 
1. นายนิคม  อุ่นใจ
2. นางศรีไพร  อุ่นใจ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายณัฐพล  คำสอนพันธ์
2. เด็กชายเอกรักษ์  สกุลโพน
 
1. นางสาวอรุณรัศมี  จันทพรม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายชนายุทธ  เหลืองเจริญ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สมควรการ
 
1. นางสาวพิชชานันท์  จันทพรม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายศราวุธ  สุทธิโสกเชือก
2. นางสาวสุนิสา  ปาปะเต
3. นายเกียรติภูมิ  สายพิมพ์
 
1. นายวสันต์  อันทะไชย
2. นายสมคิด  โพคันโย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายกฤษตานนท์  พลเคน
2. นายสถาพร  มาบิดา
3. นายสวิตต์  สิงโสภา
 
1. นายมังกร  ถามูลเลศ
2. นายไกรพจน์  พนาลิกุล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โมกหอม
2. เด็กหญิงบุศรินทร์  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ผจอมโชค
4. เด็กชายสุริยา  พันพยัคฆ์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  พันศรีภูมิ
 
1. นายประสิทธิ์  อรรถโยโค
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวคณิตกุล  คุ้มสุวรรณ
2. นางสาวจริญญา  อินต๊ะตาน
3. นางสาวพัชรี  พงษ์พันธ์
4. นายสราวุธ  แสนปัดชา
5. นางสาวอนินทิตา  บุราณรมณ์
 
1. นางสาวจิราพรรณ  บุณยเพ็ญ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทบซ้าย
2. เด็กหญิงกาญจนา  บวรภัทรชัย
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  น้อยมณี
4. เด็กชายสมเกียรติ  ป้อมศรี
5. เด็กหญิงแพร  คำหงษา
 
1. นางกลิ่นแก้ว  จันทเขต
2. นางสาวจรุพรรณ  สิงห์แก้ว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวชลิตา  มีวิธี
2. นางสาวภวรัตน์  รัศมีรัตน์
3. นางสาววิภาวี  ม่วงทำ
4. นายศวีระ  ศรีจันทร์
5. นางสาวสุภาพร  ปาปะโข
 
1. นางกรทิพย์  ปัญโญ
2. นางปัทมา  ปินะทาใน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายนันทวัฒน์  เหล่าอรรคะ
2. นายศราวุธ  หอมขจร
3. นางสาวอริสรา  จันทแก้ว
4. นางสาวอารียา  วันกำมิโก
5. นางสาวแสงอรุณ  วรจันทร์
 
1. นางจินตนา  แก้วพะเนาว์
2. นางสนธยา  พลรัตน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ระดาบุตร
2. นายคมกริช  นนทไชย
3. นายคุณานันท์  ขันโมลี
4. นายจักรศรากรณ์  ขอดี
5. เด็กหญิงจันทรารัตน์  ม่วงมูล
6. นายจิรายุ  กิตติกรณ์
7. นายฉัตรมงคล  พลพิทักษ์
8. นายชนวิทย์  สุริยะ
9. นายณทพรรษ  แสนเวียง
10. นางสาวดวิษิยา  รัชโพธิ์
11. เด็กชายธวัชชัย  น้อยศรี
12. เด็กหญิงประภาพร  ไชยลิ้นฟ้า
13. เด็กหญิงพลอย  ภมาราภา
14. นายพัชรพงศ์  ปทุมแสง
15. เด็กชายภาคิน  โยทาจันทร์
16. นางสาววราภรณ์  ซุยโพธิ์น้อย
17. เด็กหญิงวิลัยภรณ์  ประวันเนย์
18. นางสาวศรัทธาทิพย์  ศรีสังข์
19. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทเขต
20. นายเอกราช  คอนรัมย์
 
1. นางจรีพร  ทองภูวงศ์
2. นายชาติชาย  สุวรรณพันธ์
3. นายประพันธ์  วรรณสุทธิ์
4. นางสุมาลา  สุวรรณพันธิ์
5. นายไมตรี  ศิริคาเณรัตน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายจิตรภานุ  สุขเกษมศิลป์
2. นายณพงศ์  นุเสน
3. นายณรงค์ฤทธิ์  อุ่นเจริญ
4. นายณัฐพร  วัฒนบุตร
5. นางสาวทิวารัตน์  บุดดา
6. นายธนวัฒน์  ประมาคะเต
7. นางสาวธาริตา  บุญคำมูล
8. นางสาวนัจนันท์  สุพะกำ
9. นายนิมิตร  ปุริตัง
10. นางสาวปทุมพร  ดำแดง
11. นางสาวพัชธิญาภรณ์  คำภักดี
12. นายภัทรเวท  บัวระบัดทอง
13. นางสาววชิราภรณ์  มะโน
14. นางสาววนิดา  จันทรักษ์
15. นางสาวศิรประภา  บุญยะรัตน์
16. นายอดิศักดิ์  วรรณศิลป์
17. นางสาวอรญา  แสนสินธิ์
18. นางสาวเกษราภรณ์  เบิกช่วง
19. นายเชิดศักดิ์  อักษรพิมพ์
20. นางสาวเรณู  บุตรกาศ
 
1. นางกรทิพย์  ปัญโญ
2. นางนงค์รัก  พินทะปะกัง
3. นางนงลักษณ์  ศิริคาเณรัตน์
4. นางวรรณจรีย์  เจริญสุข
5. นายอภิสิทธิ์  กิจเจริญสิน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายเดชา  ขามโนนวัด
 
1. นางสุกัญญา  บุญจันทร์ศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐพัชร  ไชยชาติ
 
1. นางอมร  พลทัพ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายพงศภัค  มูลหา
2. เด็กหญิงศศิธร  ก้อมมังกร
 
1. นางสุกัญญา  บุญจันทร์ศรี
2. นางสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวณัฐพร  ชาวแขก
2. นายพลวัฒน์  รามสีดา
 
