รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม 3
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรวรรณ  คนเพียร
 
1. นางสาวณัฐชยา  โชคบัณฑิต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. นางสาวศรีสง่า  พิกุลศรี
 
1. นางพิมพ์พกาญจน์  คุ้มนายอ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงวิชญาพร  สุพร
 
1. นางสาวพิมลรัตน์  วังคะฮาต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวอภิญญา  เหง้าโอสา
 
1. นางจารุวรรณ  ใจศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายพลายชุมพล  อินานันท์
 
1. นางสอางทิพย์  เพชรานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายธีรพล  อาจหาญ
 
1. นางลัดดา  สิริพัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  เมืองโคตร
 
1. นางศุภลักษณ์  จันทรสาขา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนภาพันธ์  จำปา
 
1. นางสถาพร  ชาวนา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  เพ็งสา
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  วังคะฮาต
 
1. นายชัชวาล  วุฒิพรหม
2. นางอรัญญา  ช่วยวัฒนะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. นางสาวกมลชนก  ปาละวงศ์
2. นางสาวชญานันท์  บุญกลม
 
1. นางอันติกา  กลางประพันธ์
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีภักดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. เด็กชายเนติวัฒน์  พรมจันทร์
 
1. นางอัญชลี   คนหมั่น
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. นายสรวิศ  จิตรอารี
 
1. นางสาวอัจฉรา  วันฤกษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศิวปรียา
2. เด็กหญิงขวัญกมล  คูสกุลวัฒน์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ชุมนุม
 
1. นางอรุณรัตน์  คูณคำตา
2. นางสาวอารยา  ไม่โศก
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวประภัสรา  สิงห์ศิริ
2. นางสาวรอยพิมพ์  ชนะเนตร
3. นางสาวหทัยทิพย์  ตั้งเจริญชัย
 
1. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
2. นางอรุณรัตน์  คูณคำตา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  วงค์กระโซ่
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วงค์กระโซ่
3. เด็กหญิงพัชริกา   วงค์กระโซ่
 
1. นางสาวกฤษณา  กลางประพันธ์
2. นางผกามาศ  ช่างถม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา  รูปคม
2. นางสาวสกุลรัตน์  อัมโภชน์
3. นางสาวสุวนันท์  สุพร
 
1. นางนิลวรรณ  กำประโคน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายทิวากร  ซาเสน
2. เด็กชายศุภชัย  นาคประสงค์
 
1. นางรัตนา  สุคำภา
2. นายสิงหะ  เดชฤทธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายนวพล  สุคำภา
2. นายพีรพัฒน์  สีดอน
 
1. นางรัตนา  สุคำภา
2. นายสิงหะ  เดชฤทธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายจิรภัทร  รุ่งหิรัญกนก
 
1. นายชาญวิทย์  พรหมกสิกร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวณัฐิดา  ปาหลา
 
1. นายกมล  รูปดี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชลนภา  โมลาขาว
2. เด็กชายนัทธพงศ์  แก้วชัง
3. เด็กชายภานุพงศ์  ทองเมือง
 
1. นายสุพรม  ปัททุม
2. นางเบญจรัตน์  สุคำภา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. นางสาวกมลวรรณ  แสนโสม
2. นายธนพล  สายเชื้อ
3. นายธีรภัทร  งามพัตราพันธ์
 
1. นายสมคิด  รูปเหมาะ
2. นายอนุทิน  พยุงวงษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงบุษกร  สุวรรณพันธ์
3. นางสาวสุทธินีรัตน์  ตรีภพ
 
1. นางสาวปุณยาพร  ผิวขำ
2. นางสาวเยาวลักษ์  แสนสุข
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. นางสาวชวาลิน  โนภาส
2. นางสาวปายฟ้า  ดังก้อง
3. นางสาวปิยะธิดา  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นางสาวณัฐกชนันท์  ทองคำ
2. นางมีนารัตน์  วงศ์สเน่ห์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวตรีทิพย์  แข็งแรง
2. เด็กหญิงภัทร์ฎาภรณ์  ศิริพันธ์
3. เด็กหญิงวิสัยทัศน์   คำจะพรม
 
1. นางรจนา  ลุสุข
2. นางสาววิทยา  แสนสุข
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. นางสาวธนพร  จันทรโคตร
2. นายวัชรพงษ์  เบญมาตย์
3. นายเจตพัฒน์  บุญเสริม
 
1. นางมีนารัตน์  วงศ์เสน่ห์
2. นายรังสรรณ์  วันนา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. เด็กหญิงพรรณิภา  โกศล
2. เด็กชายสุทธิชัย  นามแสง
3. เด็กหญิงสุนิตา  ศรีสุนาค
 
1. นางสาวทัศนีย์  โคตรพรม
2. นายวิโรจน์  สิมพร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. นางสาวบุษยมาศ  สิงห์คำ
2. นายเกษมพันธุ์  วรรณทอง
3. นางสาวโชติกา  ธนาไสย์
 
1. นายธีระวุฒิ  จันทะพันธ์
2. นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. เด็กหญิงจิตสุภา  สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงพานทองคำ  โลห์สกุล
 
1. นายนพวงศ์  พลโลก
2. นางนุชจรี  เบญมาตย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. นายภูริพัฒน์  ขันทุวาร
2. นางสาวอภิญญา  วันภูงา
 
1. นางมีนารัตน์  วงศ์เสน่ห์
2. นางสาวอารีรัตน์  มัฐผา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายชนะชัย  โคตมล
2. นายสันติชัย  วรรณทุ
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายกฤษ์ดนัย  คำเพ็ชรดี
2. นายพรหมธาดา  สุคำภา
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายบุญทวี  เชื้อเมืองแสน
2. นายอมรเทพ  เชื้อวังคำ
3. นายโกเมศ  สุคำภา
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
2. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  สุคำภา
2. นายพงษ์นรินทร์  ไชยเพ็ชร
3. นายสุทธิศักดิ์  เชื้อวังคำ
 
