รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุ่ม 2 สหวิทยาเขตวังสะพุงและสหวิทยาเขตภูผาหินงาม
ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52 จังหวัดเลย
วันที่ 1-2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ทรัพย์อุดม
 
1. นางสาวสุวีรยา  โสศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายอานุภาพ  วงษ์ศรีวอ
 
1. นางวาสนา  ทองพูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงภาวิณี  สุทธิสอน
 
1. นายพงศ์พล  บุญโท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวณัฐติยา  ศรีรักษา
 
1. นายดำรงค์  คำมงคุณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตวดี  พิมสร
 
1. นางกิตติยา  สุขปื้อ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 1. นายอิทธิพล  แก้วมั่น
 
1. นางลักเล่ห์  ศรีลุนทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณา  จุลพันธ์
 
1. นางอรทัย  พูนสวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวแพรวนภา  แฝงจันดา
 
1. นางวิไลลักษณ์  ดอนอ่อนเบ้า
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์สุดา  มากดี
2. นายอธิการ  วรรณะ
 
1. นายนพรินทร์  สุบินรัตน์
2. นางอุตมะรังษี  ไกรศรีสุนทร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. นางสาวยุภาพร  มุขอาษา
2. นางสาววริศรา  กุลกิจ
 
1. นางทิชากร  เห็มทอง
2. นางสาววัชราภรณ์  จำปาศิริ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงอังคณา  โพธิรุขา
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  เหตุเกษ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายธรรมนูญ  จุลศักดิ์
 
1. นางยุวเรศ  พิลาแดง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงธินัดดา  ชาศรี
2. เด็กหญิงวิชุดา  พรมดี
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  บาบุญ
 
1. นายมนต์ชัย  เกษทองมา
2. นางสาวเกษราภรณ์  เหตุเกษ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวญาฏิมา  ไพยา
2. นางสาวนิรชา  มีจินดา
3. นางสาววงศ์รวี  พลวิเศษ
 
1. นางยุวเรศ  พิลาแดง
2. นางสาวรัตน์ดา  แสงสว่าง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณภา  เนตรแก้ว
2. เด็กหญิงศศิประภา  สุริยะธรรม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  มูลทิพย์
 
1. นางคัธรินทร์  ขุ่มด้วง
2. นางสุดใจ  แก้วอ้น
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธัญญารัศมี  คนเพียร
2. นางสาวสุภาพร  วงษ์ไชยา
3. นางสาวอรยา  ภูตาลุน
 
1. นางจีระนันท์  พิมพุฒิ
2. นายสุรชัย  สุชาดา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชาชุมพร
2. เด็กหญิงสุปรียา  พุ่มน้อย
 
1. นางขวัญใจ  ทองนาม
2. นางณัฎฐณิชา  จำปาอ่อน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายถิรนัย  เต้จั้น
2. นายภูฤทธิ์  สอนลา
 
1. นางสาววารุณี  พรหมมาศ
2. นางหรรษมน  มีมะจำ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กชายชนินทร์  เงินมา
 
1. นายอานนท์  แสนแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายวิษณุสรรค์  โหลทอง
 
1. นางสาวสิริยา  ลาสุธรรม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงญัฏชณิชา  นามบัญฑิต
2. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีคุณ
3. เด็กหญิงสาธกา  ถิ่นคำวงค์
 
1. นายบรรพต  ตะไก่แก้ว
2. นางปาริชาติ  เทพภูเขียว
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ทาแว่น
2. นางสาวยลดา  วงโพย
3. นางสาวสุธิดา  สุธรรมมา
 
1. นางพัชรี  ภูวิเศษ
2. นางวรากร  ศรีดัน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงนภา  ตาปู่
2. เด็กหญิงอารียา  ไชยคำจันทร์
3. เด็กหญิงแคทรียา  มาลาศรี
 
1. นางสาววรรณิศา  อารยภัทรวงศ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายจักรพงษ์  ไชยพิลา
2. นางสาวสุจีรา  ศิริโสม
3. นางสาวอาภาศิริ  วงศ์สมุทร
 
1. นางชุติกาญจน์  ศักดิ์สิงห์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กชายปกรณ์  สีหอม
2. เด็กชายประเทือง  บัวพุฒ
3. เด็กชายอรรถชัย  ป้อมสุวรรณ
 
1. นางสาวสินสาคร  จันอุตสาห์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. นางสาวลลิตวดี  ศักดิ์คือพิมพ์
2. นางสาวสุพัตรา  คิริชี
3. นางสาวเพ็ญประภา  เครือสุข
 
1. นายยงยุทธ  กันพนม
2. นางยุพิน  เทพา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิตาภา  นิลยอง
2. เด็กหญิงจิราพร  เสนาลา
3. เด็กหญิงณัฐวดี  สอนนวล
 
1. นางสาวสุรีพรรณ  คำวิเชียร
2. นายอภิชาติ  ศรีสุจารย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายจุฬารัตน์  กองอ่ำ
2. นายชัยพิเชฐ  อยู่ปรางค์
3. นางสาวสุกัญญา  เจริญวัย
 
