หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lei3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางยุพยงค์ แสงพรหมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาวดี ดาวังปาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายสันธิเวชช์ มงคลชัยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
5. นางจงกล สร้อยคำโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางยุพยงค์ แสงพรหมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาวดี ดาวังปาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายสันธิเวชช์ มงคลชัยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
5. นางจงกล สร้อยคำโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ตาริยะโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางขนิษฐา วงคำโสมโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นางจงกล สร้อยคำโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร สิงห์ภาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร ตาริยะโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางขนิษฐา วงคำโสมโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นางจงกล สร้อยคำโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริพร สิงห์ภาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ เชื้อบุญมีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร สิงห์ภาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายประชิด หัสนิสสัยโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางประเทือง มิคะมาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพย์ เชื้อบุญมีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร สิงห์ภาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายประชิด หัสนิสสัยโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางประเทือง มิคะมาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร ทิพรสโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองใบ กุวังโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายประชิด หัสนิสสัยโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางญาณี ชัยพันธ์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมจิตร ทิพรสโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองใบ กุวังโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายประชิด หัสนิสสัยโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ เชื้อบุญมีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ตาริยะโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร สิงห์ภาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา เจริญทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร ตาริยะโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร สิงห์ภาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา เจริญทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย สาระทัศนานันท์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวแคทรียา อะทะโนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางสาววิจิตรา กรมทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวนฤมล ซอลีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวแคทรียา อะทะโนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
2. นางสาววิจิตรา กรมทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิวาภรณ์ เชื้อกษัตริย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางเสงี่ยม วิจิตรปัญญาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา มนตรีศรีโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายชล สายเหมยโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกชพร แพทย์ไชโยโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางนาถชญา อังศุเดชาไชยโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางชลรส ไหลภาภรณ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา มนตรีศรีโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายชล สายเหมยโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกชพร แพทย์ไชโยโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางกมลพร อุประโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางพูนสุข ไชยสีหาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวแคทรียา อะทะโนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
2. นางสาวสายพิน สีทาสังข์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ แลบัวโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนิศารัตน์ ยมดำโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวแคทรียา อะทะโนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
2. นางสาวสายพิน สีทาสังข์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ แลบัวโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนิศารัตน์ ยมดำโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ สารวิจิตรโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรชน แข็งแรงโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางวิจิตรา กรมทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวญาณิศา เสนานุชโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสายชล สายเหมยโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ สารวิจิตรโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรชน แข็งแรงโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางวิจิตรา กรมทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวญาณิศา เสนานุชโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสายชล สายเหมยโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร พรมน้ำอ่างโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร คำบุญเกิดโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ สาลาสุตาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางณัฐวดี พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวธัญญรัศท์ สุภษรโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอัมพร วิจิตรปัญญาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญรัศท์ สุภษรโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางอังคณา แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวกิ่งกาญจน์ สาลาสุตาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวนัฐพร แสนประสิทธิ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางนุชจรีภรณ์ จันทศรโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายระยอง เหลืองคำโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เครือชัยสุโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวศุภมาศ ศรีบุตตาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาคร มูลอามาตย์ โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมลจิต สิงห์สถิตโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุชจรีภรณ์ จันทศรโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวสมพร คำบุญเกิดโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา เครือชัยสุโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวนุจรินทร์ บุตรดีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายไพรแก้ว รัตนไตรศรีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร แสนบุดดาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายระยอง เหลืองคำโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวนุจรินทร์ บุตรดีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายไพรแก้ว รัตนไตรศรีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร แสนบุดดาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวสมพร คำบุญเกิดโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวนุจรินทร์ บุตรดีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศรีวิไล ประทุมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุชจรีภรณ์ จันทศรโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวสมพร คำบุญเกิดโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชฎา อุประโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสันทนี ดวงแก้วโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางศรีวิไล ประทุมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุชจรีภรณ์ จันทศรโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางอังคณา แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชฎา อุประโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสันทนี ดวงแก้วโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร แสนบุดดาโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางอังคณา แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายโชคชัย สุขผลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี วังพิลาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายคมสัน พิมพ์วาปีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางศิริพร แสนบุดดาโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางอังคณา แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายโชคชัย สุขผลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี วังพิลาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายคมสัน พิมพ์วาปีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางนุชจรีภรณ์ จันทศรโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
