รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ท่างาม
2. เด็กหญิงศิรดา  บุญหล้า
3. เด็กหญิงอารยา  เศรษฐา
 
1. นางนภาพร  เดชบุรัมย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรวิชัย 1. นายปริญญา  จันทรัตน์
2. นางสาววิภาวดี  แสงเพ็ง
3. นางสาวศิรินภา  บรรณกิจ
4. นางสาวสิริญาดา  อุทัยจอม
5. นางสาวสุรีพร  ทองอ่อน
 
1. นายสมบัติ  โพธิ์หล้า
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวญาสุมินทร์  เกินจันทร์
2. นายพีระพงษ์  เทียบแสง
3. นางสาวโสรยา  โพธิเสน
 
1. นางธันวภรณ์  สารผล
2. นางสิริพร  ภูหัวดอน
 
4 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กชายธุรกิจ  แก้วเฮือง
 
1. นางณัชชา  ศรีเศรษฐา
 
5 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นายวัชรพงษ์  เทียงดี
 
1. นางอิสสราพร  ตั้งตระกูล
 
6 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงประกายรุ้ง  อินทิแสน
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ทองถวิล
3. เด็กหญิงฟาริดา  โยประทุม
4. เด็กหญิงวริสรา  ทิพย์กันยา
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สุตมาตร
6. เด็กหญิงศศิธร  ดอกไม้
7. เด็กหญิงสุนิสา  นุฎตัง
8. เด็กหญิงอัจฉริยา  โพธิ์เฮือง
 
1. นางสายสมร  เพาพาน
2. นางอรุณศรี  ปะสังคะเต
 
7 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวกนกพร  พลคำมาก
2. นางสาวจีรนันท์  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวณัฐวิตรา  จำปาลี
4. นางสาวดาริณี  เหล่าบุตรดี
5. นางสาวปทุมพร  สมงาม
6. นางสาวปภัสราภรณ์  ขาวพล
7. นางสาวปาริชาติ  สิงห์ทอง
8. นางสาวศศิธร  สิทธิชัย
 
1. นางนิชุตา  เทศาพรหม
2. นายพีระพล  เทศาพรหม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  คุรินทร์
 
1. นางเกษศิรินทร์  วิริยเมธางกูร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นายณัฐพงษ์  พื้นชมภู
 
1. นางพูลทรัพย์  สินเธาว์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายนราวิชญ์  นาน้ำเขียว
2. นายพรศักดิ์  โสมัจฉา
 
1. นายบรรลุ  สุขุนา
2. นายสุรชัย  นธีนาม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายภูมินทร์  ทินช่วย
2. เด็กชายโชคทวี  แสนแก้ว
 
1. นายพัฒนวงศ์  ดอกไม้
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายฉันท์วินัย  นิลจันทร์
2. เด็กชายบรรยวัสถ์  สุขุนา
 
1. ส.ต.ท.มงคลเดช  วรรณปะเก
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายฐิติพงศ์  ศรีคลัง
2. นายอนุชิต  อัยจักร
3. นายเกรียงไกร  ฆารไซย
 
1. นายบรรลุ  สุขุนา
2. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายจิตรกร  ทศราช
2. เด็กชายบรรยวัสต์  สุขุนา
3. นายศรชัย  จิณรักษ์
 
1. นายสุรชัย  นธีนาม
2. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
15 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  จอมจะโป๊ะ
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
16 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนพร  เพิ่มพูน
2. เด็กชายนนทวัฒน์  แสงไชย
3. เด็กชายนพรัตน์  ดีโม้
4. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ขวัญอ่างทอง
5. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ขวัญอ่างทอง
6. เด็กหญิงประภาภัค  คำมูล
7. เด็กหญิงลดาวัลย์  เรียนรู้
8. เด็กหญิงวนิดา  บุตรกำพี้
9. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พันธ์ปลาโด
10. เด็กหญิงศศิกานต์  นนทวงศ์
11. เด็กหญิงสิริลักษณ์  หงสุวรรณ
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  จอมจะโป๊ะ
13. เด็กชายอิทธิกร  จันทราศรี
14. เด็กชายเจษฏา  กุลาถาเน
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สีแล
 
1. นางคำพวน  ประสงค์สันต์
2. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
3. นายอรรคเดช  สาลาด
4. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
17 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
18 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
19 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรวินท์  มีนาสันติรักษ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
20 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกติกา  มารศรี
2. เด็กชายกรกฎ  บุษบง
3. เด็กหญิงกรวินท์  มีนาสันติรักษ์
4. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภิรมย์
5. เด็กหญิงกาญจนา  ชัยชนะ
6. เด็กชายจตุพล  กลมลี
7. เด็กชายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
8. เด็กหญิงณัฐมล  ปัดทุม
9. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ดวงพิมต้น
10. เด็กชายธีระพงศ์  ธุระธรรม
11. เด็กชายนฤเบศ   มาตรเลิง
12. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ขวัญอ่างทอง
13. เด็กหญิงปรางวิลัย  ดีโสพามาตร
14. เด็กหญิงปลายฟ้า  แดนสีแก้ว
15. เด็กหญิงผกามาศ  มุงคุณคำซาว
16. เด็กหญิงพิสมัย  ไชยเสนา
17. เด็กชายภาคิน  ปัดเทพ
18. เด็กชายลาภโสภณ  คำเดช
19. เด็กชายวรพงศ์  โคตะมะ
20. เด็กหญิงวราภรณ์  แทนเตย์
21. เด็กหญิงวิลาวัณย์  วงชารี
22. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีพนาม
23. เด็กชายศรายุทธ  อุบลวรรณ์
24. เด็กหญิงศิริกัญญาลักณ์  ศรีน้อย
25. เด็กชายศุภกิจ  หมื่นสีดา
26. เด็กหญิงศุภวารี   ชาวเหนือฟ้า
27. เด็กหญิงสุทธิดา  มาตมุน
28. เด็กชายอนุพงศ์  เปภักดี
29. เด็กชายอรรถพล  เขียวประเสริฐ
30. เด็กหญิงอัญมณี  โพธิ์อ่อน
31. เด็กหญิงอานิตา  ชูจิตร
32. เด็กหญิงเกษราภรณ์  สีแก้วมี
33. เด็กหญิงเภาวรินทร์  สุวรรณกาโร
 
