หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-mkm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอิศราพร พุดหล้าโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี ยาย่อโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางจำรัส ต่างสมบัติโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวนีย์ ถึงดีโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
5. ดร.กรรณิกา ศุภปัญญาวุฒิโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางคำพวน ประสงค์สันต์โรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ทองนุชโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางวาสนา สำราญพัฒน์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพัตร์ วิเศษแก้วโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการ
5. นางปุญกานต์ คำทองโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวารุณี วุฒิพันธ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิจิตตรา สรรพทรัพย์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสมบัติ นามศรีอุ่นโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางทัศนีย์ นาสมพันธ์โรงเรียนมัธยมชาญวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา ทะบันแดนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายไพรฑูรย์ ผิวสอาดโรงเรียนโนนราษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินาฏ กางโหลนโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวอำนวย นันทะเสนโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางนงนุช ปัญญาศรีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางมยุรี บุญริ้วโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุบล วิมุกตานนท์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ ภาสว่างโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางบุบผา เสนาคำโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางนงนารถ มิสาโทโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรัญญา ประทุมไชยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสังวาลย์ ชาญศึกโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงค์นุช ทิพย์กันยาโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางกาญจนาภรณ์ คำมูลโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร พลเรืองโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นายอดิศร เหมพนมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางพัชชรัศม์ กิติภพสวัสดิ์โรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง ผิวเรืองโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางชุลีพร พินิจพลโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรมิดา มาตย์นอกโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
5. นางอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางยุพดี ดงเรียงราชโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางมยุรา พรมอ้วนโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายประภาส ทิพยมาศโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นางน้ำฝน สารคุณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวพยอม แก้วโยธาโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางณพิมล ไกรวัลย์โรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางอรนุช คำสิงห์โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฎฐากร วัฒนสันติพงศ์โรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นางวรนุช ราคายิ่งโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
5. นางรัตนาภา เรืองวิเศษโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เสนาคำโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางพัธนี ชิลวงษ์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุทราพันธ์ อรรคฮาตสีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางวราลี นิลนนท์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ วงชารีโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางวราพร หล้าก่ำโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวณัชชา พันธ์ชมภูโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมพ์พร เอนกวิทย์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมาน ศรีผิวจันทร์โรงเรียนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายมนัส ไชยสีทาโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายทรงรัตน์ ภารสถิตย์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางนุชติกานต์ อวิรุทธไพบูลย์โรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
4. นายธงชัย จันทร์ปัญญาโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางธันวภรณ์ สารผลโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายบุญทัน โพธิ์สิงห์โรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางพิชญ์สุกานต์ แสงโทโพธิ์โรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นายสามารถ ภูพาดศรีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกรรมการ
4. นางจิตรานาฏ ภูสีฤทธิ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางวัชรา ฉิมพลีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายบุญทัน โพธิ์สิงห์โรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางจิตรานาฎ ภูสีฤทธิ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายสามารถ ภูพาดศรีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
4. นางพิชญ์สุกานต์ แสงโทโพธิ์โรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
5. นางวัชรา ฉิมพลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ชรเงิน พาณิชย์โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชดก สามารถโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
3. นางกุศลิน ทัพซ้ายโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางสาวเอื้อมพร ลาโยธีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นางจารุวรรณ อักษรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางเพ็ชรเงิน พาณิชย์โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกุศลิน ทัพซ้ายโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวเอื้อมพร ลาโยธีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นายโชดก สามารถโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
5. นางจารุวรรณ อักษรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีกรศักดิ์ เหรียญทองโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางยุพิน พลเรืองโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย จันทร์ปัญญาโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ กุดแถลงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นางเสาวนิต ทัพโยธาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางศิริพร ลุนสมบัติโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา นรสารโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นายชัชวาล ศรีโพธิ์ผาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนิกพนธ์ เชื้อแก้วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา ผาจันทาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภารัตน์ ศรีมาดีโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางสาวคำพอง พิมพ์สาโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสุพัฒตรา นาคยาโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุวภัทร ภูชมศรีโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
5. นางนภา ไตรยะวิภาคโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. นางรำไพ ศุภฤทธิ์โรงเรียนบรบือกรรมการ
7. นายสุพัฒน์พงษ์ ละสุวรรณโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
