หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   2 ต.ค. 2556   3 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 2 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 2 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง นวัตกรรม 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622-627 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622-627 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี โรงฝึกพลศึกษา 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี โรงฝึกพลศึกษา 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี โรงฝึกพลศึกษา 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี สนามหน้าเสาธง 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี สนามหน้าเสาธง 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322-324 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-334 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 418 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี ใต้ถุนอาคาร 6 2 ต.ค. 2556 13.00-14.30
6 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี ใต้ถุนอาคาร 6 2 ต.ค. 2556 13.00-14.30
7 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี หอประชุม 80 ปี 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี โรงอาหาร 2 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี โรงอาหาร 2 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี โรงอาหาร 2 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี โรงอาหาร 2 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
12 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี ใต้ถุนอาคาร 6 2 ต.ค. 2556 10.30-12.00
13 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี ใต้ถุนอาคาร 6 2 ต.ค. 2556 10.30-12.00
14 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี ใต้ถุนอาคาร 6 2 ต.ค. 2556 14.30-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี ใต้ถุนอาคาร 6 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี ใต้ถุนอาคาร 6 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี ใต้ถุนอาคาร 6 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี โรงรถหลังอาคาร 6 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี โรงรถหลังอาคาร 6 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี โรงรถหลังอาคาร 6 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี ใต้ถุนอาคาร 6 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 2 ต.ค. 2556 08.30-11.30
9 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
10 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 2 ต.ค. 2556 08.30-11.30
11 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ห้อง ห้อง IT 2 ต.ค. 2556 08.30-13.30
12 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 สนามโรงเรียนมหาวิชานุกูล 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
13 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 สนามโรงเรียนมหาวิชานุกูล 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
14 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 สนามโรงเรียนมหาวิชานุกูล 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
15 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 สนามโรงเรียนมหาวิชานุกูล 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
16 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 สนามโรงเรียนมหาวิชานุกูล 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี ห้อง SEAR 1 และห้อง 436 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี ห้อง SEAR 2 และห้อง 433 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี ห้องประชุมอาคาร 5 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี ห้องประชุมอาคาร 5 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 636 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคารศิลปะ ห้อง 811- 812 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 637 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคารศิลปะ ห้อง 811- 812 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 638 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคารศิลปะ ห้อง 811- 812 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 639 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคารศิลปะ ห้อง 811- 812 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 640 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี หอประชุม 80 ปี 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 155 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 221 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 2 ต.ค. 2556 09.00-10.00
2 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 2 ต.ค. 2556 09.00-10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 2 ต.ค. 2556 09.00-10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 2 ต.ค. 2556 10.00-11.00
3 619 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนผดุงนารี เวทีลานพระพุทธฯ 2 ต.ค. 2556 11.30-12-00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนผดุงนารี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
093 383 7978 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]