1. นางบาหยัน  จรรยาพิลาทิพย์
2. นายวสิษฐ์  สมจิตศรีปัญญา
3. นางวันเพ็ญ  มูลดี
4. นายสุรชัย  นธีนาม
5. นางเกศกนก  ธนไพศาลกิจ
6. นายเสกสรร  สังฆะมณี
7. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
8. นางสาวเอื้อมพร  ลาโยธี
 
21 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  เจนการ
2. นายกฤตนัย  โคตรสพล
3. นายกฤษณกร  ครเมือง
4. นายกฤษณะ  มาตรี
5. นายคุณากร  ลำเหลือ
6. นางสาวจิราลักษณ์  วิแสง
7. นายทวีศักดิ์  รัตรองใต้
8. นางสาวธนิษฐา  พุ่มพยอม
9. นางสาวนันทนัช  ทันประเสริฐ
10. นางสาวบุญฑริก  สัวรัมย์
11. นางสาวประภัสรา  ปัญชา
12. นายปิยะราช  พันตะคุ
13. นายพงศกร  เค้าแคน
14. นายพงศกร  สินคำ
15. นายพงษ์เดช  เรืองไตรนาถ
16. นางสาวพรรณภา  ขันรักษา
17. นางสาวพิชญดา  ดวงจันทร์โชติ
18. นางสาวมินตรา  ธูปน้ำคำ
19. นางสาวรังสินี  ขุนเลศ
20. นางสาววราพร  อุตริ
21. นางสาววราภรณ์  อุตริ
22. นางสาววราภรณ์  เทียงดี
23. นางสาววิศัลยา  โอษฐ์ยิ้มพราย
24. นายวิษณุเทพ  เหล่าสุโพธิ์
25. นายวีระศักดิ์  อ่อนน้อย
26. นายศตพล  ปิยะบงการ
27. นายศุภวิชญ์  เดชประสาท
28. นายสรณัฐ  พุทโธ
29. นายสุรศักดิ์  สายหยุด
30. นางสาวสไบทิพย์  วงเวียน
31. นายอนุสรณ์  มลัยจันทร์
32. นายอภิสิทธิ์  จันทร์ศรี
33. นางสาวอาภัสรา  แก้วกอง
34. นายอิทธิพล  เรืองสา
35. นายเกียรติพงษ์  วงษาสืบ
36. นางสาวเบญจวรรณ  บูรณา
37. นางสาวเบญจวรรณ  บูรณะ
 
1. นางกุลวดี  ผ่านจังหาร
2. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
3. นายบรรลุ  สุขุนา
4. นางพวงพยงค์  หงษานาวา
5. นางสาววนิดา  นนฤาชา
6. นางสุภาพร  อาสนาไชย
7. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
8. นายเหมกร  กิจดี
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวดวงกมล  ใชยสังกา
2. นายวัณณพงษ์  โคตรประทุม
3. นางสาวเกตุวีดา  ชินสี
 
1. นายพิเชษฐ  ทัพโยธา
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายจิระพงษ์  คำมูล
2. นายวรวัชร  ประโคตะถัง
3. นายวิศรุต  เทียกสีมุญ
 
1. นายนิมิต  นวลจันทร์
2. นายสมจินต์  นนท์ศรีราช
 
24 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชัยณรงค์  อรัญสุทธิ์
 
1. นายทรงศักดิ์  สุขบรรเทิง
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีคุณ
 
1. นางจิตตรา  พิกุลทอง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงสุภัสรา  พวงทวี
 
1. ดร.กรรณิกา  ศุภปัญญาวุฒิ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวปทุมพร  นามวิชา
 
1. นางสุรีพรรณ  ชูประทีป
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายธนกิจ  ฤทธิ์ศรี
 
1. นางไกรศรี  โพธิ์สิงห์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายนาวิน  โยธการี
2. เด็กหญิงสุภัคจิรา  คำควร
 
1. นางกฤษณา  เสนาวงษ์
2. นางสาวนงลักษณ์  วิเศษศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงจิราพร  เวียงนนท์
2. เด็กหญิงธนัญญา  รัตนบุรม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริกิจ
 
1. นางตวงพร  เชื้อจำรูญ
2. นางปิยกุล  จันทเขตต์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงบงกช  มณีโชติ
2. เด็กหญิงปิญานันท์  ปราณี
3. เด็กหญิงวรรณศร  สายสุวรรณ
 
1. นางธัญภา  คณาศรี
2. นางปิยนาฎ  มาคิน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงชลืตา  ทัพสุริย์
2. เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์ศรี
3. เด็กหญิงปภัสรา  ปัญจารักษ์
 
1. นางประนอม  ศรีสะอาด
2. นางสุธิดา  จำปาเกตุ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวธนัญญา  โพธิ์สิงห์
2. นางสาววรางคณา  บุตรชา
3. นางสาวอริสรา  คำรินทร์
 
1. นายคำสิงห์  ฉิมพลี
2. นางทองสุข  โสภารัตน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายนิรัตน์ชัย  ทองยืน
2. เด็กชายโกวิทย์  พรมโชติ
 
1. นางประสพพร  อันบุรี
2. นางสาวรัชนียา  ศรีรักษา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สัจนวน
2. เด็กหญิงพันธิวา  สนิทนิตย์
3. เด็กหญิงวริศรา  โคตรมุงคุณ
4. เด็กหญิงศันศนีย์  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงสุชัญญา  สิงห์เสนา
 
1. นางสมานจิตร  นิสังกาศ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศิลปชัยเสรี
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  วันทะไชย
3. เด็กชายปริญญา  รักบำรุง
4. เด็กหญิงรัตติยา  คำภูรูป
5. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วตา
 
1. นางสาวรัตนพันธ์  ศรีเคนขันธ์
2. นายอุดร  นามษร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงสเริงรมย์  ยมศรีเคน
 
1. นางทักษิณา  เจริญศักดิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวภัทรภร  เชิดตะคุ
 