8. นางนิศารัตน์ มูลโพธิ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
9. นางเบญจวรรณ สำเภาทองโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
10. นางสุพัตรา เหล่าสมบัติโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
11. นางฉวีวรรณ เวชชัชศาสตร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
12. นางรินจง กาญจนาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวนิภารัตน์ ศรีมาดีโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางรำไพ ศุภฤทธิ์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ สำเภาทองโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิศารัตน์ มูลโพธิ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพัตรา เหล่าสมบัติโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
6. นายสุพัฒน์พงษ์ ละสุวรรณโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุวภัทร ภูชมศรีโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
8. นางนภา ไตรยะวิภาคโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
9. นางสุพัฒตรา นาคยาโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวคำพอง พิมพ์สาโรงเรียนบรบือกรรมการ
11. นางฉวีวรรณ เวชชัชศาสตร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
12. นางรินจง กาญจนาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนริศ พรมทองโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางวนิดา คำผุยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ทะแยงโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ จักรไชยโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
5. นางรัตนา บุญทานังโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพูนสุข เนื่องโคตะโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ไชยรงศรีโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางวรรณวิภา วิมลชัยฤกษ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิติศักดิ์ สีทองสุกโรงเรียนสาธิต(ฝ่ายมัธยม)มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาววิระวรรณ เจริญศักดิ์โรงเรียนกรรมการ
6. นายประดิษฐ์ ศรีภูโรจน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวอำนวยพร นันทาโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสาวรินภา เส็งสายโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นางฐิติพร สมศิลาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริอร จันทรงกุลโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุจินตนา ประคำทองโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางตวงพร เชื้อจำรูญโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางทองพูล อ้มเถื่อนโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวสุลัดดา อะเวลาโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นางกาญจนา บุตรโคตรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นายวินัย สุริยะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางศิรินทร์พร ชลารักษ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภาณุวิชญ์ แสนคำภาโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางจีรวรรณ โยวะผุยโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววัชรา มีธิตะโนโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นายดุสิต วรวัฒนธรรมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายอภิมุข พิลาแดงโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทวี ภวภูตานนท์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวรัชนี โพธิ์หล้าโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชดาภรณ์ ไชยกุลโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยนาฎ มาคินโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายคำสิงห์ ฉิมพลีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิจ อุทาภักดีโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ทองบัวรุ่งโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ พลเสนโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นางอังคณา ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
6. นางสาววัชรา มะธิตะโนโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางพิมลรัตน์ ทองยศโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางขจรศรี กันทรมงคลโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางประนอม ศรีสะอาดโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสุภาวดี พันธ์แซงโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นางไกรษร บุญคะสีทาโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
6. นางสาวชลิดา อนุเวชโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทิพวัลย์ แสนพงษ์โรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิรุฬห์ พรมมากุลโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุนทรา สง่าโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไพรัตน์ น้อยนนท์โรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายวิรุฬห์ พรมมากุลโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอารีวรรณ ธาตุดีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระศักดิ์ มาบุญธรรมโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางเสาวคนธ์ จินดามัยโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางศิโรมณี วรรณปะเกโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย พุดลาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ บุรีมาตร์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายสุทัศน์ วีระกิตตินันทน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางศิโรมณี วรรณปะเกโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ บุรีมาตร์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายชาติชาย พุดลาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายสุทัศน์ วีระกิตตินันทน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นางศิโรมณี วรรณปะเกโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย พุดลาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ บุรีมาตย์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายสุทัศน์ วีระกิตตินันทน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นางศิโรมณี วรรณปะเกโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย พุดลาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ บุรีมาตย์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายสุทัศน์ วีระกิตตินันทน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางประภาพร ประสงค์ศิลป์โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงทิพย์ ผโลปกรณ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
3. นางสมานจิตร นิสังกาศโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพัชรบูลย์ ภูมิพันธุ์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวรรณ พลเสนโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายวิทยา รังสีโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายขวัญชัย ขันสาลีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุดใจ จันทะเลิศโรงเรียนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุชิน จันทร์ทองโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ สังข์งามโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นางดวงทิพย์ ผโลปกรณ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
4. นางสุดใจ จันทะเลิศโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นางสาวรัตนพันธ์ ศรีเคนขันธ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวริน ภูสิมโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ โพธิ์หล้าโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
