สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มุกดาหาร 33 23 21 77 82 20 7 0 109
2 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร 26 17 12 55 69 10 6 1 85
3 หนองสูงสามัคคีวิทยา 25 19 18 62 87 22 5 5 114
4 ดอนตาลวิทยา 13 10 6 29 49 20 10 4 79
5 คำป่าหลายสรรพวิทย์ 12 2 3 17 27 12 6 5 45
6 ผึ่งแดดวิทยาคาร 11 12 6 29 54 25 17 12 96
7 ดงหลวงวิทยา 11 7 7 25 40 20 11 9 71
8 คำสร้อยพิทยาสรรค์ 9 8 9 26 35 11 11 3 57
9 มุกดาวิทยานุกูล 7 10 8 25 43 23 8 7 74
10 นวมินทราชูทิศอีสาน 7 5 1 13 18 19 9 4 46
11 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 6 5 4 15 22 18 12 3 52
12 คำบกวิทยาคาร 6 4 1 11 25 16 8 7 49
13 เหล่าประชาอุทิศ 5 2 1 8 17 3 4 6 24
14 คำชะอีวิทยาคาร 4 7 8 19 40 29 11 6 80
15 คำชะอีพิทยาคม 4 2 4 10 22 20 5 10 47
16 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 3 8 6 17 24 17 10 10 51
17 อุดมวิทย์ 3 4 5 12 27 11 8 1 46
18 โชคชัยวิทยา 3 1 2 6 12 17 6 3 35
19 หนองแวงวิทยาคม 2 7 0 9 16 10 6 4 32
20 นาโสกวิทยาคาร 2 4 4 10 13 7 8 8 28
21 ดงมอนวิทยาคม 2 2 4 8 26 16 10 9 52
22 หว้านใหญ่วิทยา 2 1 5 8 24 16 12 4 52
23 ผาเทิบวิทยา 2 1 2 5 10 8 8 12 26
24 ดงเย็นวิทยาคม 1 3 3 7 18 13 5 8 36
25 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1 1 0 2 9 7 10 3 26
26 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 0 5 2 7 23 11 9 8 43
27 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 0 1 0 1 15 13 7 5 35
28 กกตูมประชาสรรค์ 0 1 0 1 5 7 1 3 13
29 โพธิ์ไทรวิทยา 0 0 2 2 8 12 6 6 26
30 เมืองมุกวิทยาคม 0 0 0 0 14 12 8 5 34
รวม 200 172 144 516 874 445 244 171 1,563