2. นายระยอง เหลืองคำโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี วังพิลาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายชัยทัต จันโทภาสโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอัมพร วิจิตรปัญญาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุชจรีภรณ์ จันทศรโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวสมพร คำบุญเกิดโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายชัยทัต จันโทภาสโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ กรมทองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายราชัย นามวงค์ษาโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ เต็มบุญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายสุกรี ยางคำโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ กรมทองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายราชัย นามวงค์ษาโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ เต็มบุญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายสุกรี ยางคำโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกนกพร ดาบสุวรรณโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราชัย นามวงค์ษาโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ เต็มบุญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทร์ทิพย์ กรมทองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกนกพร ดาบสุวรรณโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราชัย นามวงค์ษาโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ เต็มบุญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทร์ทิพย์ กรมทองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายราชัย นามวงค์ษาโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ กรมทองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ เต็มบุญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายวรานนท์ วังคีรีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง เบาะแฉะโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ กรมทองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายราชัย นามวงค์ษาโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางวิรตา ไชยหาญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ มูลทราโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง เบาะแฉะโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ กรมทองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายราชัย นามวงค์ษาโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางวิรตา ไชยหาญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ มูลทราโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ มูลทราโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ กรมทองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายราชัย นามวงค์ษาโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางวิรตา ไชยหาญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง เบาะแฉะโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ มูลทราโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ กรมทองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายราชัย นามวงค์ษาโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางวิรตา ไชยหาญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง เบาะแฉะโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประภาวรรณ สุขทองสาโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ กรมทองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายราชัย นามวงค์ษาโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางวิรตา ไชยหาญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ มูลทราโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางประภาวรรณ สุขทองสาโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ทิพย์ กรมทองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายราชัย นามวงค์ษาโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางวิรตา ไชยหาญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ มูลทราโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสาวจันทร์ทิพย์ กรมทองโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
2. นายราชัย นามวงค์ษาโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ เต็มบุญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง เบาะแฉะโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสถาพร แสงรัตน์โรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ ราชพรหมมาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางกรรณิกา เทพวันดีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสถาพร แสงรัตน์โรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ ราชพรหมมาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางกรรณิกา เทพวันดีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสถาพร แสงรัตน์โรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ ราชพรหมมาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางกรรณิกา เทพวันดีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุริยา เทพวันดีโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสถาพร แสงรัตน์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ราชพรหมมาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายทองพูน ทิพรสโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประทีป ศรีวารีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม ม.1-ม.3
1. นายโยธี ศิริธนาศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยอดศักดิ์ พุทธมาตย์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม ม.4-ม.6
1. นายโยธี ศิริธนาศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยอดศักดิ์ พุทธมาตย์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโยธี ศิริธนาศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยอดศักดิ์ พุทธมาตย์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายโยธี ศิริธนาศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยอดศักดิ์ พุทธมาตย์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายโยธี ศิริธนาศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยอดศักดิ์ พุทธมาตย์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายโยธี ศิริธนาศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยอดศักดิ์ พุทธมาตย์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายโยธี ศิริธนาศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยอดศักดิ์ พุทธมาตย์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายโยธี ศิริธนาศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยอดศักดิ์ พุทธมาตย์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายรังสันติ วังคำโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยอดศักดิ์ พุทธมาตย์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายโยธี ศิริธนาศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยอดศักดิ์ พุทธมาตย์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายโยธี ศิริธนาศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยอดศักดิ์ พุทธมาตย์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายโยธี ศิริธนาศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยอดศักดิ์ พุทธมาตย์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายโยธี ศิริธนาศาสตร์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยอดศักดิ์ พุทธมาตย์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
2. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
2. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
2. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
2. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายการชัย ประสิทธิ์ไทยโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ วรรณทองสุกโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราพรรณ แสวงผลโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวนวรัตน์ วรรณทองสุกโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราพรรณ แสวงผลโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ วรรณทองสุกโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราพรรณ แสวงผลโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนวรัตน์ วรรณทองสุกโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราพรรณ แสวงผลโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ วรรณทองสุกโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราพรรณ แสวงผลโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนวรัตน์ วรรณทองสุกโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราพรรณ แสวงผลโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอภิรัตน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสหรัฐ เต็มวงษ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ธรรมสารโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายสมบูรณ์ คนยั้งโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายอภิรัตน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสหรัฐ เต็มวงษ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายเพชรสยาม แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายบุญช่วย อามาตย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายสมบูรณ์ คนยั้งโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสหรัฐ เต็มวงษ์โรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพชรสยาม แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายบุญช่วย อามาตย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายอภิรัตน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายคมสัน มุลทากุลโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสหรัฐ เต็มวงษ์โรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพชรสยาม แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายบุญช่วย อามาตย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายอภิรัตน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายคมสัน มุลทากุลโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกุสุมา เสนานุชโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร คำบุญเกิดโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางกุสุมา เสนานุชโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร คำบุญเกิดโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพรรณ แสวงผลโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพชรสยาม แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ คนยั้งโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายเรืองชัย ราชพัฒน์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายสหรัฐ เต็มวงษ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราพรรณ แสวงผลโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพชรสยาม แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ คนยั้งโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายเรืองชัย ราชพัฒน์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายสหรัฐ เต็มวงษ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายสมบูรณ์ คนยั้งโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมปอง นักการรองโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายสมบูรณ์ คนยั้งโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