1. นางกมลวรรณ  ดวงอ่อนนาม
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกณิศนันท์  อินทเคน
2. นางสาวกฤตติกา  จะกัลยา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  เมามีจันทร์
4. เด็กชายธัญวุฒิ  จ้ายหนองบัว
5. นางสาวนัฐฐินันท์  งามไสย์
6. นางสาวนิรัตน์ชา  เทียมเงิน
7. นางสาวประภาพร  พรรณพราว
8. เด็กหญิงพิมผกา  แดนวงดร
9. นางสาวภัคจิรา  พรรณพราว
10. นางสาวภัทราภรณ์  พลลาภ
11. นางสาวรัชต์กนก  เงาปัดชา
12. นางสาววัลนภา  สนิทลุน
13. นางสาวศิริรัตน์  ทิพพิชัย
14. นางสาวสุมิลตรา  นรินยา
15. นางสาวอรอนงค์  ทองขันธ์
 
1. นายมนูญศักดิ์  พรมคุณ
2. นางรัชนี  จันทนฤมาน
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายธนาวุธ  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายปรินทร  แสนคำภา
3. เด็กชายสุเทพ  เมฆพันธ์
 
1. นายพิพัฒน์  โคตรพัฒนานนท์
2. นางสาวเกษร  วิลัยหอม
 
41 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงสรรพศิริ  ศิริอินทร์
 
1. นางเพ็ญพิสุทธิ์  ไชยมาตย์
 
42 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวจิดาภา  ผลสวิง
 
1. นางเพ็ญพิสุทธิ์  ไชยมาตย์
 
43 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงณภัทร  ปาละจินต์
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
44 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายเอกรัฐ  เกตุมาลา
 
1. นายสุรเนตร  รังเสนา
 
45 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ราชบุญโย
2. เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์  บุญเพ็ง
 
1. นายวรยุทธ  จันทมูล
2. นางเพ็ญพิสุทธิ์  ไชยมาตย์
 
46 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายจตุรวิทย์  ประไพ
2. เด็กชายบวร  เรืองจันทร์
3. เด็กหญิงวรางคณา  ภวภูตานนท์ฯ
 
1. นายสุรเนตร  รังเสนา
2. นายเจริญ  อินศร
 
47 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายธนพัฒน์  สมบัติหอม
2. นายเตชวิทย์  นิมิตร
3. นายแสนคม  แก้วแสนไชย
 
1. นายสุรเนตร  รังเสนา
2. นายเจริญ  อินศร
 
48 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายนนทชัย  อามาตย์มนตรี
 
1. นายพินิจ  ชลารักษ์
 
49 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยสงเมือง
2. นางสาวกัลยา  อุปจันโท
3. นางสาวจินต์จุฑา  คุณะดิลก
4. นางสาวจุฑารัตน์  ทับคำมูล
5. เด็กหญิงชัญญา  ไถวเลิศ
6. นางสาวฐิติพร  อันทะแสง
7. นายฐิติวัตร  รัตนวิศ
8. นางสาวณัฐชญา  ธนบุรี
9. นางสาวณัฐฌา  สืบมา
10. นางสาวณัฐญา  ศรีสะลาแสง
11. นายณัฐสิทธิ์  บุญมา
12. นางสาวธิดารัตน์  ภูตะดา
13. เด็กหญิงนภิสา  ไชยรงศรี
14. นางสาวนาฎลัดดา  คามวัลย์
15. นางสาวบิณฑิรา  อุทัยสา
16. นายปฏิพัทธ์  ชินสอน
17. เด็กหญิงพรชิตา  เดชบุรัมย์
18. นางสาวพัชริดา  จุฑาศรี
19. นายภานุพันธ์  ธรรมรักษ์
20. นายลิตติชัย  จันทะเลิศ
21. นางสาววรางค์รัตน์  ฤทธิ์ถาพรม
22. นางสาววราภรณ์  ทัพสมบัติ
23. เด็กหญิงวลัยพร  โนนกอง
24. นายวีรยุทธ์  ทวยจันทร์
25. นายสิงหบดี   ตันเสดี
26. เด็กหญิงสุณิสา  ศรดิลก
27. นางสาวสุพัตรา  ศรีทอง
28. นางสาวสุภัสรา  คงแสนคำ
29. นายสุวัฒน์  ทองภู
30. นายอดิศักดิ์  แก้วทะชาติ
31. นางสาวอมลรดา  ยอดหนู
32. นายอรรคพล   มาตะพัตร์
33. นางสาวอรวีรา  นาคขุนทด
34. นางสาวอรอุมา  รุ่งเรือง
35. นายอัศวนนท์  สมสา
36. นางสาวเกษรา  นามเต
37. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ยะโส
38. เด็กหญิงเจนจิรา  ประคองซื่อ
39. นางสาวเดือนฉาย  อโนราช
40. เด็กหญิงเมทินี  อภัยกลาง
 
1. นางกรรณิการ์  ค่ายหนองสรวง
2. นายคมสันต์  ไชยบุดดี
3. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพิมพ์สอ
4. นายชวยศ  วีริยินทะ
5. นางนาตยา  นาศรีเคน
6. นายวรยุทธ  จันทมูล
7. นางวัลภา  ภูมิศรี
8. นายเชษฐา  ผาจันทา
 
50 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงพรพรหม  พรมฉิม
 
1. นายวรพงศ์  เสรรีรัตน์
 
51 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายพีรภัทร์  อินทวัฒน์
 
1. นายวรพงศ์  เสรีรัตน์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกัญจนา  นามคุณ
2. เด็กชายกันทราภรณ์  วรไวย์
3. เด็กหญิงฐานิดา  งามลม
4. เด็กหญิงธารีรัตน์  ชูวิชัย
5. เด็กชายภานุพงษ์  มูลม่อม
6. นางสาวศศินา  วงศาราช
7. เด็กชายศุภชัย  อุปแสน
8. เด็กชายอรุณ  ทับธานี
9. เด็กหญิงอารีญา  ปัญญาคำ
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลเตมา
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นายสถาพร  ชินคำ
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายชิตณรงค์  ไชยภักดี
2. นายธนกฤต  สุวรรณศรี
3. นายธีรภัทร์  แสงศรีสม
4. นายนภกร  กิจการธรรม
5. นายนิวัฒน์  ไชยกาฬสินธ์
6. นางสาวปวินันท์  ปธิเก
7. นางสาวภัสรา  มาพร
8. นางสาวรินรดี  เจ๊ะอาแว
9. นางสาวศิริลักษณ์  สืบพันธ์ุ
10. นางสาวอภิสรา  มหารส
 
