หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-mkm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุกัลยา จุฬุวรรณโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวปริฉัตร เที่ยงดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิรดา จอมทองโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางอรุณี ใหม่คามิโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวรัตดา ใต้พรมโรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
6. นายปฏิภาณ ปะติเกโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสุทิน สุทธิเจริญโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายคมศิลป์ วงค์พรมษาโรงเรียนประชาพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางกัญญา ร้อยลาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวลัดดา ใต้พรมโรงเรียนวัดปานาเชือกกรรมการ
5. นางประภาพร แก้วจันดาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายบุญสาย มั่งมีโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ยงไธสงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ คำแสนพันธ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางวาสนา สินไธสงโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางระวิวรรณ ยอดญาติไทยโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางจิราพร ทบด้านโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสงัด แสนเสนาโรงเรียนประชาพัฒนารองประธานกรรมการ
3. สิบเอกดุสิต สิงห์คะนองโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายวรนารถ เพ็งพุฒโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ปิดจะยังโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ทบด้านโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา พาลาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ ปัดตาเนย์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวธัญพร วาเสนังโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางยุพิน ดาวเรืองโรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์กรรมการ
6. นางภมลพร อิติบุตรตาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอัมพร วงวาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธนิดา รังเสนาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางรติยา แสนหะวานนท์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางอินทิรา ชิดบัณฑิตย์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสวาท ปุลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุลโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรชนก นนยะโสโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายกัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอกโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรี จันจ่ายโรงเรียนพระกุมารกรรมการ
5. นางนภัทร แช่มไล่โรงเรียนนาดูนประสรรพ์กรรมการ
6. นายสุรเดช พรหมวิอิทร์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายเสถียร ทามแก้วโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายแก้วเพชร มะปเขโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ คุณเวียนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นายกัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอกโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรณพ อันปัญญาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย เที่ยงธรรมโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ศรีสารคามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ เพียรอดวงษ์โรงเรียนพระกุมารกรรมการ
5. นางบุญมี ทองภูธรณ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา สวนประดิษฐ์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางช่อผกา มะทิตะโนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางทองปอน แน่นชารีโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางอินทราภรณ์ สุนทรวัฒน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางรุ่งนภา ภวภูตานนท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรศิลป์ อักกะมานังโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวชูศรี ปะสังคะเตโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรชุมา บุตรคำโชติโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอติพงศ์ หิตายะโสโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางพรรณทิพย์ภา เรืองรัมย์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นายคำดี สารจันทร์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
7. นายสฤษดิ์ ทรงอาจโรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
8. นายวิชัยศักดิ์ สุระพลโรงเรียนพระกุมารกรรมการ
9. นางจันทิรา พูนศิริโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ปะธิโกโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายขวัญชัย มะธุเสนโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นายอติพงศ์ หิตายะโสโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางวิมาดา มงคลพิศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ สุบัติคำโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางมาลัย ปะติเพนังโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใจ ปินะกาพังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา วันดีโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจินตนา เกิดทะเลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางอรุณรัตน์ ทรงมีสิงหสกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางอรุโณทัย ปะเสทะกังโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางพรายนภา ปินะเกโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนงลักษณ์ ปราบเมยโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายอุทิศ รางศรีโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พรรณะโรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นางลำดวน ดงอุทิศโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางธรรมภรณ์ ปักกาเรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุขศิลป์ ชมภูพานโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางมาลัย ปะติเพนังโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใจ ปินะกาพังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา เกิดทะเลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ ทรงมีสิงหสกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางอรุโณทัย ปะเสทะกังโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นางพรายนภา ปินะเกโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนงลักษณ์ ปราบเมยโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายอุทิศ รางศรีโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พรรณะโรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นางธรรมภรณ์ ปักกาเรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางลำดวน ดงอุทิศโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นายสุขศิลป์ ชมภูพานโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ปะนัดถาโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสถิตย์ มูลหนองแวงโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญ ปินะถาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายเสถียร พะโยธรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายอาทิตย์ นาสิงห์ขันธ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวรวิษฎา ดวงจันทาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
7. นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเวโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