1. นางสาวกรรณิการ  ทองสมบูรณ์
2. นางสุมาลา  สุวรรณพันธุ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ราชเหลา
2. นางสาวชุติกาญจน์  ประวันทะกัง
3. นางสาวบุษบา  ธาราธิป
4. นางสาวปฐิพร  ปะมะโน
5. นางสาวพรชิตา  บุบผามาลา
6. นางสาวฤทัยรัตน์  ปะริเวระกัง
7. นางสาวสิรินยารัตน์  พลไชยขา
8. นางสาวสุดารัตน์  ไร่สงวน
9. นางสาวสุทธิดา  ปัจจัยคา
10. นางสาวเกตุแก้ว  พุงพิลา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง
2. นางอรุณี  มะทิตะโน
3. นางอุทัยรัตน์  นามพลแสน
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายกันตวิชญ์  บุญทา
2. เด็กหญิงจริยา  มะธิตะนัง
3. นายฉัตรมงคล  สีหาบุญทอง
4. เด็กหญิงชนาพร  สิงมาดา
5. เด็กหญิงธยานี  ดีเชียง
6. เด็กหญิงธาวินี  ปริตวา
7. นางสาวนิชนันท์  เขมะรัง
8. นายพงศธร  แสนโท
9. นางสาวพัชนิดา  อัปมะระกา
10. เด็กหญิงรจนา  โคสีทา
11. เด็กหญิงรัชนีกร  เกี้ยมแสนเมือง
12. นางสาวสุดาพร  เดชกุลรัมย์
13. นางสาวสุดารัตน์  ปักกัตตัง
14. เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงโสธร
15. เด็กหญิงอภิสรา  พิมยัง
 
1. นางสมทรง  ลาหนองแคน
2. นางสาวสุภาพร  เกษไธสง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สุโพธิ์
2. เด็กหญิงศิณิวรรณ  ศรีวิเศษ
3. เด็กชายสุริยา  วรรณวงษา
 
1. นางจารุภา  มะธุเสน
2. นายสมทรัพย์  จันทร์แก้ว
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชนัญญา  กุลจันทร์
2. นางสาวฐิติภา  แก้วพูล
3. นางสาวสุธิดา   เทียงภักดี์
 
1. นางทวีป  มหาสะโร
2. นายไพบูลย์  ลือทองจักร์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงณัฐรวี  ประทุมรุ่ง
2. เด็กหญิงภทรกมล  ชาวพงษ์
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนรักษ์
2. นายอำนวย  วรไวย์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาววราพรรณ  ปิดตาโส
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณศรี
 
1. นายนิวัฒน์  จีระออน
2. นายปรัชญา  นนทะสี
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงชวิษา  บุนรสิงห์
 
1. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวพรพิมล  ปัตตานัง
 
1. นางสาวเกศรินทร์  สวาสดิ์วงค์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงศิริพร  ลาดคำจันทร์
 
1. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  เงินไธสง
 
1. นายเอกภพ  อุทปา
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวธัญลักษณ์  พงศ์พันเทา
 
1. นางสาวเกศรินทร์  สวาสดิ์วงค์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐพงษ์  อาจวาที
 
1. นางสาวเพียงแข  ภานุพงศ์วรรธกา
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปรารถนา  ชาวดง
 
1. นายเทิ่ม  สนทมิโน
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายอุกฤษฏ์  แก้วก้อย
 
1. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงจารุภา  นาจุมจัง
2. เด็กชายธนากร  สีละออ
 
1. นางณัฐวดี  อุปนันท์
2. นายประสิทธิ์  ภารบาล
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. เด็กชายสรนาถ  มณีเลิศ
 
1. นายเอกภพ  อุทปา
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวอภิญญา  มะลาศรี
 
1. นายเทิ่ม  สนทมิโน
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายจิตรกร  เพียพยัคฆ์
2. เด็กชายชาญชัย  จันดีกระยอม
3. เด็กชายสรรเพชร  นระสาร
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกิตติศักดิ์  เพียพยัคฆ์
2. นายธนากร  คำพระะวงศ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประพันธมิตร
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาววราภรณ์  ปีคูณ
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนกรรณิกา  มาบิดา
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกมลชนก  บุญทองโท
2. นางสาวกมลวรรณ  กระทุ่มขัน
3. เด็กหญิงกรกนก  ครองรุ้ง
4. เด็กชายกฤษณะ  ประทุ่งรุ่ง
5. นายกฤษดาวัฒน์  ทุมลา
6. นางสาวกันติยา  วิโรง
7. นางสาวกานติมา  เกิดสีทอง
8. นางสาวกิติยา  กะวิทาโล
9. นายจตุภูมิ  ทอดแสน
10. นายจตุภูมิ  ทอดเสนา
11. นางสาวชลธิชา  มูลมนตรี
12. เด็กชายชัยวัฒน์  เสียงเสนาะ
13. นายชาญชัย  จันดีกระยอม
14. นายฐาปกรณ์  แสงฉายา
15. เด็กชายณัฐนันท์  แสงโชติ
16. เด็กชายดนุรุจ  ปะรัทัง
17. เด็กชายธนพงษ์  อังคะ
18. นายนราธิป  มาลาพร
19. นางสาวนันธิยา  พวงบุรี
20. เด็กชายพงศธร  แข็งแรง
21. นางสาวพัชรินทร์  ภูแม่นเขียน
22. นางสาวพิมวรา  ไข่สังข์
23. นายภาคภูมิ  ปัจจังคะตา
24. เด็กหญิงภูบดินทร์  ศรีบุญมา
25. นายภูวดล  อาระหัง
26. นายรัชพงศ์  พันเดชา
27. นายลิขิต  ชัยสุนทร
28. นายวรชาติ  วัชรกุล
29. นายวรปกรณ์  เจิมเฉียว
30. นางสาววรรณิภา  ปลายนอก
31. เด็กหญิงวรรณิษา  วัฒนราช
32. เด็กหญิงวิภาดี  อินทโชติ
33. นางสาวสุดารัตน์  โยธายศ
34. เด็กหญิงอธิตยา  สุวาหลำ
35. นางสาวอภิญญา  ปติเต
36. เด็กหญิงอรญา  หนันดี
37. นายอาทิตย์  นนพิภักดิ์
38. นางสาวเกศิีนีย์  สุนทร
39. นายเอกบุรุษ  สุคันธรังษี
40. นายไกรวิชญ์  บัวรัตน์
 
1. นายคมเพชร  อินทรเพชร
2. นางจันทร์เพ็ญ  พิมสอน
3. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
4. นายภัคพิตร  วัฒนวิบูลย์กิจ
5. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
6. นางศันสนีย์   ลีลาสกุลภักดิ์
7. นายสราวุธ  สระมูล
8. นายเทิ่ม  สนทมิโน
 
