เปลี่ยนแปลงวัน เวลา การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การสร้างค่ายพักแรม ม.1-3) และ การสร้างอุปกรณ์ (ม.4-6)

 แจ้งเปลี่ยนแปลง  วันและเวลาการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (การสร้างค่ายพักแรม ม.1-3) และ การสร้างอุปกรณ์ฯ (ม.4-6)  จากวันที่  2 ตุลาคม  2556 เป็นวันที่  4  ตุลาคม  2556  รายงานตัว  8.30 น.  ณ  โรงเรียนมหาวิชานุกูล  มหาสารคาม

     

วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 16:16 น.