สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงนารี 116 8 3 6 127
2 สารคามพิทยาคม 79 4 7 4 90
3 บรบือ 63 10 7 11 80
4 บรบือวิทยาคาร 54 9 3 10 66
5 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 32 8 1 3 41
6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 30 16 5 8 51
7 มหาชัยพิทยาคาร 26 7 2 9 35
8 โนนแดงวิทยาคม 19 9 5 8 33
9 กันทรวิชัย 18 9 2 9 29
10 มิตรภาพ 17 6 1 10 24
11 มหาวิชานุกูล 16 7 5 9 28
12 เหล่ายาววิทยาคาร 13 13 2 14 28
13 โนนราษีวิทยา 13 6 2 4 21
14 ยางวิทยาคม 12 9 1 12 22
15 หนองม่วงวิทยาคาร 10 3 1 6 14
16 แกดำวิทยาคาร 9 6 1 5 16
17 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 6 3 2 4 11
18 มัธยมชาญวิทยา 3 4 2 6 9
19 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 3 1 2 0 6
20 เทศบาลสามัคคีวิทยา 1 0 0 0 1
รวม 540 138 54 138 732