68 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 78.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นางสาวกนกพร  บุญเรือง
2. นายกฤษฎา  ลีหล้าน้อย
3. นางสาวกาญจนา  บุญพูล
4. เด็กชายคุณากร  บุญรอด
5. เด็กชายจิตติ  เลิศนา
6. เด็กชายจิตรทวัส  นนทิจันทร์
7. นางสาวจิรพร  ภาพร
8. นางสาวชลธิชา  ลีหล้าน้อย
9. เด็กชายชิณกฤษ  แน่นชารี
10. นายณัฐวิทย์  อธิโรจน์ธนสาร
11. เด็กชายทวีวัฒน์  แสนมี
12. นายธนาพัฒน์  อรุณโณ
13. นายธีรภัทร  โยไทยเคลื่อน
14. นายนัทธิพงษ์  ธรรมวงษ์
15. นายนายสุริยา  ล่อดงบัง
16. นายปรีดา  สิงมาดา
17. นางสาวพรพิมล  ปะนาโต
18. เด็กหญิงพิมลพัทร  คุ้มวงษ์
19. นางสาวภารตี  ภารตุ้มเหลา
20. นางสาวมลฤดี  ยศกล้า
21. เด็กชายยุทธนา  เขจรศาสตร์
22. นางสาววรรณิภา  มันนา
23. นางสาววรัญญพร  ปานาเต
24. นางสาววราภรณ์  แซ่ซู
25. นางสาววริษฐา  เจียทอง
26. นายวัฒนากรณ์  เหล่าคงถาวร
27. นายวิทวัฒน์  แก้วสีไว
28. นางสาววิภาดา  พะโคสี
29. นางสาววิภามาศ  มะลาไวย์
30. เด็กชายวุฒินันท์  พันธ์มหา
31. เด็กชายศราวุธ  ปริวันตัง
32. นายสิทธิพงษ์  ภุมมา
33. เด็กหญิงสุกัญญา  มาลัย
34. นางสาวสุทธิดา  คำเปลว
35. เด็กหญิงสุนิษา  นามะ
36. นายอดิศักดิ์  บุรีมาตร์
37. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัตตาทะเส
38. นายอภิิวัฒน์  เล็กสิงห์โต
39. นายอัมรินทร์  ปักกายะโส
40. นางสาวอาภาพร  เมืองเฉลิม
 
1. นายธวัชชัย  วงสีสา
2. นายบุญยงค์  ภูยืด
3. นายพงศธร  ผ่านสำแดง
4. นางพัชรี  วงชาลี
5. นางสาวภัทรนันท์  รัตนพันธ์
6. นางสาวมนัสวี  โนนหนองคู
7. นางวันเพ็ญ  การสอน
8. นายไมตรี  ปะวะเสนะ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ฮาดภักดี
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายภานุพงษ์  กองเกิด
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงวรรณิษา  วัฒนราช
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพร  พลหนองหลวง
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  เทียงเดช
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายพงศกร  โสดารัตน์
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงวรรณิษา  วัฒนราช
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกันติยา  วิโรง
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ทาสีแก้ว
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายนราธิป  มาลาพร
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวอัจฉริยา  ปินะสา
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวอมิตตา  เลาป้อมวาปี
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชาญชัย  ทองดวง
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายพงศกร  โสดารัตน์
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงศศิวิภา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางพีระพร  แก้วดี
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวศยามล  สีสุแล
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
85 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกมลชนก  นาระดล
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  คุรุฑานัง
3. เด็กหญิงกรวรรณ  บัวลอย
4. เด็กหญิงกาญจนา  นิมะลา
5. เด็กหญิงจรินันท์  ทิพย์ศรีราช
6. นายจักรพรรดิ์  ปัดถามา
7. เด็กชายจีระศักดิ์  ของดี
8. เด็กหญิงชลธิชา  บาริศรี
9. เด็กหญิงชลลดา  ประโปตินัง
10. เด็กหญิงชวัลรัตน์  กองพิธี
11. นายชิณพัฒน์  แสงโทโพ
12. นางสาวฐิติมาพร  กุลอุปฮาด
13. เด็กหญิงณภัสสรณ์  จูมแพงจารุพงศ์
14. นายณรงค์ฤทธิ์  ประทุมรุ่ง
15. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ศรีสันติสุข
16. นางสาวณัฐชนน  ศรีรินทร์
17. เด็กหญิงณัฐนารถ  นามมนตรี
18. เด็กหญิงนภัสสร  ภูครองแง
19. เด็กหญิงนาถฤดี  สุขวงศ์
20. เด็กหญิงบุญฑริกา  บุญศรี
21. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ตาสี
22. เด็กหญิงพอฤทัย  ปาปะเถ
23. เด็กหญิงพิมพ์กมล  มงคล
24. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญซ้อน
25. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ทบจ่อม
26. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีบุญมา
27. นายวสันต์  สมวงษ์
28. เด็กหญิงวิรากานต์  อุปนิตย์
29. เด็กหญิงวิลาสิณี  นันทเสนา
30. เด็กหญิงวิสัชนา  ปาสาใน
31. เด็กหญิงศิรดา  ประทุมแสง
32. เด็กหญิงศุภสุตา  นครศรี
33. เด็กหญิงสิรีธร  อินศร
34. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงโทโพธิ์
35. เด็กหญิงสุพัตรา  จั้นบัวลุน
36. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ประภาวิชา
37. เด็กชายอชิตพล  สวัสดิ์จิตต์
38. นายอดิศักดิ์  ปะติเส
39. นายอนุชา  บุญมาพิลา
40. เด็กชายอภิราช  พิลาลัย
 
1. นายคมเพชร  อินทรเพชร
2. นางจันทร์เพ็ญ  พิมสอน
3. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
4. นายภัคพิตร  วัฒนวิบูลย์กิจ
5. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
6. นางศันสนีย์   ลีลาสกุลภักดิ์
7. นายสราวุธ  สระมูล
8. นายเทิ่ม  สนทมิโน
 