1. นายธนกฤต  สุวรรณศรี
2. นางปุณิกา  เข็มพิลา
3. นายสถาพร  ชินคำ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  มาลาขันธ์
2. นางสาวดวงกมล  พลโภธน์
3. นางสาวธัญชนก  ไกรเพ็ชร
4. นางสาวปวินันท์  ปธิเก
5. นางสาวภัสรา  มาพร
6. นางสาวศิริลักษณ์  สืบพันธ์
7. นางสาวอภิสรา  มหารส
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงชไมพร  เหล่าโพธิ์แดง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงเมทินี  นนตรี
 
1. นางนิรชร  ปรุงฆ้อง
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกฤษฏิยาน์  นาสุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชริดา  เปรมปรีดิ์
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  วิโทจิตร
 
1. นางพรรณี  ไม้หอม
2. นางพิมพ์วิไล  ศรีสุภักดิ์
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวณัชชา  ประทุมไชย
2. นางสาววราพร  เขียวสุวรรณภูมิ
3. นางสาวอรสุดา  ไชยสุระ
 
1. นางพรรณี  ไม้หอม
2. นางพิมพ์วิไล  ศรีสุภักดิ์
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คุณาวัตร
2. เด็กหญิงชุติมา  แก้วนาเหนือ
3. เด็กหญิงอุไรพร  แสนประสิทธิ์
 
1. นางศศิวรรณ  แสนตรง
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวลักขณา  เต็งสกุล
2. นางสาวอัญชลี  มันทน
3. นางสาวอัญมณี  ขันชาลี
 
1. นางศศิวรรณ  แสนตรง
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงประภาศิริ  บุญหลักคำ
2. เด็กหญิงศุภัทรียา  บุญสูตร
3. เด็กหญิงเกวลิน  เชษฐสิงห์
 
1. นางลมัย  ทัพเจริญ
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวภารดี  สมประทุม
2. นางสาวอริสรา  ทองหล่อ
3. นางสาวอามีน่า  อากาวี
 
1. นางลมัย  ทัพเจริญ
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวพุทธิดา  พุทธิสุพงษ์
2. นางสาวศจิมา  รักษาราช
3. นางสาวอุษณีย์  ศิลารัตน์
 
1. นางกรรณิการ์  ตลับทอง
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายธนพล  รัตนฤทธิ์
2. นางสาวมยุริญ  ชินบุตร
 
1. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวณัฐกานต์  มูลสาคร
2. นางสาวพรรณวดี  เพียงเกต
 
1. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
2. นายเกรียงไกร  วงศ์กระโซ่
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวชีวาพร  สุระเทวี
2. นางสาวณัฐทุรินทร์  ศรีจำนงค์
 
1. นางสาวนรินธิมา  ภูขมร
2. นางสาวสุภัทรา  เย็นเศรณี
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวสิริอร  นาคนชม
2. นางสาวอาภัสรา  ศิริคำ
 
1. นายคมสันต์  ไชยบุดดี
2. นายศิริวัฒน์  กางสำโรง
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายธีรพงศ์  วรรณา
2. นายพงษ์พัน  สุขี
 
1. นางสาวญารุณี  ศิริกิจ
2. นางสาวสุภัทรา  เย็นเศรณี
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายมิถุนายน  ชาลง
2. นายศุภวัฒน์  ชนะมาร
 
1. นายคมสันต์  ไชยบุดดี
2. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายขันธพล  ป้องเศษ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  นามคุณ
3. เด็กชายณัชพงศ์  พลเยี่ยม
 
1. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายกรนิศ  ไชยบุดดี
2. นายณัฐภัทร  พิทักษ์นรากร
3. นายทิพากร  พลต้าง
 
1. นายคมสันต์  ไชยบุดดี
2. นายศิริวัฒน์  กางสำโรง
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงประภัสสร  พัสดร
 
1. นายสุเมธ  เทียงดาห์
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกนกรักษ์  ไชยคำภา
2. เด็กหญิงปภัสสร  ทัศดร
3. เด็กหญิงมนัญญา  ก้อนทอง
4. เด็กชายอนุรักษ์  อนุอัน
5. เด็กหญิงอัญชนางค์  สืบประยูร
 
1. นางสาวจินตนา  โทนไทย
2. นางดัชนี  จันทจร
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวจิตตวดี  ผิวผุย
2. นายทนงศักดิ์  วงศ์บุตร
3. นางสาวนลินมาศ  รุ่งภาษา
4. นายวรเชษฐ์  เหล่าทอง
5. นางสาวอรวรา  พิมพะปะตัง
 
1. นายณรัฐ  จันทจร
2. นางสุชิดา  สาตารม
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงปฎิมาภรณ์  เพียวงค์
2. เด็กหญิงพรรธิภา  สีมะณีรัตน์
 
1. นางสาวจิตรานันท์  นนจันทร์
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวสุธิอร  สุนทโรจน์
2. นายสุรศักดิ์  ไชยเดช
 
1. นางสาวสุพัตรา  พลอาษา
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายณัฐกานต์  ประเมลัย
2. เด็กชายธีรภัทร์  อัมพวา
3. เด็กชายธีรวุฒิ  ทะกันจร
4. เด็กชายประยุทธ  พรมโคตร
5. เด็กชายพิชยดนย์  พะวฤทธิ์
6. เด็กชายศรายุทธ  สัตพันธ์
7. เด็กชายสหัฐ  สีคำแท้
8. นายสุเทพ  เมฆพันธุ์
 