1. นางชุติกาญจน์  ศักดิ์สิงห์
2. นายวิทศรุทธิ์  ดาเหล็ก
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นายวิทยา  ทุมซะ
2. นายวีระชัย  ชัยชนะ
 
1. นางจุฑามาศ  พลซา
2. นายพัศรินทร์ทร  ม่วงศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  พระราช
2. นางสาวศุภวรรณ  แก้วโวหาร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุขใจ
2. นายธีรพงษ์  จะโนรัตน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กชายอนันต์  ทองไสย
2. เด็กชายอนุชา  ปริวันตา
 
1. นายธีรภัทร์  ปุญญา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายอภิเดช  สอนไสย์
2. เด็กชายอานนท์  จินดารอง
 
1. นายเริงสันต์  ธรรมขันธ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายจรัล  คำลา
2. นายณัฐพล  ลาทา
3. นายอิสระพงษ์  พรมภักดี
 
1. นายบุญหลาย  รอนศึก
2. นายเมธี  ทิพย์รักษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ศรีสังวาลย์
2. นายดำรงค์ชัย  ไชยลา
3. นายธนกฤต  พันธ์สุข
 
1. นายนิรันดร์  ประสิทธิพันธ์
2. นายบุญหลาย  รอนศึก
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  สอนเสนา
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  บงแก้ว
3. เด็กหญิงสิริฉัตร  แสนสิบ
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีหาบุญมา
5. เด็กหญิงอนุสรา  สุริโยทัย
 
1. นายยอดรัก  คำหาญพล
2. นางสาวสรญา  เหตุเกษ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  เหล่าราช
2. นางสาวดารารัตน์  ประเสริฐสัง
3. นายนทีธร  ศรีผักผ่อง
4. นางสาวน้องใหม่  เฮียหล้า
5. นางสาวพิมพ์ชนก  คันทา
 
1. นายบุญธนภัทร  นามนุษย์ศรี
2. นางบุญธรินทร  นามนุษย์ศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายขาววิทยา 1. เด็กหญิงจิตตมาส  ชายศรี
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  ทองจำปา
3. เด็กชายวัชระ  คณะแพง
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ศิริเจริญสุข
5. เด็กหญิงสุวีรยา  สนธิมูล
 
1. นางรัตนาพร  จิตกลาง
2. นางเกรียงจันทร์  เกษทองมา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาพร  อ่อนพิมพ์
2. นางสาวน้ำฝน  นามวิเศษ
3. นางสาวพุทธชาด  แผ่นพงษ์
4. นางสาวสุทธินี  ปกพันธ์
5. นายอภิเชษฐ์  จันทร์ดิษฐ์
 
1. นายบุญธนภัทร  นามนุษย์ศรี
2. นางบุญธรินทร  นามนุษย์ศรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวพัชริดา  พันสนิท
3. นางสาวยมาภรณ์  สิงห์ครุฑ
4. นายสุวพุทธ  ขอสูงเนิน
5. นางสาวอภิญญา  สาโทรัตน์
 
1. นายประจวบ  ดานา
2. นายวรวัฒน์  สมวงษา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวกิตติยา  ศรีเมือง
2. นางสาวชลธิชา  มาระเทศ
3. นางสาวชุตติมา  แดงพรม
4. นายณัฐติภูมิ  รัตนภักดี
5. นางสาวดวงฤทัย  ศรีสะอาด
6. เด็กชายติณณภพ  บุญสุยา
7. นางสาวนฤทัย  สาลีศรี
8. นายปยุต  พิทักษ์ตติวงศ์
9. นายปรเมศวร์  ปราชญาวิริยะ
10. นางสาวปิยธิดา  ศรีสอาด
11. นางสาวพรปรีชา  เรืองศักดิ์
12. นางสาวพฤกษากร  บุษพันธ์
13. นายวชิราวิชญ์  พรมศรี
14. นายวัชรพงษ์  แสนพรมมา
15. นางสาววัชราวลี  โพโน
16. นายศุภวิชญ์  คุณนา
17. นายศุวภัทร  กลีบนิล
18. นางสาวอารยา  สวัสดิ์
19. นายเขมรินทร์  ขุนขัน
20. นางสาวเสาวนีย์  พลซา
 
1. นางสาวปิยะทิพย์  บุญหนัก
2. นางรัชนีกร  แก้วเขียว
3. นายวิทศรุทธิ์  ดาเหล็ก
4. นางสูติกาล  สิทธิรัตน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สารชัย
 
1. นางบุษบา  พูนทวีสิน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายจาตุรงค์  บุญหนัก
 
1. นางกัญญา  คำไล้
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  พลวิเศษ
2. เด็กหญิงเจติยา  สีนิล
 
1. นางณัฏฐ์เณรี  สุรดีวิราพันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายธีรพล  เจียงภูเขียว
2. นางสาวสุภาภรณ์  คำแจง
 
1. นางงามตา  เขียวทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายกฤษตานน  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  นาสมพงษ์
3. นายตรีมิตร  พนาสิริวรภัทร์
4. นายธนาวุฒิ  งามศรีธนภาค
5. นายนิกร  กองภา
6. เด็กหญิงพรรณนภา  จันศรี
7. นางสาวพรรณิภา  จันทิมา
8. เด็กหญิงวิราวรรณ  กลางถิ่น
9. นายวิศรุต  พรหมมาศ
10. เด็กหญิงอรวี  ผลสอน
 
