รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุ่ม 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายเชิญ  สุทธิอาจ
 
1. นายประภากร  วังคีรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวธิติยา  บุญคำกุล
 
1. นางยุพยงค์  แสงพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คำแปลง
 
1. นางจงกล  สร้อยคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวณิชมน  ด้วงนุ้ย
 
1. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นนทะโคตร
 
1. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายภาสกร  สุทธิพรรณกุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงเพียงตะวัน  คำยี่
 
1. นางญาณี  ชัยพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวพัณนิฎา  แก้วสุวรรณ
 
1. นายทองใบ  กุวัง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  ยางคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา  สีแสด
 
1. นางญาณี  ชัยพันธ์
2. นางยุพยงค์  แสงพรม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายณภัทร  เชื้อบุญมี
2. นางสาววาสิตา  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
2. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุคงเจริญ
 
1. นางสาวนฤมล  ซอลี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวนฤมล  คำมงคล
 
1. นางเสงี่ยม  วิจิตรปัญญา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงอาริตา  นาคนชม
2. เด็กหญิงอารียา  นาคนชม
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  นาคนชม
 
1. นางสุพัตรา  มนตรีศรี
2. นางสาวแคทรียา  อะทะโน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวกนกอร  ประสมทรัพย์
2. นางสาวพิมพิลัย  สีบุตรา
3. นางสาวภัสรา  เนตรแสงศรี
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
2. นางสาวสายพิน  สีทาสังข์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวสโรชา  อาจสมบาล
2. นางสาวเรืองระดา  ผิวศิริ
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
2. นางสาวสายพิน  สีทาสังข์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายกิตติชัย  สุธงษา
2. นายนิธิกร  บุญศรีภูมิ
 
1. นางสาวนิศารัตน์  ยมดำ
2. นางสาวหทัยกาญจน์  พอค้ำ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวกัญจนพร  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวกนกอร  ประสมทรัพย์
 
1. นางสาวสายชล  สายเหมย
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์จิตตะ
2. เด็กหญิงศรวณีย์  ศรีบุรินทร์
3. นางสาวเยาวภา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายคมสัน  พิมพ์วาปี
2. นางดวงพร  พรมน้ำอ่าง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวละออ  จุตตะโน
2. นางสาวอรจิรา  ศรีบุรินทร์
3. นางสาวอารยา  โกษาจันทร์
 
1. นางสาวนัฐพร  แสนประสิทธิ์
2. นายเดชา  ป่ารั่นทม
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  คำมานิตย์
2. เด็กหญิงวรากร  แสนคำสอ
3. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีทานนท์
 
1. นางสาวนิตยา  เพียดสิงห์
2. นางสาวศุภลักษมี  พลเสนา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวนิตยา  ศรีพรหม
2. นางสาววิภาพร  วังคำ
3. นางสาวเจนจิรา  เชื้อบุญจันทร์
 
1. นายมนตรี  วังพิลา
2. นายไพรแก้ว  รัตนไตรศรี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ธรรมวงษ์
2. เด็กหญิงฤดีนารถ  วังคีรี
3. เด็กหญิงสิรินยา  โสประดิษฐ
 
1. นายสกัณฑ์  ทันศึก
2. นางสาวสุกัญญา  เครือชัยสุ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวพิกุลทอง  จันดาหาร
2. นายวุฒิชัย  สิงห์รักษ์
3. นางสาวสาวิณี  นันตะวงศ์
 
1. นางสาวนุชนาถ  ยศปัญญา
2. นางศิริพร  แสนบุดดา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  สารพันธ์
2. เด็กหญิงรวิภา  สุกางโฮง
3. เด็กหญิงสุดาพร  พอค้ำ
 
1. นางสาคร  มูลอามาตย์
2. นางสาวสุทธิลักษณ์  กันไชย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวทิพยา  วันทองสุข
3. นางสาววิจิตรา  อุ่นแก้ว
 
1. นางสันทนี  ดวงแก้ว
2. นางสาวหทัยรัตน์  ไกยวงศ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายธนพล  จันทะคุณ
2. นางสาวสิริกัลยา  จันอักษร
 
