หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม 3
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจีรชัย วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
2 นายชาตรี ประดุจชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
3 นายส่งเสริม เมืองฮาม ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
4 นายสุพจน์ พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
5 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พทยาสรรค์ อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
6 นางสมาน แก่นงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
7 นางสาววนิดา ชูคำสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
8 นายจิระ โภคสวัสดิ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
9 นายผดุง ชุมแวงวาปี ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
10 นายจีรชัย วังคะฮาต ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขัน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
11 นายชาตรี ประดุจชนม์ รองประธานอำนวยการแข่งขัน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
12 นายสุพจน์ พละพร กรรมการอำนวยการแข่งขัน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
13 นายส่งเสริม เมืองฮาม กรรมการอำนวยการแข่งขัน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
14 นายเนรมิต กฤตาคม กรรมการอำนวยการแข่งขัน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
15 นายวิชัย ช่างถม กรรมการอำนวยการแข่งขัน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
16 นางสมาน แก่นงาม กรรมการอำนวยการแข่งขัน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
17 นางสาวใยรัก ประจักษ์วงค์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
18 นางวนิดา ชูคำสัตย์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
19 นางสาวนุศรา สุพร กรรมการอำนวยการแข่งขัน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
20 นางสาวพัชราภรณ์ กลิ่นจันทร์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
21 นายพิเชษฐ์ เจือจันทร์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
22 นายจิระ โภคสวัสดิ์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
23 นายผดุง ชุมแวงวาปี กรรมการอำนวยการแข่งขัน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
24 นางผกามาศ ช่างถม กรรมการอำนวยการแข่งขัน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
25 นางงามตา กฤตาคม กรรมการอำนวยการแข่งขัน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
26 นางวนิดา ชูคำสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
27 นายฉลอง บุตรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน/พิจารณาข้อทักท้วงหรือข้อร้องเรียนผลการตัดสินของคณะกรรมมการ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อทักท้วงหรือร้องเรียน ต้องดำเนินการภายใน 30 นาทีหลังสิ้นสุดการแข่งขันนั้นๆและถือการพิจารณาเป็นที่
28 สมจิต ราชิวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน
29 นายเสนอ กลางประพันธ์ ประธานกรรมการ อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน
30 นายประสาน สุคำภา รองประธานกรรมการ อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน
31 นายพรชัย ศิลาแยง กรรมการ อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน
32 นางอภิวรรณ บุญประสพ กรรมการ อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน
33 นายเสนอ กลางประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน
34 นายสุพรม ปัททุม ครู อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน
35 นายประสาน สุคำภา รองผู้อำนวยการ อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรการ ผู้เข้าแข่งขัน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน
36 นางสมร อาจวิชัย ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
37 นางมณีวรรณ อาจวิชัย ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
38 นางสาวนุศรา สุพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
39 นางสาวพัชราภรณ์ กลิ่นจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
40 นายพิเชษฐ์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
41 นางสาวณนภัค ไชยสินภัทร ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
42 นางนิตยา สีหมงคล ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
43 นางสุรัตน์ดาวัลย์ ทองเพิ่ม ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
44 นาวสาวนัฐณิชา หนูพันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
45 นางสาวเทพารัตน์ ปักฤทัย ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
46 นายจำรัส รัตนวิชัย กรรมการอำนวยการแข่งขัน จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
47 นางสาวณธภัค ไชยสินภัทร กรรมการอำนวยการแข่งขัน จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
48 นางสุรัตน์ดาวัลย์ ทองเพิ่ม กรรมการอำนวยการแข่งขัน จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
49 นายประกาศ อ่อนตาม ประธานกรรมการ จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
50 นายพิเชษฐ์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
51 นายพรชัย ทวีโคตร ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
52 นายไชยรักษ์ ทองขันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
53 นายวิชาญ วาปี ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
54 นายสุวรรณ อนัน ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
55 นายประกาศ อ่อนตาม รองผู้อำนวยการ จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
56 นายพรชัย ศิลาแยง รองผู้อำนวยการ จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
57 นางอภิวันท์ บุญประสพ รองผู้อำนวยการ จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องเสียง สถานที่ และเวที ที่ใช้ในการแข่งขัน/จัดทำแผนผังแสดงสถานที่แข่งขัน และป้ายชี้บอกสถานที่ในการแข่งขัน
58 นายวิชัย ชางถม รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา เปลี่ยนแปลงข้อมูลครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และบันทึกคะแนนเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการ
59 นางสาวกฤษณา กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา เปลี่ยนแปลงข้อมูลครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และบันทึกคะแนนเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการ
60 นางสาวกฤษณา กลางประพันธ์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน เปลี่ยนแปลงข้อมูลครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และบันทึกคะแนนเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการ
61 นายวินัย โคตรบุรมย์ ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
62 นายเจษบดินทร อินทสงค์ ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
