หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   2 ต.ค. 2556   3 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ประชุม อาคาร 5 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี ลานหน้าเสาธง 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี โรงฝึกพลศึกษา 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี โรงฝึกพลศึกษา 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี บริเวณหลังอาคาร 4 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี บริเวณหลังอาคาร 4 4 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคารศิลปะ ห้อง 721 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคารศิลปะ ห้อง 721 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคารศิลปะ ห้อง 721 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคารศิลปะ ห้อง 721 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคารศิลปะ ห้อง 721 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคารศิลปะ ห้อง 721 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคารศิลปะ ห้อง 721 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคารศิลปะ ห้อง 721 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
12 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคารศิลปะ ห้อง 721 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
13 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคารศิลปะ ห้อง 721 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
14 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี เวทีหน้าลานพระพุทธฯ 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
15 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี เวทีหน้าลานพระพุทธฯ 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
16 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี โรงอาหาร 2 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
17 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี โรงอาหาร 2 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
18 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี โรงอาหาร 2 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
19 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี โรงอาหาร 2 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
20 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี หอประชุม 80 ปี 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
21 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี หอประชุม 80 ปี 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
22 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี หอประชุม 80 ปี 4 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี ใต้ถุนอาคาร 6 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี ใต้ถุนอาคาร 6 4 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี โรงรถหลังอาคาร 6 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี โรงรถหลังอาคาร 6 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 4 ต.ค. 2556 08.30-13.30
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 4 ต.ค. 2556 08.30-11.30
7 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 4 ต.ค. 2556 08.30-11.30
8 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 4 ต.ค. 2556 08.30-11.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามโรงเรียนมหาวิชานุกูล 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามโรงเรียนมหาวิชานุกูล 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 517-518 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521-524 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525-528 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง SEAR 1 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง SEAR 2 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622-624 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533-535 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536-538 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
093 383 7978 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]