1. นางสาวนุชนาถ  ยศปัญญา
2. นางศิริพร  แสนบุดดา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายกริชนรินทร์  อินสัญจร
2. นายเสกสรร  นันทะพรม
 
1. นายมนตรี  วังพิลา
2. นายไพรแก้ว  รัตนไตรศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายอรรถพล  จีเวิน
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  แถวอุุทุม
 
1. นายชัยทัต  จันโทภาศ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายธีรวุธ  ม่วงนนทะศรี
2. เด็กชายพิชียยุทธ  สุวรรณชาตื
 
1. นายสงกรานต์  รักษาพล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงญาณี  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงภารดา  สิงห์รักษ์
3. เด็กหญิงละอองดาว  กมลรัตน์
4. เด็กหญิงศวิตา  กุลศิริ
5. นางสาวศศิพร  แก้วสุวรรณ
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  กรมทอง
2. นางสาวอุทุมพร  อาจแก้ว
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายนราทิป  ทุมชะ
2. นายปฏิพาน  ตันตุลา
3. นางสาวปฏิมาภรณ์  จันทะจร
4. นางสาวภาพิมล  สุทธิ
5. นายเริงรัก  ฤทธิศักดิ์
 
1. นางจิราภรณ์  มูลทรา
2. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรหม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  สุธงษา
2. นางสาวกรรณิกา  วันทองสุข
3. นางสาวณัณฐิกา  บูระพิน
4. นางสาวพรลดา  อินทะบุญศรี
5. นางสาวศศินันท์  อุ่นแก้ว
 
1. นายวรานนท์  วังคีรี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  แก้วโกษา
2. นางสาวทัศนีย์  วังคีรี
3. นางสาวนิชารีย์  วังคำ
4. นางสาววรรณิภา  จำปาทอง
5. นายอัครเดช  สุทธิ
 
1. นางจิราภรณ์  มูลทรา
2. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรหม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวกิติมา  แก้วนาค
2. นางสาวจิตรดาวัลย์  นนทะโคตร
3. นางสาวธนาพร  จันทะคุณ
4. นางสาวธีรนันท์  จิตตะ
5. นางสาวอรญา  จันทะคุณ
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  กรมทอง
2. นายวุฒิชัย  พรมใจ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิณพัฒน์  เชื้อบุญมี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรหม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวผกามาศ  ผุยผดุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง  เบาะแฉะ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกิริยา  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายพงศกร  อันทะปัญญา
 
1. นางสาวทิพเนตร  น่วมหมวด
2. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  เชื้อบุญมี
2. นางสาวนิตยา  ร่องจิก
 
1. นางสาวทิพเนตร  น่วมหมวด
2. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวภัสสร  ศรีชมษร
2. นางสาวมานิตา  พรมมาวัน
3. นางสาวศิริวรรณ  นนทะการ
4. นายสมชาย  ดีสุทธิ
5. นางสาวสายพิมพ์  เนธิบุตร
6. นางสาวสาวิตรี  โสภารักษ์
7. นางสาวสุภาพร  แสงโสดา
8. นางสาวอมรรัตน์  วังคีรี
9. นางสาวเกตนิกา  สุวรรณชาติ
10. นางสาวเสาวภา  ศรีบุรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง  เบาะแฉะ
2. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
3. นางสาวพรเพ็ญ  เสนานุช
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวพิมสิริ  วันทองสุข
2. นางสาวสุภาภรณ์  ร่องจิก
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  สุธงษา
 
1. นางกรรณิกา  เทพวันดี
2. นายสุรศักดิ์  รองเมือง
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวบุญญรัตน์  มีศรี
2. นางสาวมัทนียา  เชื้อบุญมี
3. นางสาวรัตติยากร  อินธิจักร
 
1. นางสาวพิมลจิต  สิงห์สถิต
2. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงนัฐพร  บุญธรรม
2. เด็กหญิงนุจนา  เชื้อบุญมี
 
1. นายประทีป  ศรีวารี
2. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวธิรัญญา  แก้วเกษศรี
2. นางสาวศศินาธร  เนตรแสงศรี
 
