หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวาปีปทุม
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม ศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม ศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม ศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม ศิลปะ ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 2 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
-
15 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
-
-
16 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
-
17 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
-
-
18 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
-
19 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
-
-
20 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
21 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
-
-
22 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
-
23 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
-
-
24 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
-
25 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
-
26 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
-
27 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
-
-
28 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
-
-
29 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
-
-
30 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
-
31 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
-
-
32 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
-
-
33 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
-
-
34 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
-
-
35 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
-
-
36 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
-
37 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
-
38 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 09.30-12.00
-
39 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 09.30-12.00
-
40 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 9 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
-
41 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 9 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
-
42 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 9 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
-
43 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 9 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
-
44 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
45 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
46 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
47 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 10 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
48 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 10 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
-
49 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 10 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
-
50 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 10 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
-
51 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 10 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
-
52 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
53 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
54 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
55 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีสวนป่า 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
56 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 14.30 เป็นต้นไป
-
57 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 14.30 เป็นต้นไป
-
58 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00-10.30
-
59 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 10.30-12.00
-
60 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 09.00-10.30
-
61 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 09.00-10.30
-
62 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 13.00-14.30
-
63 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 13.00-14.30
-
64 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 10.30-12.00
-
65 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 10.30-12.00
-
66 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 13.00-14.30
-
67 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม เวทีอาคารอเนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 13.00-14.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]