63 นางนิลาวรรณ กำประโคน ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
64 นางผกามาศ ช่างถม ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขันและจัดเก็บเอกสารรายงานตัว ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการสนามแข่งขัน ประจำสนามแข่งขัน/รับรายงาน ตรวจสอบ และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการใหคณะกรรมการฝ่ายันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
65 นางงามตา กฤตาคม ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขันและจัดเก็บเอกสารรายงานตัว ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการสนามแข่งขัน ประจำสนามแข่งขัน/รับรายงาน ตรวจสอบ และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการใหคณะกรรมการฝ่ายันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
66 นายจำรัส รัตนวิชัย ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขันและจัดเก็บเอกสารรายงานตัว ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการสนามแข่งขัน ประจำสนามแข่งขัน/รับรายงาน ตรวจสอบ และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการใหคณะกรรมการฝ่ายันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
67 นางสาวใยรัก ประจักษ์วงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขันและจัดเก็บเอกสารรายงานตัว ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการสนามแข่งขัน ประจำสนามแข่งขัน/รับรายงาน ตรวจสอบ และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการใหคณะกรรมการฝ่ายันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
68 นางสายสมร อาจวิชัย กรรมการอำนวยการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขันและจัดเก็บเอกสารรายงานตัว ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการสนามแข่งขัน ประจำสนามแข่งขัน/รับรายงาน ตรวจสอบ และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการใหคณะกรรมการฝ่ายันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
69 นางมณีวรรณ อาจวิชัย กรรมการอำนวยการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขันและจัดเก็บเอกสารรายงานตัว ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการสนามแข่งขัน ประจำสนามแข่งขัน/รับรายงาน ตรวจสอบ และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการใหคณะกรรมการฝ่ายันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
70 นางนิตยา สีหะมงคล กรรมการอำนวยการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขันและจัดเก็บเอกสารรายงานตัว ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการสนามแข่งขัน ประจำสนามแข่งขัน/รับรายงาน ตรวจสอบ และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการใหคณะกรรมการฝ่ายันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
71 นางสาวณัฐณิชา หนูพันธ์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขันและจัดเก็บเอกสารรายงานตัว ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการสนามแข่งขัน ประจำสนามแข่งขัน/รับรายงาน ตรวจสอบ และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการใหคณะกรรมการฝ่ายันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
72 นางสาวเทพารัตน์ ปักฤทัย กรรมการอำนวยการแข่งขัน จัดเตรียมเอกสาร รับรายงานตัว ตรวจสอบความถูกต้องของผู้เข้าแข่งขันและจัดเก็บเอกสารรายงานตัว ส่งเอกสารรายงานตัวให้คณะกรรมการสนามแข่งขัน ประจำสนามแข่งขัน/รับรายงาน ตรวจสอบ และส่งผลการแข่งขันแต่ละรายการใหคณะกรรมการฝ่ายันทึกและรายงานผลการแข่งขัน
73 นางสาวสุนีย์ พันธ์ชมภู ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
74 นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
75 นางพรทิพา เมืองโคตร ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
76 นางสุจิตรา แสนโคตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
77 นายไพรวรรณ์ บุษบงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
78 นางรัชนีกร สวัสดิ์วงศ์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
79 นางสาวเมธินี แสนโคตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
80 นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
81 นางสาวณัฐณิชา หนูพันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
82 นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์ ครูชำนาญการ เจ้าหน้าที่ประเมินผล ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการแข่งขัน
83 นางสาวนุศรา สุพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เจ้าหน้าที่ประเมินผล ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการแข่งขัน
84 นางพัชราภรณ์ กลิ่นจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เจ้าหน้าที่ประเมินผล ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการแข่งขัน
85 นางรุ้งลาวัลย์ ทองมหา นักการภารโรง โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน
86 นางสาวนุศรา ปุ่มเพชร นักการภารโรงโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน
87 นางสาวณัฐรินทร์ บำรุงตา ครู เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน
88 นายอนุทิน พยุงวงษ์ ครู เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน
89 นางสาวทิพวรรณ ปัญญาหลวง ครู เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน
90 นายวิโรจน์ สิมพร ครู ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขัน
91 นายวิมาลทอง ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
92 นายห่วง ชาวนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
93 นางจิรพัชร จันทนปุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพม.22 ดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
94 นางสาวสุทธาสินี ทรัพย์วงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมุกดาหาร ดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
95 นางรัชนีกร สวัสดิ์วงศ์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
96 นางสุจิตรา แสนโคตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
97 นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
98 นายนภดล ขันแข็ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมุกดาหาร ดำเนินการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
99 นางสาวอรวรรณ ดอนชัย ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
100 นางปิยะวรรณ นาริต ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
101 นางสาวแสงจันทร์ ลายบุตรศรี ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
102 นางสาวละอองดาว สิมมะลิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
103 นางจารุวรรณ เสียงล้ำ ครู โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0874217731 , 0883094950 ,Email: krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]