3. นางอรวรรณ สร้อยคำโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิลวรรณ พนิขนาพันธ์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายสุทธิพันธ์ ฮามคำไพโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ ดวงอ่อนนามโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางเขมณัฏฐ์ วงศ์พัฒนาธนเดชโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวศิริพร จันลาโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นายสุนทร ไชยวงษาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางดวงทิพย์ ผโลปกรณ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมุกดา เมืองนามโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ ทิศกะโทกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นางบุญส่ง ถนอมสัตย์โรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นายสมบัติ โพธิ์กล้าโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ รังเสนาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางบรรจบ มะหัดโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรีรัตน์ ชนะบุญโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางศุภนุช คงถวิลวงศ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางไพฑูรย์ รัตนพลแสนโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นางเกสรา ประเสริฐศิลป์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางเครือวัลย์ แก้วอาษาโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด วันนาโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางปราณี เทียงทำโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางกุลณัฏฐา คล่องวาจาโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นางรพิพรรณ วงศ์พุฒโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. ดร.วิยะดา รัตนเพชรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มมส.ประธานกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ อาจศิริโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางอนุช พลลาภโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. พระสุดใจ จนฺทวํโสวัดศรีสวัสดิ์กรรมการ
5. ดร.อธิการ สุขศรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางรัชนี จันทนฤมานโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายเศกสรรค์ วัฒนบุตรโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นายญารัตน์ ชินรัตน์โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธนสิน จันทร์แก้วโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญชู พรนิคมโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ โคตรพัฒนานนท์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวนวลมณี อ้วนละมัยโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางวัลลภา พงษ์ศิริโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธนสิน จันทร์แก้วโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลมณี อ้วนละมัยโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายบุญชู พรนิคมโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ โคตรพัฒนานนท์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางวัลลภา พงษ์ศิริโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอนุชงค์ นาคสมบูรณ์โรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สีพลลาโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระยุทธ ศรีนนท์โรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นายสุนทร วัฒนบุตรโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
5. นายสิทธิชัย สาระมัยโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางนิตยา ศรีสมบัติโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายประเกียรติ หล้าก่ำโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายเศกสิทธิ์ พาราโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยยุทธ ทาโวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นายประหยัด ชูประทีปโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสายทอง อรรถโยโคโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวริทยา ประภาศรีโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
3. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสายทอง อรรคโยโคโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวริทยา ประภาศรีโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
3. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางวริทยา ประภาศรีโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางวริทยา ประภาศรีโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางพวงพยงค์ หงษานาวาโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวีรชัย เอี้ยงเจริญโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายเจริญ อินศรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวีรชัย เอี้ยงเจริญโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายเจริญ อินศรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ปาละอินทร์โรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางวรรณิกา เสนไชยโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นายสุรเนตร รังเสนาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางมยุรี ปาละอินทร์โรงเรียนบรบือรองประธานกรรมการ
2. นางวรรณิกา เสนไสยโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นายสุรเนตร รังเสนาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสายทอง อรรคโยโคโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวริทยา ประภาศรีโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
3. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสายทอง อรรคโยโคโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
3. นายธนกฤต สุวรรณศรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์โรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสายทอง อรรคโยโคโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
3. นายธนกฤต สุวรรณศรีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางมยุรี ปาละอินทร์โรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางวรรณิกา เสนไสยโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นายเจริญ อินศรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางมยุรี ปาละอินทร์โรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางวรรณิกา เสนไสยโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นายเจริญ อินศรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีเศรษฐาโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเรืองชัย นากลางวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายอังกูร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางพรสวรรค์ พรดอนก่อวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอิสสราภรณ์ ตั้งตระกูลโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายอรรคเดช สาลาดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางอิสสราภรณ์ ตั้งตระกูลโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายอรรคเดช สาลาดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอิสสราภรณ์ ตั้งตระกูลโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายอรรคเดช สาลาดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางอิสสราพร ตั้งตระกูลโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายอรรคเดช สาลาดโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ เสรีรัตน์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายธิติพงษ์ จริยนรวิชช์โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปุณญนุช ไชยมูลโรงเรียนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรพงศ์ เสรีรัตน์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายธิติพงษ์ จริยนรวิชช์โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปุณญนุช ไชยมูลโรงเรียนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ เสรีรัตน์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายธิติพงษ์ จริยนรวิชช์โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปุณญนุช ไชยมูลโรงเรียนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรพงศ์ เสรีรัตน์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายธิติพงษ์ จริยนรวิชช์โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปุณญนุช ไชยมูลโรงเรียนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสายทอง อรรคโยโคโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. Mr.Dean Markn Macanimโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิชนันท์ สุนทรโรจน์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสายทอง อรรคโยโคโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. Mr.Dean Markn Macanimโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิชนันท์ สุนทรโรจน์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสายทอง อรรคโยโคโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. Mr.Dean Mark Macanimโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิชนันท์ สุนทรโรจน์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสายทอง อรรถโยโคโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. Mr.Dean Markn Macanimโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิชนันท์ สุนทรโรจน์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมณเทียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชวยศ วีริยินทะโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวปุณญนุช ไชยมูลโรงเรียนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมณเทียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณญนุช ไชยมูลโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
3. นายชวยศ วีริยินทะโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมณเทียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณญนุช ไชยมูลโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
3. นายชวยศ วีริยินทะโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมณเทียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณญนุช ไชยมูลโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
3. นายชวยศ วีริยินทะโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทศพล หงศาลาโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายนิคม เทียบปัดโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทศพล หงศาลาโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายนิคม เทียบปัดโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปุณิกา เข็มพิลาโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางกิรณา แสนเมืองโรงเรียนสาธิต(ฝ่ายมัธยม)มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวละม่อม พลคำมากโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางนิชุตา เทศาพรหมโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางปุณิกา เข็มพิลาโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางกิรณา แสนเมืองโรงเรียนสาธิต(ฝ่ายมัธยม)มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวละม่อม พลคำมากโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางนิชุตา เทศาพรหมโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิชุตา เทศาพรหมโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางกิรณา แสนเมืองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นางปุณิกา เข็มพิลาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวณิชวรรณ ปานมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นางละม่อม พลคำมากโรงเรียนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนิชุตา เทศาพรหมโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชวรรณ ปานมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นางกิรณา แสนเมืองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. นางปุณิกา เข็มพิลาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวละม่อม พลคำมากโรงเรียนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางกิรณา แสนเมืองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวละม่อม พลคำมากโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นางปุณิกา เข็มพิลาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวณิชวรรณ ปานมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางกิรณา แสนเมืองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นางปุณิกา เข็มพิลาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวละม่อม พลคำมากโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นางสาวณิขวรรณ ปานมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางนิชุตา เทศาพรหมโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวณิชวรรณ ปานมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. นางปุณิกา เข็มพิลาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวละม่อม พลคำมากโรงเรียนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอรุณศรี ปะสังคะเตโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางนิชุตา เทศาพรหมโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางปุณิกา เข็มพิลาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวณิชวรรณ ปานมากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวละม่อม พลคำมากโรงเรียนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐ คลังแสงโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายชวยศ วีริยินทะโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางกิรณา แสนเมืองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬารัตน์ เขตชมภูโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางวิภาลักษณ์ ธงตะทบโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริพร อุตมะโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
4. นายประยูร ทวะชาลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายนริศ ชิณวิศวกรโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย แปนเมืองโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นายถาวร ศรีสุโพธิ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นายประยูร ทวะชาลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายกรุงศรี ศิริปะกะโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ อรรคฮาตสีโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
3. นายวิโรจน์ อุตมะโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายกรุงศรี ศิริปะกะโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ อรรคฮาดศรีโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
3. นายวิโรจน์ อุตมะโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิ่มอนงค์ อินทรักษ์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางสุนิตา หันนะเวโรงเรียนมัธยมชาญวิทยากรรมการ
3. นางดาหวัน ชินณะวงศ์โรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ไชยเสนาโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สิงห์เจริญกิจโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ ชูเจริญตรากูลโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารกรรมการ
4. นางพรกนก บุตรเรืองโรงเรียนเทศบาลบูรพากรรมการ