1. นางคัคนางค์  รองหานาม
2. นางชวนพิศ  เหมพนม
3. นางสีญวน   แฝงสาเคน
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวคัทรียา  ปัดถา
2. นางสาวนภัทสร  แก่นแก้ว
3. นายนภเกตน์  ผ่านศรีมหามาศ
4. นางสาวนุชนารถ  โยธาจันทร์
5. นางสาวพัชริดา  ประทุมชัย
6. นางสาววริศรา  ทองใบ
7. นางสาวสกุลกาญจน์  แสนราช
8. นายสรศักดิ์  ไชยเดช
9. นายอมรวุฒิ  บุญมั่ง
10. นางสาวอรวรรณ  มหาวงษ์
 
1. นางปิยนาฎ  มาคิน
2. นางลำดวน  สง่า
3. นายสมศักดิ์  วรรณศิริ
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงดนัสวิน  วรรณทัต
2. เด็กชายนนทชัย  อามาตย์มนตรี
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คำเกตุ
 
1. นางกฤตยา  ปาปะไพ
2. นางอัจฉริยา  ธรรมแสง
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกรรณิการ์  อุทัยดา
2. นางสาวฐาปนีย์  ขันโยธา
3. นางสาวรุจิรา  เรืองสมบัติ
 
1. นางกรรณิการ์  ปักเคธาติ
2. นางอรวรรณ  สร้อยคำ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกรกนก  รัตนเรืองเดช
2. เด็กหญิงอารียา  อุทัยมา
 
1. ดร.กรรณิกา  ศุภปัญญาวุฒิ
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายธนวรรธน์  ราโช
 
1. นางอรวรรณ  ภาแก้ว
 
82 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายทัตพล  ศักดินาเกียรติกุล
 
1. นายชูชาติ  ชัยอาสา
 
83 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายจตุภูมิ  สายะบวร
2. เด็กชายจิรายุส  ศิริพล
3. เด็กชายชยพล  แดนวงดอน
4. นางสาวชลธิชา  นนทะนำ
5. นายชาญชัย  ภาคเพียร
6. เด็กหญิงชื่นกมล  อุทัยแสน
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หีบแก้ว
8. นางสาวญาสุมินทร์  สินนา
9. นายณรงศ์กรณ์  ยศพล
10. เด็กหญิงณัฐนรี  วงษ์ไพรัช
11. นายทัตพล  ศักดินาเกียรติกุล
12. เด็กหญิงทิพยรัตน์  โพธิ์ศรี
13. เด็กหญิงธิติมา  นนทภา
14. เด็กชายนนทวัฒน์  พรมจารีย์
15. นายนภกร  กิจการธรรม
16. นางสาวนิริพร  เรืองจันทร์แสน
17. เด็กชายพงศกร  อินทพรม
18. เด็กหญิงพรพรรณ  สร้อยทอง
19. เด็กชายพิพัฒน์  จันทกล
20. เด็กชายศราวุธ  คำตัน
21. นายศราวุธ  ชะนะบุญ
22. เด็กชายศุภชัย  อุปแสน
23. เด็กหญิงศุภรัตน์  วงศ์เทเวศ
24. นายสมัชชา  บุญค่ำ
25. เด็กหญิงสิริยากร  นามมุงคุณ
26. นางสาวสุนทิยา  จันทร
27. เด็กหญิงสุนิตา  สีสัน
28. นางสาวอนัญญา  วิลัยแก้ว
29. นางสาวอันธิกา  รูปใหญ่
30. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตู๋ปาน
 
1. นายชูชาติ  ชัยอาสา
2. นางสาวลดาวรรณ  สุทธิสินธุ์
3. นายวิทยา  ศรีศาลา
4. นางสาวศศิธร  เกิดบุญมี
5. นายสกล  มาบุญธรรม
6. นางสาวเกษร  วิลัยหอม
7. นายเชษฐา  ผาจันทา
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1. นางสาวพนิดา  สิงหรณ์
 
1. นางวัลย์วิภา  ภูสีคุณ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวิชานุกูล 1. นางสาวเสาวลักษณ์  อนุฤทธิ์
 
1. นายไพโรจน์  นรินทร์รัมย์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวิชานุกูล 1. นางสาวจีรภาพร  จำรัส
 
1. นายธนพล  ผลชารี
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวิชานุกูล 1. เด็กหญิงพรจิตรา  มาอ้น
2. เด็กหญิงพันณิตา  บุญคง
3. เด็กหญิงภัคจิรา  เอี่ยมสะอาด
4. เด็กหญิงรจนา  อุทัยแสน
5. เด็กหญิงสุชาดา  ยศสูงเนิน
6. เด็กหญิงสุวิมล  ศรีอุทธา
 
1. นางฉวีวรรณ  ปะทิเก
2. นางดาหวัน  ชินณะวงศ์
3. นางปรัชญาพร  ดวงชาทม
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวิชานุกูล 1. นางสาวมุกดา  หมู่หัวนา
2. นางสาวสิริญญา  ตะภา
 
1. นายประภาส  เขตบุรี
2. นางสาวสุจิตรา  ถานะ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 1. นายณัฐพล  แก้วบุญมี
 
1. นางสาวปุณญนุช  ไชยมูล
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมิตรภาพ 1. นางสาวกุลธิดา  บุญยิ้ม
2. นางสาวชลธิชา  บัวศรี
3. นางสาวณัฐกฤตา  บุญศรีวงษ์
4. นางสาวธัญญาเรศ  แสนตรง
5. นางสาวธิติมา  ทับพิมแสน
6. นางสาวนวียา  พระสุจันทร์
7. นางสาวปิยะนุช  ทับสมบัติ
8. นางสาวรุ่งรัศมี  ทับอุดม
9. นางสาววรรณกานต์  สาแก้ว
10. นางสาวศศิวิมล  พานทอง
11. นางสาวศิริกุล  มุริจันทร์
12. นางสาวศิรินันท์  สีแดง
13. นางสาวสุวนันท์  สร้อยโสม
14. นางสาวอรสุรางค์  ทับสีรักษ์
15. นางสาวอัฐภิญญา  ดลประสิทธิ์
16. นางสาวอิสราพร  โพธิ์ศร็
 
