หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุ่ม 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ โรงเรียนภูเรือวิทยา

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 116 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 116 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 115 21 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 115 21 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องจันทร์ผา 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ห้อง ห้องจันทร์ผา 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องภาษาไทย 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
-
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องภาษาไทย 20 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 114 20 พ.ย. 2556 9.00 - 12.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภูเรือวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 114 20 พ.ย. 2556 9.00- 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]