หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวาปีปทุม
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์สื่อ 10 ต.ค. 2556 08.30-10.00
2 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง พิลาสปทุมมาลย์ 10 ต.ค. 2556 08.30-10.00
3 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์สื่อ 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
4 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง พิลาสปทุมมาลย์ 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 1 และ ชั้น 2 ห้อง 713,714,723 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น ล่าง 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น ล่าง 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม โรงอาหาร 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น ล่าง 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม สนามฟุตบอล ชั้น อาคาร 7 ห้อง 717 (ประดิษฐ์) 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม สนามฟุตบอล ชั้น อาคาร 7 ห้อง 718 (ประดิษฐ์) 10 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 513,516 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 514,515 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 511 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 517 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 11.00 เป็นต้นไป
2 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์พลานามัย 10 ต.ค. 2556 09.00-14.30
3 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์พลานามัย 10 ต.ค. 2556 09.00-14.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม ศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม ศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 2 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
8 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
9 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 10 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
14 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 10 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
15 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 10 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
16 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 10 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
17 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 14.30 เป็นต้นไป
18 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 14.30 เป็นต้นไป
19 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 09.00-10.30
20 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 09.00-10.30
21 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 10.30-12.00
22 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 10.30-12.00
23 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 13.00-14.30
24 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 13.00-14.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง Com 3 10 ต.ค. 2556 08.30-13.30
3 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง Com 3 10 ต.ค. 2556 08.30-13.30
4 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง Com 1 10 ต.ค. 2556 08.30-11.30
5 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง Com 3 10 ต.ค. 2556 13.30-16.30
6 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง Com 3 10 ต.ค. 2556 13.30-16.30
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง Com 1 10 ต.ค. 2556 12.00-15.00
8 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง Resource Center 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง Resource Center 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
10 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอุตสาหกรรม 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
11 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 716 9 ต.ค. 2556
10 ต.ค. 2556
09.00 เป็นต้นไป
12 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 715 9 ต.ค. 2556
10 ต.ค. 2556
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม 1 ชั้น 1 ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
2 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม 3 ชั้น 3 ห้อง 327,328 10 ต.ค. 2556 08.30-16.30
3 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม 3 ชั้น 3 ห้อง 327,328 10 ต.ค. 2556 08.30-16.30
4 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม 4 ชั้น 2 ห้อง 416 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม 4 ชั้น 2 ห้อง 415 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์สื่อ 10 ต.ค. 2556 13.00-16.30
7 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง พิลาสปทุมมาลย์ 10 ต.ค. 2556 13.00-16.30
8 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม 4 ชั้น 2 ห้อง 412 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม 4 ชั้น 2 ห้อง 412 10 ต.ค. 2556 13.00-16.00
10 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม สนามฟุตบอล 10 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 636 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 09.00 -09.30
2 640 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีกลาง 10 ต.ค. 2556 09.30-11.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]