สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงนารี 58 47 12 117 116 8 3 6 127
2 สารคามพิทยาคม 51 24 6 81 79 4 7 4 90
3 บรบือวิทยาคาร 16 19 9 44 53 9 3 10 65
4 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 12 8 10 30 32 8 1 3 41
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 10 7 13 30 30 16 5 8 51
6 บรบือ 8 24 21 53 63 10 7 11 80
7 มหาวิชานุกูล 4 2 3 9 16 7 5 9 28
8 หนองม่วงวิทยาคาร 3 2 3 8 10 3 1 6 14
9 มิตรภาพ 2 5 6 13 17 6 1 10 24
10 กันทรวิชัย 2 2 5 9 18 9 2 9 29
11 แกดำวิทยาคาร 2 2 1 5 9 6 1 5 16
12 โนนแดงวิทยาคม 2 1 2 5 12 8 5 8 25
13 มหาชัยพิทยาคาร 1 4 9 14 26 7 2 9 35
14 ยางวิทยาคม 1 3 2 6 12 8 1 12 21
15 เหล่ายาววิทยาคาร 1 2 3 6 13 13 2 14 28
16 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1 0 1 2 3 1 2 0 6
17 โนนราษีวิทยา 0 6 2 8 12 6 2 4 20
18 มัธยมชาญวิทยา 0 1 0 1 3 4 2 6 9
19 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 0 0 1 1 4 3 2 4 9
20 เทศบาลสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 174 159 109 442 529 136 54 138 719