1. นายชาญศักดิ์  ร่วมสันเทียะ
2. นางบุษบา  วรรณปะเก
3. นางปาลิดา  สุวรรณผู
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซไลวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  คำอ้าย
2. นางสาวชุติกาญจน์  กรสวัสดิ์
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปัญญาสิม
4. นางสาวธนาภรณ์  บำราชเข็ญ
5. นางสาวปิยะวรรณ  ยาวยืน
6. นางสาวมิลมัจฉา  บุญตานุศร
7. เด็กหญิงยุพิน  พรมเวียง
8. นายลิขิต  แดงนา
9. เด็กหญิงวิลาสินี  ศิริผล
10. เด็กหญิงสุพรรษา  บงแก้ว
11. เด็กหญิงอฌิมา  สีตาล
12. เด็กหญิงอรปรียา  เกิดโภคา
13. เด็กหญิงอรัญญา  มีเบ้า
14. เด็กหญิงอารยา  พรมอุทธา
15. นายเกียรติศักดิ์  ซาติ้ว
 
1. นางฌารินี  ทองมี
2. นายณัฐพงษ์  สิงห์ทอง
3. นางพรตวัน  พิมเห็ม
4. นางสาวสุถาพร  ศรีทะโคตร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ผาสีกาย
2. เด็กหญิงศรัญญา  สุขเนียม
3. เด็กหญิงสุธารัตน์  แก้วบุดดี
 
1. นางจารุนีย์  สิงห์ทองลา
2. นายวิทักษ์  ชูศรีทอง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  โคตรชมภู
2. นายวัชร  พิศวิมล
3. นางสาวศตายุ  ธรรมรัง
 
1. นายบรรเทิง  ขวัญต่อ
2. นายวิทักษ์  ชูศรีทอง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  ผางสา
2. นางสาวอรพิน  นามบุตรดี
 
1. นายนิกร  บุญตา
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวพรสุดา  คำขัน
2. นางสาววรารัตน์  ศรีภูมิ
 
1. นายจะเด็ด  สิงห์สถิตย์
2. นายเกรียงศักดิ์  เปานาเรียง
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายศราวุธ  จันทีนอก
 
1. นางพรพรหม  ว่องวิเชียรกุล
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  ดวงบุปผา
 
1. นางพรพรหม  ว่องวิเชียรกุล
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายศิริโรจน์  โคตรวงษา
 
1. นางพรพรหม  ว่องวิเชียรกุล
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายชลวิทย์  อินทะวงษ์
 
1. นางพรพรหม  ว่องวิเชียรกุล
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงวินนา  วรรณไชย
 
1. นายวินัย  ศรีวังคำ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายอนุชา  บัวระภา
 
1. นายวินัย  ศรีวังคำ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงพิสชา  พ่วงลาภ
 
1. นายสุพัฒน์  ไพบูลย์บรรพต
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นายกฤษฎา  ลานทะจันทร์
 
1. นางสมพร  น้อมในธรรม
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จุตตโน
2. เด็กหญิงธิติมา  ผิวกลม
 
1. นางจิราลักษณ์  โพธิดอกไม้
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนากร  ขวัญปาก
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายวีระพล  ธรรมสิมมา
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนฤชา  นิสัยกล้า
2. เด็กชายปรเมศ  วงษาภา
3. เด็กชายสุนันท์  รัววิชา
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
2. นายสุรเดช  นามจริง
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายวายุ  เพชรจันทร์ศรี
2. นายวิจักษณ์  ยางนอก
3. นายอิศรา  ขันทะม่วง
 
1. นายสุพัฒน์  ไพบูลย์บรรพต
 
64 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายกนธี  สีทาดี
2. นายกิตติศักดิ์  สุคีรี
3. นายชัชวาลย์  บุตรจันทร์
4. นายธนารัก  โมลา
5. นางสาวนิตยาพร  ดาโสภา
6. นางสาวพรสวรรค์  คำแพงแก้ว
7. นายรัชชานนท์  คุณประทุม
8. นายวรวุฒิ  พันสนิท
9. นายศรายุทน์  แสงป้อง
10. นายศุภชัย  คำพุ่ม
11. นางสาวสุกัญญา  จันทะดวง
12. นายสุทธิเทพ  เย็นสุข
13. นายสุริยุ  ธรรมรัง
14. นางสาวอัมพร  พีระชัย
15. นายอาทิตย์  ปราณีวงค์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ผิวกลม
2. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
3. นายวรวัฒน์  สมวงษา
 