5. นางชลิตา จังพลโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประกอบ บำรุงโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายสุทิศ ชินณะวงศ์โรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
3. นางนิรชร ปรุงฆ้องโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒนะ ศิริพรรณโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางฐิตานันท์ สุนทรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิรชร ปรุงฆ้องโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ แสนบุดดาโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละมุล จันทร์ถงโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางณัฐชนา เนื่องสิทธะโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายจรินทร์ แสนบุดดาโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางละมุล จันทร์ถงโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวรัชนี โพธิ์หล้าโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปรัชญาพร ดวงชาทมโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา อันทะชัยโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นางพิมพ์วิไล ศรีสุภักดิ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพรรณี ไม้หอมโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย แปนเมืองโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นางนับทอง เทศบุตรโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางศศิวรรณ แสนตรงโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา อนุรักษ์รัศมีโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นางวิภาลักษณ์ ธงตะทบโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางวิภาลักษณ์ ธงตะทบโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา อนุรักษ์รัศมีโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นางศศิวรรณ แสนตรงโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางลมัย ทัพเจริญโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ปะทิเกโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
3. นางสุภาพร จำปามูลโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางลมัย ทัพเจริญโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ปะทิเกโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
3. นางสุภาพร จำปามูลโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอวยพร วงษ์โตโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เขตคามโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการ
3. นางคำมูล ทิพยมาศโรงเรียนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางบานเย็น โยวผุยโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ อนุฤทธิ์โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ตลับทองโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายบริบูรณ์ หาญณรงค์โรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายเศกสรรค์ วัฒนบุตรโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นางปัญจรัศม์ แซ่ตังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีดา ถาแสงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา เย็นเศรณีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางปัญจรัศม์ แซ่ตังโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส เขตบุรีโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
3. นางนรินทร์ ศิรินุวัฒน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางปัญจรัตน์ แซ่ตังโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส เขตบุรีโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
3. นางนรินทร์ ศิรินุวัฒน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ์ สีเฉลียวโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรภาพ ตะโคตรโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางนรินทร์ ศิรินุวัฒน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ์ สีเฉลียวโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรภาพ ตะโคตรโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางนรินทร์ ศิรินุวัฒน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพรรณงาม จันอ่อนโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ปะกินำหังโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายสาธิต ปัดถาเดชโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
4. นางระเบียบ บังคมเนตรโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุภัทรา เย็นเศรณีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ์ สีเฉลียวโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพัชรพล สิงห์ชุมโรงเรียนสาธิต(ฝ่ายมัธยม)มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวญารุณี ศิริกิจโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายรัตนศักดิ์ ฟักทองโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ์ สีเฉลียวโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุวดี อุทาทิพย์โรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา เย็นเศรณีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายนรินทร์ พันธุ์ครูโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายรัตนศักดิ์ ฟักทองโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายคมสันต์ ไชยบุดดีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสุคนธร คำสีหาโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ บุญโสมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวญารุณี ศิริกิจโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุคนธร คำสีหาโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นายประภาส เขตบุรีโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวญารุณี ศิริกิจโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางภัทรานี พลลาโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ อักษรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายคมสันต์ ไชยบุดดีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางภัทรานี พลลาโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ อักษรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายคมสันต์ ไชยบุดดีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนรินทร์ พันธุ์ครูโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา นรสารโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นายคมสันต์ ไชยบุดดีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนิมิต นวลจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุุทธินันท์ จินาบุญโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายนิมิต นวลจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุทธินันท์ จินาบุญโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุทธินันท์ จินาบุญโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิมิต นวลจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุทธินันท์ จินาบุญโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิมิต นวลจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายสุทธินันท์ จินาบุญโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิมิต นวลจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเกษศิรินทร์ วิริยเมธางกูรโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางวัชรี สิงห์สู่ถ้ำโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. Mr.Stephen Patchโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายอภิเดช พันธ์แซงโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