2. นางกุสุมา เสนานุชโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
2. นางกุสุมา เสนานุชโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางกุสุมา เสนานุชโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางกุสุมา เสนานุชโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกุสุมา เสนานุชโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางกุสุมา เสนานุชโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางกุสุมา เสนานุชโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางกุสุมา เสนานุชโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางพัฒน์นรี แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัฒน์นรี แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางดาวใจ ทำทิพย์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัฒน์นรี แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางดาวใจ ทำทิพย์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางดาวใจ ทำทิพย์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางดาวใจ ทำทิพย์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ บุตรดาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ บุตรดาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ บุตรดาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรีโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ บุตรดาโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัฒน์นรี แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวีรวัฒน์ บุตรดาโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัฒน์นรี แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางพัฒน์นรี แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายดาวใจ ทำทิพย์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางพัฒน์นรี แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นางพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรีโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรีโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางพัชรา พิทักษ์สฤษดิ์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ นามกันยาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางวราวรรณ ศรีธนะชาติโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. MissJasmin F. Marceloโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. MissAnael S. Gilongaโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางพัชรา พิทักษ์สฤทดิ์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ นามกันยาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางวราวรรณ ศรีธนะชาติโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. MissJasmin F. Marceloโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. MissCindy D. Mojaresโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางธัญญารัตน์ อุ่นแก้วโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราวรรณ ศรีธนะชาติโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. MissJasmin F. Marceloโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ แถวอุทุมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางบุษกร ใจมั่นโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางธัญญารัตน์ อุ่นแก้วโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. MissJasmin F. Marceloโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ แถวอุทุมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางบุษกร ใจมั่นโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางรัชนีวรรณ นามกันยาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
2. นางวิไลวรรณ สุทธิพรรณกุลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางชิณีนินท์ อินปานโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ เสนานุชโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางรัชนีวรรณ นามกันยาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
2. นางวิไลวรรณ สุทธิพรรณกุลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางชิณีนินท์ อินปานโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ เสนานุชโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจีระภา เกลี้ยงไทยสงฆ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
2. นางวราวรรณ ศรีธนะชาติโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายทองใบ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. MissRoseline Amih Fonโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. MissAnael S. Gilongaโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางจีระภา เกลี้ยงไทยสงฆ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
2. นางวราวรรณ ศรีธนะชาติโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายทองใบ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. MissRoseline Amih Fonโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. MissCindy D. Mojares โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาพร อินทร์ตะโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. Mrs.Maricel Lanojanโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพิศ ทองมาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวนภาพร อินทร์ตะโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. Mrs.Maricel Lanojanโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพิศ ทองมาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissWang Rongโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
2. นางสาวสุพิศ ทองมาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. MissLiu Danโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพิศ ทองมาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
2. MissZhang Xiao Xueโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. MissLiu Danโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี เสนจันทร์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญญารัตน์ อุ่นแก้วโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายทองใบ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ โสระสิงห์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี เสนจันทร์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางธัญญารัตน์ อุ่นแก้วโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายทองใบ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ โสระสิงห์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ แลบัวโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ ราชพรหมมาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ บุตรดาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางสาวกิ่งกาญจน์ สาลาสุตาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
2. นายสันธิเวชช์ มงคลชัยโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ราชพรหมมาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายวรานนท์ วังคีรีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางญาณี ชัยพันธ์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร สิงห์ภาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา เจริญทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางพัชรี อุ้ยเลิศโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางญาณี ชัยพันธ์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร สิงห์ภาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา เจริญทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์จิต รัตนไตรศรีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
5. นางจงกล สร้อยคำโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอาภรณ์จิต รัตนไตรศรีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
5. นางจงกล สร้อยคำโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางจีระภา เกลี้ยงไทยสงฆ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
2. นางวิไลวรรณ สุทธิพรรณกุลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ คุ้มภัยโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ เสนานุชโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางจีระภา เกลี้ยงไทยสงฆ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
2. นางวิไลวรรณ สุทธิพรรณกุลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ คุ้มภัยโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ เสนานุชโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวหทัยกาญจน์ พอค้ำโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิน สีทาสังข์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกชพร แพทย์ไชโยโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวธิวาภรณ์ เชื้อกษัตริย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวแคทรียา อะทะโนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวหทัยกาญจน์ พอค้ำโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิน สีทาสังข์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกชพร แพทย์ไชโยโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวธิวาภรณ์ เชื้อกษัตริย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวแคทรียา อะทะโนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางพัชรี อุ้ยเลิศโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประชิด หัสนิสสัยโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ เชื้อบุญมีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร สิงห์ภาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวฐิติกานต์ แก้วดวงตาโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประชิด หัสนิสสัยโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ เชื้อบุญมีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร สิงห์ภาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวญาณิศา เสนานุชโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ สารวิจิตรโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ แลบัวโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางวรัชยา วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณิศา เสนานุชโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ สารวิจิตรโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ แลบัวโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางวรัชยา วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]