หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-mdh3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางประไพพิศ อ่อนตามโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางพูนสิริ อินทร์ภูวาโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร วรรณพัฒน์โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
4. นางยุภาวรรณ ใสดีโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปฏิพร จิตรามาตย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อิสานกรรมการ
6. นางสาวศรีอัมพร นิ่มมุกดาโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางไพบูลย์ เหมือนสีเลาโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ช่องวารินทร์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอภิญญา สุขไทยโรงเรียนโพธิ์ไทรกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พร พิรักษาโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ สายเชื้อโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวพิมลรัตน์ วังคะฮาตโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางดวงมณี เพชรสุวรรณรังสีโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ สินพูนโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ วังคะฮาตโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
4. นางเนตรดาว ศิวประสิทธิ์กุลโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวชไมพร จิตรจักรโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวจีรพร ไชยบันโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางใจทิพย์ สุยะราโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวาพร สมโสภาโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสูงเนินโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
4. นายนันทวัฒน์ เสนาช่วยโรงเรียนดอลตาลวิทยากรรมการ
5. นายสิเนหา วังคะฮาตโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางจารุวรรณ ใจศิริโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางคำพา สลางสิงห์โรงเรียนคำบกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอันติกา กลางประพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางอรัญญา ช่วยวัฒนะโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวศรัญญา คำจวนจันทร์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวชนิดา แสนสุภาโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางสอางทิพย์ เพชรานนท์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุทิน ใจมั่นโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทิวากร บุญใหญ่โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา ศรีลาศักดิ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางพิมพ์พกาญจน์ คุ้มนายอโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
5. นางลัดดา ศิริพัฒน์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุชาดา มะเสนัยโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ จันทรสาขาโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางบังอร จันทร์เต็มโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางพิชาพร พรหมกสิกรโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวกานต์พิชชา สุริเตอร์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาววิจิตรา เสียงเสนาะโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางอนุรี อุ่นทะยาโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสถาพร ชาวนาโรงเรียนหนองสูงสามัคคิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ เรืองศาสตร์โรงเรียนดอนตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพัฒนาพร มายูรโรงเรียนดงเย็นวิทยากรรมการ
4. นางชญานันท์ คนขยันโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นางประภาพร กิ่งมะลิโรงเรียนคำชะอีพิยาคมกรรมการ
6. นางอารยา อุ่นอารีย์กูลโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายไพรวรรณ บุษบงค์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ศรีภักดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ดนัย โคตรภักดีโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวกัลยา วิเศษศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางนาฏยา นัยจิตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อิสานประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ศรีภักดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล เมษาโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นางวนิดา ชูคำสัตย์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางกอแก้ว สีสมบาโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นางสาวศรีวนา แสนสุภาโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นางสาวนิธิวดี ยืนยงโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายณรงค์ฤทธิ์ เสียงเสนาะโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายผดุง ชุมแวงวาปีโรงเรียนดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพรวรรณ ผิวขำโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายบุญดี โงชาฤทธิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายเล็ก จินดามาศโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีมานิต บัวใหญ่โรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
6. นางสาวปพิชญา คนยืนโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวดวงจันทร์ วงศ์จำปาโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
8. นางสาวนภัสกร ภาคภูมิโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายเวียงสวรรค์ ปัตลาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นางนิตยา สีหะมงคลโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางสายสมร อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
12. นางสาวเทพารัตน์ ปักฤทัยโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
13. นางสาวแสงจันทร์ พร้อมสุขโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
14. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายผดุง ชุมแวงวาปีโรงเรียนดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพรวรรณ ผิวขำโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพันประสิทธิ์ บางศิริโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญดี โงชาฤทธิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นายเล็ก จินดามาศโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีมานิต บัวใหญ่โรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
7. นางสาวปพิชญา คนยืนโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวดวงจันทร์ วงศ์จำปาโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
9. นางมนรัตน์ สุพรโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางสาวนภัสกร ภาคภูมิโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
11. นายเวียงสวรรค์ ปัตลาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
12. นางนิตยา สีหะมงคลโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
13. นางสายสมร อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
14. นางสาวเทพารัตน์ ปักฤทัยโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
15. นางรัตนาพร พลลาภโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
16. นางสาวแสงจันทร์ พร้อมสุขโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
17. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายส่งเสริม เมืองฮามผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ จันปุ่มครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ คูณคำตาครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวอารยา ไม่โศกครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางชนานันท์ จะตุคะมาครูโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
6. นางสาวอรทัย คนยืนครูโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นายสุชาติ วิเศษโวหารครูโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นางจุไรรัตน์ เชื้อสาวะถีครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวนิตยา จันทามีครูโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
10. นายธนู วรรณเสริฐครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายส่งเสริม เมืองฮามผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ จันปุ่มครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ คูณคำตาครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวอารยา ไม่โศกครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางชนานันท์ จะตุคะมาครูโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
6. นางสาวอรทัย คนยืนครูโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นายสุชาติ วิเศษโวหารครูโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นางจุไรรัตน์ เชื้อสาวะถีครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวนิตยา จันทามีครูโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
10. นายธนู วรรณเสริฐครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายส่งเสริม เมืองฮามผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ จันปุ่มครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ คูณคำตาครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวอารยา ไม่โศกครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางชนานันท์ จะตุคะมาครูโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
6. นางสาวอรทัย คนยืนครูโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นายสุชาติ วิเศษโวหารครูโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นางจุไรรัตน์ เชื้อสาวะถีครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวนิตยา จันทามีครูโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
10. นายธนู วรรณเสริฐครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายส่งเสริม เมืองฮามผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ จันปุ่มครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ คูณคำตาครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวอารยา ไม่โศกครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางชนานันท์ จะตุคะมาครูโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
6. นางสาวอรทัย คนยืนครูโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นายสุชาติ วิเศษโวหารครูโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นางจุไรรัตน์ เชื้อสาวะถีครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวนิตยา จันทามีครูโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
10. นายธนู วรรณเสริฐครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเนรมิต กฤตาคมโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สุคำภาโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็งโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายอภิชาติ ปากดีโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวเพชรรัตน์ ศรีเชียงขวางโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสิงหะ เดชฤทธิ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางนรินทร์ทิพย์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ คนตรงโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
4. นายอนุชา บุรัตน์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางไสลา รูปเหลี่ยมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางงามตา กฤตาคมโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พละพรโรงเรียนอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายไกรศรี ภิรมย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ พรหมกสิกรโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
4. นายวัชรพล ห้วยทรายโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นายสันติ จันทร์ศรีโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายรัตณพล โกพลรัตน์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นางจำเนียร ประสงค์สุขโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นางศิริพร สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวชุดาวรรณ พลวงค์โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายวิรวุฒิ แสนโสมโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
11. นางอุไรรัก พันโกฎิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
12. นางมณีวรรณ อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
13. นางสาวณัฐณิชา หนูพันธ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
14. นางสาวสุนิสา ไสววรรณโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวฐิติรัตน์ ภูมิลาโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
16. นายนฤทัย จันปุ่มโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
17. นางทรัพย์ทวี พูลผลโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
18. นางสาวราตรี พลาดสุโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
19. ว่าที่ร้อยตรียุทธพล ซาผูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
20. นายศิริวัฒน์ น้อยทรงโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
21. นายมีชัย เกตจุนาโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
22. นางนิตยา ไร่สงวนโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการ
23. นายกมล รูปดีโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
24. นายจำรัส รัตนวิชัยโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ พละพรโรงเรียนอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายไกรศรี ภิรมย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ พรหมกสิกรโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
4. นายรัตณพล โกพลรัตน์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นายวัชรพล ห้วยทรายโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
6. นายสันติ จันทร์ศรีโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
7. นางจำเนียร ประสงค์สุขโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นางศิริพร สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวชุดาวรรณ พลวงค์โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายวิรวุฒิ แสนโสมโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
11. นางอุไรรัก พันโกฎิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
12. นางมณีวรรณ อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
13. นางสาวณัฐณิชา หนูพันธ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
14. นางสาวสุนิสา ไสวรรณโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวฐิติรัตน์ ภูมิลาโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
16. นายนฤทัย จันปุ่มโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
17. นางทรัพย์ทวี พูลผลโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
18. นางสาวราตรี พลาดสุโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
19. ว่าที่ร้อยตรียุทธพล ซาผูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
20. นายศิริวัฒน์ น้อยทรงโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
21. นายมีชัย เกตจุนาโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
22. นางนิตยา ไร่สงวนโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการ
23. นางสาวแสงจันทร์ พร้อมสุขโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
24. นายจำรัส รัตนวิชัยโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเศวต จอมจุมพลโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา จันทรสาขาโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวิน รุ่งฤทธิ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ บรรจมาตย์โรงเรียนพลังราษฎร์วิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางพิไลพร แสนสุขโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
6. นายธนวรรธ์ หมื่นแพนโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวญาใจ ใจสุขโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
8. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พรหมนิลโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางรัตนา ผิวสุวรรณโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
10. นางสาววิไลลักษณ์ ไชยยายงค์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
11. นายสุพรม ปัททุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประสาน สุคำภาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายณัฐกร เทพรังศิริกุลโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ วรรณทองโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอิสราภรณ์ ผิวขำโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายทองคำ อุนาวรรณโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
6. นางสาวพัชรภรณ์ อิทธิวิศิษฎ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
7. นายสถิต จันทร์เกษโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
8. นายสมคิด รูปเหมาะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
9. นางสาวกมลวดี คิดทวีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
10. นางเกศริน จันทรสาขาโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
11. นายอนุทิน พยุงวงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเสนอ กลางประพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดา เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ วิริยะศักดิ์ไพศาลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
4. นายสมรักษ์ พ้นภัยโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวนวลจันทร์ บุญทศโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางทัศนีย์กรณ์ บุตรวงษ์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายอภิรมย์ โคสาสุโรงเรียนคำบกวิทยาคมกรรมการ
8. นายวิชิต ราชรามทองโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
9. นายธวัชชัย อยู่พุกโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุดารัตน์ ศรพรหมโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
11. นางเบญจรัตน์ สุคำภาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ พูลผลโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชลิตา พันธ์ออนโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางสมบัติ เขตอนันต์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
5. นายวรวุฒิ ปุณขันธ์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปุณยาพร ผิวขำโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
7. นางภัทรานิษฐ์ ธนเธียรนันท์โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางอุไรวรรณ ไชยช่วยโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
9. นางยุภาลักษณ์ ศรัธามากโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
10. นางสาวบังอร นิลกิจโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
11. นางสาวจีราทิพย์ คำแก้วโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
12. นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ วังคะฮาตโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนภรณ์ จอมจุมพลโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายสู้ศึก รูปเหลี่ยมโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายยุธนา ผิวขำโรงเรียนคำบกวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิทยา แสนสุขโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
6. นายวิเศษ ชาวระนองโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวมลิวัลย์ สกุลโพนโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
8. นายเกียรติศักดิ์ แสนเสนโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายณัฐวัชร์ กลางประพันธ์โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
10. นางวรรณภา วังคะฮาตโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
11. นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายเศวต จุมจอมพลโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเรวดี นันทิกะโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี สุนทรสโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญเลิศ คำแสนโคตรโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัยโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นายศรศิลป์ หอมสุดใจโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
7. นางทัศนีย์กรณ์ บุตรวงษ์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายเอกรินทร์ ไชยแสงโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางบุษบา อาจวิชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นางสาวมินตรา คำปานโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
11. นางสาวนิตยา บันทัดเรียมโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
12. นางจุฑามาศ ทวีบุตรโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
13. นางนุชจรี เบญมาตย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางนภัสนันท์ ขวัญจ่าโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสวลี ทาสีเพ็ชรโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ โต้ชาลีโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย สาขามุละโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฐนันท์ ดีดวงพันธ์โรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