1. นายศรายุทธ  แสงคำ
2. นายสถาพร  แสงรัตน์
 
45 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  สีทาสังข์
 
1. นายแทรนทรนงค์  พรมน้ำอ่าง
 
46 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดาพร  เนตรแสงศรี
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
47 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายคุณากร  วังคีรี
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
 
48 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายจตุพงษ์  สีหะวงษ์
 
1. นายยอดศักดิ์  พุทธมาตย์
 
49 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายปิยะ  ศรีบุรินทร์
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวปภาอร  วัฒนปราโชติ
 
1. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
 
51 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายนภัสกรณ์  แก้วปาน
 
1. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
 
52 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวสุชาดา  เนตรแสงศรี
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  กมลรัตน์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  พุทธรักษ์
 
1. นายยอดศักดิ์  พุทธมาตย์
2. นางสาวอุทุมพร  อาจแก้ว
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ไชยเลิศ
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายวรัตถ์  เนตรแสงศรี
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายกัมปนาท  เรืองใสส่อง
2. เด็กหญิงจารุวัลย์  เสนะ
3. เด็กหญิงนัยณา  พิมพ์สารี
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
2. นางปริศนา  สกุลวงษ์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  พรหมมาวัน
2. นางสาวธนัชพร  แสงแดง
3. นางสาวเข็มอักษร  วังคีรี
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
2. นางปริศนา  สกุลวงษ์
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายธีระศักดิ์  แผ่วงค์
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
59 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายปฏิพัทธ์  เนตรอนงค์
 
1. นายสมปอง  นักการรอง
 
60 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายวรพัฒน์  ไชยนอก
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
61 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกันญารัตน์  คงคา
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
62 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวเกษศิรินทร์  แสงชมภู
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายอติชาด  แสงรัตน์
 
1. นายธีรพงศ์  บุตรแก้ว
 
64 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายธีร์ธวัฒน์  ดวงอุปะ
 
1. นายธีรพงศ์  บุตรแก้ว
 
65 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พลธิแสง
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวพันธการ  สีหะวงค์
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายวิชชากร  ศรีบุรินทร์
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วทองรักษ์
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวภาพิมล  สุทธิ
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายปฏิพัทธ์  เนตรอนงค์
 
1. นายยอดศักดิ์  พุทธมาตย์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายธีร์ธวัฒน์  ดวงอุปะ
 
1. นายยอดศักดิ์  พุทธมาตย์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นางสาวขวัญจิรา  เนตรแสงศรี
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวทินธงชัย  คำอาจ
 
1. นางนุชจรีภรณ์  จันทศร
 
74 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจิลาพร  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงชลิตา  ศรีทานนท์
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ดงเย็น
4. เด็กชายธนดล  สิงห์เดชะ
5. เด็กหญิงนภาพร  สีทาสงข์
6. เด็กหญิงปวีณา  ศรีบุรินทร์
7. เด็กชายพงพัฒน์  โสประดิษฐ์
8. เด็กชายพงศกร  ศรีอรรคจันทร์
9. เด็กชายศุภวัฒน์  ดลชม
10. เด็กชายอภิเชษฐ์  เดชเสน
 
