หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวาปีปทุม
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 614 9 ต.ค. 2556 13.00-14.30
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 616 9 ต.ค. 2556 13.00-14.30
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 626 9 ต.ค. 2556 09-00-11.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 625 9 ต.ค. 2556 09.00-11.00
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 621 9 ต.ค. 2556 09.00-11.00
6 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 628 9 ต.ค. 2556 09.00-11.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง Com 1 (ภาคเช้า) อาคาร 4 ห้อง 412 (ภาคบ่าย) 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง Com 1 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 712 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 1 และ ชั้น 2 ห้อง 713,714,723 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น ล่าง 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น ล่าง 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม โรงอาหาร 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น ล่าง 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอวาปีปทุม 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอวาปีปทุม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 513,516 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 514,515 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง resource 9 ต.ค. 2556 10.00 เป็นต้นไป
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม หอประชุมอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 14.30 เป็นต้นไป
5 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม หอประชุมอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 14.30 เป็นต้นไป
6 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 511 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง จริยธรรม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์พลานามัย 9 ต.ค. 2556 09.00-14.30
2 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์พลานามัย 9 ต.ค. 2556 09.00-14.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม ศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม ศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 09.30-12.00
9 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 09.30-12.00
10 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 9 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
11 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 9 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
12 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 9 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
13 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 9 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
14 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
16 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
17 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
18 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00-10.30
19 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 10.30-12.00
20 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 13.00-14.30
21 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 13.00-14.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
8 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
12 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
16 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
17 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม หน้าอาคาร 1 เต๊นท์สนามบาสเกตบอล 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
18 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง Com 3 9 ต.ค. 2556 08.30-13.30
19 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง Com 1 9 ต.ค. 2556 08.30-11.30
20 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง Com 1 9 ต.ค. 2556 12.30-15.30
21 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง Com 3 9 ต.ค. 2556 13.30-16.30
22 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง Com 2 9 ต.ค. 2556 08.30-11.30
23 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง Resource Center 9 ต.ค. 2556 08.30-13.30
24 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอุตสาหกรรม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
25 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 716 9 ต.ค. 2556
10 ต.ค. 2556
09.00 เป็นต้นไป
26 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 715 9 ต.ค. 2556
10 ต.ค. 2556
09.00 เป็นต้นไป
27 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 714 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ห้อง พิลาสปทุมมาลย์ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ห้อง พิลาสปทุมมาลย์ 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
11 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม ศาลาแปดเหลี่ยม 9 ต.ค. 2556 08.30-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม สนามเปตอง 9 ต.ค. 2556 08.30-12.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม 3 ชั้น 2 ห้อง 316 9 ต.ค. 2556 08.30-12.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม 4 ชั้น 2 ห้อง 416,417 9 ต.ค. 2556 08.30-12.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม 4 ชั้น 2 ห้อง 416,417 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สมุดโรงเรียน 9 ต.ค. 2556 08.30-16.30
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สมุดโรงเรียน 9 ต.ค. 2556 08.30-16.30
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม 1 ชั้น 1 ห้อง สมุด 9 ต.ค. 2556 08.30-12.00
9 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 637 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
2 638 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
3 639 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]