7. นางวัจนา ยอดอินทร์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางพัดศรี แสนโสมโรงเรียนดงเย็นวิทยากรรมการ
9. นายสอนนารินทร์ ปัททุมโรงเรียนเมืองมุกวิทยากรรมการ
10. นางสาวพิรัลปวีร์ ผิวเหลืองโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
11. นางสาวยมลภัทร ศรีภักดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
12. นางนิศาชล บุตรศรีรักษ์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
13. นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายเศวต จอมจุมพลโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอมร ไตรยวงค์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายเมฆสุวรรณ วังวงศ์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปัทมปราณี แวงวรรณโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสุวดี พัฒนหิรัณย์กุลโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวบังอร นิลกิจโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
7. นางสาวเบญจรัตน์ หว้ยทรายโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
8. นางมาลาศรี สะตะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวสุดารัตน์ โต้ชาลีโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
10. นางสาวฐิติภัสร์ ธีร์ธนนท์วราโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
11. นางจตุพร บุญเสริมโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
12. นางสาวยมลภัทร ศรีภักดีโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
13. นายวิโรจน์ สิมพรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสนอ กลางประพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสมพร ขวัญจ่าโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางจิตตินันท์ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา คนหาญโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวรุ่งอรุณ คนขยันโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. นางวไลลักษณ์ ขันศรีโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นางปริญญา สลางสิงห์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
8. นายพินิจ ภูนาโคกโรงเรียนดงหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวจิรา สำรองพันธ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
10. นางพันธุ์วิรา ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
11. นางทัศนีย์ โคตรพรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุริยันต์ วังคะฮาติโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสมร ศรียาวงค์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสังวาล กลางประพันธ์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวสุทธิสา จันปุ่มโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวทิพย์ประภา จันดีโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
6. นายสุริยา จรลีโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นายณัฐพงษ์ จันปุ่มโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
8. นายสุรสิทธิ์ ว่องไวโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายสิมมา กลางประพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นางพัดศรี แสนโสมโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
11. นายนพวงศ์ พลโลกโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พละพรโรงเรียนอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ อนันโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมุธิดา สาธุชาติโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายอดุลย์ ช่อวงศ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายเฉลิมไทย แสนโสมโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
6. นายประพันธ์ พวงใบดีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางเกศริน จันทรสาขาโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุภาวดี ทัศมีโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
9. นายนิวัติน์ วรสารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พละพรโรงเรียนอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ อนันโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมุธิดา สาธุชาติโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายอดุลย์ ช่อวงศ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายเฉลิมไทย แสนโสมโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
6. นายประพันธ์ พวงใบดีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางเกศริน จันทรสาขาโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุภาวดี ทัศมีโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
9. นายนิวัฒน์ วรสารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายคฑาวุธ เสียงล้ำโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล ทวีโคตรโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรำไพ พรมวงษ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายอภินันท์ อินลีโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. นายพินิจ ภูนาโคกโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
7. นางศุภลักษณ์ ภูนาโคกโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
8. นายไชยา สุวะไกรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นายรังสรรณ์ วันนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายคฑาวุธ เสียงล้ำโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล ทวีโคตรโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรำไพ พรมวงษ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายอภินันท์ อินลีโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. นายพินิจ ภูนาโคกโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
7. นางศุภลักษณ์ ภูนาโคกโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
8. นายไชยา สุวะไกรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นายรังสรรณ์ วันนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว มงคลเกตุมุกดาหารกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ ศิลป์นอกดงมอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพรวัลย์ สุวะไกรดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจินตนา น้อยทรงชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสนอง ซาเสนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิชิต สุวรรณไตรย์หนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
2. นายสุเมฆ เพ็ชรนนท์ดอนตาลวิทยา กรรมการ
3. นายวิเชียร ยมรัตน์ดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายพัฒนาชัย บุทธิจักรมุกดาหารกรรมการ
5. นางพรมณี พันธ์สวัสดิ์อุดมวิทย์กรรมการ
6. นายประสบ บุรัตน์คำบกวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมประสงค์ อ่อนแสงคำชะอีวิทยาคาร กรรมการ
2. นางสาวณภัสสร เสนเพ็ง นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ กรรมการ
3. นายวัฒน์สุคนธิ์ อาจวิชัยหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายหัสวิชัย เมืองโคตรหว้านใหญ่วิทยา กรรมการ
5. นางสาวภัทรพร สุริยาชัยวัฒน์มุกดาวิทยานุกูล กรรมการ
6. นายคณายุทธิ์ แสนสิบดอนตาลวิทยา กรรมการ
7. นายอภิกร สมรดงหลวงวิทยากรรมการ
8. นางปริศนา สุพรผึ่งแดดวิทยากรรมการ
9. นางสุวรรณา รัตนศรีมุกดาหารกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวาที วังคะฮาตหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ สุคำภาจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
3. นางชญาภาส์ แสนวิเศษ มุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวชนาภา ว่องสาริกันมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวละอองดาว สิมมะลิชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายณัฐพงศ์ ภูชุมดงมอนวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุกัญญา ว่องไวผาเทิบวิทยากรรมการ
8. นางสวรรค์ทอง อาจวิชัยร่มเกล้าวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสมร จรลีดอนตาลวิทยา กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางอรุณี สายคงจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
2. นายแทนไท สุวรรณไตรย์คำชะอีวิทยาคาร กรรมการ
3. นายเริงศักดิ์ ขันพรมดอนตาลวิทยา กรรมการ
4. นางสุธีรา คันศร หนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายยุทธนา สิงหาบุตรผึ่งแดดวิทยากรรมการ
6. นายหัฐจักร ผิวขาวหว้านใหญ่วิทยา กรรมการ
7. นายไชยรักษ์ ทองขันธ์มุกดาวิทยานุกูล กรรมการ
8. นายภูมิเดช โนนพิลามุกดาหารกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายชาติชาย เพียสานาโสกวิทยาคาร กรรมการ
2. นายวิสัย สมประสงค์ผึ่งแดดวิทยากรรมการ
3. นางฐาปนีย์ คนเพียรหว้านใหญ่วิทยา กรรมการ
4. นางสาวปรีญาภรณ์ นาทุมพลังราษฎร์พิทยาสรรค์ กรรมการ
5. นางยุวดี สุวรรณไตรย์เหล่าประชาอุทิศ กรรมการ
6. นางเพชรไพรินทร์ เจาะจงผาเทิบวิทยากรรมการ
7. นางสาวเนตรนภา การเรียงชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคายดงหลวงวิทยากรรมการ
9. นางสาวแสงดาว โชติผาดมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ
10. นายพีระมิตร อาจวิชัยมุกดาวิทยานุกูล กรรมการ
11. นายสำรวย คำมุงคุณนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชบา ศรีวิชัยมุกดาหารกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ภูชุมดงมอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุชาดา วังวงค์ร่มเกล้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายพิรมณ์ คนซื่อหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางพัชราพร ฐิติวงศาโรจน์ผึ่งแดดวิทยากรรมการ
6. นางวราพร บุระมุขดอนตาลวิทยา กรรมการ
7. นายเชวงศักดิ์ บรรจงคำชะอีวิทยาคาร กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอภินันท์ สุวรรณไตรย์คำชะอีพิทยาคม กรรมการ
2. นายพิทักษ์พงษ์ ศาลารักษ์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ฉัตรแก้วชูไทยดอนตาลวิทยา กรรมการ
4. นางสาวมะลิสด ศรีสุวะคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายทศพร ภูผาศรี มุกดาหารกรรมการ
6. นายราชันย์ แวงวรรณนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวศิน คำรัตน์มุกดาหารกรรมการ
2. นางธนภรณ์ ไวนิยมพงศ์ หนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายไชยญา พ่อป้องขวานาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ กรรมการ
4. นางสาวไปรมา จันทร์คามิดอนตาลวิทยา กรรมการ
5. นางจิรภรณ์ โภคสวัสดิ์มุกดาหารกรรมการ
6. นางศณิตาภรณ์ คนไวโพธิ์ไทรวิทยา กรรมการ
7. นางยุพิน ยืนยั่งผึ่งแดดวิทยากรรมการ
8. นายชัยยงษ์ สุวรรณไตรย์คำชะอีพิทยาคม กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางดวงแข ประดุจชนม์มุกดาหารกรรมการ
2. นางสวรรค์ทอง อาจวิชัยร่มเกล้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ฤทธิ์น้ำคำหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรฟ้า ทองโสมคำป่าหลายสรรพวิทย์ กรรมการ
5. นางกาญจนา ณ หนองคายดงหลวงวิทยากรรมการ
6. นายนพดล พนมอุปถัมภ์มุกดาหารกรรมการ
7. นายภูศิษฏ์พงษ์ โจนลายตาโชคชัยวิทยากรรมการ
8. นางสาวจิตรลดา ยุงไธสงจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายประเชิญ ยืนยั่งผึ่งแดดวิทยากรรมการ
2. นางจุรีภรณ์ บุญศรีจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวบุรินทร์พร ภาลาดอนตาลวิทยา กรรมการ
4. นางอภัญญา หารสูงเนิน หนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพีระพล เปาวะนาดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปริศนา สุขเกษม มุกดาวิทยานุกูล กรรมการ
7. นางรณางค์ ลานขามป้อม มุกดาหารกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอดิศร คันธโรรสโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิณทิพย์ คำจันทร์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางนภามาศ แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงมัคคีวิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ พงษ์ศิลป์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
5. นายวินัย โคตรบรมโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. นายชาญชัย อ่อนหวานโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายโอฬาร ใจศิริโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ ปุ่งคำน้อยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรชิต รามางกูรโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายควรคิด สินสวัสดิ์โรงเรียนหนองสูงมัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชาติไทย จำปาปากโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ อุทัยสาร์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
5. นายพรชัย ขันศรีโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
6. นางธวัชชัย ปัททุมโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายกิตติกร พันธ์สุวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเดชา คเณศโยธินโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรณกร กาญจณวรางกูรโรงเรียนนาวาราชกิจวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายคูณศักดิ์ บุตรสีผาโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวันชนะ พงษ์พันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นายบรรชา กองแก้วโรงเรียนกงตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายภาสกร ภูช่างทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ รุ่งฤทธิ์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรัตนกุล ไตรยวงค์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุพรชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญยก สุวรรณพันธ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายศรีนคร หาทวีแสนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุบิน ไทยวงค์โรงเรียนหนองสูงมัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวาระศิลป์ เรืองแสนโรงเรียนคำบกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสดศาสตร์ กลางประพันธ์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ชาลีโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ โภคสวัสดิ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายวินัย โคตรบรมโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุภัคชญา สินพูนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิไล ไชยบันโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิไล ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
4. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
8. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
9. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางห่วง ชาวนาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย์ โคสาสุโรงเรียนคำบกวิทยาคาีรกรรมการ
3. นายธีะพงษ์ อาจวิชัยโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
4. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
5. นายพุฒพัฒน์ อาจวิชัยโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
6. นายขงเขต ท้าวสบายโรงเรียนกกตูปประชาสรรค์ฯกรรมการ
7. นายสุรชัย จันทะพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายสุรชัย วาทะพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
9. นายกิมยานนท์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายห่วง ชาวนาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานรองประธานกรรมการ
3. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายขงเขต ท้าวสบายโรงเรียนกกตูปประชาสรรค์ฯกรรมการ
5. นายอภิรมย์ โคสาสุโรงเรียนคำบกวิทยาคาีรกรรมการ
6. นายธีะพงษ์ อาจวิชัยโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
7. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
8. นายพุฒพัฒน์ อาจวิชัยโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นายสุรชัย จันทะพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
10. นายกิมยานนท์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายห่วง ชาวนาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นายขงเขต ท้าวสบายโรงเรียนกกตูปประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายธีะพงษ์ อาจวิชัยโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
5. นายอภิรมย์ โคสาสุโรงเรียนคำบกวิทยาคาีรกรรมการ
6. นายพุฒพัฒน์ อาจวิชัยโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
7. นายสุรชัย จันทะพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายกิมยานนท์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายห่วง ชาวนาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานรองประธานกรรมการ
3. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายขงเขต ท้าวสบายโรงเรียนกกตูปประชาสรรค์ฯกรรมการ
5. นายอภิรมณ์ โคสาสุโรงเรียนคำบกวิทยาคาีรกรรมการ
6. นายธีะพงษ์ อาจวิชัยโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
7. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
8. นายพุฒพัฒน์ อาจวิชัยโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นายสุรชัย จันทะพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
10. นายกิมยานนท์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายห่วง ชาวนาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นายพุฒพัฒน์ อาจวิชัยโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายอภิรมณ์ โคสาสุโรงเรียนคำบกวิทยาคาีรกรรมการ
5. นายขงเขต ท้าวสบายโรงเรียนกกตูปประชาสรรค์ฯกรรมการ
6. นายธีะพงษ์ อาจวิชัยโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
7. นายสุรชัย จันทะพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายกิมยานนท์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายดำรง พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
5. นายอนุชา สายสมบูรณ์โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
5. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายดำรง พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
5. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
5. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายชลาวุธ สายสมบูรณ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
5. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
5. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
5. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นายอนุชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
7. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
8. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
7. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
8. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายนพดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการ
3. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
5. นายวชิราวุธ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
6. นายสุรชัย วังทะพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว กัลยาณ์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายจำรัก สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว กัลยาณ์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายจำรัส สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว กัลยาณ์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายจำรัส สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว กัลยาณ์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายจำรัส สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว กัลยาณ์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายจำรัส สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว กัลยาณ์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายจำรัส สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว กัลยาณ์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายจำรัส สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว กัลยาณ์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายจำรัส สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงเย็นวิทยากรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีรพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเลโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการ
6. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวีรพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
3. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเลโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
4. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคาีรกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
6. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเลโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
4. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคาีรกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
6. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเลโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยากรรมการ
5. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคาีรกรรมการ
6. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเลโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
4. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคาีรกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยากรรมการ
6. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเลโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
4. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคาีรกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยากรรมการ
6. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิศักดิ์ แก้วสอนทะเลโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
4. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคาีรกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยากรรมการ
6. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางกนกกาญจน์ แสงสุวรรณโรงเรียนนาโสกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็มโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑาวิณี เคนบุปผาชาติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
6. นางดวงใจ โพธิพรโรงเรียนบ้านท่าไคร้ สพป.มุกดาหารกรรมการ
7. นางสุรีพร เขียวขำโรงเรียนทีโอเอวิทยา เทศบาลมุกดาหารกรรมการ
8. นางทิพย์ศิริ นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางกนกกาญจน์ แสงสุวรรณโรงเรียนนาโสกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็มโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑาวิณี เคนบุปผาชาติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
6. นางสุรีพร เขียวขำโรงเรียนทีโอเอวิทยา เทศบาลมุกดาหารกรรมการ
7. นางดวงใจ โพธิพรโรงเรียนบ้านท่าไค้ สพป.มุกดาหารกรรมการ
8. นายณัฏฐฑกฤษณ์ ไชยจินดาโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางทิพย์ศิริ นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางกนกกาญจน์ แสงสุวรรณโรงเรียนนาโสกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็มโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑาวิณี เคนบุปผาชาติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
6. นายณัฎฐฑกฤษณ์ ไชยจินดาโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
7. นางดวงใจ โพธิพรโรงเรียนบ้านท่าไค้ สพป.มุกดาหารกรรมการ
8. นางสุรีย์พร เขียวขำโรงเรียนทีโอเอวิทยา เทศบาลมุกดาหารกรรมการ
9. นางทิพย์ศิริ นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางกนกกาญจน์ แสงสุวรรณโรงเรียนนาโสกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็มโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑาวิณี เคนบุปผาชาติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
6. นางดวงใจ โพธิพรโรงเรียนบ้านท่าไคร้ สพป.มุกดาหารกรรมการ
7. นางสุรีพร เขียวขำโรงเรียนทีโอเอวิทยา เทศบาลมุกดาหารกรรมการ
8. นางทิพย์ศิริ นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางกนกกาญจน แสงสุวรรณโรงเรียนนาโสกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็มโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑาวิณี เคนบุปผาชาติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
6. นางดวงใจ โพธิพรโรงเรียนบ้านท่าไค้ สพป.มุกดาหารกรรมการ
7. นางสุรีพร เขียวขำโรงเรียนทีโอเอวิทยา เทศบาลมุกดาหารกรรมการ
8. นายณัฎฐฑกฤษณ์ ไชยจินดาโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางทิพย์ศิริ นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางกนกกาญจน์ แสงสุวรรณโรงเรียนนาโสกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิจรรยา โพธิ์เข็มโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑาวิณี เคนบุปผาชาติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
6. นางดวงใจ โพธิพรโรงเรียนบ้านท่าไค้ สพป.มุกดาหารกรรมการ
7. นางสุรีพร เขียวขำโรงเรียนทีโอเอวิทยา เทศบาลมุกดาหารกรรมการ
8. นายณัฎฐฑกฤษณ์ ไชยจินดาโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางทิพย์ศิริ นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนภดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นายวชิราวุธ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวชิราวุธ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
3. นายนภดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจิรัฐติศักดิ์ สุวรรณศรีโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ปิดฝ่ายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
3. นางนิภาพร อุปนิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นายพรชัย ทวีโคตรโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายจิรัฐติศักดิ์ สุวรรณศรีโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนฉาย ชารีผายโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ ดวงใจโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ปิดฝ่ายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
5. นางนิภาพร อุปนิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นายพรชัย ทวีโคตรโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ เจริญศรีโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสัญลักษณ์ ปริยัติพงษ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูศิษฎ์พงษ์ โจนลายดาโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
4. นายยุทธพล ฤๅชาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ เจริญศรีโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสัญลักษณ์ ปริยัติพงษ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ บุญทศโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายภูศิษฎ์พงษ์ โจนลายดาโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
5. นายยุทธพล ฤาชาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ ศรีประสงค์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกองทรัพย์ ผิวงามโรงเรียนดอนตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ แสนคำโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา จูมแพงโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางจีรพร วงษ์คำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
6. นางดารุณี รัตนวิชัยโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
7. นางยุภาวรรณ กุลสุทธิ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางขวัญใจ ศรีประสงค์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกองทรัพย์ ผิวงามโรงเรียนดอนตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ แสนคำโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา จูมแพงโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางจีรพร วงษ์คำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
6. นางดารุณี รัตนวิชัยโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
7. นางยุภาวรรณ กุลสุทธิ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายคนิม เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสัมฤทธิ์ วิมลเศรษฐโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุพร ทองอาจโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
4. นางประสพสุข อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นายยอดชาย อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายคนิม เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสัมฤทธิ์ วิมลเศรษฐโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุพร ทองอาจโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
4. นางอาลัย จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายสง่า คำมุงคุณโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
6. นายประสบสุข อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวภัทรวดี ปาละจินต์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นายยอดชาย อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางเกษรา ราชิวงศ์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโกศล คนขยันโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ แสนยศโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
4. นายประไมตรี สลางสิงห์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
5. นายธวัชชัย สมประสงค์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายรังสรรณ์ วันนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
7. นางสิวลี วงษ์โตโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางเกษรา ราชิวงศ์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโกศล คนขยันโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ แสนยศโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
4. นางวนิดา อาจวิชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายประไมตรี สลางสิงห์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
6. นายธวัชชัย สมประสงค์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสิวลี วงษ์โตโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอัจจิตา ทองธรรมชาติโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางลลดา อินทร์สดโรงเรียนอุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางวัชรา สลางสิงห์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอังคณา อุปัญญ์โรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเมรี ทุยบึงฉิมโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอัจจิตา ทองธรรมชาติโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางลลดา อินทร์สดโรงเรียนอุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา อุปัญญ์โรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเมรี ทุยบึงฉิมโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางฟ้าหยาด วังคะฮาตโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี กินลาโรงเรียนดอนตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปัญจมา คล่องดีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ นามวงศ์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นางนิภาพร ไชยเพชรโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางฟ้าหยาด วังคะฮาตโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี กินลาโรงเรียนดอนตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ นามวงศ์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นางนิภาพร ไชยเพชรโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอรุณี วังคะฮาตโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี เจริญศรีโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอุดมชัย จันทพรหมโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
4. นางรัตนา สมคะเณย์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอรุณี วังคะฮาตโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี เจริญศรีโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอุดมชัย จันทพรหมโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
4. นางรัตนา สมคะเณย์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศรีประไพ สุรพันธ์พิชิตโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสมพร เจริญเขตโรงเรียนดอนตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนันทฉัตร นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศรีประไพ สุรพันธ์พิชิตโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสมพร เจริญเขตโรงเรียนดอนตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนันทฉัตร นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ บุญมาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉายโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางภควดี อาจวิชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นายกันตภณ โปวังสาโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวกชนิภา สุวรรณโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรรณิการ์ เมืองโคตรโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
9. นายณัฐวัตร เขียวดีโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไชยา สุวะไกรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางร่มพร บุญสุขโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานรองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา อุฒามาตย์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอมร บรรจงโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นางวาสิตา ไชยเพชรโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
7. นายวิชาญ วาปีโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไชยา สุวะไกรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางร่มพร บุญสุขโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานรองประธานกรรมการ
3. นางกฤษณา อุฒามาตย์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอมร บรรจงโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นางวาสิตา ไชยเพชรโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
7. นายวิชาญ วาปีโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉายโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนี บุญมาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางภควดี อาจวิชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นายกันตภณ โปวังสาโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวกชนิภา สุวรรณโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
8. นางสาวพรรณิการ์ เมืองโคตรโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
9. นายณัฐวัตร เขียวดีโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉายโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนี บุญมาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางภควดี อาจวิชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นายกันตภณ โปวังสาโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวกชนิภา สุวรรณโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรรณิการ์ เมืองโคตรโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
9. นายณัฐวัตร เขียวดีโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายกิตติกร ชุติมันตานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางราตรี อาบสุวรรณโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายนิพิฐพนธ์ สลางสิงห์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นางผานิตย์ เวฬุวนารักษ์โรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ สุพรโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. นายประวิทย์ บุทธิจักรโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภัชชา ทองกาลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นางสาวกรรณิการ์ พันพั่วโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
2. นายเจษบดินทร อินทสงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกมล สุวรรณมาโจโรงเรียนนาโสกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ซาเสนโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนครชาย ซาเสนโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางเพชรอุมา ราชริวงษ์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ พันธ์พรมโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. นางยุภาวรรณ กุลสุทธิ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
7. นางพิธพร วงษ์วิรัตโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาววัชรี ศรีทองโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
9. นายทักษิณ มวลมนตรีโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายกมล สุวรรณมาโจโรงเรียนนาโสกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคุณากร ซาเสนโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนครชาย ซาเสนโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางเพชรอุมา ราชริวงษ์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ พันธ์พรมโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. นางยุภาวรรณ กุลสุทธิ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
7. นางพิธพร วงษ์วิรัตโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาววัชรี ศรีทองโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
9. นายทักษิณ มวลมนตรีโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ กำประโคนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ฤทธิวงศ์โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ศรีจันทร์งามโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ อินทรพรหมโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
5. นายวุฒิศาสตร์ แสนโคตรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายพิชญ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
7. นายชาติชาย เพียสาโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
9. นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนคร เวฬุวนารักษ์โรงเรียนอุดมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นางจรรยวรรธน์ พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ มุกธวัตร์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นายปริญญา แสนสุภาโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
7. นายศราวุธ จอมใจทิปิโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภลิต หล้าเชียงของโรงเรียนผาเทิบวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราณี กลางประพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ ปากหวานโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
4. นายภนุวัฒน์ สุดาชมโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภลิต หล้าเชียงของโรงเรียนผาเทิบวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราณี กลางประพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ ปากหวานโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
4. นายภนุวัฒน์ สุดาชมโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางรพีพรรณ สิริจันทพันธุ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉายโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสำเนียง สืบสาโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ หาญจริงโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ อาจวิชัยโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายเกศ พรมมีโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
7. นายเปรมมินทร์ จันทร์กองกวินโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
8. นายอภิชาติ ผิวงามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ์ ยำยวนโรงเรียนอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นายยุทธนา ภู่ถนนนอกโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
6. นายเจษบดินทร อินทสงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุรเชษฐ์ ยำยวนโรงเรียนอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นายยุทธนา ภู่ถนนนอกโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
6. นายเจษบดินทร อินทสงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ วาปีโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ผิวงามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวพรรณิการ์ เมืองโคตรโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายมนัส น้อยชื่นโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นางสาวเจษศรินทร์ หัวนิลโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
7. นายยุทธพล ฤาชาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ วาปีโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ผิวงามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวพรรณิการ์ เมืองโคตรโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายมนัส น้อยชื่นโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นางสาวเจษศรินทร์ หัวนิลโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
7. นายยุทธพล ฤาชาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายกิตติกร ชุติมันตานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานรองประธานกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ทัศครโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นางยุภาวรรณ กุลสุทธิ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายมนัส พันโกฏิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นายศราวุธ จอมใจทิปิโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจิตราวันท์ ยืนยงโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบงกช สุทธิประภาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. Mr.Jens Felix Ruetherโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวมะลิจันทร์ มัยวงศ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางดวงสมร ไตรยวงศ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ชนก พรพิพัฒน์ศิริกุลโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางโศภิษฐ์ ไมยละโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. ดร.สุวิทย์ สมมาตย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางอรอุมา ศรีลาศักดิ์โรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ
4. นายสุขสันต์ สารบรรณ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. Mr.Maverik -โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. MissCaitlin O'Connorโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวช่อผกา บุทธิจักร์โรงเรียนดอนตาลวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริณ จำนรรจ์สิริโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววาทินี เวียงวิเศษโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวจิดาภา โคตรพันธ์โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวพิลากร วังคะฮาตโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางมณเฑียร ถ่อเงินโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ ซาเหลาโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Jonathan Taylor Shannonโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นางอ่อนดี วรรณเสริฐโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางทัศนีย์ ฤทธิวงค์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพรรณทิพา เกิดทองคำโรงเรียนนวมินทราชูทิศอิสานประธานกรรมการ
2. นางนภัทร สุวรรณโชติโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางพาณิภัค สมประสงค์โรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
4. MissMarianne Bratlandโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ไทยานนท์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
6. นางนลินี ไวว่องโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
7. นางสาวนภาวรรณ โสพวันโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ
8. นางเมธินี สุวรรณไตรย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
9. นางสาวกนิฏฐา กลางประพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางชญานิษฐ์ เนืองทองโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. Mr.David White Bennettโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
3. นางเกษศิรินทร ภิรมย์โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางรัชฎา ห้วยทรายโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
5. นายศักรินทร์ คนหมั่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายชูชัย อาจวิชัยโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ชุติมันตานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Alex Woollevโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายอชิรวิชญ์ ผิวละมุลโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ บุรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
6. นางสาวกัลยาณี พูลเพิ่มโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ สวัสดิ์วงศ์ชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ เครือแตงโรงเรียนดอนตาลวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพิน ภาคภูมิโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวสุพิชา คิดค้าโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. MissAmy Hillโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นางอำนวยพร ภูกุดแก้วโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางบรรจบ โนนพิลาโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. MissTerasa Hillโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ภูพิพัฒน์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. MissLiu Simanโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางเชาวนี อุปัญณ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีกรรมการ
6. Mr.Benjoe Salamanca Lafortezaโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นางจารุวรรณ เสียงล้ำโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางดลนภา กุลวงด์โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางเชาวนี อุปัญญ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดลนภา กุลวงศ์โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. Mr.Benjoe Salamanca Lafortezaโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางจารุวรรณ เสียงล้ำโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ภูพิพัฒน์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางบรรจบ โนนพิลาโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นางสาวปภาดา มณีวรรณโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว มิตรวิจารณ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. MissMa Rong Rangโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. Mr.Li Rong Ze โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Jieng Zhen Xingโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. Mr.Bi Fu Kuaiโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย คนไวโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissLi Dan Leiโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
2. MissLi Yan Liuโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
3. Mr.Sun Xiao Longโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวปัทมา ปักการะนาโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสุจิน นามสทอนโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกลีบกุหลาบ เครือวัลย์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรารัตน์ อินธิรัตน์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสุจิน นามสทอนโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกลีบกุหลาบ เครือวัลย์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. MissEtsuko OmuraSirindhorn Schoolกรรมการ
4. นางสาววัชรารัตน์ อินธิรัตน์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายสุภชัย ชาววังโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางจงกล ใจบุญโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสินธุ์ใจ อาษาศรีโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
4. MissMelisa Ohomโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางจิตานุช คนไวโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายสุภชัย ชาววังโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางจงกล ใจบุญโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสินธุ์ใจ อาษาศรีโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
4. MissMelisa Ohomโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางจิตานุช คนไวโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว กัลยาณ์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายควรคิด สินสวัสดิ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายไพรวรรณ บุษบงค์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว กัลยาณ์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายควรคิด สินสวัสดิ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายไพรวรรณ บุษบงค์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนพลังราษฎรพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประจิม วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายศาศวัต คุณชื่นโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายเดชา คเณศโยธินโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายประภาส หมั่นเรียนโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายณัฐกรณ์ สอนวงค์โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลิสา อินลีโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางภาณิชา โพธิ์เมืองโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางนงนุช คำเพ็งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
5. นางกรวิภา คนซื่อโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสมใจ ต่อทองหลางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายณัฐกรณ์ สอนวงค์โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลิสา อินลีโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางภาณิชา โพธิ์เมืองโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางนงนุช คำเพ็งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
5. นางกรวิภา คนซื่อโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสมใจ ต่อทองหลางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายฉลอง บุตรกาลโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสวาสดิ์ สมประสงค์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางขวัญใจ อุทัยสาร์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นางจิรวัฒน์ คำมุงคุณโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวเมธาวีร์ กุมารสิทธิ์โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
6. นายชัชวาล วุฒิพรหมโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นางวนิดา เที่ยงวงษ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวศิริพร ป้องชายชมโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายฉลอง บุตรกาลโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสวาสดิ์ สมประสงค์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางขวัญใจ อุทัยสาร์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นางจิรวัฒน์ คำมุงคุณโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวเมธาวีร์ กุมารสิทธิ์โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
6. นายชัชวาล วุฒิพรหมโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นางวนิดา เที่ยงวงษ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวศิริพร ป้องชายชมโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายฉลอง บุตรกาลโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสวาสดิ์ สมประสงค์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนิ่มนวล รอบรู้โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายณรงค์ นาริตโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวถิรวรรณ ชุมพุดโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
6. นางประภาพรรณ พั่วแพงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายฉลอง บุตรกาลโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสวาสดิ์ สมประสงค์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนิ่มนวล รอบรู้โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายณรงค์ นาริตโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวถิรวรรณ ชุมพุดโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
6. นางประภาพรรณ พั่วแพงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายนิรันตร์ สุยะราโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ สุวรรณศรีโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางอนงค์ภัทร์ โรจน์ธนกุลชัยโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
4. นางนงค์พิลา สิงห์ขันโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
5. นางดวงใจ นะดาบุตรโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
6. นางสาวเพ็ญศรี แช่มชื่นโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางมะลิวัลย์ คเณศโยธินโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
8. นางสุนิจ โนรีรัตน์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายนิรันตร์ สุยะราโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ สุวรรณศรีโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นายอิศราวุธ จันปุ่มโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางอนงค์ภัทร์ โรจน์ธนกุลชัยโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
5. นางนงค์พิลา สิงห์ขันโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
6. นางดวงใจ นะดาบุตรโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
7. นางมะลิวัลย์ คเณศโยธินโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
8. นางสาวเพ็ญศรี แช่มชื่นโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางสุนิจ โนรีรัตน์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายภักดี สมประสงค์โรงเรียนโชคชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดอกอ้อ บุตรสิงห์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ จงราชโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวฑิฆัมพร กฤตาคมโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนริศรา แสนสุขโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นางสาวรัชนี ประวะกุลโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางปิยะวรรณ นาริตโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายภักดี สมประสงค์โรงเรียนโชคชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดอกอ้อ บุตรสิงห์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ จงราชโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวฑิฆัมพร กฤตาคมโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนริศรา แสนสุขโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นางสาวรัชนี ประวะกุลโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางปิยะวรรณ นาริตโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางกันยารัตน์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางสาวสมจิตร ศรีเมืองโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
4. นางยุวชน ปากหวานโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายอาเซีย รัชอินทร์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางกันยารัตน์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางสาวสมจิตร ศรีเมืองโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางนวรัตน์ เชื้อกุณะโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
4. นางยุวชน ปากหวานโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายอาเซีย รัชอินทร์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายไพรวรรณ ผิวขำโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ ผิวพรรณงามโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เพียราชโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายเฉลิม พันธ์สวัสดิ์โรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
5. นางกันยา เทพบุดดีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายเศรษฐา สลางสิงห์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายไพรวรรณ ผิวขำโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ ผิวพรรณงามโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เพียราชโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายเฉลิม พันธ์สวัสดิ์โรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
5. นางกันยา เทพบุดดีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายเศรษฐา สลางสิงห์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นายวชิราวุธ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนกรรมการ
6. นายนภดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นายวชิราวุธ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
6. นายนภดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายคมศิลป์ จันทพันธ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นายวชิราวุธ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
6. นายนภดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายวชิราวุธ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
5. นายนภดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดีโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาชา เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นายวชิราวุธ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
5. นายนภดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นายภัทรพงษ์ แสงสุวรรณโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางดวงนภา ผางพันธ์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
2. นางพรทิภา มากมูลดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
3. นางพนิดา พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางดวงนภา ผางพันธ์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
2. นางพรทิภา มากมูลดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
3. นางพนิดา พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดวงนภา ผางพันธ์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
2. นางพรทิภา มากมูลดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
3. นางพนิดา พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพรทิภา มากมูลมีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ วรหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี วิชัยผินโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพรทิภา มากมูลมีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ วรหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทาลัย มุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี วิชัยผินโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิภา มากมูลมีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ วรหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี วิชัยผินโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายจีรชัย วังคะฮาตโรงเรียนดงหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา กลางประพันธ์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นางผกามาศ ช่างถมโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจีรชัย วังคะฮาตโรงเรียนดงหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา กลางประพันธ์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
3. นางงามตา กฤตาคมโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางผกามาศ ช่างถมโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอดิศร คนธโรรสโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิณทิพย์ คำจันทร์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายวินัย โคตรบรมโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นายนภามาศ แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงมัคคีวิทยากรรมการ
5. นายศราวุธ พงษ์ศิลป์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
6. นายชาญชัย อ่อนหวานโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายศักดิ์สิทธิ์ ปุ่งคำน้อยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
8. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายใจเพชร จันทรสาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
7. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
8. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
9. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
2. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายจำรัก สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเฉลิมชัย ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายจำรัก สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางขวัญใจ ศรีประสงค์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกองทรัพย์ ผิวงามโรงเรียนดอนตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ แสนคำโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา จูมแพงโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางจีรพร วงษ์คำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
6. นางดารุณี รัตนวิชัยโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
7. นางยุภาวรรณ กุลสุทธิ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิรัฐติศักดิ์ สุวรรณศรีโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ปิดฝ่ายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
3. นางนิภาพร อุปนิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นายพรชัย ทวีโคตรโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิรัฐติศักดิ์ สุวรรณศรีโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ปิดฝ่ายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
3. นางนิภาพร อุปนิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
4. นายพรชัย ทวีโคตรโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุณี ฤทธิวงศ์โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ กำประโคนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิศาสตร์ แสนโคตรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายพิชญ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโกศล คนขยันโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ แสนยศโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
3. นายธวัชชัย สมประสงค์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายรังสรรณ์ วันนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
5. นางสิวลี วงษ์โตโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรพงศ์ แสนยศโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
2. นายประไมตรี สลางสิงห์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
3. นายธวัชชัย สมประสงค์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายรังสรรณ์ วันนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
5. นางสิวลี วงษ์โตโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0874217731 , 0883094950 ,Email: krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]