65 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  ตุลาเนตร
2. นายกิตติวัฒน์  คำนัน
3. นายกิตติศักดิ์  คำนัน
4. นางสาวจันทร์นภา  พราวกลาง
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีเมือง
6. นางสาวชลธิชา  พรมสิงห์
7. เด็กชายธนชัยวัฒน์  แว่นจันทร์ลา
8. เด็กหญิงนพเกตุ  จันสี
9. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ตางจงราช
10. เด็กหญิงพงศยา  เพชรสท้านกุล
11. นางสาวพลอยพรรณ  กุลชาติ
12. นายพัชรพล  ศรีภักดี
13. นางสาวพิจิตร  ช่วยศรี
14. นางสาวพูนทรัพย์  เพชรสท้านกุล
15. นายภูชิต  แสงจันทร์
16. นายยุทธกร  แก้วพิลา
17. นายรัฐพงษ์  สิงห์จันทร์
18. นางสาวราตรี  ทุมนานอก
19. นางสาวรุ่งฤดี  ปิ่นคำ
20. นายฤทธิเกียรติ  แก้วคำมี
21. เด็กชายวัฒนา  พลดร
22. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทะยอม
23. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สาดนอก
24. เด็กชายสิทธิชัย  จันใด
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  สารีแก้ว
26. นางสาวสุภาวิณี  พวงทวี
27. เด็กชายสุรวิทย์  ธรรมสาร์
28. เด็กหญิงสโรชา  พิมพ์จัตุรัส
29. เด็กหญิงอนุสรา  โคตุธา
30. นางสาวอภิญญา  ภิญโญศรี
31. นางสาวอรญา  ตั้นภูมี
32. นางสาวอรอุมา  วงศ์ดาว
33. นายอริยะ  ภาษาเวทย์
34. เด็กหญิงอัมพร   โปละ
35. นายอัษฎา  รัตนราช
36. นางสาวเกศิณี  โล่ห์คำ
37. นางสาวเจนจิรา  ศรีเสมอ
38. นายเสฏฐวุฒิ  ดงอนนท์
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  มอญขันธ์
2. นางรัชนี  กล้าหาญ
3. นางสาววรุณี  ทองแลง
4. นายวินัย  อ่อนอาจ
5. นายสมควร  คำมะณีจันทร์
6. นายสามัคคี  ศรีชาติ
7. นางสาวสุกัญญา  วันณา
8. นายสุริโย   ประสงค์สุข
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ภักดีวงศ์
 
1. นางปพร  จันทร์ภูมิ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 1. นายอิทธิพล  แก้วมั่น
 
1. นายอนุชิตชาญชัย  เทียนสถาพร
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงจรัสแสง  สมเย็น
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา   ศรีเสมอ
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ทองทิพย์
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายนพดล  กูลแก้ว
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงจรัสแสง  สมเย็น
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นางสาวบุษยา  พรมทา
 
1. นายเอกชัย  ตั้นสมบูรณ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายสุทธิภัทร  แก่นมั่น
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายกวิน  พลซา
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  มุทุกัณฑ์
 
1. นางสาวมยุรี  ยลสุข
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวเกวลี  ถิ่นฐาน
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. นายเสกสรรค์  พรมศรี
 
1. นางประพร  จันทร์ภูมิ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายกวิน  พลซา
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ชานันโท
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  ทองไชย
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
82 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกุลสินี  เทศชารี
2. เด็กหญิงจรีรัตน์  ชาหล้า
3. เด็กหญิงจิตรรัตน์ดา  มาลัย
4. เด็กหญิงชนิดา  สวัสดิ์สุข
5. เด็กชายธนวัต  ภูละ
6. เด็กหญิงธนาเนตร  กุลสิงห์
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นวนชัยภูมิ
8. เด็กหญิงนริศรา  สิงห์เดช
9. เด็กหญิงบุษราคัม  จันทโส
10. เด็กหญิงปภัสรา  ริมหนองเรือ
11. เด็กหญิงปิยฉัตร  เกษนาค
12. เด็กหญิงพนิดา  ศรีชมพู
13. เด็กหญิงพินณุภา  ชัยธานี
14. เด็กชายภาณุวัตน์  ศรีเมือง
15. เด็กหญิงมัตติกา  มูลหา
16. เด็กชายรามินทร์  ชินวัง
17. เด็กชายรุ่งโรจน์  สิงห์ทองลา
18. เด็กหญิงวันวิสาห์  เพียฤทธิ์
19. เด็กชายวีระสาร  มุทาพร
20. เด็กชายศิวกร  ตะนะสอน
21. เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมบุตร
22. เด็กหญิงศุภสุตา  มโนมัย
23. เด็กชายสมพล  กิ่งโพธิ์
24. เด็กชายสหภาพ  สุพรหม
25. เด็กชายสิทธิโชค  หีบแก้ว
26. เด็กหญิงสุพัตรา  วิจิตรปัญญา
27. เด็กชายสุริยา  บัวทิน
28. เด็กหญิงสุวรรณา  โมลา
29. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์สระพัง
30. เด็กหญิงอมรรัตน์  นามดี
31. เด็กชายอลงกรณ์  ถึกสาย
32. เด็กหญิงเกษแก้ว  ภักดีวงษ์
33. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีวิเศษ
34. เด็กชายเรืองศักดิ์  อ่วมละออ
35. เด็กชายไตรภพ  พลขันธ์
 
1. นายทวีวัฒน์  ริดชัยนาม
2. นายนิตินัย  สุวรรณผู
3. นางพรรณนภา  เตอร์ตู
4. นายมงกต  ผ่านแผ้ว
5. นายศิริธรณ์  เทพดุลยพัฒน์
6. นายสุขเสริญ  คำอ่าง
7. นายอิศราวุธ  ศรีคูณ
8. นายเอกลักษณ์  เตอร์ตู
 