86 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกนกวรรณ  ช่างเหล็ก
2. นางสาวกัญญารัตน์  กงเพชร
3. นางสาวกุลธิดา  กุมชาด
4. นางสาวขวัญอนงค์  ศรีชนะวงศ์
5. นายจักรพันธ์  อันทะหวา
6. นางสาวจิราพร  พลกุล
7. นางสาวจุฑามาศ  ปัญญา
8. นางสาวจุฑารัตน์  นารถสิทธิ์
9. นางสาวจุรีมาศ  นวลไธสง
10. นายฉัตรมงคล  ทาเภา
11. นางสาวณิชกานต์  นามวิเศษ
12. นายธนกร  พินิจมนตรี
13. นางสาวธิดากานต์  เสนาฮาด
14. นางสาวนิติยา  ธีระ
15. นางสาวน้ำตาล  สารวัน
16. นายบุญญฤทธิ์  จำเริญโชค
17. นางสาวบุษบา  เรียงภักดี
18. นางสาวปทิตตา  จุปะมังตัง
19. นางสาวปาณิสรา  ณ หนองคาย
20. นายพงศกร  โสดารัตน์
21. นางสาวพนัสดา  คงเป็นนิจ
22. นายพลวัฒน์  รามสีดา
23. นายภาคภูมิ  บุตรศรีภูมิ
24. นางสาววรรณวิภา  มวลมนตรี
25. นายวุฒิกร  ปักการะนัง
26. นายวุฒิพงษ์  กงเพชร
27. นายศรราม  ประทุมเพชร
28. นางสาวศศิธร  พินโย
29. นางสาวศิริพร  ปินะถา
30. นางสาวสรินดากร  โนศรี
31. นายสัญญา  ยอดเนียม
32. นางสาวอมิตา  เลาป้อมวาปี
33. นางสาวอรทัย  นาโนน
34. นางสาวอลิษา  จุลศรี
35. นางสาวอาภัสรา  อะโนดาษ
36. นางสาวอุบลรัตน์  ขวัญกิจสิริกุล
37. นางสาวเกษศิรินทร์  ปัดทุม
38. นางสาวเจนจิรา  เกิดน้อย
39. นายเทวิน  จันนุภา
40. นายโชคชัย  ยศคำลื่อ
 
1. นายคมเพชร  อินทรเพชร
2. นางจันทร์เพ็ญ  พิมสอน
3. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
4. นายภัคพิตร  วัฒนวิบูลย์กิจ
5. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
6. นางศันสนีย์   ลีลาสกุลภักดิ์
7. นายสราวุธ  สระมูล
8. นายเทิ่ม  สนทมิโน
 
87 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองดี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาเย็น
3. เด็กหญิงนุชนภา  ปิติลาพัง
4. เด็กหญิงบุญอร  พุดมี
5. เด็กชายภูวดล  ยาทองทิพย์
6. เด็กชายมนต์ชัย  ทองตาม
7. เด็กหญิงสิมิหลา  อองบางน้อย
8. เด็กหญิงหัทยา  ไชยโก
9. เด็กชายเชิดชัย  เสียงใส
10. เด็กชายโชคดนัย  พยังเฆ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ยอดแก้ว
 
88 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกมลทิพย์  เตชะแก้ว
2. นายชนะชัย  จันทร์เพ็ง
3. นายชินกร  หมื่นไธสง
4. นายพีรพล  บำรุง
5. นางสาววิลัยวรรณ  ณะสีแสง
6. นางสาวศราญรัตน์  ปาปะโน
7. นายอภิสิทธิ์  บรรยง
8. นางสาวอริษา  อันพิมพา
 
1. นายณัฐพงษ์   ฉายพล
2. นายวิระศักดิ์  ชัยผง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกนก  สาตาธิคุณ
2. เด็กหญิงกันธิมาธร  ภารวงษ์
3. เด็กหญิงพรทิพา  หกประเสริฐ
4. เด็กหญิงวิชิตา  อิติบุดตา
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุญที
6. เด็กหญิงโชติกา  โพนเงิน
 
1. นางสาวกุสุมา  สมศรี
2. นางฐานิตา  พงษ์ธนู
3. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรัพิมาย
 
90 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวจุฑารัตน์  ป้องขวาเลา
2. นางสาวทิพยภา  พิกุลเงิน
3. นางสาวพัชรี  คำกองแก้ว
4. นางสาวภัชรินทร์  ปาปะเต
5. นางสาวภัทราภรณ์  พลหนองหลวง
6. นางสาวภานุมาศ  นินทะราช
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงกัตติกา  กัณหา
2. เด็กหญิงณิชาพา  เท่าสิงห์
3. เด็กหญิงพรมณี  เมาะสมาน
4. เด็กหญิงภัทรวดี  อาบสุวรรณ
5. เด็กหญิงศรินยา  พิมพาหาร
6. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  นราวงษ์
7. เด็กหญิงอาอิ  สุกะ
 
1. นายนิติ  สารจันทร์
2. นางพีระพร   แก้วดี
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกุหลาบ  ระรงค์
2. นางสาวณัฎฐนิช  ปินะษา
3. นางสาวณัฐญา  แก้วมหาวงษ์
4. นางสาวบุษบา  วงษ์สมศักดิ์
5. นางสาวปรียาภรณ์  เทียงดาห์
6. นางสาววัชรีภรณ์  สิมสีดา
7. นางสาวสุธิดา  ทุมโจ้
8. นางสาวอริสา  ทาโม้
9. นางสาวอาภาพร  สำโรงแสง
 
1. นางศุภวรรณ บัวบุญ  ลิ้มมั่น
2. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
3. นางสาวอรวรรณ  เสี่ยงบุญ
4. นางสาวเกศรินทร์  สวาสดิ์วงค์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงณภัสสรณ์  จุมแพงจารุพงศ์
2. เด็กหญิงธนกร  ศรีสันติสุข
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปาปะกี
4. เด็กหญิงประภัสสร  ประทุมแสง
5. เด็กหญิงประไพรพักต์  สูหา
6. เด็กหญิงพอฤทัย  ปาปะเถ
7. เด็กหญิงศริยา  เราป้อมวาปี
8. เด็กหญิงศลิษา  พาลเหนือ
9. เด็กหญิงศิริปทุมพร  บุตตะลุน
10. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  ปวงประชัน
 
1. นางศันสนีย์   ลีลาสกุลภักดิ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. นางสาวชุติมา   โมหา
2. นางสาวทิพานัน   วงเวียงจันทร์
3. นางสาวพิลาวัลย์    พลดร
4. นางสาวมยุรา   เสนาสุธรรม
5. นางสาววนิดา   แก้วบัวคู
6. นางสาวอรพิมล    สุคนธนิตยกูล
7. นางสาวอรวรรณ   มุ่งชู
8. นางสาวเรวดี  พันทองคำ
9. นางสาวแพรวพรรณ   สุวรรณโคต
 
1. นายกัปปน์ติพัฒน์  เกียดนอก
2. นางโชติกาญจน์  นนทะสี
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกฤษณะ  บาลโส
2. นายกฤษราช  ปาปะไม
3. นางสาวพิชญดา  ปะกิระตัง
4. นายวัชรพล  พิราลัย
5. นางสาวเจนจิรา  นนทะคำจันทร์
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชลนิฌา  เกตุสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุุพัตรา  กระแสงสินห์
 
