หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   2 ต.ค. 2556   3 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง นวัตกรรม 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622-627 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622-627 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี โรงฝึกพลศึกษา 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี โรงฝึกพลศึกษา 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ประชุมอาคาร 5 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี โรงฝึกพลศึกษา 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี สนามหน้าเสาธง 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี สนามหน้าเสาธง 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 418 3 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 3 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 3 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี โรงอาหาร 2 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี โรงอาหาร 2 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี เวทีหน้าลานพระพุทธฯ 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี เวทีหน้าลานพระพุทธฯ 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี เวทีหน้าลานพระพุทธฯ 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
12 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี เวทีหน้าลานพระพุทธฯ 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
13 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี หอประชุม 80 ปี 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี หอประชุม 80 ปี 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี หอประชุม 80 ปี 3 ต.ค. 2556 13.00-16.00
16 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี หอประชุม 80 ปี 3 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี ใต้ถุนอาคาร 6 3 ต.ค. 2556 13.00-16.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี ใต้ถุนอาคาร 6 3 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี ใต้ถุนอาคาร 6 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี หอประชุม 80 ปี 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี หอประชุม 80 ปี 3 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี โรงรถหลังอาคาร 6 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี ใต้ถุนอาคาร 6 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 3 ต.ค. 2556 08.30-13.30
9 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 3 ต.ค. 2556 08.30-13.30
10 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ห้อง ห้อง IT 3 ต.ค. 2556 08.30-11.30
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 3 ต.ค. 2556 08.30-11.30
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร1 ชั้น 4 ห้อง 141 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 2 และ 3 ห้อง SEAR 1 และห้อง436 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร4 ห้อง SEAR 2 และ 433 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 - 438 3 ต.ค. 2556 09.00-09.30
4 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 - 438 3 ต.ค. 2556 09.30-10.00
5 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 - 438 3 ต.ค. 2556 10.00-10.30
6 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 - 438 3 ต.ค. 2556 10.30-11.00
7 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 - 438 3 ต.ค. 2556 11.00-11.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง สมุด 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง สมุด 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635-637 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
093 383 7978 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]