1. นายพินิจ  ภูนาโคก
2. นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิริพร  สลางสิงห์
2. เด็กหญิงชุดาภา  สลางสิงห์
3. เด็กหญิงลลิดา  สลางสิงห์
4. เด็กหญิงวิลาสินี  บุรัตน์
5. เด็กหญิงอิสรา  เกลียวงาม
 
1. นายประสบ  บุรัตน์
2. นายประไมตรี  สลางสิงห์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวกุลธิดา  สุวรรณมงคล
2. นางสาวนิติยา  สลางสิงห์
3. นางสาวศิริยากร  เบญมาตย์
4. นางสาวสุภัชชา  เสียงล้ำ
5. นางสาวเพ็ญพิชญา  สลางสิงห์
 
1. นายประสบ  บุรัตน์
2. นายประไมตรี  สลางสิงห์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายกฤตนัย  บุญภาย
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีลาศักดิ์
3. เด็กหญิงรามาวดี  รัตนวงค์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  น้อยนาดี
5. เด็กชายเจริญชัย  จันโท
 
1. นางสมร  จรลี
2. นายสุเมฆ  เพ็ชรนนท์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวณัฐการนต์  เมืองโคตร
2. นางสาวริการดา  โคสขึง
3. นางสาววรรณวิไล  นามวงศ์
4. นางสาวศิริพร  ฐิติพันธุ์ภาส์
5. นางสาวอารียา  อินปาว
 
1. นางสาวชนาภา  ว่องสาริกัน
2. นางสุวรรณา  รัตนศรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายธนากร  พลเยี่ยม
2. นางสาวธิดารัตน์  คนดี
3. นางสาวนภัสรา  ทองมหา
4. นางสาวนิภารัตน์  มงคลสุภา
5. นายอดิศักดิ์  คนเพียร
 
1. นายยุทธนา  สิงหาบุตร
2. นายเปรมมินทร  จันทร์กองกวิน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายชานนท์  สุคำภา
2. นางสาวญาราภรณ์  สุขพันธ์
3. นางสาวณัฐภรณ์   สุคำภา
4. นายธราธร  ผาทอง
5. นางสาวปัทมวรรณ  เชิดกร
6. นางสาวพชรกมลฑร์  สุวรรณไตรย์
7. นางสาวพรพรรณ  สุคำภา
8. นายมารุต  เชื้อคำฮด
9. นายรัตนพล  บินจรัญ
10. นายวัฒนศิลป์  เชื้อคมตา
11. นายวิทวัส  พิละมาตย์
12. นายวิวัฒน์  แสงมณี
13. นายวุฒิชัย  พวงพิลา
14. นายศราวุฒิ  วงค์กระโซ่
15. นางสาวสมฤดี  เชื้อคำฮด
16. นางสาวสุชาดา  เชื้อคำฮด
17. นายสุริยะ  ธิขาว
18. นางสาวอรกนก  เชื้อวังคำ
19. นางสาวอารียา  เชื้อวังคำ
20. นางสาวไพลิน  เหง้าโอสา
 
1. นางกาญจนา  ณ หนองคาย
2. นายเฉลิมศักดิ์  ณ หนองคาย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวจันทร์คณา  สุคำภา
2. นายชานนท์  สุคำภา
3. นายธราธร  ผาทอง
4. นางสาวปภัสสร  เชื้อวังคำ
5. นายประกายเพชร  จันทโสม
6. นางสาวปวีณา  ประทุมลี
7. นางสาวมณฑิรา  สุพร
8. นายมารุต  เชื้อคำฮด
9. นายรัตนพล  บินจรัญ
10. นายวัฒนศิลป์  เชื้อคมตา
11. นายวิวัฒน์  แสงมณี
12. นายวิศรุต  หลาบโพธิ์
13. นายวุฒิชัย  พวงพิลา
14. นายศราวุฒิ  อุตอามาตย์
15. นางสาวสุจิตรา  เหง้าโอสา
16. นางสาวสุพัตรา  ตรงดี
17. นางสาวสุภัควรรณ  เหง้าโอสา
18. นายสุริยะ  ธิขาว
19. นายอุดมศักดิ์  ด้วงคำภา
20. นางสาวไพลิน  เหง้าโอสา
 
1. นางกาญจนา  ณ หนองคาย
2. นายเฉลิมศักดิ์  ณ หนองคาย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงลดารัตน์  ยุดรย์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ฉัตรแก้วชูไทย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาวภานิดา  ภูมลา
 
1. นางปริศนา  รอบคอบ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. เด็กหญิงทิชากร  คำปาน
2. เด็กชายฤทธิ์ไกร  เขียวไกร
 
1. นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง
2. นางสาวสนอง  ซาเสน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวศศิวิมล  พันธ์กำเหนิด
2. นายเศรษฐวัฒน์  ซาหา
 
1. นางดวงแข  ประดุจชนม์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวชนารดี  บุราณ
2. นางสาวปรารถนา  ปัททุม
3. นางสาวรวิวรรณ  กลางประพันธ์
4. นางสาววนิดา  นครไทย
5. นางสาววาทิยา  แก้วศรีนวม
6. นางสาววาสนา  นครชัย
7. นางสาวศรสวรรค์  วงค์สุเพ็ง
8. นางสาวสุลัดดา  น้อยทรง
9. นางสาวอินทุอร  นามเหลา
10. นางสาวอุไรวรรณ  จำปา
 