8. นายสากล ชาวสนโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ อะนันทาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร บัวบุญโรงเรียนประชาพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสถิตย์ มูลหนองแวงโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวมนัสวี โนนหนองคูโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายธีรนันท์ สุวรรณมูลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางนภาภร จันทร์แรมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นางภัทรภร ต่อต้นโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางศิริพร อุดมเมฆโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางนาฏศิลป์ จันจ่ายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ โฉมเฉลาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมโภชน์ ใจดีโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นางสาวสุลาวัลย์ กลางแก้วโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวปิยะพร ภวภูตานนท์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวสุนิษา บัวดงโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายสำลี บุญสิทธิ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายจิตรานนท์ เนื่องมัจฉาโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์สิรี พิไลวงศ์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เกษไธสงโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายสำลี บุญสิทธิ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางนิพร จวบศรีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภาพร ชาบุญมีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นางภคมน ภูมิชูชิตโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางลักษมี ม่วงคลาโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางวารุณี แสนบุตรดาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายชล สุวรรณโสภาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุมาลย์ ภวภูตานนท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นางสาวภัทรนันท์ รัตนพันธ์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นางสดใส แก้วอมรโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุประวีณ์ อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
8. นายมนตรี คำโฮงโรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
9. นางกัลยา วงชารีโรงเรียนพระกุมารกรรมการ
10. นายธนายุต ปินะถาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธนัช ภูมิชูชิตโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร นนทะสีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ์ ชนะพันธ์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นางนุชรา โพธิ์ไทยโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายศุภลักษณ์ เรืองสมบัติโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวอัจฉรียา ลาน้ำเที่่ยงโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวณัฐชยา เทียบเพชรโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวรัชฎานรินทร์ พุดหล้าโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
9. นางสุประวีณ์ อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
10. นายสมพร เหล่าทองสารโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี หมื่นศรีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศุทธวดี บะคะโรงเรียนนาภูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาวนุชนาถ ทองสุพลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นางลัดดา ปักสังคะเนย์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นางเสาวนีย์ หาวิเชียรโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายชัยวัฒนา ประภาศรีโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
9. นางสาวศุภศิริ ชิณวงศ์โรงเรียนพระกุมารกรรมการ
10. นางสาวจุรีรัตน์ จวงสมุทรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางราษี สืบโมราโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี ผาผงโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิจักรโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัยโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ นินทราชโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวประภาพรรณ ฝ่ายเทศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
7. นางพิกุล นามปัดสาโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางหยาดฟ้า จันทเขตโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพุทธชาติ ปะกิคาโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางปราณี ปะมาคะมาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา แก้วภาโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวชรินรัตน์ ลดาวัลย์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายกิตติพล หารสุโพธิ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นายเชษฐ์ดนัย เที่ยงแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ อินระวงศ์โรงเรียนพระกุมารกรรมการ
8. นางอารยา ราชจันทร์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวิฑูรย์ สืบโมราโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์พงษ์ ไชยจิตรโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชรองประธานกรรมการ
3. นางไผ่ล้อม ฝ่ายพลแสนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจุลมณี พาโคกทมโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวเรณุกานต์ โชติกนกกุลโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นายหาญชัย โยอาศรีโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางภัทรินทร์ แก่นคำโรงเรียนประชาพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ทิพศรีราชโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรัตน์ดาวัล วรรณปะเถาว์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวประกาย เชื้อนิจโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นางสุภาวดี มาหาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นางพิกุล นามปัดสาโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางวรชพร บุบผามะตะนังโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
9. นางสุชาวดี โพธิมาศโรงเรียนพระกุมารกรรมการ
10. นางสุมาลี ถาแสงโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางประภาศรี ทิพย์พิลาโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์พงษ์ ไชยจิตรโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชรองประธานกรรมการ
3. นายดำเนิน มหาสะโรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสายยนต์ เทเวลาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางมุทิตา พูนวิเชียรโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวนุชมาศ สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางวรชพร บุบผามะตะนังโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเสาวลักษณ์ ปีกกลางโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุขประชัย คำยานุกูลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ สุวรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นายสายัญห์ เอื้อกิจโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางมุทิตา พูนวิเชียรโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายไกรพจน์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางวิไลวรรณ นิรุธติคุณโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางอำมร จัตุชัยโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วงชารีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ โฉมเฉลาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์พงษ์ ไชยจิตรโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ สุมนนอกโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวบุษรา ดงอุทิศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิทยา แก้วพะเนาว์โรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิชชานันท์ จันทพรมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิรุฬ คุณเวียนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกพล ศิริมนตรีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางญาติมา โสภานิชโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวภัทรภร ภาวะหาญโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสุมาลี ถาแสงโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นางสาวอรุณรัศมี จันทพรมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ โกการัตน์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายมังกร ถามูลเลศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธนูศิลป์ แสนมาโนชโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวไอรฎา เหล่าสะพานโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ เภตราโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายรุ่งระวี ศิริบุญนามโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ฺ บุตรศรีโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรศรีโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายเชษฐ์ดนัย เที่ยงแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นายธนัฐ จันทเขตโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ อรรถโยโคโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ศรีธรณ์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภิกันศณิชฐ์ ปะเพระตาโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวบุษยรัตน์ ปุตุรงค์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางสาวแพรวไพลิน ปักกาโลโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นางรัชนี ภูมิภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรพรรณ บุณยเพ็ญโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษยรัตน์ ปุตุรงค์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชรองประธานกรรมการ
3. นายคุณากร ศรีธรณ์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวมยุรี ชิณวังโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวณัฏฐา ราชมูลโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นางสุมาลา สุวรรณพันธุ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ บุญเพ็งโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชรองประธานกรรมการ
3. นางกลิ่นแก้ว จันทเขตโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางกรปภา เรี่ยวสกุลชาติโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นายบพิธ วังหนองเสียวโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางแพรทอง ผาสุขเลิศโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายชัยรินทร์ กิตติคีรีพงศ์โรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
8. นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย แสนบุตรดาโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายจักฤษณ์ นามภักดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางกรปภา เรี่ยวสกุลชาติโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นายภานุพงษ์ วังหนองเสียวโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นางกรรณิการ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นางสาวแพรวไพรินทร์ ปักกาโลโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
7. นางกรทิพย์ ปัญโญโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
8. นางประคอง กิ่งแก่นแก้วโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางจินตนา แก้วพะเนาว์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจักฤษณ์ นามภักดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายถวิล ปลายขอกโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายภานุพงษ์ วังหนองเสียวโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายยุทธชัย ศรบุญลาโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายไมตรี ศิริคะเณรัตน์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางบุญช่วย แก้วอาจโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐฐา ราชมูลโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางมาลัย สุปฏิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นางวรรณจรีย์ เจริญสุขโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายชาติชาย สุวรรณพันธุ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางมาลัย สุปฏิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นางสนธยา พลรัตน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางบุญช่วย แก้วกาจโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐา ราชมูลโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายชาติชาย สุวรรณพันธุ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นางวรรณจรีย์ เจริญสุขโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ ไชยเกตุโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางประภาพร แสงรัตน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรุพรรณ สิงห์แก้วโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางพิศมัย ไสยลักษณ์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ดีด้านค้อโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นายสราวุธ การสอนโรงเรียนพระกุมารกรรมการ
7. นางจรีพร ทองภูวงศ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอมร พลทัพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ดอกไม้ทองโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ไชยเกตุโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นายทรงเกียรติ ปักเคทาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ดีด้านค้อโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นายประพันธ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุนทรา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนพระกุมารประธานกรรมการ
2. นางอุทัยรัตน์ นามพลแสนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิทยาภรณ์ สืบสวนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางเอื้อมพร นิตยารสโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางจันทร์สุดา ศิริพรทุมโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นางนงลักษณ์ ศิริคะเณรัตน์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางอรุณี มะทิตะโนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา ศิริพรทุมโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชรองประธานกรรมการ
3. นางศศิประภา สุดานิชโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นางณภัทร พูลพัฒน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวทัชญา บัวรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
6. นางสาวกรรณิกา ทองสมบูรณ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางบุญช่วย แก้วอาจโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปิยะ แก้วหลวงโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางแพรทอง ผาสุขเลิศโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายเลียง ขาวธรรมาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. ดร.หงษ์ทอง ประนัดศรีโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสมทรง ลาหนองแคนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางปราณี พายุพลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมหมาย ปินะถาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวรกฤต โทวิชาโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวสุภาภร ภิบาลจอมมีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิฑูลย์ บ่าพิมายโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ เกษสว่างโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ภวภูตานนท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นายมนต์สวรรค์ วันระหัสโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายถาวร ศรีจันทร์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางรัตนา สุขกำเนิดโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางจารุภา มะธุเสนโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร จันทร์สดโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรชาติ โยธามาตย์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสมทรง ลาหนองแคนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ แก้ววิเศษโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางทวีป มหาสโรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอำนวย วรไวย์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายบริพัฒน์ ศิริเลิศโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสายเนตร ศรีสมพงษ์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นายวัฒนวิบูลย์ แสนวงษ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายมนต์สวรรค์ วันระหัสโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นายเจมจิต บริสุทธิ์โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายนิวัฒน์ จีระออนโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
