หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กลุ่ม 3
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ ................ เดือน ............................

[ ทั้งหมด   16 ก.ย. 2556   17 ก.ย. 2556   21 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2, 3 ห้อง 526, 535 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 1, 2 ห้อง 518, 527 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 516 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 515 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 16 ก.ย. 2556 13.00 - 15.00
2 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 , 423 ,424 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้อง มิตรภาพเคียงโขง 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารราชวิทย์ ชั้น 2 ห้อง 324,325 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น ชั้นล่าง 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น ชั้นล่าง 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เวที ณ ลานหน้าร้านค้าสวัสดิการ หลังอาคารศูนย์กีฬา 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ลานน้ำพุ อาคารราชวิทย์ 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 16 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 - 16.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 135 16 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 14
09.00 - 16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน หอประชุม ห้อง ทิศเหนือ 16 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00 - 16.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน หอประชุม ห้อง ทิศใต้ 16 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 15
09.00 - 16.00
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 16 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 21
09.00 - 16.00
6 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 16 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
09.00 - 16.00
7 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง สังคมศึกษา 16 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ศูนย์กีฬา ชั้น ชั้นล่าง 16 ก.ย. 2556 09.00 น.- 16.30 น.
2 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ศูนย์กีฬา ชั้น ชั้นล่าง 16 ก.ย. 2556 09.00 น.- 16.30 น.
3 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ห้อง ห้อง ICT 1 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.30 น.
4 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ห้อง ห้อง ICT 2 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.30 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 421 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 422 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 423 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 424 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 425 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคารศิลปะ ชั้น - ห้อง ศิลปะ 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
8 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 ชั้น - 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
9 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 ชั้น - 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
10 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
11 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
12 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
13 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
14 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
15 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
16 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
17 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
18 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
19 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
20 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
21 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
22 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
23 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
24 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
25 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร 2 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
26 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
27 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
28 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
29 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
30 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
31 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
32 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
33 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
34 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ห้อง แนะแนว 2 16 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
35 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 16 ก.ย. 2556 09.00 - 11.00
36 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
37 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 16 ก.ย. 2556 09.00 - 11.00
38 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 16 ก.ย. 2556 11.00 - 12.00
39 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 16 ก.ย. 2556 11.00 - 12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล หอประชุมใหญ่ 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล หอประชุมใหญ่ 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 1 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เต็นท์หลังอาคาร 1 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เต็นท์หลังอาคาร 1 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
7 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 1 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
10 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง com 1 16 ก.ย. 2556 13.00 น. - 16.00 น.
11 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง com 1 16 ก.ย. 2556 13.00 น. - 16.00 น.
12 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง com 2 16 ก.ย. 2556 13.00 น. - 16.00 น.
13 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง com 1 16 ก.ย. 2556 13.00 น. - 16.00 น.
14 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง com 1 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
15 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง com 1 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
16 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง com 2 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
17 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง com 2 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
18 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 14.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331, 332 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 3 ชั้น 1 ห้อง SEAR(312) 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30
5 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมหลังเก่า 16 ก.ย. 2556 13.00-14.00
6 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมหลังเก่า 16 ก.ย. 2556 14.30-16.30
7 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30
8 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30
9 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 16 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 16 ก.ย. 2556 13.00-16.30
11 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม MEP (323 - 324) 16 ก.ย. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สนาม 16 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สนาม 16 ก.ย. 2556 09.00-10.30
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง แนะแนว 1 16 ก.ย. 2556 13.00
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง แนะแนว 1 16 ก.ย. 2556 09.00
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 3 ชั้น 1 และ ชั้น 2 ห้อง 311 , 321 , 322 , 323 16 ก.ย. 2556 09.00-15.00
6 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน ห้อง ห้องสมุด 16 ก.ย. 2556 09.00-15.00
7 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน ห้อง ห้องสมุด 16 ก.ย. 2556 09.00-15.00
8 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 16 ก.ย. 2556 08.30-16.30
9 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 16 ก.ย. 2556 09.00-16.00
10 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 16 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 16 ก.ย. 2556 13.00
12 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 16 ก.ย. 2556 10.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 616 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 536 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 177 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 16 ก.ย. 2556 09.00 เป็น้ตนไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 229 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 16 ก.ย. 2556 13.00-14.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 422 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
2 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 422 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
3 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 422 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
4 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
5 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนมุกดาหาร เวทีหอประชุมโรงอาหาร 16 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 172 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 1 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
2 189 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล หอประชุมใหญ่ 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
3 197 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล หอประชุมใหญ่ 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
4 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง com 2 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
5 225 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เต็นท์หลังอาคาร 1 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.
6 236 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เต็นท์หลังอาคาร 1 16 ก.ย. 2556 09.00 น. - 12.00 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 0874217731 , 0883094950 ,Email: krooaex@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]