5. นางธัญญา ประจะเนย์โรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา ขันหนองจอกโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายวิชัย ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ สุจันทร์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางชนิดา เอกสะพังโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Wojciech Macze wskiโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางประนอม ศรีสารคามโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิชุตา ไลออนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเรไร สุปัญบุตรโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วิทักษบุตรโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
3. นางภ้ททิรา ลืออุติกุลวงศ์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นางพรรณิพา สิงห์สีโวโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. Mr.James Evaโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางสาวระพีพรรณ เทียกสมโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางวไลพร พิลาแดงโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมจริยา เนื่องศรีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางบุปผา ชนะบุญโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นางสาวพิชชาภรณ์ จันวิทย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. Mr.Craig Wilsonโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุเมธ เทียงดาห์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล สมจรโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางรัชนี อัคฮาดศรีโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวสุปรียา วงศ์ดวงจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางใยยะดา จันทะนามโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Ernst Suni Magnussenโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
6. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวลดาวรรณ สุทธิสินธุ์โรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายสหัสวรรษ วงศรีโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี นิวัตยะกุลโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.William Coombesโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณภา มงคลมะไฟโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
6. นางสาวจินตนา โทนไทยโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพัชรี ต่างสมบัติโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสังวรณ์ ปรางประโคนโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
3. Mr.Raymond Thomasโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวสุดา วีระเชวงกุลโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางสาวทิพาพร สุโพธิ์คำโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวลดาวรรณ สุทธิสินธุ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอนงค์ สิทธิวายุพัฒน์โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรยุทธ สุมะหาโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางนันดา เมืองมัจฉาโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวัชรบูล วิบูลย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. Mr.David Stasiakโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางปนัดดา ศรีสะอาดโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวอนันต์ญาญ์ เหล่าสมบัติโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ รักสุทธีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Gary Ryanโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายสุเมธ เทียงดาห์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางดัชนี จันทจรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางวันทนา สุขนาโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางปวิณษา ไชยสอนโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจินตนา โทนไทยโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายธนานัติ เปรมบุญโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
5. Mr.Gary Ryanโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวกุุลขวัญ โอษะครังโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ศากยโรจน์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวดรุณี ผาวิชัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
4. Mr.Cedric Collachotโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางพิมลพรรณ ศรีสารคามโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางวันทนีย์ แสนศักดิ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissLIU DIโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. Mrs.Yuanfang Fengโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิรชล นนทะสินโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. Ms.Wu Hung Lienโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นางพิมลพรรณ ศรีสารคามโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางวันทนีย์ แสนศักดิ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Miss SUTIAN SUโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. Mr.JU YI SHINGโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. Mr.Hongcheng Gaoโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยวนใจ บุบผาพรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นางพิมลพรรณ ศรีสารคามโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
6. นางวันทนีย์ แสนศักดิ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mr.ZHENLONG LIโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายการุณ ประประโคนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
3. นางสาวนิรชน นนทะสินโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางพิมลพรรณ ศรีสารคามโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางวันทนีย์ แสนศักดิ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.ZHENLONG LIโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายการุณ ประประโคนโรงเรียนสาธิต(ฝ่ายมัธยม)มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวนิรชน นนทะสินโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางพิมลพรรณ ศรีสารคามโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางวันทนีย์ แสนศักดิ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายเยี่ยม ไปนาโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐริกา ถาวรจันทร์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวจิตรานันท์ นนจันทร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางธนัญญพร อุดมสุขโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
5. นางสุนทรียา เสาหินโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
6. นายสกล มาบุญธรรมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพัตรา พลอาษาโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา วินทะวุธโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ ทองล้วนโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ ใจมันโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Kevin Harrisonโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
6. นายณรัฐ จันทจรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสีญวน แฝงสาเคนโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายพีระพล เทศาพรหมโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายบุญมี ประกอบแสงโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมพงษ์ แสนจักรโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