8. นายเชาว์ กิมิเสโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
9. นายอนุวัต อิสสระวงศ์โรงเรียนพระกุมารกรรมการ
10. นายนคร มหาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. ดร.หงษ์ทอง ประนัดศรีโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายอัครพล ดงงามโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ลือทองจักรโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอดิศร จันทร์สดโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุรชัย วงวาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นายเจมจิต บริสุทธิ์โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายเชาว์ กิมิเสโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
8. นายปรัชญา นนทะสีโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา สมศรีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นางสาวศศิธร อะมะมูลโรงเรียนพระกุมารกรรมการ
5. นางณัฐวดี อุปนันท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ สวาสดิ์วงค์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางณัฐวดี อุปนันท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา สมศรีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศศิธร อะมะมูลโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ สวาสดิ์วงค์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายโอภาส วงศ์สง่าโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเกศรินทร์ สวาสดิ์วงค์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายเอกภพ อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระชัย โคตุราชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวโสรญา วงศ์ไพรโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายโอภาส วงศ์สง่าโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวโสรญา วงค์ไพรโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวเกศรินทร์ สวาดิ์วงค์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นายเอกภพ อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระชัย โคตุราชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ สวาสดิ์วงค์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายโอภาส วงศ์สง่าโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวโสรญา วงศ์ไพรโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายเอกภพ อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
7. นายประสิทธิ์ ภาระบาลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ สวาสดิ์วงค์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายเอกภพ อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวโสรญา วงศ์ไพรโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายอดุลย์ เกษไทยสงค์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ภาระบาลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นายวีระชัย โคตุราชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายอดุลย์ เกษไทยสงค์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
6. นายโอภาส วงศ์สง่าโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ภาระบาลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายวีระชัย โคตุราชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายอดุลย์ เกษไทยสงค์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
6. นายโอภาส วงศ์สง่าโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ พิมสอนโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางณัฐวดี อุปนันท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวกุสุมา สมศรีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศศิธร อะมะมูลโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ สวสดิ์วงค์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายเอกภพ อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
5. นายอดุลย์ เกษไทยสงค์โรงเรียนพระกุมารกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี ประดิษฐ์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายเอกภพ อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นายอดุลย์ อุทปาโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี ประดิษฐ์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเกศรินทร์ สวาสดิ์วงค์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ภาระบาลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายเทิ่ม สนทมิโนโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ สวาสดิ์วงค์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ภาระบาลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้ายโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นาย.............. .....................อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นาย................ .................อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นาย.............. .................อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นาย............... ....................อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
2. นาย.............. .................อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นาย............... .................อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสถิต พันธ์โยศรีโรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
6. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสถิต พันธ์โยศรีโรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
5. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสถิต พันธ์โยศรีโรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสมคิด พันธ์โยศรีโรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
7. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
6. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
7. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
6. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
7. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
7. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
7. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
7. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
7. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
6. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
5. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
7. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
5. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นายพรมมา ประทังวาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
4. นายไมตรี ปะวะเสนะโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ ยอดนนท์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายภัครพิตร วัฒนวิบูลย์กิจโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายนิคม เทียบปัดโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนยางสีสุราชกรรมการ
5. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพงษ์ ยอดนนท์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายนิคม เทียบปัดโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายภัครพิตร วัฒนวิบูลย์กิจโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ ยอดแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายนิติ สารจันทร์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ ฉายพลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ยอดแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายนิติ สารจันทร์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ ฉายพลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายนิติ สารจันทร์โรงเรียนพระกุมารกรรมการ
4. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ฉายพลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวปรียาภรณ์ ยอดแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
7. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ฉายพลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ ยอดแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางฐาินิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นายนิติ สารจันทร์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
7. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ฉายพลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายนิติ สารจันทร์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ ยอดแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ฉายพลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายนิติ สารจันทร์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
7. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ ยอดแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายนิติ สารจันทร์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ ฉายพลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ฉายพลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายนิติ สารจันทร์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางฐานิตา พงษ์ธนูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปรียาภรณ์ ยอดแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
7. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ บัวบก จ้ำมาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นายพิจักษ์ สุทธิเภทโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางสมปอง จันทะมาตย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายกรวุช ถิระชัยคณากุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ ทดราชโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชรองประธานกรรมการ
3. นางยุวดี กันทาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายกุลเชษฐ แพงสายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิจักษ์ สุทธิเภทโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายสนิท พรรณศิลป์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายกุลเชษซ แพงสายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิจักษ์ สุทธิเภทโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นายวสันต์ อันทะไชยโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอำนวย สมบัติชัยแสงโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวาสนา พรหมรักษาโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวพัชรนันท์ ปักคำวงษ์สังข์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ภู่ระยับโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพูนศักดิ์ อารพลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นางสุภาพ สุทธะพินทุโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางธันยพร ประจะเนย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายปรีดา นียากรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางเฉลา ทามแก้วโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางศุภวรรณ นียากรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางภูมรี ทิพย์ลุ้ยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายพลาชัย ภูมิภักดิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายปรีดา นียากรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางพรพิศมัย บุญญะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมคิด โพคันโยโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิวัต ทิพย์พิลาโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง โพธิสัยโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นางปลิวทอง ทิมาสารโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายไกรวุฒิ คำเพราะโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ บุญญะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิวัต ทิพย์พิลาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ กางไธสงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิตยา วิบูลย์คำโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสุชานันท์ เีวียงคำโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพัชรนันท์ ปักคำวงษ์สังข์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางอภิรดี เป้าน้อยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนิตยา วิบูลย์คำโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสุชานันท์ เวียงคำโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพัชรนันท์ ปักคำวงษ์สังข์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางอภิรดี เป้าน้อยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางนิตยา วิบูลย์คำโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรนันท์ ปักคำวงษ์สังข์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสุชานันท์ เวียงคำโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางอภิรดี เป้าน้อยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางนิตยา วิบูลย์คำโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางอภิรดี เป้าน้อยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพัชรนันท์ ปักคำวงษ์สังข์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสุชานันท์ เวียงคำโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา วิบูลย์คำโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสุชานันท์ เวียงคำโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางอภิรดี เป้าน้อยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพัชรนันท์ ปักคำวงษ์สังข์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอภิรดี เป้าน้อยโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางนิตยา วิบูลย์คำโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสุชานันท์ เวียงคำโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพัชรนันท์ ปักคำวงษ์สังข์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ สุทธะพินทุโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุลาวัลย์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางบังอร นนท์ตาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางอำนวย สมบัติชัยแสงโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุลาวัลย์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ช่างถมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา สืบสิงห์โรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภาพร มงคลพิศโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายวรเทพนันทกิจ สุระศรีโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ สารบุญโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางหฤทัย วงศ์ช่างโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพงศธร ปักกาเรโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสุดา เอกศิริโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางปิยนาถ ภิบาลจอมมีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวีระพล ประทัดโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรสุดา เอกศิริโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ปักกาเรโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางปิยนาถ ภิบาลจอมมีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวีระพล ประทัดโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางดาวใจ ศรีสองเมืองโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภาพร มงคลพิศโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษบา สืบสิงห์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ทะลาสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระพล ประทัดโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางดาวใจ ศรีสองเมืองโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภาพร มงคลพิศโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษบา สืบสิงห์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ทะลาสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระพล ประทัดโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสโรชา ชาวพงษ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางอริญชยา ยันรัมย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิติมา ศิริอรรถโรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
4. นางสาวสุปรียา ภูขาวโรงเรียนพระกุมารกรรมการ