83 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  สลับแก้ว
2. เด็กชายต้องตา  ธรรมกุล
3. เด็กชายธนเทพ  ขันธิมา
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุบฝา
5. เด็กชายบุญชัย  พิมเห็ม
6. เด็กชายบุญฤทธิ์  สีลาทอง
7. เด็กหญิงประนิต   จันทร์สว่าง
8. เด็กหญิงพัชรี  พรมมาวัน
9. เด็กหญิงสุพัตรา  นากระโทก
10. เด็กหญิงอโณทัย  สือน้อย
 
1. นายจีรชัย  แก้วผาบ
2. นางภัชรินทร์  อินทร์มณี
 
84 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นางสาวกรวิกา  ทองสุขดี
2. นางสาวกันณิกา  พรมหาลา
3. นายกิตติกร  ลากลาง
4. นายชานนท์  คำแกม
5. นางสาวณัฐฐา  จันทร์เทียน
6. นางสาวณัฐพร  พันสอน
7. นายปวัน  จันทร์สว่าง
8. นางสาวรจนา  สุทธิสี
9. นายวีรยุทธ  กุลสง
10. นายเอกพล  ราชบัวศรี
 
1. นายจีรชัย  แก้วผาบ
2. นางภัชรินทร์  อินทร์มณี
 
85 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีชาทุม
2. เด็กหญิงมานิตา   แสนภักดี
3. เด็กหญิงรัฐนันท์  เพิ่มไกรศรี
4. เด็กหญิงศศิธร   ปาคา
5. เด็กหญิงศิริณัฐดา  อินสาคร
6. เด็กหญิงสายฝน  ศรีบุญ
7. เด็กหญิงอภิรดี  พันโนเรศ
8. เด็กหญิงอรวิกา  แพทย์สูงเนิน
 
1. นางดวงใจ  แก้วก่า
2. นางสาวทิพสุคนธ์  มอญขันธ์
3. นายวิมล  แพงโคตร
4. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวประวีณา  โคงศรีลา
2. นางสาวพรรณทิกา  แสนตัน
3. นางสาวพรวดี  เทพบุตร
4. นางสาวรัตนาภรณ์  กุฏจอมศรี
5. นางสาวศิริรัตน์  สิงหชาติ
6. นางสาวอรพรรณ  เสนานันท์
7. นางสาวอัมพร  พีระชัย
8. นางสาวแพรวนภา  เชื้อศิริ
9. นางสาวแพวนภา  พิมโคตร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ผิวกลม
2. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ว่าง
2. เด็กชายจรัญธร  ก้อนพิลา
3. เด็กชายจารุเดช  ก้อนพิลา
4. เด็กชายชัยยนต์  สอนพรม
5. เด็กหญิงฐิติมา  เดชธิมา
6. เด็กชายนพกร  ขุนเทพ
7. เด็กหญิงนิรมล  แก้วใจเย็น
8. เด็กหญิงนิศา  พิมพ์สารี
9. เด็กหญิงนีราพรรณ  แซ่สง
10. เด็กชายพลเก้า  อินตะแก้ว
11. เด็กชายราเชน  พรมมะจิต
12. เด็กหญิงสุภาพร  วนาทรัพย์
13. เด็กหญิงอรพรรณ  ใจเงิน
14. เด็กหญิงอัญธิกา  ภูทอง
15. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวจามจุรี  กันจินะ
2. นางจุฑามาศ  พลซา
3. นายศรีทอง  พิมทอง
4. นางสุพรรัตน์  วิจารณรงค์
5. นางสาวไพรวณี  จันทะคุณ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นายปัญญา  โพธิ์เพชร
2. นางสาวปาริฉัตร  สุริยมาตร
3. นายพงศกร  เป้าทอง
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีสิงห์
5. นางสาวรุ่งระวีวรรณ  ใจชื่อ
6. นางสาววรัญญา  ครบศรีกุล
7. นายวราวุฒิ  ทานุมา
8. เด็กชายศตคุณ  สุขเสริม
9. นายศักดิ์ดา  วรราษฎร์
10. เด็กชายสักอรุณ  พรมโส
11. นางสาวสุธารส  นาคดี
12. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โพธิ์สังข์
 
1. นายชัยยัน  วิจารณรงค์
2. นางสาวปิยะพร  สีที
3. นายศรีทอง  พิมทอง
4. นางสาวสวนีย์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
5. นางสุภาพร  จุระ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นายตะวัน  แสงเพชร
2. นายทศพล  สาอุด
3. นายนพเดช  สุดสา
4. นายภาณุเดช  ผ่านจังหาญ
5. นายวิรุต  จันทะบัตร
 
1. นายถวิล  สุวรรณัง
2. นายเฉลิมชัย  บุรี
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพศ  สุระเวช
2. เด็กชายกุลมโนชญ์  ถมปัด
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  วงศ์กาสิทธิ์
 
1. นายทวิชัย  ผาน้ำคำ
2. นายธนรัฐ  บุตตะแสง
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวบุษกร  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวพรทิพย์  บุตรตะพรม
3. นางสาวสุนิษา  นามกันยา
 