1. นางสาวประกาย  เชื้อนิจ
2. นางวิไลวรรณ  นิรุธติคุณ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายธนเทพ  อุ่มช่วง
2. เด็กชายธิติ  ใจเปี้ย
3. เด็กชายปฏิกรณ์  เอี่ยมใจดี
 
1. นางณัฐวดี  อุปนันท์
2. นายสมโภชน์  ใจดี
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. นายกิตติพัศ  คำกลาง
2. นายพงศกร  ศิริเวช
3. นายวีรภัทร์  สนุกล้ำ
 
1. นางณัฐวดี  อุปนันท์
2. นายสมโภชน์  ใจดี
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไปด้วย
2. เด็กชายภาณุพงษ์  แก้วเรือง
3. เด็กหญิงอภัสนันท์  นนท์ศรี
 
1. นายวสันต์  อันทะไชย
2. นายสนิท  พรรณศิลป์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวธัญณิชา  ประกอบนันกุล
2. นางสาววิรัญญา  อรัญนารถ
3. นางสาวสุภาพร  ดีประวี
 
1. นายนารถ  พรรณะ
2. นายพลาชัย  ภูมิภักดิ์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายธนายุทธ  แสงงาม
2. นายนฤเบศร์  สีคะปัสสา
3. นางสาวรัตน์ศิกา  รักเพื่อน
4. นายลัทธพล  วิชัย
5. เด็กหญิงอินทุอร  พรหล่อ
6. นางสาวเบญจวรรณ  บุญเฮ้า
 
1. นางสุชานันท์  เวียงคำ
2. นางสุภาพ  สุทธะพินทุ
3. นางอำนวย  สมบัติชัยแสง
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายตรีเพชร  สุขแสน
2. นางสาวนุชรีพร  เมฆขุนทด
3. นางสาวบุษราณี  ปักเขตานัง
4. นายพัชระ  สังฆมณี
5. นางสาวมินตรา  บุตรมาตร
6. นางสาวเจนจิรา  สมน้อย
 
1. นางสาวพัชรนันท์  ปักคำวงศ์สังข์
2. นางยุวดี  กันทา
3. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  ปิยะวงษ์
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  เงาศรี
3. นางสาวสุดารัตน์  สุทธิสาร
 
1. นางพรพิศมัย  บุญญะ
2. นายสมพงษ์  บุญญะ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายจีรเดช  สมเพ็ชร
2. นายธนวัฒน์  ภูมินา
3. นางสาวมนิดา  บุญยัสสะ
 
1. นางพรพิศมัย  บุญญะ
2. นายสมพงษ์  บุญญะ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวนิตยา  จันทะศิลา
2. นางสาวปรียาพร  ผลสิน
3. นางสาววรธิดา  จันทรัง
 
1. นายประจักษ์  อุทาภักดี
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาภัค  ป้องรัตไสย
2. นางสาววรรณิษา  พิมภักดี
3. นางสาววราภรณ์  โพธิ์เงิน
 
1. นางภูมิรี  ทิพย์ปัญญาวุฒิ
2. นายสมพงษ์  บุญญะ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อันเรือง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  แตงกุลา
3. เด็กหญิงจีราภรณ์  โนนวิเศษ
 
1. นางปลิวทอง  ทิมาสาร
2. นางสุชานันท์  เวียงคำ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนิลาวรรณ  สติพาน
2. นางสาวลั่นทม  แสงอรุณ
3. นางสาวอรอนงค์  ผจวบโชค
 
1. นางปลิวทอง  ทิมาสาร
2. นางสุชานันท์  เวียงคำ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  คันศร
2. นางสาวพิภาพร  ลาครูวา
3. นางสาวรัตติกร  คูสกุล
 
1. นางนิตยา  วิบูลย์คำ
2. นางบังอร  นนท์ตา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มุนนี
2. นางสาวจุฑารัตน์  จ้อยบุญมี
3. นางสาวอนิษา  มุลจุล
 
1. นางสาวสุนิษา  บัวดง
2. นางสาวเกศริน   ปะสาวะกัง
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวนัจนันท์  สวาสี
2. นางสาวปัทมาพร  วงสามารถ
3. นางสาววนิดา  ปาสาริกัง
 
1. นางนิตยา  วิบูลย์คำ
2. นางบังอร  นนท์ตา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายภาสกร  ธนูสา
2. เด็กหญิงวรรณพร  แก้วปัญญา
3. เด็กหญิงศรัณย์ทร  อรรถโยโค
 
1. นางสุภาพ  สุทธะพินทุ
2. นางอำนวย  สมบัติชัยแสง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนฤทัย  ประทุมเมศ
2. นางสาวนุชษบา  อัญโญ
3. นางสาวพรสุดา  สายสุวรรณ
 
1. นางสุกัญญา  ภู่ระยับ
2. นางเฉลา  ทามแก้ว
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาววิลาวัลย์  เชื้อนิจ
2. นางสาวเบญจมาศ  กว้างขวาง
 
1. นางสาวพรสุดา  เอกศิริ
2. นางสาวเนตรนภาพร  มงคลพิศ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. เด็กชายกนกศักดิ์  แก้วพะเนาว์
2. เด็กชายปริญญา  น้อยมูลตรี
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ทะลาสี
2. นายเสกสรรค์  ไชยสุวรรณ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายภูวนัย  สำราญดี
2. นายสราวุธ  จินดาแป้น
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พนาลิกุล
2. นายสมปอง  สระหนองห้าง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายทศพล  ลิลา
2. เด็กชายเอกราช  สอนวงษ์
 
1. นายคุณากร  มะหัด
2. นางสาวบุษบา  สืบสิงห์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนิตติยา  แก้วกองนอก
2. นายเอกพล  เสือนิน
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พนาลิกุล
2. นางอริญชยา  ยันรัมย์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นาราษฎร์
2. เด็กหญิงวรรณธรัตน์  นาราษฎร์
 
1. นางนิจภารัตน์  คอนหาว
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายภูธเนศ  แฝงฤทธิ์
2. เด็กชายอติชาติ  ศุภเมืองแสน
 
1. นายชนะวงศ์  มุ่งชู
2. นายสมปอง  สระหนองห้าง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กชายฉันทพล  อาจพลไทย
2. เด็กชายไกรวิชญ์  ชาชำนาญ
 
1. นางสุภาศินีย์  เรืองบุญ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายธันยบูรณ์  จันทรา
2. นางสาวอภิญญา  สร้อยทอง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พนาลิกุล
2. นางหฤทัย  วงศ์ช่าง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวจิดาภา  ปัตตานัง
2. นางสาวสุดารัตน์  นามา
 
