สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงนารี 58 47 12 117 116 8 3 6 127
2 สารคามพิทยาคม 51 24 6 81 79 4 7 4 90
3 บรบือวิทยาคาร 17 19 9 45 54 9 3 10 66
4 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 12 8 10 30 32 8 1 3 41
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 10 7 13 30 30 16 5 8 51
6 โนนแดงวิทยาคม 10 1 2 13 19 9 5 8 33
7 บรบือ 8 24 21 53 63 10 7 11 80
8 มหาวิชานุกูล 4 2 3 9 16 7 5 9 28
9 หนองม่วงวิทยาคาร 3 2 3 8 10 3 1 6 14
10 มิตรภาพ 2 5 6 13 17 6 1 10 24
11 ยางวิทยาคม 2 3 2 7 12 9 1 12 22
12 กันทรวิชัย 2 2 5 9 18 9 2 9 29
13 แกดำวิทยาคาร 2 2 1 5 9 6 1 5 16
14 มหาชัยพิทยาคาร 1 4 9 14 26 7 2 9 35
15 เหล่ายาววิทยาคาร 1 2 3 6 13 13 2 14 28
16 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 1 1 1 3 6 3 2 4 11
17 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1 0 1 2 3 1 2 0 6
18 โนนราษีวิทยา 0 7 2 9 13 6 2 4 21
19 มัธยมชาญวิทยา 0 1 0 1 3 4 2 6 9
20 เทศบาลสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 185 161 109 455 540 138 54 138 732