1. นางสาวนวรัตน์  วรรณทองสุก
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงจินตนา  แก้วฤติ
3. เด็กหญิงดวงเดือน  ลือดารา
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีธรรมมา
5. เด็กหญิงยลดา  วังคีรี
6. เด็กหญิงศรวณีย์  จันทร์วิสิษฐ์
7. เด็กหญิงเจนจิรา  ทางดี
8. เด็กหญิงแพนนาวิน  ทางดี
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
2. นางสิริมา  ประสมทรัพย์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวจันทิวา  ศรีคำ
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  วัฒนศัพท์
3. นางสาวญาณิศา  ภักดีสาร
4. นางสาวบุศยากรณ์  แก้วกันหา
5. เด็กหญิงพณัชวรี  พรหมรักษา
6. นางสาวรุ้งตะวัน  อรุณแสงศิลป์
7. เด็กหญิงศิริยากร  บุดดาหาร
8. นางสาวอารียา  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวจิราพรรณ  แสวงผล
2. นายธรรมรงค์  เสนจันทร์
3. นายผดุงศักดิ์  แก้วสังข์
4. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรา  สุดสูงเนิน
2. เด็กหญิงดวงเดือน  ลือดารา
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีธรรมมา
4. เด็กหญิงมุกรินทร์  วังคีรี
5. เด็กหญิงยลดา  วังคีรี
6. เด็กหญิงศรวณีย์  จันทร์วิสิษฐ์
7. เด็กหญิงเจนจิรา  ทางดี
8. เด็กหญิงแพนนาวิน  ทางดี
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
2. นางสิริมา  ประสมทรัพย์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายกฤษฎากร  เชื้อบุญมี
2. นางสาวจันทิวา  ศรีคำ
3. นางสาวจันทิวา  จันทศร
4. เด็กหญิงชรันรัตน์  วัฒนศัพท์
5. นางสาวญาณิศา  ภักดีสาร
6. เด็กชายณัฐพนธ์  กิจโป้
7. เด็กชายณัฐพล  คำแก้ว
8. นายทศวรรษ  พรหมรักษา
9. นางสาวบุษยากรณ์  แก้วกันหา
10. นายพงษ์พล  โสคำภา
11. เด็กหญิงพณิชวรี  พรหมรักษา
12. เด็กหญิงยลดา  รอดแก้ว
13. นางสาวรุ้งตะวัน  อรุณแสงศิลป์
14. เด็กหญิงศิริยากร  บุดดาหาร
15. นายสหพล  กันยาประสิทธิ์
16. นางสาวอารียา  เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวจิราพรรณ  แสวงผล
2. นายธรรมรงค์  เสนจันทร์
3. นายผดุงศักดิ์  แก้วสังข์
4. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
5. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายณัฐกานต์  พาเจริญ
2. นายนัทธพงศ์  บุญธรรม
3. นายอดิศักดิ์  แสนคำ
 
1. นายยอดศักดิ์  พุทธมาตย์
2. นายศรายุทธ  แสงคำ
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายปกรณ์  อินถา
2. นายยุทธพงษ์  ปาทำมา
3. นายยุทธพงษ์  ศรีบุรินทร์
 
1. นายสมบูรณ์  คนยั้ง
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายจักรกฤษ  เนตรแสงศรี
2. เด็กชายศราวุธ  เนตรแสงศรี
3. นายไพศาล  เนตรแสงศรี
 
1. นายคเชนทร์  นาคสุวรรณ
2. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายภาณุวัฒน์  จุลวิถี
2. นายฤทธิชัย  ศรีบุตรตา
3. นายอานนท์  สารมะโน
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายเพชรสยาม  แพงจันทร์
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวจันทร์นภา  นามปัญญา
2. เด็กหญิงวรากร  กันธุ
3. นางสาววริศรา  เพลงสมยา
4. นางสาวอรญาดา  จันทะคุณ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  จันอุตสาห์
6. นางสาวโสลิญา  บุญไชยสิทธิ์
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางสาวธัญญรัศท์  สุภษร
3. นางสาวอุทุมพร  อาจแก้ว
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  สิงห์รักษ์
2. นางสาวพรเพชร  มั่นมา
3. นางสาวรัชนี  แสนคำ
4. นางสาววราภรณ์  พรมวงศ์
5. นางสาววิภาวรรณ  แสนสมบัติ
6. นางสาวศิริรัฐ  ปัญญาคำ
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  กรมทอง
3. นางสาวธัญญรัศท์  สุภษร
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายบุญทวี  อรรคสูรย์
2. เด็กหญิงอารยา  เครือหงษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แวงวรรณ
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  แถวอุทุม
2. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายวรุตม์  ชิลนาค
2. นางสาวสุดารัตน์  หุมอาจ
3. นางสาวสุพัตรา  วังคีรี
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  แถวอุทุม
2. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายจักรตรา  สารมะโน
2. นายพงษกร  พลวัน
3. นายอภิวัช  เนตรแสงศรี
 