1. นายบัวภา  มะกา
2. นายศรวุธ  บูรพันธ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวขวัญชนก  ศรีสมพงษ์
2. นายนิติธรรม  บุ้งทอง
 
1. นายบัวภา  มะกา
2. นายศรวุธ  บูรพันธ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายณัฐชนน  คามดิษฐ์
2. เด็กหญิงทิวารัตน์  ฤทธิรณ
3. เด็กหญิงเกษณี  ปะทิรัมย์
 
1. นายนิพนธ์  ใบสน
2. นางสาวสุปรียา  ภูขาว
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวนฤมล  หิตะยะโส
2. นางสาวพันธกานต์  ป้องขวาเลา
3. นายศุภกิตติ์  วิเศษรินทอง
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
2. นายศรวุธ  บูรพันธ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายกฤษกวิน  ศรีชัย
2. นางสาวเบญจา  คำจันทร์
 
1. นายชนะวงศ์  มุ่งชู
2. นางสาววัชรา  ภาคำเคน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  คุ้มไพทูลย์
2. เด็กชายจรูญวงค์  จันดาหัวดง
3. เด็กชายปรัชญา  มาตนาเรียง
 
1. นายธวัชชัย  วงสีสา
2. นางสาววิจิตราภรณ์  กมลเลิศ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายชัยมงคล  ครองสิงห์
2. นายวีระศักดิ์  กะตะศิลา
3. นายสิทธิประชา  สาทองขาว
 
1. นายชนะวงศ์  มุ่งชู
2. นายสมปอง  สระหนองห้าง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายกุลธนิต  ปามุทา
2. เด็กชายครรชิต  ระแหง
3. เด็กชายรัฐพล  ศรีบุญมา
 
1. นางขนิษฐา  เตชะนอก
2. นางไอลัดดา  ปามุทา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายฉัตรมงคล  ทาเภา
2. นายธนกร  พินิจมนตรี
3. นายวีรพล  จันทร์ภักดิ์
 
1. นางขนิษฐา  เตชะนอก
2. นางไอลัดดา  ปามุทา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐดนัย  ไชยชาติ
2. นายทศพร  ย่อมกระโทก
3. นายพงษ์เพชร  ประโหมด
4. นายพีรวัส  โสภณอดิสัย
 
1. นายธวัชชัย  ฝ่ายพลแสน
2. นายสุจินต์  ทิพย์วงศา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายภูมินทร์  ฟอล์คเนอร์
 
1. นายอธิพงษ์  จันทร์เปล่ง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวณิชาภัทร  รัตนติสร้อย
 
1. นางจินตนา  ทะนันชัย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงพรกนก  จันโทสุทธิ์
 
1. นางสาวสุนันทา  แก้วแสนเมือง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวพิมพ์นิภา  ทุมดี
 
1. นางรัชนีวัลย์  วรรณศรี
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  ลันชะโก
 
1. นางสาวจันทมรี  ไปหนี้
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. นางสาวปรินทร  เทียมทะนงค์
 
1. นางสาวจันทมรี  ไปหนี้
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงนภัสกร  ศรีพงษ์
 
1. นางประภาพรรณ  เทเวลา
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวภัททนันท์  ลาธิโน
 
1. นางพรพิศ  คุตไชยกุล
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุดดีคง
2. เด็กชายณิชกานต์  ประพฤตินอก
3. เด็กหญิงปณิธาน  นาคมี
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ปัตตาลาโพธิ์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทบดู่
 
1. Mr.Ronaldo  D. Garon Jr
2. นายชนะชัย  พรดอนก่อ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวฐิตาภา  ปิยะศิลป์
2. นายธีรวุฒิ  ลามณี
3. นายนพชัย  ทองพูล
4. นางสาวรัตนาภรณ์  คำหงษา
5. นายศักดิ์สิทธิ์  พรสวรรค์
 
1. Mr.Geliton  Leon Rodriguez
2. นางนันทพร  ภาวะลี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงปวริศา  บุตรโชติ
 
1. นางสาวทัศนีย์  นนตะสี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวดารารัตน์  ทาหาร
 
1. นางนิจพร  จันทรดี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวขวัญจิรา  สีหาบุญทอง
 
1. Mr.Hayama  Hiroyasu
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวสุภาพร  ทุไธสง
 
1. นางสาววิภารัตน์  โยธา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวณัฐชานันท์  ปิดตานะ
2. นางสาวรัตติกาล  ปานเล็ก
 
1. นายปิยะ  แก้วหลวง
2. นางศุภวรรณ  บัวบุญ ลิ้มมั่น
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายศิวกร  ศรีวิชา
2. นางสาวสุดารัตน์  ละอองทอง
 
1. นายปิยะ  แก้วหลวง
2. นางศุภวรรณ  บัวบุญ ลิ้มมั่น
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายภานุเดช  ชาวสวน
2. นายภูวดล  มัชปะโม
3. นายฤทธิเกียรติ  พิดพล
4. นายวุฒิไกร  ทิพจรูญ
5. นายสุรจิตร  สุตมาตย์
6. นายอนาวิล  ชาวแขก
7. นายอนุชา  มหาประโพธิ์
8. นายอภิวัฒน์  กุลสิงห์
 
1. นายจารุวัฒน์  ปัตตานัง
2. นายทองใบ  ปะวะเส
3. นายบัณฑิต  มัชปะโม
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธีรวัฒน์  ปฏิสัตย์
2. นายธีระพงษ์  ทองภูธรณ์
3. นายพรหมเมศร์  บัวพรมมา
4. นายพีรพงษ์  สาลีกุล
5. นายสรศักดิ์  สุวรรณปะกา
6. นายอนุรักษ์  ฤกษ์ดี
 
1. นายจารุวัฒน์  ปัตตานัง
2. นายทองใบ  ปะวะเส
3. นายบัณฑิต  มัชปะโม
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายกฤษราม  ล่ามแขก
2. นางสาวกาญจนา  ทองสุข
3. นางสาวจิราวรรณ  เอกบัว
4. นางสาวธัญรัตน์  พรมดอนยาง
5. นางสาวปราณี  ป้ำกระโทก
6. นางสาวศิริญญากร  ประทุมทา
7. นางสาวศิริลักษณ์  ภูวงศ์
8. นางสาวสุธิตรา  ปิดตังถาเน
9. นางสาวสุรีรัตน์  ดีเชียง
10. นางสาวเกวรินทร์  ดงเทียมสี
 