1. นางสาวปุณญนุช  ไชยมูล
2. นางสาวละม่อม  พลคำมาก
3. นางวริทยา  ประภาศรี
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงประทุมมา  น้อยเสนา
2. เด็กหญิงสุพิชชา  พรมโชติ
3. เด็กชายไกรวิชญ์  วังหอม
 
1. นางคำพูล  ทิพยมาศ
2. นางสมพิศ   อรรคฮาตสี
 
92 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญน้อย
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สมภาร
3. เด็กชายอัสนี  เลิงฮัง
 
1. นางณัฐญา  สาพิมาน
2. นายธงชัย  จันทร์ปัญญา
 
93 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  แสงสุข
2. เด็กหญิงสายฝน  บุญคำมูล
 
1. นายธงชัย  จันทร์ปัญญา
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายกฤษกร   ต่อสกุลแก้ว
 
1. นางสาวทัศนีย์  เวียงวิเศษ
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายภควรรธก์  ต่อสกุลแก้ว
 
1. นางสาวภูริพร  มานะดี
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงศุภัสรา  วิเศษรินทอง
 
1. นายพนมพงศ์  สุวรรณสิงห์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวจิณห์นิภา  ชัยชนะ
2. นายจิรายุทธ์  สืบศรี
3. นายชัยธวัช  รัตนสวนจิก
4. นางสาวทิพวาฑิต  กำจัด
5. นายธนาธิป  ฐิติพัชรวงศ์
6. นายปณิธิ  นาคเครือ
7. นายประเสริฐ  ดวงจันทร์โชติ
8. นายพงศกร  โกษาแสง
9. นางสาวพิชญานิน  ก้อนอินทร์
10. นายพิชัยยุทธ   อัครกิตติศักดิ์
11. นายรักศึกษา  รักเป้า
12. นายวชิระ  คงโนนกอก
13. นายวัศวีร์  เกตุจิระโชติ
14. นางสาวศิรินภรณ์  วงษ์โชติ
15. นางสาวสิราปุณ  สิงห์คราม
16. นางสาวสุดารัตน์  พยับวัฒนากูล
17. นายหฤษฎ์  จันทร์จัตจรัส
18. นางสาวเจษฎาพร  ภูมาสี
19. นางสาวเมธาวี  หิรัญคำ
20. นางสาวเยาวมาศ  มาตรจุฬา
21. นายเอลียาห์  ลัดลงเมือง
 
1. นายจิรภัทร  เฉิดวาสนา
2. นางยศพรรณ  พันธะศรี
3. นายศราวุธ  อำนาเรือง
4. นางสุมิตรา  ภิรมย์เกียรติ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายปณิธิ  นาคเครือ
 
1. นางสุมิตรา  ภิรมย์เกียรติ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวเมธาวี  หิรัญคำ
 
1. นายจิรภัทร  เฉิดวาสนา
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงนันทิยา  วัฒนธรรม
2. เด็กหญิงประสิตา  เลิศคอนสาร
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ขามรัตน์
 
1. นางกุสุมา  พรหมคุณ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงพรชนัน  ผลรักษา
 
1. นางสาวนฤมล  ช่วยกลาง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายณัฐภัทร  ทำมาน
 
1. นางสาวดรุณี  ผาวิชัย
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายอิสรภาพ  เหลืองอุดมชัย
 
1. นางสาวพิราวรรณ  สุพร
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงนฤภัทร  ประทานัง
 
1. นางสาวมลฤดี  สีบัวบุญ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวมนัญชยา  ซาชิโย
 
1. นายการุณ  ประประโคน
 
106 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นางสาววรรณวรินทร์   ถำวาปี
2. นางสาวสิริกาญจน์  ศรีวงษ์
 
1. นายชัยยุทธ  ทาโว
2. นายสรกฤช  สีตังตา
 
107 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงทิมลดา  นาทันเลิศ
 
1. นายวุฒิภัทร  วงศ์แก้ว
 
108 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นางสาวธารณีนุช  ศรีกะสอน
 
1. นายวุฒิภัทร  วงศ์แก้ว
 
109 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นางสาวปรียาภรณ์  จัตุชัย
 
1. นายภูวนาถ  ภูนาเหนือ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นางสาวบงกช  อุปแสน
 
1. นายวุฒิภัทร  วงศ์แก้ว
 
111 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วรัตน์
2. เด็กหญิงชนาภา  แก้วบูโฮม
3. เด็กหญิงณัฐธิญา  ทศช่วย
4. เด็กหญิงวรัญญา  คุณะ
5. เด็กหญิงศิริวัลย์  จันทะไทย
6. เด็กหญิงสุจิตรา  ดิษฐปัญญา
7. เด็กหญิงเพรชดาว  กระจ่างพัฒนวงค์
8. เด็กหญิงไอลดา  จะโนรัตน์
 
1. นางกิรณา  แสนเมือง
2. นางสาวณิชวรรณ  ปานมาก
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นายพิชามญช์  มิตระวิจารณ์
 
1. นางสาวพิชชาภรณ์  จันวิทย์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นางสาวศราวัณ  ภูถาวร
 
1. นางสาววรรณภา  มงคลมะไฟ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นายภูมัย  วงศ์สนั่น
 
1. นางอรัญญา  ประทุมไชย
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวสุวิมล  สีคำ
 
1. นางชุลีพร  พินิจพล
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงนารถบดี  จำนงค์นิตย์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณแสน
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวเพียงเพ็ญ  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พรสีมา
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสกร  โคตรจันทึก
 
1. นางจงใจ  สัตยธีรานนท์
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจงรักษ์  ดงพงษ์
 
1. นางชุลีพร  พินิจพล
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  ทองยศ
2. นายธนาวัฒน์  ชนะมาร
 
1. นางมยุรา  พรมอ้วน
2. นางวาสนา  สำราญพัฒน์
 
121 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายณัฐสิทธิ์  ฤทธิทักษ์
2. นายภัทรพงษ์  วรรณประไพ
3. นายยศพล  พิมล
 
