ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
5 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
5 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.8 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 4
5 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
6 มัธยมชาญวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
7 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
8 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
9 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
10 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
4 มัธยมชาญวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
5 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
6 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
7 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
8 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
5 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
6 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.3 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71.98 เงิน 4
5 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70.98 เงิน 5
6 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
7 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม
8 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 0 เข้าร่วม

ศิลปะ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 4
5 โนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 4
6 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 6
7 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 6
8 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 8
9 มัธยมชาญวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68 ทองแดง 9
10 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68 ทองแดง 9
11 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95.55 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
5 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
5 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 5
6 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
5 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 4
5 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 5
6 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 6
7 มหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 7
8 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 4
5 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 38 เข้าร่วม 5
6 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 มหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 4
5 มหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 5
6 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 6
7 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 5
6 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 5
7 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 5
8 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 5

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92.83 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 4
5 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.5 ทอง 5
6 มหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 6
7 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.33 ทอง 4

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.75 ทอง 4
5 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 5

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93.6 ทอง ชนะเลิศ
2 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมชาญวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
5 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -