หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์ ผอ.สพม.26 ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายองอาจ เทียมกลาง รอง ผอ.สพม.26 รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
3 นายอภิสิทธิ์ สีดาพรหม รอง ผอ.สพม.26 รองประธานกรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
4 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ประธานสหวิทยาเขต 1 อำนวยการ
5 นายมีศิลป์ ชินภักดี ประธานสหวิทยาเขต 2 อำนวยการ
6 นายธนัฐ มาตชรา รอง ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อำนวยการ
7 นายอภิชาต เข็มพิลา ศึกษานิเทศ สพม.26 อำนวยการ
8 นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ ศึกษานิเทศ สพม.26 อำนวยการ
9 นายอุทิน นิติกานต์การุณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.26 กรรมการและเลขานุการ
10 นางรพีพรรณ ปางทอง ศึกษานิเทศ สพม.26 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11 นายครองทรัพย์ สายสุวรรณ ครู โรงเรียนมหาวิชานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13 นายถิรชาติ ศิริแก้วเลิศ ครู โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14 นายมีศิลป์ ชินภักดี ผอ.โรงเรียนผดุงนารี ประธานกรรมการ การจัดประกวดและแข่งขันฯ
15 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.โรงเรียนสารคามพิทยาคม รองประธานกรรมการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
16 นายมนูญชัย ทัพเจริญ ผอ.โรงเรียนบรบือวิทยาคาร รองประธานกรรมการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
17 นายกษม บุญบรรจง ผอ.โรงเรียนมหาวิชานุกูล กรรมการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
18 นายบัณฑิต วิเท่ห์ ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร กรรมการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
19 นางคณาพร เทียมกลาง ผอ.โรงเรียนกันทรวิชัย กรรมการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
20 นายสำรวย ทินพิษ ผอ.โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กรรมการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
21 นายประสิทธิ์ ชาญศิริ ผอ.โรงเรียนแกดำวิทยาคาร กรรมการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
22 นางปราณี รัตนธรรม ผอ.โรงเรียนมิตรภาพ กรรมการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
23 นางอ่างทอง บุญเสริม ผอ.โรงเรียนบรบือ กรรมการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
24 นายศักดา สวัสดิ์สละ ผอ.โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม กรรมการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
25 นายสมาน เรืองฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร กรรมการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
26 นางพิศมัย จำนงพิศ ผอ.โรงเรียนยางวิทยาคม กรรมการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
27 นายเหรียญชัย ม่วงคลา ผอ.โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร กรรมการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
28 นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ ผอ.โรงเรียนโนนราษีวิทยา กรรมการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
29 นายนิคม วิทาโน รอง ผอ.โรงเรียนผดุงนารี กรรมการและเลขานุการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
30 นางชวนพิศ เหมพนม ครู โรงเรียนผดุงนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
31 นางเพ็ญสิริ อินทะตา ครู โรงเรียนผดุงนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
32 นางพัชรบูลย์ ภูมิพันธ์ ครู โรงเรียนผดุงนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
33 นางปิยนุช ดาทอง ครู โรงเรียนผดุงนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
34 นางสีญวน แฝงสาเคน ครู โรงเรียนผดุงนารี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การจัดการประกวดและแข่งขันฯ
35 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ชาลี ครู โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
36 นายสำรวย ทินพิษ ผอ.โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
37 นางสาวธนาวดี แสนพินิจ รอง ผอ.โรงเรียนกันทรวิชัย คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
38 นายทองคำ ชาญศึก รอง ผอ.โรงเรียนสารคามพิทยาคม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
39 นายภักดี เอื้อราษฎร์ รอง ผอ.โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
40 นายอุบล วิมุกตานนท์ ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
41 นางจันทร์เพ็ญ ศรีพิมพ์สอ ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
42 นายมนูญชัย ทัพเจริญ ผอ.โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
43 นางพรละเอียด ดวงกลาง รอง ผอ.โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
44 นางเบญจพร พลเสนา รอง ผอ.โรงเรียนสารคามพิทยาคม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
45 นายธนัฐ มาตชรา รอง ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
46 นายชารี ทอดแสน รอง ผอ.โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
47 นายสุพจน์ ตลับทอง ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
48 นางโฉมยง จันทราช ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
49 นางอ่างทอง บุญเสริม ผอ.โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
50 นายศักดา สวัสดิ์สละ ผอ.โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
51 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
52 นายอนิรุทธิ์ สุนทร รอง ผอ.โรงเรียนสารคามพิทยาคม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
53 นายจำรัส หรรษาวงศ์ รอง ผอ.โรงเรียนกันทรวิชัย คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
54 นายมนตรี ลุนสมบัติ รอง ผอ.โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
55 นายคำสิงห์ ฉิมพลี ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
56 นางเสาวคนธ์ จินดามัย ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
57 นางปราณี รัตนธรรม ผอ.โรงเรียนมิตรภาพ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
58 นายอาวุธ เครือแดง รอง ผอ.โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
59 นายสุรเดช บุญไชโย รอง ผอ.โรงเรียนมหาวิชานุกูล คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
60 นางสุมาลี สุขรัตน์ รอง ผอ.โรงเรียนยางวิทยาคม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
61 นางพัชรบูลย์ ภูมิพันธ์ ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
62 นางทักษิณา เจริญศักดิ์ ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
63 นายสมาน เรืองฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
64 นายนิพนธ์ ยศดา ผอ.โรงเรียนยางวิทยาคม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
65 นายวิทูลย์ สืบศรี รอง ผอ.โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
66 นายมนูญ บุญไชย รอง ผอ.โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
67 นางวัลลภา พงษ์ศริ ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
68 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.โรงเรียนสารคามพิทยาคม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
69 นายบัณฑิต วิเท่ห์ ผอ.โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
70 นายนิคม วิทาโน รอง ผอ.โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
71 นายเชษฐา ผาจันทา ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
72 นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์ ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
73 นางคณาพร เทียมกลาง ผอ.โรงเรียนกันทรวิชัย คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
74 นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ ผอ.โรงเรียนโนนราษีวิทยา คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75 นายสุพจน์ พลหาญ รอง ผอ.โรงเรียนสารคามพิทยาคม คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
76 นายรณกฤต รินทะชัย รอง ผอ.โรงเรียนบรบือ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
77 นางนิรชร ปรุงฆ้อง ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
78 นางสาวสุภัทรา เย็นเศรณี ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
79 นายมีศิลป์ ชินภักดี ผอ.โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
80 นายประสิทธิ์ ชาญศิริ ผอ.โรงเรียนแกดำวิทยาคาร คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
81 นายมงคล แก้วหาญ รอง ผอ.โรงเรียนมิตรภาพ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
82 นางสุชิดา สาตารม ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
83 นางจิราพร จันทร์เจริญ ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
84 นายกษม บุญบรรจง ผอ.โรงเรียนมหาวิชานุกูล คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
85 นายอัครกฤษ อรัญชัย รอง ผอ.โรงเรียนกันทรวิชัย คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
86 นายครองทรัพย์ สายสุวรรณ ครู โรงเรียนมหาวิชานุกูล คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
87 นางสีญวน แฝงสาเคน ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
88 นายเหรียญชัย ม่วงคลา ผอ.โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
89 นายชูชาติ ชัยอาศา รอง ผอ.โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
90 นายวิทยา ศรีศาลา ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
91 นายสำรวย ทินพิษ ผอ.โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
92 นายมนูญ บุญไชย รอง ผอ.โรงเรียนบรบือวิทยาคาร คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
93 นางวัลภา แก้วกียูร ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
94 นางอาทิตยา ทาขุลี ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการบริหารการตัดสินการประกวดการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม
95 นายวิทูลย์ สืบศร๊ รอง ผอ.โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
96 นายละเมียด สง่า ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
97 นางวัชนี สุทธิสา ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
98 นางตวงพร เชื้อจำรูญ ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
99 นางชวนพิศ เหมพนม ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
100 นางสาวลดาวรรณ สุทธิสินธุ์ ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
101 นางทักษิณา เจริญศักดิ์ ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
102 นายสมศักดิ์ วรรณศิริ ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
103 นายเจริญ อินศร ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
104 นางสีญวน แฝงสาเคน ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
105 นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์ ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
106 นางสาวทับทิม ประมูลจะนัง ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
107 นางสาวสายสมร ทองก้านเหลือง ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
108 นายวิทยา ศรีศาลา ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
109 นายสุรเนตร รังเสนา ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
110 นายชูชาติ ชัยอาศา รอง ผอ.โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
111 นางกรรณิการ์ ค่ายหนองสวง ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
112 นางวัลภา ภูมิศรี ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
113 นางสาวมัลลิกา ผาจันทา ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
114 นางสาวสมนิตย์ สิงหาอาจ ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
115 นางสาวนัฐฎา ทองบุตร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
116 นางสาววราภรณ์ แก้วสากล บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
117 นางอารีวัลย์ โสภาจันทร์ นักการ โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
118 นางสาวสายสมร ทองก้านเหลือง ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
119 นางวัชนี สุทธิสา ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
120 นางพัชรบูลย์ ภูมิพันธุ์ ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 นางสาววิชุตา ไลออน ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
122 นางสาวจินตนา โทนไทย ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นางสาวจิตรานันท์ นนจันทร์ ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
124 นายสุเมธ เทียงดาห์ ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
125 นายสุรพงษ์ ศรีเศรษฐา ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
126 นางสาวสายสมร ทองก้านเหลือง ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
127 นางสาวมัลลิกา ผาจันทา ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
128 นางสาววราภรณ์ แก้วสากล บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
129 นางดัชนี จันทจร ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
130 นางอารีวัลย์ โสภาจันทร์ นักการ โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
131 นางปิยนุช ดาทอง ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
132 นายภักดี เอื้อราษฎร์ รอง ผอ.โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร
133 นายมนัส ไชยสีทา ครู โรงเรียนผดุงนารี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย/จราจร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
093 383 7978 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]