1. นายสวัสดิ์  จันทมนตรี
2. นางสุดารักษ์  นรินทร์รัมย์
 
122 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายคณิตศร  เรืองแสน
2. เด็กหญิงสมใจ  อุปแสน
 
1. นายชัชวาล  ศรีโพธิ์ผา
2. นางสาวปาณิสรา  พิศพาร
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  เรืองพรม
2. นายเกริกพล  ราชบุตร
 
1. นางยุพิน  พลเรือง
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายณัฐวุช  สุวรรหาร
 
1. นางธีรนุช  ลัญจกรสิริพันธุ์
 
125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติกา  เดชยศดี
2. เด็กหญิงกันทิมา  ปางลิลาศ
3. เด็กหญิงอรปรียา  มาวัน
 
1. นางพงษ์ลดา  กาญจนปภากูล
2. นางสาวอรอุมา  ศรีสารคาม
 
126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายปัญญา  นรศรี
2. นายเจตริน  ชมกลิ่น
3. นางสาวเจนจิรา  สมสุข
 
1. นายยุทธพน  พูลพุทธา
2. นางศิรินทร์พร  ชลารักษ์
 
127 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนฤกานต์  กิ่งแก้ว
2. นางสาวสุพรรณษา  โสจันทร์
3. นางสาวเบญญทิพย์  มาศงามเมือง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปัดตาเคนัง
2. นางอารีวรรณ  ธาตุดี
 
128 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายพงศกร  ประพันธมิตร
2. นายศิวกร  ชารี
3. นายเมธาสิทธิ์  ไชยคำภา
 
1. นางกาญจนา  บุตรโคตร
2. นางวัชราภรณ์  เข็มพิลา
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกุลกัลยา  ทองมี
2. นางสาวจิราวรรณ  ไกวาสัง
3. นางสาวธนพร  อนุเวช
4. นางสาวรณัสถ์ชนก  พวงนิล
5. นางสาวเจติยา  ทักษิมา
 
1. นายขวัญชัย  ขันสาลี
2. นางนวลละดา  นนสีลาด
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายจิรายุส  บุตรเรือง
2. นางสาวนภารัตน์  นครเรียบ
3. นางสาวนันทิตา  ฐานะกอง
4. นายวุฒิปรีชา  ดวงสีดา
5. นางสาวแพรพิไล  พิมพาภรณ์
 
1. นายขวัญชัย  ขันสาลี
2. นายทวี  พิมพ์สิม
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดวงนามล
2. เด็กชายณัฐพล  สืบมา
 
1. นางวรางคณา  อุ่นอุดม
2. นางศุภนุช  คงถวิลวงศ์
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวสุริยุ  ปรีชามานะศาสตร์
2. นายเกรียงไกร  ทับชา
 
1. นางปราณี  เทียงทำ
2. นางเทวีรัศมิ์  สองหลวง
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายจตุรงค์  ลาศรีทัศน์
2. นางสาวณัฐวดี  ราษี
3. นายธนวัฒน์  เทียงดี
4. นางสาวธนารีย์  โคตรประทุม
5. นางสาวธัญพิชชา  ตุงคะศิริ
6. นางสาววนิษฐา  ทิพย์รักษ์
7. นายวิทยา  บุญหล้า
8. นายสิทธิชัย  สิงห์สุวรรณ
9. นายอาณัติ  คำสิงห์
10. นางสาวเรนุกา  บุษบง
 
1. นางปราณี  เทียงทำ
2. นางอนุช  พลลาภ
3. นางเทวีรัศมิ์  สองหลวง
 
134 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวมลรภภรณ์  บุญตรา
2. นางสาวศศิพิมพ์  บูรณะจันทร์
3. นายศักรินทร์  ผาดไธสง
 
1. นางรัชณี  บุญตรา
2. นางสุชาวดี  พรหมทา
 
135 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  จันทะฮุย
 
1. นางปราณี  สูงเนิน
 
136 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  ประทุมทิพย์
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
137 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายอานนท์  มะหัด
 
1. นางปราณี  สูงเนิน
 
138 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายวัชราวุฒิ  สุทธิประภา
 
1. นางสาวลัดดา  ตันสังวรณ์
 
139 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรอักษร  ธนะภักดิ์
 
1. นางปราณี  สูงเนิน
 
140 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวภัทรวลี  วิไลแก้ว
 
1. นายวิสิษฐ์  สุขวิชัย
 
141 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ฤทธิยา
 
1. นายนพฤทธิ์  ประสงค์สันต์
 
142 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลาตี  แสงแก้ว
 
1. Mr.Dean  Mar Macanin
 
143 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ดีจันทร์
 
1. Mr.Dean  Mark Macanin
 
144 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกมลภรณ์  อินศร
2. นายชิตณรงค์  ทองบัวรุ่ง
3. นางสาวภัทรานิษฐ์  พูนลาภพันธ์
4. นายศราวุฒิ  ทองภู
5. นายเจษฎา  อุตะพงศ์
 
1. นางมยุรา  พรมอ้วน
2. นายสวัสดิ์  จันทมนตรี
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวชนิลนา  มีเมือง
2. นางสาววริญญา  อัคฮาดศรี
3. นางสาวสุภัชชา  กุลมอญ
 
1. นางฐิตานันท์  สุนทร
2. นายบัญญัติ  คำประภา
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แซ่อึ้ง
2. นางสาวชญานี  รินทะลึก
3. นางสาวบุศราคัม  คำปลิว
 
1. นายจรินทร์  แสนบุดดา
2. นางปัทมา  แสนบุดดา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เย็นไธสง
2. เด็กหญิงบุรัสกร  บุริวัน
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  พิษณุแสง
 
1. นางจิรพรรณ   สนทนา
2. นายปรีดา  เดชศิริ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายธันวา  นันตะนะ
2. นายลัทธพล  สีมหาบุตร
 
1. นางปัญจรัศม์  แซ่ตัง
2. นายสมคิด  พันธ์สอาจ
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายชิติพัทธ์  อินทรสงเคราะห์
2. เด็กชายตฎินันท์  ตะวัน
 