1. นางอภัญญา  หารสูงเนิน
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  โคตรพรม
2. เด็กหญิงกล้วยไม้  เชื้อคำฮด
3. นางสาวขวัญฤทัย  ไชยเพชร์
4. เด็กหญิงชฎาพร  ไชยเพชร
5. นางสาวณัชชา  โคตรพรม
6. นางสาวธัญญา   ศิริกาล
7. นายพิศาล  วงค์กระโซ่
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เชื้อวังคำ
9. เด็กหญิงภัทราวดี  โซ่เมืองแซะ
10. นางสาวลลิตา  สุคำภา
11. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อคำฮด
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  เชื้อคำฮด
13. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ไชยเพชร
14. นางสาวเกวลิน  สุคำภา
15. เด็กหญิงเจนจิรา  โซ่เมืองแซะ
 
1. นายลิขิต  หาคุ้มคลัง
2. นายวีระพรรณ  อินทา
3. นายสดศาสตร์  กลางประพันธ์
4. นางสุกันยา  เนตรวงค์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  จันนา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  โทนแก้ว
3. เด็กหญิงอริศสา  สุพร
 
1. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  อุทัยสาร์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวนันทกานต์  แสนโสม
2. นางสาวนิตยา  โพธิ์ไทรย์
3. นางสาววชิราภรณ์  วังคะฮาต
 
1. นายยอดชาย  อุปัญญ์
2. นายสุรพรชัย  สุวรรณไตรย์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. เด็กชายคณาทิป  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายพงศกร  บาบุญ
 
1. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
2. นายศรีนคร  หาทวีแสน
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. นางสาวกรทิมา  ระดาฤทธิ์
2. นางสาววิลารักษ์  พวงพันธ์
 
1. นายภาสกร  ภูช่างทอง
2. นางสุภัคชญา  สินพูน
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงภัคจีรา  ศรีโยธะ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายดัสกร  สุพรรณโมก
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  อุดมศรี
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  สาลี
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงปรียานุช  แสงเลิศเจริญ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวสายทิพย์  สายยศ
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงสุธัญญา  ซอนพา
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวชนิกานต์  พรายแก้ว
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงวไลภรณ์  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงเกื้อกมล  โสดา
 
1. นางสาวญาใจ  ใจสุข
2. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงสุมิตรา  เรียบภูเขียว
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาววิรัชยา  สุวรรณไตรย์
 
1. นางสาวสายสุรีย์  จันปุ่ม
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กชายจตุพร  สุมานิตย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โภคทรัพย์
3. เด็กหญิงวารุณี  หินอ่อน
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายธนรัฐ  ไชยายงค์
2. นายนลธวัช  แสงสิทธิ์
3. นายนิรัตน์  อุทาวงค์
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
2. นางสาวพรฟ้า  ทองโสม
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายนำพล  สุวรรณศรี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุตรดีวงศ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 73.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายธวัชพล  ดีสูงเนิน
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธัญญาพร  ไตรยวงค์
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายดำรงค์ฤทธิ์  ฤทธิ์อิ่ม
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายนำพล  สุวรรณศรี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ไตรยวงค์
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 79.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายนำพล  สุวรรณศรี
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายธีรวัฒน์  ศรีบุรมย์
 
1. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุธิตา  เพ็ชรมา
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายกัมปนาท  ไวว่อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 69.75 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายคมกริช  ธิพรพันธ์
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
77 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวทิมณฑา  อรรคนิตย์
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางปรพันธ์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 77.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวกมลรัตน์  พิมราช
2. เด็กหญิงประภัสสร  เทพวงษา
3. เด็กชายพลวัต  พานวัน
4. นายพีระพล  คูรัมย์
5. นายภานุวัฒน์  บุตรดีวงศ์
6. เด็กชายรัฐภูมิ  อุปพงษ์
7. นางสาวศิริลักษณ์  จันดาแสง
8. นางสาวสุพิชญา  วุ่นพ่วน
9. เด็กหญิงอภัสรา  สูงเนิน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายกันตพงศ์  นามเหลา
2. เด็กหญิงกาลัญญุตา  แสนโคตร
3. นายจักรกฤษ  โทหล้า
4. เด็กหญิงจินตนา  คนหาญ
5. เด็กชายจูมพล  ผิวเรืองนนท์
6. นางสาวชญาทิพย์  พันธ์ผิว
7. นายชยุตพงษ์  แซ่เตียว
8. นายฐิติรัชช์  สายรัตน์
9. เด็กชายณพงศ์ธร  บุปผาชาติ
10. นายณภัทร  เมืองนิล
11. นางสาวณัฐฐา  เย็นใจ
12. เด็กหญิงณัฐทริตา  ทองจันทร์
13. นายณัฐพงศ์  นารีนุช
14. นายธนกฤต  ทวีโคตร
15. เด็กชายธนวิทย์  มากสิน
16. นางสาวธัญญรัตน์  เอี่ยมลมูล
17. นางสาวนริศรา  คะเซ็นเชื้อ
18. เด็กหญิงนวพรรณ  สรรมจักร
19. เด็กหญิงปฏิญญา  ศิริเมือง
20. นายปฏิภัทร  ขันแข็ง
21. นายปรีชารัฐ  ฤทธิมน
22. นางสาวปรียานุช  ช่องวารินทร์
23. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ศรีวะอุไร
24. นายพชรพล  กล้องเสียง
25. นายพุทธภูมิ  นาคอ่อน
26. นายวัชรา  สุดตา
27. เด็กชายวิชยุตย์  สุพร
28. นายวีระพงษ์  เชาว์เชี่ยวชาญ
29. นางสาวศิริประภา  จันทาทุม
30. นายสราวุธ  จิรกิติไพศาล
31. นายสุรวุฒิ  กลางประพันธ์
32. นางสาวสโรชา  เวียงสมุทร
33. นายอภิสิทธิ์  ไชยดิลก
34. เด็กชายอริยะ  อุ่นอารีย์กุล
35. เด็กหญิงเมียวดี  วงศ์ใหญ่
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
2. นายนพดล  ขันแข็ง
3. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายโบนัส  วงษ์ตาเทพ
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายอภิสิทธิ์  ปาปะกะ
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ทองใบ
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นางสาวยุวดี  แพงพุฒ
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายอิสระ  อุตรทอง
 
1. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายกันตพล  อุปัญญ์
 
1. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  กลิ่นนิ่มนวล
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. นางสาวจิรัชยา  อินทรพรหม
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายสมชาย  พันธี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ  บุษดี
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นายชวิศ  ห้วยทราย
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุทิศา  ยืนยั่ง
 
1. นางจารุวรรณ  เสียงล้ำ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นางสาวดาริณี  ลิดจันทึก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นายพิพัฒน์พล  ห้วยทราย
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายพงศกร  นาแก้ว
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นางสาวสุดารัตน์  สาฤษี
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาววิไลพร  บุญดก
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
96 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไชยชราแสง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมประสงค์
3. เด็กชายจักรกฤษ  ลัดดา
4. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เมืองพระฝาง
5. เด็กหญิงญาดา  ทองเภา
6. เด็กหญิงธนธรณ์  เนาคำแพง
7. เด็กหญิงธนพร  จันทวัติกุล
8. เด็กหญิงนรินธร  จัทรโคตร
9. เด็กหญิงนีรา  สกุลไทย
10. เด็กชายปฐมบุตร  แสงสุวรรณ
11. เด็กหญิงปนัดดา  จึงธีรพานิช
12. เด็กชายปรีทัศน์  ทรัพย์กองกุล
13. เด็กหญิงพรพรรณ  พัฒนากิจพาณิชย์
14. เด็กหญิงพิชญา  ศรีศักดา
15. เด็กหญิงพิชยา  บุญศรี
16. เด็กชายพีรพล  ภิรมย์
17. เด็กหญิงภคนันท์  หมื่นจันทร์ทึก
18. เด็กชายภาณุพงศ์  แซ่เฮง
19. เด็กชายภานุพงษ์  แซ่เฮง
20. เด็กหญิงมานิตา  ทองจันทร์
21. เด็กชายยศตรี  วงค์กิตติธร
22. เด็กหญิงวันทนา  ชาสุรีย์
23. เด็กชายวิทวัส  แสงจันทร์
24. เด็กชายวินัย  ทองมหา
25. เด็กหญิงวิลาสินี  เวียงคำ
26. เด็กหญิงสิริกัญญา  คำจันทร์
27. เด็กหญิงสุพรรษา  มีแย้ม
28. เด็กหญิงสโรชินี  เมืองโคตร
29. เด็กชายอภิรักษ์  บัญชา
30. เด็กหญิงอภิษวี  แข็งแรง
31. เด็กหญิงอรกานต์  เวชตะนัส
32. เด็กหญิงอาทิตยา  คำศรีทา
33. เด็กหญิงอารียา  ลำพุทธา
34. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประจงจิตร
35. เด็กหญิงเกษราภรณ์  รุ่งโรจน์มุกดากุล
36. เด็กชายเจษฎา  มีระหงษ์
37. เด็กหญิงเมชินี  คล่องดี
38. เด็กหญิงเมษณี  ทวีโคตร
39. เด็กชายไตรภูมิ  ภูแม่นเขียว
 
1. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
2. นางดรุณี  โชติช่วง
3. นายนพดล  ขันแข็ง
4. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
5. นางสาวสุขุมมาลย์  แสงกล้า
6. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงษ์
7. นางอารยา  อุ่นอารีย์กุล
8. นางสาวเกตุวลี  คำมุงคุณ
 
97 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกนิษฐา  ธรรมปัทม์
2. นางสาวกฤติยา  ช้ำเกตุ
3. นายกฤษณพงษ์  ชมเชย
4. นางสาวกัณฐิกา  สาธุชาติ
5. นายคุณาพจน์  โคตรพันธ์
6. นางสาวจิตรา  ดีดวงพันธ์
7. นางสาวจินตนา  หารบุรุษ
8. นางสาวจิราภรณ์  โพธิ์ไทรย์
9. นางสาวจีระวรรณ  บุระเนตร
10. นางสาวชลญาภา  ไวสู้ศึก
11. นางสาวณภัคชิตา  สันต์สวัสดิ์
12. นางสาวณัชชา  รัตนนิคม
13. นางสาวณัฐกมล  โสภากันต์
14. นายณัฐพงษ์  อาจวิชัยย์
15. นางสาวณัฐวิภา  สร้อยวิทยา
16. เด็กชายธนพัฒน์  นกดี
17. นางสาวธวัลรัตน์  นาโสก
18. นายธัญธร  ถิระเลิศพาณิชย์
19. นางสาวนรีรัตน์  ประจงจิตร
20. นางสาวปภัสราภรณ์  อักษรพิมพ์
21. นางสาวปวัณนา  หรุ่นนุพันธ์
22. นางสาวปาลิตา  มณีวรรณ์
23. นางสาวพัสลิดา  โคชขึง
24. นายมงคล  ราชิวงศ์
25. นายระพีพัฒน์  ศรีรักษา
26. นางสาวลลิตา  ปัญญา
27. นางสาวลลิตา  พาลึก
28. นางสาวศศิธร  ทาดาวุธ
29. นางสาวศิรินภา  สุวรรณศรี
30. นางสาวศิรินารถ  ไชยายงค์
31. นางสาวศิริปรมินทร์  ขันติคเชนชาติ
32. นางสาวสร้อยสุดารัตน์  เมืองโคตร
33. นางสาวสิริรัตน์  ยาโนละ
34. นางสาวสุภัชชา  กิตติยศธาดา
35. นายสุรวิชย์  รัชอินทร์
36. นายอธิการ  ปริปุรณะ
37. นายอธิชา  ศิวปรียา
38. นางสาวอาทิมา  กลางประพันธ์
39. นายิหิรัญ  โตปานวงศ์
40. นางสาวเบญจาพร  สิงห์นาง
 
1. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
2. นายชาญวิทย์  พรหมกสิกร
3. นางดรุณี  โชติช่วง
4. นายนพดล  ขันแข็ง
5. นางมาริสา  อินลี
6. นางรัตนาพร  พลลาภ
7. นางสาวสุขุมมาลย์  แสงกล้า
8. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงษ์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีประชัย
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  ทองเหลือง
3. เด็กชายธวัชชัย  ยืนยง
4. เด็กชายธีระศักดิ์  พิกุลศรี
5. เด็กชายนิธิ  สีสุข
6. เด็กหญิงนุสบา  บุตรทศ
7. เด็กหญิงรัตติยากร  โคชขึง
8. เด็กชายสิงห์ไชย  ลาธุรี
9. เด็กชายสุธิราช  พิกุลศรี
10. เด็กหญิงอารยา  สวัสดิ์วงศ์ไชย
 
1. นางสาวมลิวัลย์  สกุลโพน
2. นางวัชรี  ศรีทอง
3. นางสาวิภา  สารราษฎร์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายกิตติพงษ์  วงศ์ชา
2. นายณัฐพงศ์  ปัญญาวงษ์
3. นางสาววาสนา  ศรีสวัส
4. นายศิระ  พลเตชา
5. นางสาวสุดาพร  นารีนุช
6. นางสาวสุภัสสร  บัวเหมือน
7. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์ชา
8. นายเจษฎา   พันธ์คูณ
 
1. นางสาวจรีณา  แดนประโคม
2. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
100 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  บุระวงค์
2. นางสาวรัตนพร  อุทธพันธ์
3. นางสาววรรณศิริ  พาลึก
4. นางสาวอารยา  คงวงค์
5. นางสาวอินทิรา  เทียกโฮม
6. นางสาวแคทราย  สารีมูล
 
1. นางสาววิจรรยา  โพธิ์เข็ม
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุพร
2. เด็กหญิงณัฐธิกา  เขียวอ้วน
3. เด็กหญิงทัศนีย์  บุญภาย
4. เด็กหญิงปานจันทร์  มุทาวัน
5. เด็กหญิงฟาติมา  โนนสูง
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  บางทราย
7. เด็กหญิงมาธวี  คำมุงคุณ
8. เด็กหญิงสมพร  โพธิ์ไทรย์
9. เด็กหญิงสุมินตรา  พึ่งทรัพย์
10. เด็กหญิงสุวพัชร  คูสกุล
 
1. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
2. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงษ์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกัญพร  วุฒิกุล
2. นางสาวญาสุมินทร์  อ่อนสนิท
3. นางสาวปรัชญาภรณ์  ศรีประเสริฐ
4. นางสาวภัคจิรา  อมรวงศ์
5. นางสาวภัควดี  อมรวงศ์
6. นางสาวรัชฏา  พวงพันธ์
7. นางสาววิมลศิริ  ปิตตานัง
8. นางสาวสุัิภัศรา  ผดุงศักดิ์
 
1. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
2. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกัญญาพร  วุฒิกุล
2. นางสาวกาญจนา  แข็งแรง
3. นางสาวญาสุมินทร์  อ่อนสนิท
4. นางสาวณัฐิริกา  เขียวอ้วน
5. นางสาวปรัชญาภรณ์  ศรีประเสริฐ
6. นางสาวปานจันทร์  มุทาวัน
7. นางสาวพรชิตา  ทองเภา
8. นางสาวภัคจิรา  อมรวงศ์
9. นางสาวภัควดี  อมรวงศ์
10. เด็กหญิงมาธวี  คำมุงคุณ
11. นางสาวรัชฏา  พวงพันธ์
12. นางสาววิมลศิริ  ปิตตานัง
13. นางสาวสุชัญญา  คำรัตน์
14. นางสาวสุภัศรา  ผดุงศักดิ์
 
1. นางกลิ่นจันทร์  รามางกูร
2. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐพงษ์  โคตรสงคราม
2. นายธรรมวิทย์  สุขโข
3. นางสาววนิดา  โพธิ์ไทรย์
4. นายศิวะ  พลเตชา
5. นายเฉลิมศักดิ์  จันทิบุตร
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
2. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวอตินุช  ตั้งมั่น
2. นางสาวเครือวัลย์  แสนพวง
 
1. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
2. นายอาชา  เกื้อหนองขุ่น
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. เด็กชายพัฒนันท์  แสวงสุข
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เชื้อคำจันทร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำมุงคุณ
 
1. นายจำรัส  รัตนวิชัย
2. นางดารุณี  รัตนวิชัย
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นายชัยมงคล  สุขสวัสดิ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  เบญยมาตย์
3. นายสุริยา  แสงประจักษ์
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
2. นายภูศิษฏ์พงษ์  โจนลายดา
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ภคินธ์  นาโสก
2. เด็กหญิงวรพัฒน์  อุคำ
3. นายอนุชัย  นาโสก
 
1. นายสนิท  กลางประพันธ์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นายนนทกร  ภาคภูมิ
2. นายวัชรา  สาธุชาติ
3. นายอานนท์  บำรุงตา
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แสนคำ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เถาว์วัลดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนวงค์
3. เด็กหญิงวรรณนิศา  เมืองโคตร
4. เด็กหญิงวัลวิษา  เมืองโคตร
5. เด็กหญิงวิชุดา  อากาศ
6. เด็กหญิงศศิพร  อนันต์
 
1. นางฐาปนีย์  คนเพียร
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธฺ์
3. นางสิวลี  วงษ์โต
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายณัฐพงษ์  ภูธร
2. นายพัฒนรัฐ  อุ่นใจ
3. นายพิษณุ  พุทธรักษ์
4. นางสาววนิดา  ศรีดี
5. นางสาวศิริรัตน์  เผ่าพันธ์
6. นายสุธรรม  ทองกาล
 