1. นายคุณากร  ศรีธรณ์
2. นางสาวสุพัตรา  ปิดจะยัง
3. นายเชษฐพงษ์  โพธิ์แสง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกัญญาวีร์  เพลินใจ
2. นายครรชิต  จุลศรี
3. นางสาวชุติมา  สีหาบุญมาก
4. นางสาวณัฐรวี  ประทุมรุ่ง
5. นางสาวภูริดา  ปัจจัยเก
 
1. นายดำรงค์  จอมศรีกระยอม
2. นางรัชนีวัลย์  วรรณศรี
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวฑิตยา  เล็กดา
2. นายพัฒนพงษ์  ปาระสิน
3. นายภัทรเวท  บัวระบัดทอง
4. นางสาวศิริวรรณ  ศรีมงคล
5. นางสาวสุภาภรณ์  สุดใด
 
1. นางลภัสรดา  บุบผโชติ
2. นางสาวสมจิตร  สุทธินันท์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  มะสีผา
2. นายธนปกรณ์  จันทะสอน
3. นางสาวนันทิชา  แก้วกาเหรียญ
 
1. นางสาวธัญพร  วาเสนัง
2. นางสาวศิริวรรณ  คำแสนพันธ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายพงศ์สิทธิ์  สุขดี
2. นายสายชล  ปุริมายะตา
3. นางสาวเบญจวรรณ  จันดีทม
 
1. นางช่อผกา  มะทิตะโน
2. นางธนิดา  รังเสนา
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงมรกต  สายแวว
3. เด็กหญิงสุจารี  โคตรบรรเทา
 
1. นางสาวประภัสสร  ธรรมศิวิไล
2. นางสาวปิยtฉัตร  ปินะเล
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวชลิดา  พรมชาดา
2. เด็กหญิงปนัดดา  อันทรินทร์
 
1. นางจารุพักตร์  ทวีรัตน์
2. นางหทัยรัตน์  พรมมากุล
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายวรายุส  วรเชษฐ์
 
1. นางสาวมนทิรา  สุวรรณพันธุ์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายปรเมศวร์  ปะมาลา
2. นางสาวอนัตตา  กระบวนรัตน์
 
1. นายธนบดี  สีขาวอ่อน
2. นายนิยันตร์  ถาแสง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายเดชา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางธราภรณ์  กันหา
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกมลวรรณ  โนนหนองคู
2. นางสาวณัฐพร  แพนลิ้นฟ้า
 
1. นางลัดดาวัลย์  แพนลิ้นฟ้า
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาววิศิษฎ์ธชา  ระพิณพิทักษ์
 
1. นางสาวนิภาพร  ซารีดี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงนุสบา  บุตทะสุ
 
1. นายสำลี  บุญสิทธิ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายยศพันธ์  นาคเกิด
 
1. นางจารีย์ภัค  เรืองสมบัติ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  วะชะโก
2. นางสาวกมลทิพย์  ทิพย์วงศา
3. นางสาวกฤตัชญา  ประทานัง
4. นางสาวกิตตรี  ทบพวก
5. นายกิตติพงษ์  มะธิมะนัง
6. นางสาวกิติกัญญา  ทบด้าน
7. นางสาวขนงนุช  ปะสาวะเท
8. นายคำพล  เทียงคาม
9. นายจรันชัย  วาปีนัง
10. นางสาวจริยา  ปะทุมตะ
11. นายจักกริช  ยังไธสง
12. นายจักรภูมิ  ปุ้งไชย
13. นางสาวจันทนิภา  พลงาม
14. นางสาวจันทร์จิรา  ประทุมมี
15. นางสาวจันธิมา  พักละ
16. นางสาวจินตนา  เทวรัตน์
17. นางสาวจิราภรณ์  กัสนุกา
18. นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์เกตุ
19. นางสาวชนัญญา  ทองดวง
20. นางสาวชัชยาภรณ์  โพธิ์งาม
21. นางสาวญาณัจฉรา  เพียรอดวงษ์
22. นางสาวณัฐธิกา  ป้อมศิลา
23. นางสาวณัฐมล  ประพรต
24. นางสาวทัศนียา  ถาสานาท
25. นางสาวทิพวรรณ  ตาติจันทร์
26. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปะทิเก
27. นางสาวธันย์ชนก  ประทุมเมศ
28. นายนนทวัฒน์  ทองดวง
29. เด็กหญิงนราภรณ์  ปฏิเก
30. นางสาวนฤมล  ผัดผล
31. นางสาวนันทนิตย์  เบิกขุนทศ
32. นายนันทวุฒิ  ดงแสนแก้ว
33. นางสาวนิตยา  ปุ้งไชย
34. นางสาวน้ำฝน  เทียมทัน
35. นางสาวบุณรดา  ผันกลาง
36. นางสาวบุษกร  เอาะไธสง
37. นางสาวบุษยา  ยอดแก้ว
38. นางสาวปรางสุดา  ประทุมตรี
39. นางสาวปาริฉัตร  หมื่นไธสง
40. นางสาวปิยะธิดา  ประทุมมา
41. นางสาวปุณยวีร์  โพธิ์เกตุ
42. นางสาวพรปวีณ์  บุตรพรม
43. นางสาวพลอยไพริน  สีหะคลัง
44. นางสาวพัชรวรรณ  กองศรีนนท์
45. นางสาวพัดชา  ปะติเก
46. นางสาวพิชญ์สินี  เชื้อกุล
47. นางสาวพิมพร  ผิวนาม
48. นางสาวพิมพ์พิมล  ทองดวง
49. นางสาวพิมภิรา  โพธิ์รินทร์
50. นายภาคภูมิ  ปะวะเล
51. นายมงคล  เทียบคำ
52. นางสาวมลตการณ์  เทียบข่วง
53. นางสาวยุวดี  นาเวียง
54. นางสาวยุวดี  ปะถานะ
55. นางสาวรพีพรรณ  นามหาชัย
56. เด็กหญิงรมณี  คำบุตรดี
57. นายระพีพัฒน์  ปะเตสัง
58. นางสาวรุ่งตะวัน  หมุ่ยมาต
59. นายฤทธิชัย  ปะวะเสริม
60. นางสาวลลิตา  ยงไธสง
61. นางสาวลักขณา  ศรีแก้ว
62. นายวรเชษฐ์  ดวงแหวะ
63. นางสาววันวิสาห์  อาจหาญ
64. นายวิชัย  โกมล
65. นางสาววิภาดา  วิกรัยพัฒน์
66. นางสาวศิรินญา  กองทองนอก
67. นางสาวศิรินัน  ปุเรทะตัง
68. นางสาวศิรินันท์  ปะติเต
69. นายศุภวัฒน์  ยศสุนทร
70. นางสาวศุภาวรรณ  ศรีเรือง
71. นายสหวัฒน์  สุปะทัง
72. นางสาวสายพิณ  จันดาโชต
73. นายสิทธิ  สุทธิธรรม
74. นางสาวสินใจ  ปะชะเสสัง
75. นางสาวสิริพร  พุทธวงศ์
76. นางสาวสิริรัตน์  บุญมั่ง
77. นางสาวสุกานดา  แสงโพธิ์ดา
78. นางสาวสุขสายฝน  แสนเหลา
79. นายสุธินันท์  เทือกลาด
80. นางสาวสุภาพร  พิมประเสริฐ
81. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีละบุตร
82. นางสาวสุภิญญา  บุบผาเต
83. นางสาวสุลิษา  วงษ์ราช
84. นายสุเมธ  บรรยง
85. นางสาวหทัยรัตน์  ปะจันสี
86. นางสาวอธิชา  ปินะถา
87. นางสาวอพินญา  สีเกตุ
88. นางสาวอรอุมา  เอลาวัลย์
89. นางสาวอรุณวัลย์  แสนโบราณ
90. นางอังคณา  ชะตารุ่ง
91. นางสาวอัญชลี  ปะติโส
92. นายอัษฎายุทธ  วรรณภา
93. นางสาวอาภัสรา  เทียงปัด
94. นายอิทธิ  หิรัญคำ
95. นางสาวอุษามณี  จำปาดวง
96. นางสาวเจนจิรา  หลอดทอง
97. นางสาวเบญจวรรณ  เที่ยงดี
98. นางสาวเปรมฤทัย  อิ่มทา
99. นางสาวเปรมวดี  ปริทำมัง
 
1. นายคุณากร  ศรีธรณ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง
3. นางสาวจินตนา  เกิดทะเล
4. นางสาวจิราวรรณ  ภูวนารถ
5. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
6. นางสาววราพร  โยธาภักดี
7. นางศิริพร  พิมลทีป
8. นางสาวศุภาลักษณ์  โพธิ์พยัคฆ์
 
166 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายฉัตริน  ปัดวิชัย
 
1. นายวิระศักดิ์  ชัยผง
 
167 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายธีรศักดิ์  ธรรมาธร
 
1. นายธีรวัชร  ประนัดสุดจ่า
 
168 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. นายปัญญาพล  พยุงวงค์
 
1. นายแก้ว  พูลศิลป์
 
169 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายฐิติกร  สุวรรณโคตร
 
1. นายบอล  ดาษดื่น
 
170 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  อนันต์
2. นางสาวกมลทิพย์  เตชะแก้ว
3. นางสาวกันยารัตน์  มาบอบุตร
4. นางสาวกาญจนาพร  เทียบฤทธิ์
5. นายจิรวัฒน์  ปะทุมสาย
6. นางสาวจุรีรัตน์  ติสาวัน
7. นายฉัตริน  ปัดวิชัย
8. นายชนะชัย  จันทร์เพ็ง
9. เด็กชายชนะพล  สีแพน
10. นายชินกร  หมื่นไธสง
11. นางสาวณัฐพร  เรือนจันทร์
12. นายธนาชัย  แก้วลาด
13. นายนัฐพล  ปิดตาระโต
14. นางสาวน้ำผึ้ง  ปะวันโน
15. นายพิทักษ์  จันทศิลป์
16. นายพีรพล  บำรุง
17. นางสาววิลัยวรรณ  ณะสีแสง
18. นางสาวศราญรัตน์  ปาปะโน
19. นางสาวศิริรัตน์  เที่ยงโยธา
20. นางสาวศุภานิช  ทองพูล
21. นายสยาม  ปริกาถานัง
22. นายสหรัฐ  เบ้าหัวดง
23. เด็กหญิงสุภาพร  อันทะหวา
24. นายอภิศาสตร์  ปุเรทะตัง
25. นายอรรณพ  ปะสาวะนัง
26. นางสาวอริษา  อันพิมพา
 
1. นายจำรัส  ประทังวา
2. นายณัฐพงษ์  ฉายพล
3. นายวิระศักดิ์  ชัยผง
4. นางสาวเพียงแข    ภานุพงศ์วรรธกา
5. นายโอภาส  วงศ์สง่า
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายวิทรูย์  บุปผามาลัง
 
1. นางช่อผกา  มะทิตะโน
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวอรุณรัตน์  ชารีเพ็ง
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวพูนพิน  สุวรรณมณี
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวยศวดี  ผาพงษา
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐชยา  แพงไธสง
 
1. นางธนิดา  รังเสนา
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายวิทรูย์  บุปผามาลัง
 
1. นางมนทกานต์  คำยา
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายทินวัฒน์  เสถียรเขต
 
1. นายภาคิน  บุตรศรีภูมิ
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวอรุณรัตน์  เจียมทอง
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐชยา  แพงไธสง
 
1. นางธนิดา  รังเสนา
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกาญจนาพร  วิปราชญ์
2. นางสาวจิราพร  มิเล
3. นางสาวธิดาศรี  ลุนละวงษ์
4. นางสาวนิภาภรณ์  ต้นทอง
5. นางสาวบุษยารินทร์  มะธิปะตา
6. นางสาวปรียาภรณ์  เทียงดาห์
7. นางสาวอาภาพร  สำโรงแสง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ปัดตาเนย์
2. นางศุภวรรณ บัวบุญ  ลิ้มมั่น
3. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวขนิษฐา  บุญละคร
2. นายฉัตรมงคล  เทียบแสง
3. นายถิรวิทย์  ผมดำหนา
 
1. นางศุภวรรณ บัวบุญ  ลิ้มมั่น
2. นางสุดารัตน์ บัวบุญ   จ้ำมา
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายยุทธภูมิ  คล้ายสงคราม
2. นางสาวอารียา  พยังเฆ
3. นายเสกสรรค์  แสงสี
 
1. นางศุภวรรณ บัวบุญ  ลิ้มมั่น
2. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายอัยวุฒิิ  ปีนะกาสา
2. นายอุ้มเทพ  แสนทวีสุข
3. นางสาวโสรยา  การะศรี
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ปัดตาเนย์
2. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา