สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วาปีปทุม 135 2 2 0 139
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 101 11 2 1 114
3 นาดูนประชาสรรพ์ 98 18 6 2 122
4 นาเชือกพิทยาสรรค์ 88 13 7 3 108
5 มัธยมยางสีสุราช 46 16 3 4 65
6 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 40 14 5 5 59
7 ประชาพัฒนา 35 12 12 5 59
8 พระกุมารศึกษา 31 4 3 1 38
9 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 28 9 4 6 41
10 นาภูพิทยาคม 23 10 7 3 40
11 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 20 8 8 4 36
12 วัดป่านาเชือก 8 1 5 3 14
13 ราชประชานุเคราะห์ 16 5 3 2 2 10
14 รุ่งอรุณวิทย์ 0 1 3 1 4
รวม 658 122 69 40 849