5. นางนิจภารัตน์ คอนหาวโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบัวภา มะกาโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ นนทวงษาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางนิจภารัตน์ คอนหาวโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายชรินทร์ สืบเพ็งโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายชนะวงศ์ มุ่งชูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางปิยนาถ ภิบาลจอมมีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางหฤทัย วงศ์ช่างโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ ไชยสุวรรณโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธิติมา ศิริอรรถโรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
5. นางสุภาศินีย์ เรืองบุญโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางปิยนาถ ภิบาลจอมมีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมพร เหล่าทองสารโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุภาศินีย์ เรืองบุญโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายเสกสรรค์ ไชยสุวรรณโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
5. นายบัวภา มะกาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมพร เหล่าทองสารโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวดารารัตน์ สีหาบุญจันทร์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นายศรวุธ บูรพันธ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศรวุธ บูรพันธ์โรงเรียนวาปีปทุมรองประธานกรรมการ
3. นายอุทิศ นนทวงษาโรงเรียนนาดูนประสรรพ์กรรมการ
4. นายชรินทร์ สืบเพ็งโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสโรชา ชาวพงษ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ สารบุญโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชรองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ใบสนโรงเรียนพระกุมารกรรมการ
4. นายวรเทพนันทกิจ สุระศรีโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสโรชา ชาวพงษ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ใบสนโรงเรียนพระกุมารรองประธานกรรมการ
3. นายวรเทพนันทกิจ สุระศรีโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ สารบุญโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายชนะวงศ์ มุ่งชูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภาศินีย์ เรืองบุญโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางดาวใจ ศรีสองเมืองโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ทะลาสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิพพิชฌน์ ขรรค์ทัพไทยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสโรชา ชาวพงษ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ ทิพย์วงศาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นางขนิษฐา เตชะนอกโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสโรชา ชาวพงษ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
4. นางขนิษฐา เตชะนอกโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายสุจินต์ ทิพย์วงศาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสโรชา ชาวพงษ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ ทิพย์วงศาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นางขนิษฐา เตชะนอกโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสโรชา ชาวพงษ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ ทิพย์วงศาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิจิตราภรณ์ กมลเลิศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นางขนิษฐา เตชะนอกโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย วาลมูลตรีโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร ปะวะโทโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจริญศรี ปิดตังระพาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชรองประธานกรรมการ
3. Mr.Antonio A. Sugoyโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางอินทิรา ศรีสว่างโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุมโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิภารัตน์ โยธาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางประภากร คุตไชยกุลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. Mr.Antonio A. Sugoyโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสาวเจริญศรี ปิดตังระพาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ จันทิชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
5. นางสุกัญญา วชิรปัญญาวัฒน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเรืองอุไร ธรรมวัฒน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ทิพย์วงศาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Jack Magillโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางวิมลวรรณ ใบบ้งโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางสาวลานีญา หนอสีหาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
6. นางรัศมี พูลทาโรงเรียนพระกุมารกรรมการ
7. นางศุภวรรณ บัวบุญ ลิ้มมั่นโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางนุชรินทร์ ปีนะกาตาโพธิ์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประพันธุ์ ธรรมวัฒน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Mr.Jack Magillโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางวิมลวรรณ ใบบ้งโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายรักศักดิ์ ไสยลักษณ์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร สองสีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Mr.Danny Mccahonโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางนิศารัตน์ อามาตร์โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางลาวัลย์ นนทะสีโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นายวัชรินทร์ เทียมมาลาโรงเรียนวัดป่านาเชือกกรรมการ
7. นางสาวจันทมรี ไปหนี้โรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ศรีโยไวโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐยา เสนาโนฤทธิ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Mr.Danny Mccahonโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางจันทิมา สุขพนัสโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นางปรีชาภรณ์ อาณารัตน์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาววาทินี ยุทธพงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
7. นางลาวัลย์ นนทะสีโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัทธนีย์ สัมพันธ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Mr.Craig Perkinsโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางเสียงขิม อุ่นพิกุลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นางประภาพรรณ เทเวลาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ชาวพงษ์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ วิบูลย์คำโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Craig Perkinsโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางสาวศรันย์ภัทร บุตรลาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางพรพิศ คุตไชยกุลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม สารสุขโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี วงษ์แสนโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. Mr.Ronaldo D. Garon Jrโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ปักกาเวสาโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นางอรจรัส อันชำนาญโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นางสาวตาราไตร จะดีโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางจาฬุพรรณ เค้าคำโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางหทัยรัตน์ พรมมากุลโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Gellito Leon Rodriguezโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางรัชนี บุตรชัยโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา พินิจกิจโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวนีย์ สีหาอินทร์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ อนุสัตย์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. MissCai Qiu Huiโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. MissLiang Bingbingโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายมนตรี บุญสิทธิ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางนิจพร จันทรดีโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติมา กตารัตน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. MissCai Qiu Huiโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. MissDU Maioโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นายมนตรี บุญสิทธิ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นายทรงเดช สมทิพย์โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐชยา สืบสอนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวเจริญศรี ปิดตังระพาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นางเกษวลี กองทองโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางศุภวรรณ บัวบุญ ลิ้มมั่นโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุทธิรักษ์ ปะริตวาโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางเปรมฤดี บัตรศิริมงคลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัศมี อัคราชโรงเรียนประชาพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะ แก้วหลวงโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวเจริญศรี ปิดตังระพาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางรัชนี บุตรชัยโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ จัตุชัยโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมทรัพย์ จันทร์แก้วโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายปัญญา วันชาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ มูลตรีประถมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นายทองใบ ปะวะเสโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ จัตุชัยโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมทรัพย์ จันทร์แก้วโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ มูลตรีประถมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายปัญญา วันชาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นายทองใบ ปะวะเสโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายเชษฐพงษ์ โพธิ์แสงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจักษ์กฤษฎ์ สุดานิชโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นายบรรจบ จันทร์แรมโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายประเพียร ลดาวัลย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ จอมศรีกระยอมโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางลำใย นามวิชาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรี ชารีชื่นโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายสำลี บุญสิทธิ์โรงเรียนยางสีสุราชกรรมการ
5. นางรัชนีวัลย์ วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวสมจิตร สุทธินันท์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางนรนาถ สืบสำราญโรงเรียนประชาพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี มาหาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ จันทแสงโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางลภัสรดา บุบผโชตืโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางช่อผกา มะทิตะโนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญพร วาเสนังโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะฉัตร ปินะเลโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสายพิณ เยื้อนจันทึกโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางรจนา พรมโกนโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอัมพร วงวาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธนิดา รังเสนาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุนันท์ บุบผามะตะนังโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางกาญจนา สวนประดิษฐ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร ธรรมศิวิไลโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางหทัยรัตน์ พรมมากุลโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทบุญส่ง ประดิษฐพจน์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ ปัตตานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางนิศารัตน์ อามาตร์โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางวิมลวรรณ ใบบ้งโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นางวัฒนา ปะกิระตาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางปพิชญ์สินี ลุยตันโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวไพจิต สอนบุตรสาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจารุวัฒน์ ปัตตานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางจารุพักตร์ ทวีรัตน์โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
5. นางพรทิพย์ ศรีโยไวโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
6. นางลาวัลย์ นนทะสีโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
7. นางวัฒนา ปะกิระตาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางเมตตา ติดวงษาโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสุพิศ รินทะชัยโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสากล ชาวสนโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นายธนบดี สีขาวอ่อนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายคำดี สารจันทร์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นางอักษรศรี อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
7. นางธราภรณ์ กันหาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางนวลใจ พันธุวาสิษฐ์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางธราภรณ์ กันหาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
3. นางอักษรศรี อุทปาโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดาหวัน บุตรโพธิ์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ภวภูตานนท์โรงเรียนประชาพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑิต สุวรรณเพ็งโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ ภูครองแง้โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางเกศินี วรรณศรีโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร ซารีดีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางเพียร ประจันศรีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวชิรภรณ์ เทียบเพชร์โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางมลิวรรณ พวงจำปีโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวมนัสวี โนนหนองคูโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นายสำลี บุญสิทธิ์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเวโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ เรืองบุญโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สุทธิธรรมโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางมลิวรรณ พวงจำปีโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวปิยะพร ภวภูตานนท์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์กรรมการ
5. นางนภัส เทียงโยธาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเวโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวบังอร บัวบุญโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนพระกุมารกรรมการ
4. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนพระกุมารกรรมการ
3. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายแก้ว พูลศิลป์โรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายบอล ดาษดื่นโรงเรียนพระกุมารกรรมการ
4. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นางโชติกาญจน์ นนทะสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ กิจเจริญสินโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสาวลักขนา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ ยอดแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอภิสิทธิ์ กิจเจริญสินโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางโชติกาญจน์ นนทะสีโรงเรียนนาภูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ ยอดแก้วโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]