1. นายคเขนทร์  นาคสุวรรณ
2. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายพัชรพล  สารมะโน
2. นายวัชรพงษ์  เนตรแสงสี
3. นายสุริยา  เนตรแสงศรี
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
2. นายเพชรสยาม  แพงจันทร์
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวกนกพร  อิตุพร
2. นางสาวปัญชญา  เนธิบุตร
3. นางสาวเอื้องพร  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวกชพร  แพทย์ไชโย
2. นางกรีไข  พรหมรักษา
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวภาสินี  เหมือนแก้ว
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ทองปั้น
3. นางสาวอรญา  แถวอุทุม
 
1. นางกุสุมา  เสนานุช
2. นายสมบูรณ์  คนยั้ง
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  วังคีรี
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ตันตุลา
3. เด็กหญิงสนธยา  ตันตุลา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สิงห์สถิตย์
2. นางจุไรรัตน์  มชะศรี
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวฐายินี  พรมดี
2. นางสาวพรนภา  เชื้อบุญมี
3. นางสาวสยามล  แก้วมูล
 
1. นางกรีไข  พรหมรักษา
2. นางสาวพรรณนิภา  สามศรี
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวธัญจิรา  สุธงษา
2. นายสัญญา  ฤทธิ์ศักดิ์
 
1. นางสาวสุทธิดา  ทองปั้น
2. นางสาวสุพรรษา  ธรรมผาลา
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายตระการ  เสนารินทร์
2. เด็กชายยุทธิชัย  คลังนาค
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนืศรา  รักษามั่น
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายชนาธิป  หอมทรัพย์
2. นายนายเจษฎาพร  สิงห์สถิต
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แสนทรัพย์
2. เด็กชายเจษฎา  นนทะโคตร
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวชญาณี  คนฉลาด
2. นางสาววราพร  จันอักษร
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวณัฐจิรา  ยศปัญญา
2. นางสาวดวงตะวัน  สิงห์รักษ์
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายณัฐชา  อรรคสูรย์
2. นายวิฑูรย์  พรหมมาวัน
 
1. นางดาวใจ  ทำทิพย์
2. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายทัตพงษ์  ประมวลมา
2. นางสาวศุภวารี  บุญไชยสิทธิ์
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวอรปรีญา  หุมคำ
2. นางสาวเจนจิรา  แสงปัญญา
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวละอองดาว  แสงเสนา
2. นางสาวศศิพร  ศรีบุรินทร์
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
2. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายทยุต  วงศ์โสภา
2. นายปฏิวัติ  กมลรัตน์
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาววรรษมล  เหมือนศรีชัย
2. นางสาววราพิณ  ยาบูฮา
3. นางสาวศุภวารี  บุญไชยสิทธิ์
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวศิริพร  สีบุ
2. นางสาวอรปรียา  หุมคำ
3. นางสาวเจนจิรา  แสงปัญญา
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายทินวัฒน์  นามพุทธา
2. นายปภาวินท์  หมั่นภักดี
 
1. นายคมกฤช  โกมาสถิตย์
2. นางดาวใจ  ทำทิพย์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายกฤษกร  ฮามไธสง
2. เด็กชายภัทชรวุฒิ  วิจิตรปัญญา
3. เด็กชายภัทรพล  วงษาราบ
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นางสาวสุพรรษา  ธรรมผาลา
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  พรมมาวัน
2. นายชาญณรงค์  ศรีบุรินทร์
3. นายธนาวุฒิ  นาบรรดิฐ
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
2. นายไกรวิทย์  กิริซี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงธัญสิริ  ธรรมสาร
 
1. MissCindy  D. Mojares
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวฐิติกรณ์  เสนานุช
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  แถวอุทุม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชูลิขสิทธิ์
 
1. นางอัญชลีพร  พฤฒิสาธิกรณ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายรุจโรจน์  สนธิวัฒน์ตระกูล
 
1. นางสาวภัณฑิรา  สิมลีย์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงธิติมา  โสประดิษฐ์
 
1. Mrs.Maricel  Lanojan
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  ศรีดวงจันทร์
 
1. นางรัชนีวรรณ  นามกันยา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  เนตรแสงศรี
 