1. นางขวัญใจ  ศรีประสงค์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงนิรันรัตน์  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  อาสาเนย์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พ่อศรียา
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นางรจนา  ลุสุข
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวพิสมัย  สุวรรณไตรย์
3. นางสาววิลัยวรรณ  พาระแพง
 
1. นายยอดชาย  อุปัญญ์
2. นางอรุณี  วังคะฮาต
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงชริดา  เผ่าพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐวรกาญจน์  ไชยบัน
3. นางสาวศิริลักษณ์  คำมุงคุณ
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นายพงษ์นรินทร์  อินทรพรหม
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวกิตติยา  โสดา
2. นางสาวอัมรา  เนตรวงศ์
3. นางสาวเพ็ญพักตร์  ทองผา
 
1. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
2. นายธีรพงศ์  แสนยศ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงพรสุดา  ตาไธสง
2. เด็กหญิงรดา  ตรีสมุทร
3. เด็กหญิงลักษมี  อุปโคตร
 
1. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
2. นายอุดมชัย  จันทพรหม
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. นางสาวดารัตน์  คนเพียร
2. นางสาวปิยะทิพย์  สุวรรณศรี
3. นางสาวพัชรินทร์  คนเพียร
 
1. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
2. นายอุดมชัย  จันทพรหม
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงจรรยา  ยืนยั่ง
2. เด็กชายวชิรกร  คนเพียร
3. เด็กหญิงสุนันธิดา  บุสภา
 
1. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
2. นายอุดมชัย  จันทพรหม
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. นายทวีชัย  ฮ้อยบุญศรี
2. นางสาวนราทิพย์  แก้วดี
3. นายพงษ์พัฒน์  อาจหาญ
 
1. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
2. นายอุดมชัย  จันทพรหม
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  พุฒทอง
2. เด็กหญิงวาจี  พันนุมา
3. เด็กหญิงสุภา  แก้วดี
 
1. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
2. นายอุดมชัย  จันทพรหม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวนภาลัย  ผิวขำ
2. นางสาวนารีรัตน์  ผิวขำ
3. นางสาวสุมิตรา  เสียงล้ำ
 
1. นางฟ้าหยาด  วังคะฮาต
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงจริยา  สุวรรณเพชร
2. เด็กชายนพพร  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงไพรินทร์  เสวะนา
 
1. นางจิราภรณ์  จันทบาล
2. นางลลดา  อินทร์สด
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวปาหนัน  บุญโฮม
2. นางสาวพัชรินทร์  ซาเสน
3. นางสาวศิรินทร์ธาร  คำหา
 
1. นางกองทรัพย์  ผิวงาม
2. นางมยุรี  กินลา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงปูชิตา  ไชยสุทธิ์
2. เด็กหญิงพรกมล  ธเนศชัยวัฒน์
 
1. นายมนัส  น้อยชื่น
2. นางรพีพรรณ  สิริจันทพันธ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กชายชนะพัฒน์  มานะประสบสุข
2. เด็กชายธนากรณ์  ผุยคำสิงห์
 
1. นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางร่มพร  บุญสุข
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. เด็กชายสุเมธ  เลิศวงศ์พงษ์
2. นายอภิวัฒน์  ไชยยงค์
 
1. นายยุทธนา  วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางร่มพร  บุญสุข
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายพงศธร  โคตรสมบัติ
2. เด็กชายเดชาวัต  ยุทธนาปกรณ์
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาวสุภาพร  นาคนา
2. นายสุรชาติ  ชัยกิจสุนทร
 
1. นางสาวพรรณิการ์  เมืองโคตร
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธฺ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กชายธรรพ์ณธร  ไชยทองศรี
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ไชยทองศรี
 
1. นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ
2. นางพิธพร  วงษ์วิรัติ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  อวิรุทธิ์พาณิชย์
2. เด็กชายสุทธิวงค์  สนั่นเอื้อ
 
1. นายกัณตภณ  โปวังสา
2. นายสำเนียง  สืบสา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กชายณิติพงศ์  ทองมหา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทุมคำแก้ว
 
1. นายทักษิณ  มวลมนตรี
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวดวงกมล  ทองมหา
2. นางสาวรุ่งนภา  ทองอินท์
 
1. นายทักษิณ  มวลมนตรี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวชุติมา  โพธิ์คำ
2. นางสาวสุจิตตรา  พรหมเสนา
 
1. นางสาวกชนิภา  สุวรรณ
2. นายประวิทย์  บุทธิจักร์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. นายฐิติภูมิ  จิตอามาตย์
2. นายวิทวัส  คำภักดี
 
1. นางทัศนีย์  บุญมาศ
2. นางสาวทิพย์อนันต์  โพธะกัน
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงรัชยาภรณ์  หลาบคำ
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เมืองโคตร
3. เด็กชายไชยวุฒิ  มณีวรรณ
 
1. นายศราวุธ  จอมใจทิปิ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวกิ่งแก้ว  เนาคำแพง
2. นายวีระพล  กงนะ
3. นางสาวสุรัญชนา  ทองเภา
 
1. นายศราวุธ  จอมใจทิปิ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. นายฎลชัย  เบ้าจังหาร
2. นายวุฒิฌาน  ห้วยทราย
 
1. นางสาวสุภัชชา  ทองกาล
2. นายอภิชาติ  ผิวงาม
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กชายพงศกร  เฮงสวัสดิ์
2. เด็กชายวงศธร  คำปาน
3. เด็กชายอนุกูล  สาระกิจ
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
2. นายวิชาญ  วาปี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายจีรศักดิ์  เมืองโคตร
2. นายณัฐวุฒิ  เนตรทิพย์
 