1. นางสลักจิต  ผลเรือง
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาวีณา  คำธะนี
2. เด็กหญิงพัชรี  แก้วสุวรรณ์
3. เด็กหญิงวิภาพร  อุดทา
 
1. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
2. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายคฑาวุธ  คงดี
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พันกิ่งทิพย์
3. นายเกศดา  ไสยันต์
 
1. นายกิตติ  เพชรล้ำ
2. นางมะลิวรรณ  โยธานันท์
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทนุชิต
2. เด็กหญิงนภาการณ์  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงนัฐศิมา  พันชั่ง
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีหาบุญจันทร์
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปัญญาประสิทธิ์
6. เด็กหญิงสาวิตรี  แสงหม้อ
 
1. นางจิตรลดา  ดู่ป้อง
2. นางระเบียบ  โสดาศรี
3. นายอภิชาติ  ป้องสีดา
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายจิตกวี  อุ่นผาง
2. นางสาวนุสรา  เสนาลา
3. นายพัฒนพงษ์  สายบูรณ์
4. นายสิทธิชัย  กรรณลา
5. นางสาวสุภาพร  กรรณลา
6. นางสาวอรัญญา  โลเด
 
1. นางสาวสมจิตร  ใจเอื้อ
2. นายอาทิตย์อุทัย  ศรีแดน
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวฐิตินันท์  เฉลิมศิลป์
2. นางสาวทิพย์ประภา  สอนเรียง
3. นางสาวพรชิตา  อ่อนสาลี
 
1. นางสำเภา  ทิพย์สุวรรณ
2. นางสุพรรณี  อ้อไธสง
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพิมพ์พิมล  คงสมหวัง
2. นางสาวมลดา  อุ่นเวียง
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  สารีแก้ว
 
1. นางดวงวิภา  ประโสทะนัง
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. เด็กชายจักรีวงศ์  บวชนอก
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  โสภารัก
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  บัวระภา
 
1. นายอนันตพูล  บุญแก้ว
2. นางอภิญญา  บุญโท
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  พันสนิท
2. นายจักราวุธ  คุ้มทอง
3. นางสาวศิริลักษณ์  อินทร์แขวน
 
1. นายกิตติ  เพชรล้ำ
2. นางมะลิวรรณ  โยทานันท์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  อินพรม
2. นางสาวน้ำทิพย์  อุ่นแก้ว
3. นางสาวรุ้งนภา  จันทัย
 
1. นางสาวธนภรณ์  ผลิตนนท์เกียรติ
2. นายประวิทย์  ทรงทันตรักษ์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  โทนผุย
2. นางสาวฐิติรัตน์  ฐานวิเศษ
3. นางสาวสรญา  ทุมทา
 
1. นางสาวธนภรณ์  ผลิตนนท์เกียรติ
2. นายประวิทย์  ทรงทันตรักษ์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิติญา  คูณอาจ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ด่วนรับรัมย์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แคนชัยภูมิ
 
1. นางจาลีนิล  คนขยัน
2. นางสาวสิริยา  ลาสุธรรม
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 91.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนันท์  เสนานุช
2. นางสาวสุนีรัตน์  นาวงศรี
3. นางสาวสุริฉาย  แสงราชา
 
1. นางจาลีนิล  คนขยัน
2. นางสุพรรณี  อ้อไธสง
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซไลวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล  บินทะรัด
2. เด็กหญิงนฤมล  คนเพียร
3. เด็กหญิงมัลริกา  ศรีสะพุง
 
1. นางธนพร  จะเกรง
2. นายภณัฐพงศ์  พลมุข
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  ตาปู่
2. นางสาวพรสุดา  วิบูลย์กุล
3. นางสาวศิริวรรณ  สิงทอง
 
1. นายจักรชัย  แก้วพิภพ
2. นางจาลีนิล  คนขยัน
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงนันทนา  แซ่เถา
2. เด็กหญิงพรรณี  ไมตรีสวัสดิ์
3. เด็กชายสนธยา  มุกอาสา
 
1. นางสาววรรณภา  แหลมดี
2. นายอุทัย  เมืองมุงคุณ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นางสาววรรณนิษา  ชาภักดี
2. นายศุภกฤษฎ์  ต่อฤทธิ์
3. นายเกียรติศักดิ์  พรมประโคน
 
1. นางเมธาวี  พามี
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิชัย  เพ็ชร์หงษ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิริวงษ์
 
1. นายภูเบศ  เพ็งธรรม
2. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐนันท์  ชำนาญดี
2. เด็กหญิงสุทธิพร  สุทธิ
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
2. นางสาวเด่นนภา  ยอยบุปผา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวกนกทิพย์  ศรีสุนทร
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ครสิงห์
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
2. นางสาวเด่นนภา  ยอยบุปผา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ศรีจันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงสุวรรณา  เวียนเป๊ะ
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
2. นางสาวเด่นนภา  ยอยบุปผา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายเกษมสันต์  เมาทา
2. นางสาวเบญจมาศ  ลาวันดี
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
2. นางสาวเด่นนภา  ยอยบุปผา
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงพวงผกา  สาจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรศยา  คณานิต
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  นามปัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีไกรสรณ์  กองสีทา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  ใจกล้า
2. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  บุญหลาย
 
