หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุ่ม 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา

[ ทั้งหมด   20 พ.ย. 2556   21 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องจันทร์ผา 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
2 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องจันทร์ผา 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องภาษาไทย 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
4 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องภาษาไทย 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 114 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
6 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 114 20 พ.ย. 2556 9.00- 12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 325 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 325 20 พ.ย. 2556 9.00- 12.00
3 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
4 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องชีววิทยา 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องเคมี 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 20 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 24 - 24
13.00-16.00
5 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 1 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
6 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 1 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้อง 126 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้อง 127 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้อง หอประชุมเก่า 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
4 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้อง หอประชุมเก่า 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 334 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
6 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 334 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้อง ห้องจริยธรรม 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา สนามบาสเกตบอล 20 พ.ย. 2556 9.00 - 15.00
2 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้อง 113 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
3 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้อง 113 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
2 044 การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคารศิลปะ 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
9 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
11 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
12 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 20 พ.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 20 พ.ย. 2556 10.30 เป็นต้นไป
14 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 20 พ.ย. 2556 10.30 น. เป็นต้นไป
15 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 20 พ.ย. 2556 10.30 เป็นต้นไป
16 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 20 พ.ย. 2556 10.30 น. เป็นต้นไป
17 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 20 พ.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
18 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 20 พ.ย. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
19 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 20 พ.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
20 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา เวทีกลาง หอประชุม 20 พ.ย. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา ชั้นล่างอาคาร 1 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา ชั้นล่างอาคาร 1 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เต้นท์โรงฝึกงาน 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา ชั้นล่างอาคาร 1 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา ใต้ร่มไทร 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เต้นท์โรงฝึกงาน 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
7 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เต้นท์โรงฝึกงาน 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เต้นท์โรงฝึกงาน 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา เต้นท์โรงฝึกงาน 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
10 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์2 20 พ.ย. 2556 9.00-14.00
11 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์2 20 พ.ย. 2556 9.00 -14.00
12 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์2 20 พ.ย. 2556 9.00 -14.00
13 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์1 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
14 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์1 20 พ.ย. 2556 9.00-12.00
15 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์1 20 พ.ย. 2556 9.00 -12.00
16 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์2 20 พ.ย. 2556 9.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้อง 214 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้อง 214 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
3 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้อง 217 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้อง 217 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
5 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
6 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา หอประชุม 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
7 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้อง 211 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
8 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้อง 211 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา สนาม 2 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา สนาม 2 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 336 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
4 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้อง 116 20 พ.ย. 2556 9.00 - 15.00
5 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้อง 116 20 พ.ย. 2556 9.00 - 15.00
6 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้องสมุด 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
7 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา ห้องสมุด 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
8 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 323 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
9 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 323 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
10 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 324 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
11 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ห้อง ห้อง 324 20 พ.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
12 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้อง 114 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
13 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้อง 114 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]