หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุ่ม 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา

[ ทั้งหมด   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 116 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 116 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 115 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 115 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 325 21 พ.ย. 2556 9.00- 12.00
2 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 324 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
3 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
2 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องเคมี 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
4 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องชีววิทยา 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
5 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุมเก่า ห้อง หอประชุมเก่า 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
6 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุมเก่า ห้อง หอประชุมเก่า 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 336 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 336 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้อง ห้องจริยธรรม 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
4 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้อง ห้องจริยธรรม 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
5 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้อง ห้องจริยธรรม 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้อง 114 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
2 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้อง 114 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
2 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
3 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
4 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
5 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
6 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
7 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
8 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
9 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
10 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
11 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
12 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
13 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
14 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
15 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
16 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
17 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
18 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 75 - 75
11.30 เป็นต้นไป
19 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
20 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
21 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
22 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
23 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
24 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
25 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 11.30 เป็นต้นไป
26 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
27 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
28 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
29 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
30 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุมเก่า 21 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป
31 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม เก่า 21 พ.ย. 2556 10.00 น. เป็นต้นไป
32 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุมเก่า 21 พ.ย. 2556 10.30 เป็นต้นไป
33 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุมเก่า 21 พ.ย. 2556 11.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ชั้นล่างอาคาร 1 21 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ชั้นล่างอาคาร 1 21 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เต้นท์โรงฝึกงาน 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ชั้นล่างอาคาร 1 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ใต้ร่มไทร 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เต๊นท์โรงฝึกงาน 21 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
7 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เต้นท์โรงฝึกงาน 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เต้นท์โรงฝึกงาน 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เต้นท์โรงฝึกงาน 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
10 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์2 21 พ.ย. 2556 9.00 -12.00
11 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์2 21 พ.ย. 2556 9.00 -12.00
12 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์2 21 พ.ย. 2556 9.00 -12.00
13 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์1 21 พ.ย. 2556 9.00 -12.00
14 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์1 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
15 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์2 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
16 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์1 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
17 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้อง 112 21 พ.ย. 2556 9.00 -14.00
18 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้อง 112 21 พ.ย. 2556 9.00-14.00
19 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้อง 112 21 พ.ย. 2556 9.00 -14.00
20 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้อง 112 21 พ.ย. 2556 9.00 -14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้อง 214 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้อง 214 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้อง 212 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
4 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้อง 212 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
5 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้อง 212 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
6 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้อง 212 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 323 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
2 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 323 21 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 636 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป
2 637 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป
3 638 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป
4 639 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป
5 640 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 21 พ.ย. 2556 10.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]