1. นางสาวณัฐมน  คำขัน
2. นายอภิชาติ  ป้องสีดา
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงประวีณา  แก้วบุญศรี
2. เด็กหญิงรัตน์ติยาภรณ์  จันทะมนตรี
 
1. นายภูเบศ  เพ็งธรรม
2. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นายนฤนพ  สามพันเย็น
2. นายอนุสรณ์  คลังระหัด
 
1. นางสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายคณาพร  คงน้อย
2. นายนรุตม์  ทะเย็น
 
1. นายวรวัฒน์  สมวงษา
2. นายสัญญา  โทรัตน์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. นายพงษ์วสัณห์  ชวดสูงเนิน
2. นายอนันต์  ไวจำปา
 
1. นายนักรบ  กองมณี
2. นายมานัส  สวัสดิ์ธรรม
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  มหาโยธี
2. เด็กหญิงจริญญา  วงษ์รินยอง
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพ็งคำศรี
 
1. นายศุภกฤต  สุขะลี
2. นางสุกัลยา  ดานา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายณัฐติภูมิ  รัตนภักดี
2. นายณัฐพงษ์  พรหมพินิจ
3. นายเฉลิมชัย  แทนชารี
 
1. นางสาวณัฐมน   คำขัน
2. นายอภิชาติ  ป้องสีดา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นายประสิทธิ์  ซิวสารี
2. นายเดชา  เดชดี
 
1. นางสาวนวรรณ์ชนก   เสนนอก
2. นายปริวัตร  มะดาศรี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายขาววิทยา 1. เด็กชายวัชระ  คำมานิตย์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ผุยขันธ์
3. นายสุขุม  พรมแสนปัง
 
1. นายณรงค์ชัย  บุตรวัง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายชัยณรงค์  เพียรไธสงค์
2. นายทรงพล  วรยศ
3. นายสรรเสริญ  กุฎจอมศรี
 
1. นายธีรภัทร์  ปุญญา
2. นายนพรัตน์  ทองล้น
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายสราวุฒิ  ฤทธิ์นอก
2. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์โสม
3. นายเฉลิมพล  ดีสีทา
4. นายเรืองเดช  อัมพรัตน์
 
1. นายธีรภัทร์  ปุญญา
2. นายนพรัตน์  ทองล้น
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนันธร  จันทศร
 
1. นางสาวฉันทนา  บุญมาก
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวปรียาลักษณ์  อ่อนหวาน
 
1. ดร.สุนันทา  แก้วพันธ์ช่วง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายชัยยศ  เพียปาน
 
1. นางมนต์นภา  เคนหาญ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวอังคณา  ถิ่นคำบง
 
1. นางเกศรา  สิทธิพรมมา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  สอนแสง
 
1. นางกนกพร  อยู่ครบ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  เววิชัยโก
 
1. นางสาววชิรา  บัวมี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สายแวว
 
1. นางสาวละมัย  สุมังเกษตร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  พลซา
 
1. นายไพโรจน์  ลิภา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำอินทร์
2. เด็กหญิงฉัตรลดา  คำสอน
3. เด็กหญิงพรไพลิน  จันทร์มวย
4. เด็กชายสมเกียรติ  ศิริบุญโชติ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ถิ่นถาน
 
1. นางสาวมยุรี  ยลสุข
2. นางสาวสมฤทัย  ชัยศิริ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายกันตภณ  ประโลมนาม
2. นายวทัญญู  วงศ์ประชุม
3. นายสมชาย  เซ็นนิล
4. นางสาวอัจฉราพรรณ  สังข์อร่าม
5. นางสาวเกศรินทร์  ศรีบุรินทร์
 
1. Mr.Nicky  Watsan
2. นางสาววชิรา  บัวมี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นายธนชัย  รอดแก้ว
 
1. นางอุบล  ศุภบวรรัตน์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงอาริสา  มีโสภา
 
1. นางบุญญาภรณ์  วงศ์โสภา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  คุ้มมิตร
 
1. นางสาววรนุช  สว่างคุณนพชัย
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุผู
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  วิรัตติยา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  เตมีรัศมี
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  วิรัตติยา
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  มณีวงษ์
2. นายอนุวัฒน์  เหลือผล
 
1. นางสาวมยุรี  ยลสุข
2. นางอินทิรา  แถลงกัณฑ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายณพงศ์  อินทะปัดถา
2. นางสาวพิมพ์สร  สาลีรัมย์
 
1. นางพรศิลป์  กองสิงห์
2. นางศศิธร  เดชไทย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  คู่ราศรี
2. นายณัฐดนัย  อนุสา
3. นายตุลยวัต  ผ่องบุรุษ
4. นายธนพล  พลฉวี
5. นายมนัส  พาบุดดา
6. นายวิวรรธน์  ไพรเขต
7. นายอภิชัย  สละ
8. นายอภินันท์  สายบุตร
 
1. นายเมธี  ทิพย์รักษ์
2. นายไกร  มาลาแสง
3. นายไกรศักดิ์  ไกรศรีสุนทร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นายชาญชัย  เพ็งพล
2. นายทัสกร  อำไธสงค์
3. นางสาวนพเกล้า  ใต้ร่มโพธิ์ทอง
4. นายบัญชา  ศาลางาม
5. นางสาวภิรมย์พร  อุปไชย
6. นางสาววรรณรัตน์  ใต้ร่มโพธิ์ทอง
7. นางสาววราภรณ์  พิมผุย
8. นางสาวสุธิดา  บุญสง่า
9. นายอภิชัย  เทพภูเขียว
10. นางสาวอาภัสรา  ภาไสย์
 
1. นายชลธวัฒน์  มีดี
2. นางหทัยทิพย์  นิลโชติ
3. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  พูนสวัสดิ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงบุษบา  แสนบุราณ
2. เด็กหญิงปุญญิศา  โยธาภักดี
3. เด็กหญิงวรัญชญา  วิริยะวงษ์วาณิชย์
4. เด็กชายสิรวิชญ์  มูลพิจิตร
5. เด็กหญิงเมทิตา  แสนอินอำนาจ
 
1. นางสาวจรีพร  อนุศรี
2. นางสายชล  ศรีนาค
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  แก้วหาดาม
2. นางสาวณิชนันทน์  เดชแพง
3. นางสาวธิติญา  คำจันทร์
4. นางสาวภัสสร  ศรีทา
5. นายสุรนันท์  จันทิหล้า
 
1. นางประทุมวัน  มาศรี
2. นางสาวสุมณา  เกตุศรี
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวจิตรานันท์  สุพรมอินทร์
2. นางสาวมลธิรา  สงัดรัมย์
3. นายอพิเชษฐ์  เกษทองมา
 
1. นางสาวสุวิมล  ลำมะยศ
2. นางเยาวนิช  ทับทิมธงไชย
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวจินจุฑา  พลซา
2. นายณรงค์ศักดิ์  พันธุ์ทาโฮม
3. นายธนัท  บุญสาร
 
1. นางสาววรพักตร  วรชัยพิทักษ์
2. นางเยาวนิช  ทับทิมธงไชย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรแก้ว  ศรีภูมิ
2. นางสาวฐิติพร  ถิ่นคำบง
3. นางสาวภาวิณี  ศรีคูณ
 
1. นางกรรณิการ์  สิงห์สถิตย์
2. นางอรทัย  พูนสวัสดิ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวจันนภา  เพ็ชรโยธา
2. นางสาวสุรัตน์ชยากร  สมชาติ
 
1. นางสาวมยุรี  ยลสุข
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  ปรางทอง
 
1. นางอินทิรา  แถลงกัณฑ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรัชญา  แผ่นพงษ์
2. เด็กหญิงเครือวัลย์  บุ้มผาง
 
1. นางพัชราพรรณ  สมุทรโคตา
2. นางสาวโสภิดา  ฤทธิศักดิ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายวรพงษ์  ภูอินทร์
 
1. นายชาญชัย  นันทะผา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บัวงาม
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สุระชัย
 
1. นายธีรศักดิ์  สุรินทร์
2. นายองอาจ  แก้วอ้น
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นางสาวสุชาดา  สุริยะธรรม
 
1. นายองอาจ  แก้วอ้น
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายนำชัย  บุญหนัก
 
1. นางสาวสาริณี  วงค์สีดา
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชนรดี  สอนสุภาพ
 
1. นางสุนันท์  ปัสสา
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นายรณชัย  แก้วตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  พูนสวัสดิ์
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  พลซา
 
1. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นายศักดิ์ชาย  เรืองโภชน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  พูนสวัสดิ์
 
160 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  พลซา
 
1. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  โสมาศรี
2. เด็กชายฉัตรชัยวัฒน์  สารวงษ์
3. เด็กชายชนาทิป  วงษ์ภักดี
4. เด็กชายชาคริต  สารวงษ์
5. นายณัฐวัฒน์  พลซา
6. นางสาวดารารัตน์  เสลานนท์
7. นางสาวธัญญาลักษณ์  สารวงษ์
8. เด็กหญิงนภัสสร  น้อยแดง
9. เด็กชายนักรบ  ลื่นภูเขียว
10. เด็กหญิงบรรณารักษ์  นามกันยา
11. นางสาวปาริชาติ  เกษทองมา
12. นางสาวปาริชาติ  อะวะตา
13. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ธนพงศากร
14. นายพรชัย  พรไธสง
15. เด็กหญิงรวิสรา  สารวงษ์
16. เด็กหญิงวรรณี  พลซา
17. เด็กหญิงวรีพร  คงเจริญ
18. เด็กหญิงวิรัลพัชร  โพธิ์ศรี
19. นางสาวสุพัชชา  เกษทองมา
20. นางสาวสุวนันท์  พรมเขียว
21. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปารมี
22. นางสาวอรทัย  ศรีบุรินทร์
23. เด็กชายอัฐพล  พลฤทธิ์
24. เด็กชายอัษฎา  เผ่าสมบุญ
25. นางสาวอาภัสรา  ก้อมมณี
26. นางสาวอาลิษา  คณะแพง
27. นายอินทนนท์  อุทธตรี
28. เด็กหญิงไพลิน  กาจินา
 
1. นางรับขวัญ  ดอกไม้
2. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม