กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.2 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.5 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 4
5 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 5
6 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.5 ทอง 6
7 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 7
8 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.5 ทอง 8
9 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.25 ทอง 9
10 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 10
11 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 11

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 4
5 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 5
6 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 6
7 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 7
8 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 8
9 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 9
10 วัดป่านาเชือก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 10
11 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 11
12 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
5 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 5
6 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 6
7 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
5 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 5
6 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 5
7 วัดป่านาเชือก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 5

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง ชนะเลิศ

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97.5 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.5 เงิน 4
5 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 5
6 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 6
7 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 7
8 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 8
9 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 8
10 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 10
11 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 54 เข้าร่วม 11

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน ชนะเลิศ

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.33 ทอง 4
5 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.89 เงิน 5
6 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 6
7 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71.4 เงิน 7
8 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 4
5 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 5
6 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.62 เงิน 6
7 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73.25 เงิน 7
8 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 8
9 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 9

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 4
5 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 5
6 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 6
7 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 7
8 รุ่งอรุณวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 7

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 4
5 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 5
6 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 6
7 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 6
8 รุ่งอรุณวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 4
5 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 5
6 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68 ทองแดง 6
7 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66 ทองแดง 7
8 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 8
9 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 9
10 รุ่งอรุณวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 10

ศิลปะ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.5 ทอง 4
5 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.4 ทอง 5

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 4
5 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 5

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 4
5 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 5
6 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 6
7 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 7
8 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 8
9 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 35 เข้าร่วม 9

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95.33 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.33 ทอง 4
5 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.75 ทอง 5
6 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.33 ทอง 6
7 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.5 ทอง 7
8 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
9 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.8 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.2 ทอง 4
5 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.8 ทอง 5
6 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.5 ทอง 6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.71 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.43 ทอง 5
6 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.49 ทอง 6
7 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 7

ศิลปะ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