5. นายประภาส เขตบุรีโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ แสนจักรโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายบริบูรณ์ หาญณรงค์โรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายบุญมี ประกอบแสงโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
4. นางสีญวน แฝงสาเคนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายสุนทร ทองเปาว์โรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางปิยนาฎ มาคินโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางลำดวน สง่าโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสำเนา อินทรักษ์โรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. ดร.กรรณิกา ศุภปัญญาวุฒิโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางธนรัตน์ แฝงสาเคนโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิ่มอนงค์ ราศรีโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนิตยา บุญตราโรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร แก้วกัลยาโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางนิชนันท์ ไชยรัตน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอัจฉริยา ธรรมแสงโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา นวลจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิ่มอนงค์ ราศรีโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ สร้อยคำโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา นวลจันทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิ่มอนงค์ ราศรีโรงเรียนบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางผกาพันธ์ ต้นใหญ่โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไชยมงคล บุญบรรจงโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางวัชนี สุทธิสาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายสมยง ดงเรียงราชโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ปานเพชรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิชุตา ไลออนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางวัลลภา บุญหล้าโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ โคตรท่านโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐญา สาพิมานโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพัฒนพงษ์ ละสุวรรณโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นางโฉมยง จันทราชโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสุดารักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวรรณ บุพเตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นางณัฐญา สาพิมานโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางบำรุงรัตน์ พละศักดิ์โรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นางรัตนา กุญชะโรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. ดร.กรรณิกา ศุภปัญญาวุฒิโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เสนาคำโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางคำพวน ประสงค์สันต์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เสนาคำโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ประทุมชัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา ทะบันแดนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสิริพร ภูหัวดอนโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ภูคำวงศ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ ธนยั่งยืนโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญพิศ บุญพิลำโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
5. นายวิจิตร ทองเนตรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสมพร พลขันธ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนกแก้ว ยี่รัมย์โรงเรียนมัธยมชาญวิทยากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ กมลโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
4. นางวัลย์วิภา ภูสีคุณโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ศรีเศรษฐาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายชัยสิทธิ์ สนสุนันท์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายสาคร คำศรีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายธวัชชัย หาญกิจจานุรักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายชัยสิทธิ์ สนสุนันท์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายสาคร คำศรีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายธวัชชัย หาญกิจจานุรักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายชัยสิทธิ์ สนสุนันท์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายสาคร คำศรีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายธวัชชัย หาญกิจจานุรักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายชัยสิทธิ์ สนสุนันท์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายสาคร คำศรีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายธวัชชัย หาญกิจจานุรักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายเรืองชัย นากลางวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายอังกูร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางพรสวรรค์ พรดอนก่อวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางจิตตรา พิกุลทองโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทศดรโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางอรนุช คำสิงห์โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจิตตรา พิกุลทองโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทศดรโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางอรนุช คำสิงห์โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางจิตตรา พิกุลทองโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทศดรโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางอรนุช คำสิงห์โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิตตรา พิกุลทองโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทศดรโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางอรนุช คำสิงห์โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิตตรา พิกุลทองโรงเรียนบรบือวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทศดรโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางอรนุช คำสิงห์โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจิตตรา พิกุลทองโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ทศดรโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นางอรนุช คำสิงห์โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางร่มฉัตร หงส์อุดรโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ทศดรโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางร่มฉัตร หงส์อุดรโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ทศดรโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวารุณี จันทร์เรืองโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชลิตา จังพลโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางร่มฉัตร หงส์อุดรโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอภิชญา ศรีเกินโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ทศดรโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวารุณี จันทร์เรืองโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชลิตา จังพลโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางวารุณี จันทร์เรืองโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชลิตา จังพลโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวารุณี จันทร์เรืองโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชลิตา จังพลโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
093 383 7978 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]