1. นางปัญจรัศม์  แซ่ตัง
2. นายสมคิด  พันธ์สอาจ
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพงศ์  บุรมศรี
2. เด็กชายรพี  แสงสายัณห์
 
1. นายชาญยุทธ  สีเฉลียว
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงปุญยนุช  นงนุช
2. เด็กหญิงยุวดี  มะลาด
 
1. นายชาญยุทธ์  สีเฉลียว
2. นางเนาวรัตน์  ปะกินำหัง
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย  ผิวผุย
2. เด็กชายนพรัตน์  จันทเดช
 
1. นายชาญยุทธ  สีเฉลียว
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ตะนนท์
2. นางสาวปรีญาภัสร์  ภาคอุทัย
3. เด็กชายภานุสิทธิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์
 
1. นางปัญจรัศม์  แซ่ตัง
2. นายพิทักษ์  อักษร
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  เสงลา
2. นางสาวสุพรรณี  แนบทอง
3. นางสาวอธิษฐาน  ธรรมทินโน
 
1. นายบัญญติ  คำประภา
2. นายพิทักษ์  อักษร
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  บัวลาด
2. นายณัฐวุฒิ  แจ่มใส
3. นายปณิธาน  อุตสารัมย์
 
1. นายบัญญติ  คำประภา
2. นายพิทักษ์  อักษร
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวอัญชนา  พลจ่า
 
1. นายวิกรณ์  มากดี
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกร  ทองคำ
 
1. นางรัชนี  กุลประภา
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายดนัย  วิไลแก้ว
 
1. นายวิกรณ์  มากดี
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายธัญญพิสิษฐ์  อุตรี
 
1. Mrs.Yuanfang  Feng
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญา  มาศงามเมือง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยจันวงศ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  นนลือชา
 
1. นางกฤษณา  ขันสาลี
2. นางวารุณี  วุฒิพันธ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  จันทะกา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โสวรรณี
 
1. นางกาญจนา  ปานเพชร
2. นางผกาพันธ์  ต้นใหญ่
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายภูรินทร์  ศรีสุขยิ่ง
 
1. นางกาญจนา  ปานเพชร
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายจิตรกร  ปัดถาเดช
2. เด็กชายเจษฎากร  คงเอี่ยม
 
1. นางอุทัยวรรณ  โลหะบาล
2. นางอุษณีย์  อุสาคู
 
164 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายโกสิต  ศรีโนรินทร์
 
 
165 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายฉัตรมงคล  เดชกวินเลิศ
 
 
166 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อินฮุย
 
1. นายประเดิม  จันทะคาม
 
167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กชายรุ่งสุริยา  ทุ่งจันทร์
2. เด็กชายศราวุฒิ  อำมะลา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญค้ำ
 
1. นางปิยะนุช  พิกุลสวัสดิ์
2. นางสุวนีย์  ถึงดี
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1. นายจักรกฤษณ์  สิทธิจันทร์
2. นางสาวปนัดดา  แสนลิ้นฟ้า
3. นางสาวลักขณา  ศรีเมือง
4. นางสาวลักษณา  สีลาเฮียง
5. นายศราวุธ  ไชยโวหาร
6. นางสาวสนธยา  ดวงมั่น
7. นางสาวสุกัญญา   โคตรบรรเทา
 
1. นางสาวธิติยา   เชียรชนะ
2. นางร่มฉัตร   หงษ์อุดร
 
169 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. นางสาวจารุวรรณ  ชาปัญญา
2. นางสาวจุฑากรณ์  ไม้คำ
3. นางสาวบังอร  ทองภูบาล
4. นายวาสุเทพ  กานุสนธิ์
5. นางสาวศิรินันท์  ดอกพิกุล
6. นางสาวสุทธิดา  หาโกสี
 
1. นางพรกนก  บุตรเรือง
 
170 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 1. นางสาวพฤกษา  รุ่งโชติ
 
1. นายสุรภานุพงศ์  สุนทรา
 
171 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 1. นายวินัย  มะโราช
 
1. นายจักรกฤษ  นิลขำ
 
172 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษณา  เหลากลม
2. นางสาวกานสุดา  ดอนหมื่นทุ่ม
3. นางสาวเด่นนภา  สุโพธิ์
 
1. นายวิโรจน์  อุตมะ
2. นางศิริพร  อุตมะ
 
173 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ประวันนา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทาโสม
 
1. นายประยุง  ภูศรี
2. นายวิทยา  สีพลลา
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. นายจตุพล  โสภา
2. นายพิเชฐ  แผงอ่อน
3. นายสุติ  เทียบแก้ว
4. นายอภิสิทธิ์   ทาจันทร์
5. นายเกษม  คำผิว
6. นายเชิดศักดิ์  เทียบปัด
 
1. นายนราธิป  แสนยันต์
2. นายประยุง  ภูศรี
3. นายสุพัฒน์พงษ์  ละสุวรรณ
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กชายอภิรักษ์  เทียบแก้ว
 
1. นางชลิตา  จังพล
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  มุวิจันทร์
 
1. นางอรนุช  คำสิงห์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  สืบมา
2. เด็กชายพงศธร  แก้วน้ำใส
3. เด็กหญิงภาวิณี  เทียกสม
 
1. นางดรุณี  พวงทอง
2. นางอรนุช  คำสิงห์
 
178 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ชินเนหันหา
2. เด็กชายไชยา  แทนกลาง
 
1. นางณัฐถาวรีย์  หงษ์ลอยลม
2. นายสุพัฒน์พงษ์  ละสุวรรณ
 
179 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปาบุรี
2. เด็กชายจิตติพงษ์  วรรณชัย
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ชัยแก้ว
2. นางสาววริทธิ์ธร  ศรชัยประสิทธิ์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอลิชา  ชินวงษ์
 
1. นางชลิตา  จังพล
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กชายอนุรักษ์  วิเศษดี
 
1. นายนิคม  เทียบปัด
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. เด็กชายพลภักดิ์  เทียบซิง
2. เด็กชายอนุรักษ์  วิเศษดี
 
1. นายธีรภาพ  ตะโคตร
2. นายสุพัฒน์พงษ์  ละสุวรรณ