1. นายทองใบ  ทองภูบาล
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวธาริณี  กมลรัตน์
 
1. นางจีระภา  เกลี้ยงไทยสงฆ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา   สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงนิดารัตน์  คัสโส
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  พรมดี
4. เด็กชายสิริภพ  เทพวันดี
5. เด็กหญิงสุมินฌา  อินทปลัด
 
1. MissCindy  D. Mojares
2. นางสาวพรเพ็ญ  เสนานุช
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ทูลพุทธา
2. นายนวพล  แก้วเกษศรี
3. นางสาวผาตินรี  สารมโน
4. นางสาววชิชชา  เครือหงส์
5. นางสาวอาทิตยา  ปริ่มพิมาย
 
1. นางชิณีนินท์  อินปาน
2. นางสาวนภาพร  อินทร์ตะ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชญาณี  สุวรรณกนก
 
1. MissLiu  Dan
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาววิรินญา  วรรณทองสุข
 
1. MissLiu  Dan
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  เนตรแสงศรี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พรมมาวัน
 
1. นายทองใบ  ทองภูบาล
2. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวธาริณี  กมลรัตน์
2. นางสาววิภัทรษา  ลายสนธ์
 
1. นางธัญญารัตน์  อุ่นแก้ว
2. นางรัชนีวรรณ  นามกันยา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  มณีศรี
2. เด็กชายชนาธิป  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายทินกร  ศรีหะสุทธิ์
4. เด็กชายวชิรวิทย์  คำแก้ว
5. เด็กชายศุภร  วังคีรี
6. เด็กชายสมัตถ์  เพชรสีโชติ
7. เด็กชายสุวรรณพงษ์  บุตรพรม
8. เด็กชายอดิศร  ศรีทาสังข์
 
1. นายวีรชาติ  สมอุปฮาด
2. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
3. นายสันธิเวชช์   มงคลชัย
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายจรัญ  รัตนสุภา
2. นายธนากร  สุคงเจริญ
3. นายยุทธิชัย  พรมดี
4. นายสยุมภู  ศรีบุรินทร์
5. นายอำนาจ  ไชยมาตร
6. นายไกรวิชญ์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
2. นางสาวพรรณนิภา  สามศรี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงณัชนี  ตาสาย
2. เด็กชายมานพ  นนทะการ
3. เด็กหญิงวิลัยภรณ์  เชื้อบุญมี
 
1. นางพัชรี  อุ้ยเลิศ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  พุทธรักษ์
2. นางสาวพัชริดา  ศรีคำ
3. นางสาวสุพัตรา  เหล่าฮ้อ
 
1. นางสาวศิริพร  สิงห์ภา
2. นางสาวสุดาวดี  ดาวังปา
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงช่อผกา  ศรีธรรมมา
2. เด็กหญิงพรญาณี  แถวอุทุม
3. เด็กหญิงเสาวภา  มะธิปะโน
 
1. นางจงกล  สร้อยคำ
2. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีบุรินทร์
2. นายนิกร  วงษ์พันธ์
3. นางสาวนิลวดี  พรมมาวัน
 
1. นางสาวฐิติกานต์  แก้วดวงตา
2. นางสาวนิภา  วันทองสุข
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนุชติยา  บุตุธรรม
2. เด็กหญิงศศิมา  เฟื่องวงศ์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  เสนานุช
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายวรเชษฐ์  ศรีบุตรตา
 
1. นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายธิติโชติ  มิคะมา
2. เด็กชายสิทธิชัย  ขิมลาภ
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  พอค้ำ
2. นางเสงี่ยม  วิจิตรปัญญา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวธนัชพร  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  พอค้ำ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  วังคีรี
 
1. นางพัชรี  อุ้ยเลิศ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายนภัทร  เชื้อบุญมี
 
1. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงภานุมาส  แซ่ก๊วย
 
1. นางวรัชยา  วงค์ใหญ่
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายวัชระ  นาราศรี
 
1. นางวรัชยา  วงค์ใหญ่
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สิงเดชะ
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายนายชินกร  ยืนสุข
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  สิงห์คะ
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายชาญยุทธ  เชื้อบุญมี
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง