สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงนารี 116 8 3 6 127
2 สารคามพิทยาคม 79 4 7 4 90
3 บรบือ 63 10 7 11 80
4 บรบือวิทยาคาร 53 9 3 10 65
5 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 32 8 1 3 41
6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 30 16 5 8 51
7 มหาชัยพิทยาคาร 26 7 2 9 35
8 กันทรวิชัย 18 9 2 9 29
9 มิตรภาพ 17 6 1 10 24
10 มหาวิชานุกูล 16 7 5 9 28
11 เหล่ายาววิทยาคาร 13 13 2 14 28
12 โนนแดงวิทยาคม 12 8 5 8 25
13 ยางวิทยาคม 12 8 1 12 21
14 โนนราษีวิทยา 12 6 2 4 20
15 หนองม่วงวิทยาคาร 10 3 1 6 14
16 แกดำวิทยาคาร 9 6 1 5 16
17 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 4 3 2 4 9
18 มัธยมชาญวิทยา 3 4 2 6 9
19 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 3 1 2 0 6
20 เทศบาลสามัคคีวิทยา 1 0 0 0 1
รวม 529 136 54 138 857