1. นายยุทธพล  ฤาชา
2. นายเจษบดินทร  อินทรสงค์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรินทร์  ไชยเพชร
2. เด็กชายวุฒิชัย  จูมแพง
3. เด็กชายไกรราช  รักผึ่ง
 
1. นายยุทธพล  ฤาชา
2. นายเจษบดินทร  อินทรสงค์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายกิติพัฒน์  สุพร
2. นายยุทธชัย  ฝ้ายสิงห์
3. นายอทิวัฒน์  รอบคอบ
 
1. นายยุทธพล  ฤาชา
2. นายเจษบดินทร  อินทรสงค์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายสุรนันท์  อาจหาญ
2. นายอมรเทพ  ไวว่อง
3. นายอิสระ  สุขรี่
4. นายเอกนรินทร์   สุพร
 
1. นายยุทธพล  ฤาชา
2. นายเจษบดินทร  อินทรสงค์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ภาแก้ว
 
1. นางบงกช  สุทธิประภา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายแทนพล  เลิศฤทธิ์เดชา
 
1. MissCaitlin  O'Conner
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. เด็กชายณภัทร  มากนวล
 
1. นางสาวสิริณ  จำนรรจ์สิริ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. นายนนท์ธวัช  เมืองศรี
 
1. นางมะลิวัลย์  บุรัตน์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 99.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายนิโคลัส  อนุเทพ โทมิตา
 
1. นางบรรจบ  โนนพิลา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวชนิกานต์  คุสกุล
 
1. นางสมพักตร์  ลิ้มวัฒนา
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงสรินทิพย์  อริยเมธานนท์
 
1. นางสมพักตร์  ลิ้มวัฒนา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกุลวรา  ลาภานันท์
 
1. นายสุภชัย  ชาววัง
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงธัญรดา  เกษแสนวงษ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญทวี
3. เด็กชายสหรัฐ  จังพล
4. เด็กหญิงสุภัคตรา  ศรีวะสุทธิ์
5. เด็กหญิงเรืองรำไพ  ปลอบเมือง
 
1. Mr.Benjoe  Salamanca Laforteza
2. นางบรรจบ  โนนพิลา
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายจีระศักดิ์  รัตนโกศล
2. นางสาวทัชชา  เมืองโคตร
3. นางสาวพรรณิสา  ศิริเคียนทอง
4. นายภูวิศ  เดชเสน
5. นายศุภโชค  โทนแก้ว
 
1. Mr.Benjoe  Salamanca Laforteza
2. นางอุทัยวรรณ  สุวรรณศรี
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. เด็กชายธีรเมฆ  ทองสง
 
1. MissMA RNOGRONG  MA
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. นายพิพากษา  ศรีลาศักดิ์
 
1. MissMA RONGRONG  MA
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุนันทา  สมประสงค์
 
1. นางสาวกลีบกุหลาบ  เครือวัลย์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายชัชพิมุข  ชาววัง
2. เด็กชายณัชพงศ์  พิพัทธ์ดำรงกุล
 
1. นายสุภชัย  ชาววัง
2. Mr.๋Jens  Felix Ruether
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เครือเขื่อนเพชร
2. นางสาวปุญญาวีร์  พละพันธ์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  โสพวัน
2. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ขจรฤทธิ์
2. เด็กชายดุลยวัฒน์  แซ่พุย
3. เด็กชายธีรพงศ์  นารีนุช
4. เด็กชายบุรินทร์  สมฤทธิ์
5. เด็กชายพลาดร  อาจวิชัย
6. เด็กชายภานุวัฒน์  อาจวิชัย
7. เด็กชายศุภณัฐ  วังวงศ์
8. นายเกียรติธนา  ผิวขำ
 
1. นายควรคิด  สินสวัสดิ์
2. นายประจิม  วังคะฮาต
3. นายไพรวรรณ์  บุษบงค์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายจตุรวิชญ์  อาจวิชัย
2. นางสาวณัฐกานต์  แสนโคตร
3. นายณัฐกิตติ์  นาโสก
4. นายณัฐพงษ์  นามธรรม
5. นางสาวสุรีย์รัตน์  เสียงหวาน
6. นายไชยยา  จันประทัด
 
1. นายควรคิด  สินสวัสดิ์
2. นายประจิม  วังคะฮาต
3. นายไพรวรรณ์  บุษบงค์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวจิตราภรณ์  แก้วมณี
2. นายธวัช  ใจมั่น
3. นางสาววิไลพร  รัตนวงศ์
4. นายสุทธิรักษ์  อัคฮาดศรี
5. นางสาวสุธาษิณี  ใจดี
6. นางสาวอาภรณ์  อาจวิชัย
7. นางสาวเบญจมาภรณ์  สุขรี่
8. นางสาวเสาวภา  จันทพันธ์
9. นางสาวเอริน  กิ่งชัยภูมิ
10. นางสาวแพรวไพริน  บับพาร
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
2. นายสมนึก  อ่อนแสง
3. นางอุษา  บุตรดีวงศ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยืนยง
2. เด็กหญิงชฎาพร  พาลึก
3. เด็กหญิงณัฐชา  ราชิวงศ์
4. เด็กหญิงสิริพร  นครลำ
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  บุญเรืองนาม
 
1. นางสาวณธภัค  ไชยสินภัทร
2. นางสาวพุทธชาติ  มีธรณี
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายนภัทร  บูรพาชัชวาลย์
2. นางสาวปริฉัตร  ทองบพิตร
3. นางสาวมิตราภรณ์  สิทธิเดช
4. นางสาวยศวดี  นพรุจิกุล
5. นายอัศวิน  โคสาสุ
 
1. นางมาริสา  อินลี
2. นายวีรพล  อินลี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กหญิงชลิตา  ไชยสุวรรณ
2. เด็กหญิงออรญา  พรมทอง
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  แสนวิเศษ
 
1. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
2. นางสิริลักษณ์  อินทสงค์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวนิตยา  คงวิบูลย์เกียรติ
2. นางสาวสุชาดา  สมคะเณย์
3. นางสาวอันธิกานต์  ประเทพา
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกฤติกา  เจดีย์
2. เด็กหญิงมุกครินทร์  เกตุปาน
3. เด็กหญิงสิริยากร  คนไว
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวณัฐณิกา  สมฤทธิ์
2. นางสาววิชุดา  จตุวิลัย
3. นางสาวสุธิดา  จินาวรณ์
 
1. นางประภาพรรณ  พั่วแพง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชญากานต์  ศัตรูพ่าย
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บุญประภาศรี
 
1. นายคมสรรค์  ศัตรูพ่าย
2. นายศักรินทร์  คนหมั่น
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. นางสาวสุรางคณา  ทันวงษา
 
1. นายคมสรรค์  ศัตรูพ่าย
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา  พันนุมา
2. เด็กชายวัชระ  ผากา
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
2. นายวิรวุฒิ  แสนโสม
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวมณีรัตน์  สุวรรณมงคล
 
1. นางสาวปพิชญา  คนยืน
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณไตรย์
2. เด็กชายโยธาวัฒน์  แสนโคตร
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
2. นางสถาพร  ชาวนา
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  อาจวิชัย
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นายกษิดิเดช  ซาเสน
 
1. นายผดุง  ชุมแวงวาปี
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 1. นางสาวกนลรัตน์  ถาวรรัตน์
 
1. นางสาวพัดชา  บุตรดีวงศ์
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายสรวิศ  ป้องเพชร
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายศราวุธ  ดวงราช
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
177 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  เข็มทอง
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
178 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายพิสิทธิ์  อาจวิชัย
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
179 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เจียงสิมา
2. นางสาวจุฑามาศ  สอนสุ่ม
3. นางสาวชญาสินี  สันติวงศ์วานิช
4. นายชวกร  คำนนท์
5. นายณัฐพงศ์  ปัญญาวงษ์
6. เด็กหญิงดารณี  กันกลั่น
7. นายธรรมวิทย์  สุขโข
8. นายนนทวัฒน์  คำหอม
9. นายนายเจษฎา  พันธ์คูณ
10. เด็กหญิงปิยธิดา  อังกาบ
11. เด็กหญิงพรทิพย์  ปริปรุณะ
12. นางสาวรัตนา  ผากา
13. นายวราวุฒิ  บุญรักษา
14. เด็กหญิงวาสนา  ศรีสวัสดิ์
15. นางสาววินิดา  โพธิ์ชัย
16. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อุคำ
17. นายศิวะ  พลเตชา
18. นางสาวศุภาพร  คำทวี
19. เด็กชายสรวิศ  ป้องเพชร
20. นางสาวสุดาพร  นารีนุช
21. นายสุนันท์  อุคำ
22. นางสาวสุภัสสร  บัวเหมือน
23. เด็กหญิงสุภารินี  วงศ์สวัสดิ์
24. เด็กหญิงสุรนาถ  จอมสว่าง
25. นายสุรัช  ประกอบบุญ
26. นายอนิวัฒน์  ประกอบบุญ
27. นายอภิสิทธิ์  ปาปะกะ
28. นายอภิเดช  อินทร์ทอง
29. นางสาวอมรรัตน์  วงค์ชา
30. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  ขาวผิว
 
1. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
2. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
3. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  ทองดี
 
1. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวนันทพร  อานันท์
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายวีระเชษฐ์  กลางประพันธ์
 
1. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  ทองดี
 
1. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพรญาณี  แสงสวาท
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายพายุ  จันปุ่ม
2. เด็กชายภูวรินทร์  วังวงค์
3. เด็กชายอนวัช  ถวิลการ
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
2. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
186 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวนันทพร  อานนท์
2. นางสาวแพทรียา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางมะลิวัลย์  คเณศโยธิน
2. นางสาวราตรี  พลาดสุ
 
187 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กชายกชกร  คำมุงคุณ
2. เด็กชายแสนชัย  ใจสุข
 
1. นายกมล  รูปดี
2. นางสาวแสงจันทร์  พร้อมสุข
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายพชรพรหม  ธงสิน
2. เด็กหญิงภาวิณี  บุรัตน์
 
1. นางธนภรณ์  ไวนิยมพงศ์
2. นางอภัญญา  หารสูงเนิน
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  อุคำพันธ์
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. นายธราดล  ปากหวาน
 
1. นายอภิรมย์  โคสาสุ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายเจนภพ  น่วมศิริ
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. เด็กชายอนันทวัตร์  โสดา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายเจนภพ  น่วมศิริ
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอรอนงค์  คนคล่อง
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พันผิว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุภา
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พันผิว
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
2. นายพงษ์ระวี  รัตนวงค์
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายทินกร  ปัททุม
2. นายทินกรณ์  น้อยทรง
3. นายวัชรินทร์  ปัททุม
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
2. นายสัญญลักษณ์  ปริยัติพงษ์
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายวุฒิชัย  ปัททุม
2. นายศุภชัย  ภูมีศรี
3. เด็กชายอดิศร  ปัททุม
 
1. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
2. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนิภา  ปัททุม
2. นายภักดี  อาจวิชัย
 
1. นางสาวนริศรา  อาจวิชัย
2. นางสาวปุณยาพร  ผิวขำ
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายพิชัย  พันธุพาน
2. นายวรวุฒิ  บุญวาล
3. เด็กชายวัชรากร  พันธุพาน
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นางวงศิริ  หวังเหนี่ยวกลาง
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายณัฐนันท์  มูลพรม
2. นายทวีศักดิ์  ศรีบุรมย์
3. นายวีรวัฒน์  โพธิชาติ
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสูงเนิน