หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม 3
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

[ ทั้งหมด   16 ก.ย. 2556   17 ก.ย. 2556   21 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 17 ก.ย. 2556 13.00 - 15.00
2 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 , 423 , 424 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 17 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้อง มิตรภาพเคียงโขง 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารราชวิทย์ ชั้น 2 ห้อง 324,325 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น ชั้นล่าง 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เวที ณ ลานหน้าร้านค้าสวัสดิการ หลังอาคารศูนย์กีฬา 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ลานน้ำพุ อาคารราชวิทย์ 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30
6 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30
7 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องราชพฤกษ์ / ห้องวิทย์กายภาพ 17 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 11
09.00 - 16.00
2 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน หอประชุม 17 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00 - 12.00
3 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน หอประชุม 17 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
13.00 - 16.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง สังคมศึกษา 17 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00 - 16.00
5 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 17 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ศูนย์กีฬา ชั้น ชั้น 2 17 ก.ย. 2556 09.00 น.- 16.30 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 421 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 423 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 424 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 425 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคารศิลปะ ชั้น - ห้อง ศิลปะ 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 17 ก.ย. 2556 15.00-16.00
8 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
10 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
11 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
12 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ห้อง แนะแนว 2 17 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
13 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ห้อง แนะแนว 2 17 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
14 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ห้อง แนะแนว 2 17 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
15 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ห้อง แนะแนว 17 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
16 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ห้อง แนะแนว 17 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
17 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
18 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
19 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
20 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล หอประชุมใหญ่ 17 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล หอประชุมใหญ่ 17 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 1 17 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เต็นท์หลังอาคาร 1 17 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เต็นท์หลังอาคาร 1 17 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 17 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
7 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 17 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 17 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 1 17 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
10 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง com 1 17 ก.ย. 2556 09.00 น. - 14.00 น.
11 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง com 1 17 ก.ย. 2556 09.00 น. - 14.00 น.
12 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง com 1 17 ก.ย. 2556 09.00 น. - 14.00 น.
13 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เต็นท์หลังอาคาร 1 17 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
14 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เต็นท์หลังอาคาร 1 17 ก.ย. 2556 13.00 น. - 16.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331, 332 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 3 ชั้น 1 ห้อง SEAR(312) 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30
5 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม MEP (323 - 324) 17 ก.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน ห้องราชพฤกษ์ 17 ก.ย. 2556 08.30
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 3 ชั้น 1 และ ชั้น 2 ห้อง 311 , 321 , 322 , 323 17 ก.ย. 2556 09.00-15.00
3 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 17 ก.ย. 2556 08.30-16.30
4 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 17 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 17 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 636 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 637 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 638 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 639 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 640 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 17 ก.ย. 2556 13.00 - 15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 227 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 17 ก.ย. 2556 13.00 - 14.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 256 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ศูนย์กีฬา ชั้น ชั้น 2 17 ก.ย. 2556 9.00-16.30 น

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 026 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 422 17 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0874217731 , 0883094950 ,Email: krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]